Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1159
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number 4
Title of volume CANÇONER | I | POÈTICA ( teixell nou)
Copied 1376 - 1400

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 102
Collation 1-216 36 416 56 66/7 78 86/2
Page Layout 2 columnes (ff. 1-32 i 52-61v)
29 línies (f. 3rb)
Size pàgina 232 × 155 mm (f. 3)
caixa 197 × 118 mm
columna 197 × 55 mm (f. 3rb)
Hand cursiva catalana amb algun tret de bastarda
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: horitzontals al marge interior, decorats, que no es veuen a tots els quaderns
Condition tinta de mal llegir per les humitats. Volum restaurat. Del darrer foli només queda un bocí inservible de l'angle superior esquerra; el f. 23r i la primera columna del verso són en blanc, amb dibuixos posteriors. Volum amb diverses numeracions, dues d'elles modernes; quan només citem una sera la del marge superior intern; restes d'antiga foliació en xifres romanes i guarismes, que no es llegeix bé en estar trencat el paper. L'actual f. 36 es correspon amb l'antic xxxvii, mancaria així almenys un foli al començament
Binding moderna, en pergamí reproduint l'estil de relligadures antigues amb lligams
Previous owners (oldest first) Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
References (most recent first) Facsímil: Fotocòpia del Cançoner d'Estanislau Aguiló (1990)
Tractat a: Hauf i Valls (2002), “[Recensió de] Ensenyat i Pujol, Gabriel / Mas i Vives, Joan / Matas i Alomar, Joana M. / Mut Calafell, Antoni (2000): Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Monografies, 10, 503 p. i Làmines”, Estudis Romànics
Descrit per: Ensenyat Pujol et al. (2000), Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Estudi codicològic
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Cançoner d'E. Aguiló de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca) (1996)
Tractat a: Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 64
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 31-2
Note manuscrit factici. Volum restaurat el gener de 1979 pel “Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos”, on es va separar l'antiga relligadura -un document- que es va muntar a banda. El darrer foli del sisè quadern (f. 51) està enganxat damunt del darrer del quadern

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 451
Location in volume ff. 1ra-101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1360
Col·lectiu. Cançoner d'Estanislao Aguiló
Language català
Date compilat 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] A3l meu coral amjch | [Qui trebal e destrich] | Sofre [per mi soven] | A la font de bon sen … [ 101v] … Car dambes parts suy sey | No […] cell crey | […] fill de do | […] gasardo | bos e fis
References (most recent first) Fotografies del Cançoner Vega-Aguiló (Arq. Lul.) (1996)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1373
Location in volume ff. 1ra-11vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1928
Bernat de So i de Vilaragut, Vescomte d'Evol. Al meu coral amich
Language català
Date escrit 1381-08 - 1382-10
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] A3l meu coral amjch | [Qui trebal e destrich] | Sofre [per mi soven] | A la font de bon sen … [ 11vb] … La uots no men dix plus | Mas que prech a jesus | Quens vulla perdonar | E gart a me darrar | Amen | Expljcit 1327
Condition incomplet
Poetic Stanza 1329 vv.
References (most recent first) So et al. (1945), La “Vesio” de Bernat de So et le “Debat entre Honor e Delit” de Jacme March. Poèmes provenço-catalans du XIVe siècle suivis du “sirventés” de Joan de Castelnou 30-91
Note Testimoni únic, amb diverses llacunes. A l'incipit, hem posat entre claudàtors els fragments il·legibles a la reproducció facsímil, però resolts des de l'edició de Pagès. Hem extret del nombre de versos a través de l'edició d'Ensenyat i Pujol et al., qué compta un total de 1330 vv., entre els quals cal incloure el v. 27 (perdut) més altres versos conservats en estat fragmentari. Sobre aquesta qüestió, Pagès aporta també algunes dades interessants: “Le texte de la Vesio est sur deux colonnes et devrait comprendre au moins 1330 vers. Mais le scribe qui, au recto, ou, plus souvent, au verso de chaque feuillet, additione le vers copiés, n'en a compté finalement que 1327. Ce nombre impair est necessairement erroné, puisque les vers riment deux à deux. Il faut donc augmenter d'une unité ce nombre et le porter au chiffre pair de 1328. Les deux vers 156 et 1192 ont été omis. D'autres lacunes constatées aux v. 28, 53-54, tiennent à l'état de dégradation du manuscrit et à l'impossibilité d'en lire le texte à ces endroits. Ce qui explique son total de 1327 vers, c'est donc que notre copiste s'est trompé d'une unité dans une de ses additions et a oublié deux vers” (1928: 11).
