Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1162
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Y.II.20 | Antic y#.y.20 | Antic V.[XI].18 | Antic v.D.II
Title of volume 20. VALENCIA. 11 ( al tall daurat en lletres fosques)
Constituçiones de la ciudad de valençia ( al f. 2 de guardes)
fueros y constituçiones de Valençia hechos por diversos Reyes en lengua lemosina ( f. 2v de guardes)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 278 (= II + 1-274 + II) (fol. mod. a llapis, en xifres aràbigues)
ff.: II + 1-2 + i-clxiiij + i-xliiij + 229-274 (fol. ant. doble, a tinta, en romans)
Collation 11 226 311/12 4-524 68/9 7-824 914 1022 11-1212 1322 1418 1510
Page Layout 2 columnes (ff. 1-221, 225v, 256v-274v)
1 columnes (ff. 221v-222, 226-256)
3 columnes (f. 223v)
33 línies (f. irb)
27 línies (f. vrb)
29 línies (f. 165rb)
36 línies (f. 209ra)
33 línies (f. 227)
32 línies (f. 245)
41 línies (f. 247)
Size pàgina 287 × 207 mm (f. i)
caixa 200 × 140 mm (f. i)
columna 200 × 61 mm (f. i)
caixa 200 × 140 mm (f. v)
columna 200 × 62 mm (f. vrb)
caixa 212 × 148 mm (f. 165)
columna 212 × 64/62 mm (f. 165)
caixa 210 × 150 mm (f. 209)
columna 210 × 64/70 mm (f. 209)
caixa 192 × 110 mm (f. 226-247)
caixa 204 × 130 mm (f. 245)
caixa 208 × 133 mm (f. 247)
columna 208 × 59 mm (f. 247)
Hand gòtica diverses mans (una fins al segon plec i una altra a partir del f. 26, la primera més menuda i curada; canvi de mà al f. 164v, més maldestra i insegura)
gòtica una mà amb influència de la bastarda (als quaderns 11è i 12è)
bastarda (al plec 13è)
gòtica cursiva molt menuda (al plec 14è)
gòtica rodona altra mà més rodona, amb influència de la bastarda (al plec 15è)
Watermark graella amb corona (al f. I de guardes)
mà amb flor de cins pètals (només quatre de visibles) (al f. II de guardes, paper posterior)
muntanya de tres cims amb antena i creu (al f. 1 i a partir del sisè plec)
peix (als ff. 1-24 i a d'altres plecs)
destral (al f. 25)
altres motiu sense identificar (al tercer quadern)
claus creuades (al novè plec)
estel amb una mitja lluna i creu (al plec onzè)
animal animal que sembla un xai (al plec onzè)
carro de dues rodes (al quadern tretzè)
flor de magraner (al darrer plec)
carro de dues rodes amb un cercle al centre de les rodes, tres radis més un diàmetre al centre (f. 242) (Briquet tipus 3538, doc. 1466 i doc. també a The Memory of Paper WZIS DE4860-Ms365 38 doc. 1418-1422)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (ff. 1-208)
Rúbriques en vermell (ff. 1-208)
Calderons en vermell (ff. 1-208)
Altres: sense decoració (a partir del f. 209)
Other features Justificació: a punta de carbó i punta de plom
Pautat: sense línies de guia per als renglons; al volum es troben diverses formes de justificació i usos de la primera línia
Ús de la primera línia de la pauta: generalment en blanc
Perforacions: perforacions inclinades als marges, a prop del plec, marcant totes les línies fonamentals de la caixa
Reclams: horitzontal centrat al peu de la segona columna, sovint decorat de vermell, es troba fins al quadern 10è, al quadern següent s'acaba la foliació antiga
Signatures: reclam horitzontal centrat al peu de la segona columna, sovint decorat de vermell, es troba fins al quadern 10è, al quadern següent s'acaba la foliació antiga
Condition els ff. 2v, 223r i 224r-225r són en blanc; el primer quadern es va copiar amb tinta marró clara i un lector posterior repassà algunes paraules o lletres de difícil lectura; la foliació antiga, en xifres romanes, s'acaba al f. xliiij (= 208 modern)
Binding renaixentista en pell fosca, amb ferros mudèjars i tres nervis; super-libris del monestir, pell sobre fustadel monestir gravat al centre del pla; restes de dos tancadors a cada pla que es subjectaven amb quatre clauets cadascun; cantoneres reforçades amb pell de mitjans del s. XVI, mudèjar de transició
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 59-61
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar Y.II.20 de la BIblioteca del Monestir de l'Escorial. Furs i constitucions (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Gonzalo Sánchez-Molero (2002), Carta
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:70 , n. E
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 80-2 , n. 155-63
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 19-22 , n. 30
Note Anotacions marginals; el f. 223v, escrit a tres columnes, no respecta cap pauta.