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2838
Location in volume ff. 12ra-14rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3003
Jaume March. Dins un verger molt gran
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12ra] Jhesus
text: D2ins un uerger molt gran | darbres fullats plantat … [ 14rb] … O de cay ho de lay | e perdonats sius play. | Deo gracias Amen | Expljcit
Poetic Stanza 306 vv.
Note al peu del foli es llegeix 0036
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1110
Location in volume ff. 14va-16vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1740
Jaume March. Debat entre Honor e Delit
Language català
Date escrit 1365-07 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14va] Jhesus
text: C2o fo el mig de juljol | al punt quera entrat lo sol … [ 16v] … E man uos ques faca axi | Com es sentenciat per mj
Condition incomplet
Poetic Stanza 349 vv.
References (most recent first) So et al. (1945), La “Vesio” de Bernat de So et le “Debat entre Honor e Delit” de Jacme March. Poèmes provenço-catalans du XIVe siècle suivis du “sirventés” de Joan de Castelnou 101-16
Note manca el v. 138 de l'edició de Pujol. L'edició d'Ensenyat i Pujol et al. compta erròniament 348 vv. en aquest testimoni, a causa d'un salt en la numeració entre els vv. 20-25
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2839
Location in volume ff. 17ra-19vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3004
Jaume March. […] los pot hom nomenar
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 17ra] Los pot hom nomenar | Car los veyrets cridar | Anan per los cantons | Es en loch de cancons … [ 19vb] … A far uostre uoler | Deus prech queus lax ueser | En breu que molt me tarda | Dins la joyosa guarda
Poetic Stanza 366 vv.
Note l'edició d'Ensenyat i Pujol et al. edita la composició sencera, peró compta erròniament 365 vv., a causa d'un salt en la numeració entre els vv. 40-45
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2841
Location in volume ff. 19vb-20va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3006
Pere March. Mon car senyor N'Amfós
Language català
Date escrit 1370 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19vb] On car senyor Namfos | Er vull contar ab uos … [ 20va] … Per nouell serujdor | Te meta en obljt | Deo gratias
Poetic Stanza 92 vv.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2840
Location in volume ff. 20vb-22vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3005
Pere March. A vós, madona, qui sabets
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 20vb] A uos madona qui sabets | Tot quan de be sauber deuets … [ 22vb] … Prech queus do co quel desirats | Mandats mj si res als uos plats | Explicit deo gratias
Poetic Stanza 302 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1115
Location in volume ff. 23vb-32va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1743
Pere March. A vós, mout aut senyor
Language català
Date escrit 1375 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 23vb] E desperos daurats | E si uos demandats … [ 32va] … Queus ho placa mandar | Quey suy tot prest de far | [Qui]d per gloriam nos perducat
Poetic Stanza 1175 vv.