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067018.html# filigrana carro vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 215
Location in volume ff. ira-clxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1601
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València de Jaume I
Language català
Date promulgat 1238 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Primus liber. Les rubriques
índex: La capcio dela Ciutat de Valencia. cartes prima … [ iirb] … Est reprensorj. reprensio facta pudorj
text: [ ¿¿] Sancti spiritus adsit nobis gratia amen. La capcio dela Ciutat de Valencia. E3N lany de nostre senyor Mil.cc.xxx.viij. ix. dies a lentrada de Octubre pres lo senyor … [ clxiiiirb] … e la jouada dcc. lliures
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Qui aço escriu deus laport a bona fi. Aquell de qui aquest libre es Deus li do salut e djners. Amen
References (most recent first) Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:70 , n. E
Note és una primera compilació dels Furs dividida en nou llibres
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2240
Location in volume ff. 164va-221va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164va] Rubriques dels ffurs nous del Rey en Marti de alta recordacio
índex: Lo prolech dels ffurs cartes .j. … [ 164vb] … Adabtacio dels ffurs sobre la manera del guerejar .xxx.
rubr.: [ 165ra] Ffurs nous del molt alt Rey en Marti de alta memorja
prol.: T2ots los actes humanals aytant com mes se acosten … [ 166rb] … Saluant en quant en los presents ffurs es mjllorat corregit e declarat
tit.: Del quart e de les penes dela Cort
text: D2eclarants corregints e mjllorants los priujlegis e ffurs que puxen hauer loch en proces de condempnacio de pena de quart … [ 221rb-va] … Per tal que algu de aquella no puscha per ignorancia scusar Entestimonj dela qual cosa manam ab la present esser feyta ab nostre [f. 221va] sagell secret sagellada
colofó: [ 221va] Ffinito libro sit laus omnipotenti deo Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2241
Location in volume ff. 221v-222v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2606
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Pràctica de València en fets de paraula
Language català
Date promulgat 1407-02-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 221v] Praticha de Valencia en ffets de paraula
salutatio: [a]L molt honrat en Berthomeu thogores lochtinent del molt Noble mossen Nolfo de proxitha Gouernador de Orjola … en los feyts ciujls tro en suma de ccc solidus Saluts ab acrixjment de honor
text: A la vostra honrrada saujea perles presents … [ 222v] … E si en algunes altres coses plahen a vostra honrada saujea en les quals nos puxam conplir scrjuju nos fiançosa ment
datatio: Date Valencie xxvj dje ffebroarij Ano Anativitate dominj Mo. CCCCo. vijo.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2242
Location in volume f. 223va-vc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2607
Desconegut. Translat dels savis de València
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 223v] traslat dels saujs de Valencia
text: [ 223va] Micer manuel dies … [ 223vc] … Micer Johan Ferrer doctor bolunyes
Note llistat de noms a tres columnes
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2243
Location in volume ff. 225v-255
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2608
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1418 - 1427
Incipits & explicits in MS índex: [ 225va] Rex alfonsus. iij. De restitucio dels menors … [ 225vb] … De absolucio e remissio general. dxiij.