References (most recent first) March et al. (1993), Obra completa 200-60
Faraudo de Saint Germain et al. (1910-12), Recull de textes catalans antichs. Aplech .iij., 13. Sermo del Bisbeto - 14. Del infant Epitus - 15. L'Arnes del cavaller - 16. Disputacio d'en Buch ab son cavall - 17. Art del cant pla - 18. Facet 15:7
Meyer (1884-91), “Nouvelles catalanes inédites”, Romania 20
Note manquen els vv. 1-78, 105-107, 109-110, 360, 403, 478, 683, 1131 i 1214 de l'edició de Cabré. A l'edició d'Ensenyat i Pujol et al. es localitzen alguns errors de numeració dels versos a partir del v. 1110 i, a més, no s'edita la línia corresponent al v. 1208 de l'edició de Cabré, que sí que apareix al manuscrit bàsic (concretament al f. 32rb)
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2842
Location in volume f. 32va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3007
Desconegut. […] ne dix laltrir un dia
Language català
Date escrit 1375 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32va] […] scondit
text: [ 32va-vb] […]ne dix laltrir vn dia | […] falsa per ma follja | […] don cresut sia | […] muyra de jalosia | Seu ho dixo cauall aja cirayre … [ 32vb] … Stret falda larga ma gonella | Es al menjar trop pels en mascudella | a fi esper ypey
Poetic Stanza 6 x 4
Note dels primers quatre versos només se'n pot llegir part del segon hemistiqui, perquè el paper està esbocinat
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 568
Location in volume ff. 33ra-65v (fol. superior)
ff. 33ra-78v (fol. inferior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1441
Joan de Castellnou. Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber
Language provençal
Date escrit 1341 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 33ra] Replicaçios mot tornat rim tornat … fals acçen
rubr.: De replicacio
text: Replicacios fay con le mots seguents … [ 65v] … fora sentencia per tot son pro[u] damunt lo not [?] se nota
colofó: Finjto ljbro sit laus al. e al en gloria christo amen
Condition acèfal
Language of witness provençal catalanitzat
References (most recent first) Castellnou et al. (1969), Obres en prosa, I. Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber - 2. Glosari al Doctrinal de Ramon de Cornet. Introducció, edició crítica i índex per… 38-9 , n. MM
Note manca un fragment inicial. Duu nombroses anotacions marginals i empra moltes abreviatures
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2843
Location in volume f. 66 (fol. superior)
f. 79 (fol. inferior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3008
Desconegut. Anch hom no vi pus prim arquier
Language provençal
Date escrit 1375 - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 66] Anch hom no uj pus prim Arquier … Que es ta en casa del Rey de Franca
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 211
Location in volume ff. 67-81v (fol. superior)
ff. 39-51 i 80-81v (fol. inferior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1154
Desconegut. Si tot francess a bel lengatge
Language català
Date escrit 1350 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 67] El ujs dela morta tan jens | El ljt tan bell hon ella jahia … [ 81v] … les corts & sobre pres le rey | Expl. 8218
Condition incomplet
Poetic Stanza 684 vv.
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:72-6
Note manquen els vv. 1-83, 127, 382-85, 572, 601, 662 i 687-735 de l'edició de Thiolier-Méjean. La foliació inferior salta del 51 al 80; numera com a f. 52 el que per a la fol. superior és el 67, com si entre aquests dos folis s'hagués d'intercalar un quadern. A partir del f. 81 tornen a coincidir ambdues foliacions. El final del text és de difícil lectura. A l'edició d'Ensenyat i Pujol et al. es localitzen, a partir del v. 45, diversos errors en la numeració dels versos; i no es transcriu el vers “E lemperayre mantjnent”, clarament llegible al f. 80 del manuscrit
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2844
Location in volume ff. 83ra-85ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3009
Desconegut. L'altrir, el mes d'abril
Language català
Date escrit 1375 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 83ra] L2altrjr el mes dabrjl | Quan lj auzells gentil … [ 85ra] … De tot aco sapiats | Ell me dix leys camats
Poetic Stanza 234 vv.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2845
Location in volume f. 85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3010
Desconegut. Senyora graciosa
Language català
Date escrit 1375 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 85v] Senyora graciosa | en tots fays adonosa | complida de bellea … si be es lo temps tan ujl | mas es de gran dolcor | e tot per uostramor | Le supljcant
Poetic Stanza 54 vv.
Note els versos han estat copiats segons la disposició de la prosa, separats generalment per dues barres inclinades
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1407
Location in volume ff. 86-102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1953
Guillem de Torroella. Un·aventura'us vull retrayre (vv. 1-953)
Language català [?]
Date escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] Jhesus
text: U2vna [sic] venturaus vull retrayre | Quem auench enquer no a gayre | Si com porets hoyr enan … [ 101v] … Cel jorn perdet tota ssa jent | Car dambes parts tu y sey | No […] cell rey | […] fill de do | […] gasardo | […] bo e fis
Condition incomplet
Poetic Stanza 843 vv.
References (most recent first) Torroella et al. (1984), La Faula xxiii-xxiv , n. M
Note manquen els vv. 185-186, 335, 592-593, 597-598, 676, 680-681, 780, 798-893, 917-918, 933 i 954-1269 de l'edició de Bohigas et al. Del f. 102 s'ha conservat un petit bocí del marge superior de l'esquerra, on es conserven tan sols les lletres inicials de cinc versos. A l'edició d'Ensenyat i Pujol es localitzen diversos errors en la numeració dels versos, concretament pels volts dels vv. 75 i 335
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05