pream.: [ 226] [E]n les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua sauiesa … [ 227v] … en llur força e valor Saluat en quant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat
rubr.: [ 228] de restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present rubrica lo Capitol qui comença. Si menor de .xx. anys sera enganat en algun contracte … [ 255] … ne coses en aquella contengudes o compresses ans romanguen en sa força e valor
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2244
Location in volume ff. 256-261v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS pream.: [ 256] [g]3ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau fe tranquillitat al poble de deu acomanat als Reys e senyors temporals car la obra e effectes de Justicia (…) On Nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e gouernador general de Arago e de Cecilia (…) [f. 256va] informats dela jnnata volentat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don alfonso per la diujnal gracia gloriosament E digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e bens de dit senyor los presents furs de valencia a consentiment dels tres braços de la cort per nos celebrada enla Ciutat de valencia … perla conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On Nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e gouernador general de Arago e de Cecilia … del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: [ 256va] informats dela jnnata volentat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don alfonso per la diujnal gracia gloriosament E digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e bens de dit senyor los presents furs de valencia a consentiment dels tres braços de la cort per nos celebrada enla Ciutat de valencia … [ 257va] … o per appellacio si expresament en algun fur no ho aurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela cort
dispositio: [d]2Eclarant lo fur si posa o composicio del alt Rey en jacme posat sots Rubricha del quart e deles penes e addent a aquell ordenam que si algu haura posat clam … [ 261v] … la qual pena hauran a executar los justicies deles cjutats vjles e lochs e en ffadiga de aquelles lo gouernador o son lochtinent
Note segueixen als ff. 262r-246r altres disposicions en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2245
Location in volume ff. 264va-266vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2610
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegis d'Oriola
Language català
Date promulgat 1383-10-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 264va] Priuilegi del senyor Rey en pere atorgat ala villa de orjola del qual se alegra la villa … priujlegj del Rey en Johan que algu no pot esser tret a pledeiar a altra part
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu Rey de arago de valentie de malorques … e de rosello e de cerdanya
dispositio: Com per furs de valencie e priuilegjs lo demanador deia segujr lo fur del demanat … [ 266va-b] … fan cjtar al procurador o a son lochtjnent aquells ab quj an los pleyts en qual que loch els sien djns la senyo-ria [f. 266vb] o terra nostra de ça senyoria e el procurador o son lochtinent destreny etcaetera
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2246
Location in volume ff. 266vb-271rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2611
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs i pragmàtiques
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Furs i pragmàtiques
Language llatí
Date promulgat 1291 - 1336
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266vb] ffurs feyts per lo molt alt senyor Rey en Jachme per la gracia de deu Rey de arago e de Valencia e de Murcia e Compte de barchinona les quals son prout [sic] segujt
intitulatio: En nom de deu nostre senyor com nos en Jachme per la gracia de deu Rey de arago e de Valencia e de Murcia Compte de barchinona
pream.: entenes [sic] apau e Justicie e bon estament e reformacio e tranqujljtat de nostra terra aguessem manat generalment cort en la Ciutat de valencia ab prelats e relegiossas … fem acts benjchnament hatorgar per tal que Justicia fos mjls tenguda e obsservada en lo dit Regne
tit.: [ 267ra] de seguretat quels oficials an adonar per tenjr e fer dret als Clamants de la Jnqujsicio de aquells
dispositio: P2rjmerament establjm he ordenam per tots temps que lo procurador e lo batle general del Regne de Valencia e encara batles particulas e les Justicies dela Cjutat … [ 270rb] … e donaren les sujnes franques sinos nols aguesem comanats
conf.: facta fuyt dicta capitola … [ 270va] … die dominjca xijo kalendas febroarj Annno dominj Millesimo cccco primo
colofó: ffinjto ljbro sit laus glorja christo amen Expljcit deo gratia amen
Note segueix un text en llatí fins al f. 271rb
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9648
Location in volume ff. 271va-272va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2611
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs i pragmàtiques
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Furs i pragmàtiques
Language llatí
Date promulgat 1291 - 1336
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 271va] Jacobus dei gratia rex
salutatio: ffidelibus sujs bajulo regnj valencie generalj … Salutem et gratiam
pream.: Cum per parte vnjuercitatum Ciujtatis valencie … [ 271vb] … annno dominj Millesimo quatrecentesimo [?] xxo primo sub scriptus
rubr.: ffiscal
tit.: Aquesta es la forma la qual lo procurador fiscal ha afegujr en los feyts que a a demanar per lo senyor Rey
dispositio: Prjmerament deu demanar totes les Jnjurjes que sien djtes o feytes de feyt o de paraula … [ 272va] … ordenat per lo senyor Rey e tota ora fara les demandes segons la forma que lj es donada
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2247
Location in volume ff. 273va-274va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2612
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació
Language català
Date promulgat 1398-06-27
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 273va] Nos En marti Per la gracia de deu Rey de arago de ualencia … E compte de barcelona de Rossello e de cerdanya
dispositio: entenents curosament axi com de bon princep e bon rey se pertany a totes coses … [ 274va] … per los lochs dela dita ciutat publicat per tal que algu de aquella nos puxa per ignorancia excusar entestimonj dela qual cosa manam la present esser ffeta e ab nostre sagell secret sagellada
colofó: Dada en çaragoça a xxvij dies de Juny En lany dela nativitat de nostre senyor mil ccc Noranta e huyt Martinus vicecancellarius
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-29