Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1157
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 92
Title of volume Flor dels salms | Hores de la passió 12au ( al llom)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 78 (= III + 1-72 + III)
Collation 12 2-512 64/3
Page Layout 26 línies (3r)
Size pàgina 131 × 95 mm (3r) (Avenoza)
caixa 90 × 62 mm
Hand dues mans, la segona als folis (71v-72)
també és d'una altra mà el text del f. (1)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell amb decoració filiforme, moltes de les quals han estat retallades
Tocs de color tocs vermells en algunes lletres
Other features Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: descendent a l'anglesa, fent caixa amb la línia de justificació dreta (visible al f. 24v, no hem vist altres)
Condition els dos últims folis, retallats; f. 2 en blanc; volum restaurat (ff. 67 i 70 esp.), amb taques d'humitat. Els tres folis inicials i finals són guardes modernes; els dos primers folis del volum (ff. 1-2) són guardes antigues
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (1995), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:208
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1918-19), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 80-89)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 171-2
Note Originàriament servia de coberta al volum un full en pergamí amb un document de 1507. Sembla que els bifolis interiors i exteriors són de pergamí (verificar)
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/39267 reproducció digital vist 2017-05-18
http://cataleg.bnc.cat/record=b2227941~S13*cat catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2320
Location in volume f. 3r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2655
Desconegut. Oració a Jesucrist amb la Verge Maria com a mitjançera
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] I9hesus fill de deu lo para eternal | hoges mi fill dela verge scolta mi Sancta Maria mare de | Deu dona piadosa e digna de | tota lahor preguel per mi. O | bellesa dels angels flor dels | patriarchas … [ 3v] … en les tues | mans verge madona sancta .M.a coman | lo meu spirit. Amen. Per quam Jnclita | […] e dita per quam redita […] Coros angelorum regnat exaltauo | […] celerum genitrix beata viuit |honorata mater glorifficata. Amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 16
Note segueixen nou oracions en llatí als ff. 3v-7r
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12467
Location in volume ff. 7-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11312
Desconegut. Pràctiques piadoses i formes de pregar recordant la Passió
Language català
Date escrit 1401 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 7] [P]6Er tant com los nostros | actes no poden esser reg|lats sens lo principi e | fi qui es sol deu Per so | coue aell ab feruor de|spirit recorrer per ihesus cru-cifficat [f. 7v] sens loqual nons podem re|consilliar ab ell / Entreujuent hi la | sua gloriosa / e diuinal mara Per | tant ab cor humil e pensa aleuade | ajonollar se per sacrifficar adeu oracio | e actes plasents contemplant pura|ment an aquell alt / e merauellos orar | que feu jhesus en llort tot postrat hu|milment en terra deuant deu lo para … [ 12] … Aso dix Thedeu | vitam eternam aço dix sent Matheu
Note cada capítol està dedicat a un moment del dia primer per al vespre i després pel matí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12468
Location in volume ff. 12-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11313
Desconegut. Oració per protegir-se de tribulacions, esperits malignes i penes de l’infern
Language català
Date escrit 141 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Aquesta oracio ab los noms deius scrits es molt apropiada .contra. anamichs
text: [O]3mnes gentes plaudit manibus | jubilare deo in voce … [ 14] … Amicorum gloria. Agla pastor propheta | Sacerdos Jhesus mara de deu carrera de | pardo porta de paradis siats gorda de | mi mara de deu digna e honrada axi | con vos portas lo vostro car fill ihesus axi | pusque io esser desliurat dela tribu|lacio enque so posat / e pusque esser apartat | e mes en la sancta gloria de paradis en sia | gordat de tot spirit maligna / e deles pe|nes jnfernals axi placio anostro senyor | deu ihesu christ amen. Pater est pax ffilius | est vita Spiritus sanctus est remedium hel helte | heloy / yet et sus Eieruie vel Eire | Sabahot Saduy Adonay
Note invoca la protecció que donà Maria al seu infant mentre era al seu ventre per al devot. Text en llatí amb rúbrica i part final en català
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12469
Location in volume ff. 14-15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11308
Desconegut. Oració per demanar mercè en el moment de la mort per a la remissió dels pecats i protecció davant qualsevol esperit maligne
Language català
Date escrit 1401 ? - 1500 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 14] [O]3 bon ihesus deu meu glorios nat | de deu lo para eternalment e | dela humil verge gloriosa nostra | dona sancta Maria temporalment / Tu sen|yor ador / Tu llou tu vncesch [?] e confes esser | deu meu Em alegra morir en la tua | sancta fe crestiana … [ v] … Mas segons | la tua gran misericordia Per que senyor | en les tues mans coman lo meu sperit | lo qual has rehemut ab la sanch | preciosa del teu fill glorios ihesus amen | E sia dit lo pater noster / e la Aue | maria per tres vegades al pas de | qual sevulla crestia / o crestiana e | es apropiada atot spirit maligna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 209
Location in volume ff. 15v-45v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1152
Desconegut. Breviari abreviat
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15v] E4N nom de nostro senyor deu | ihesu xrist e de la molt humil | verge nostra dona santa Maria | mara sua puja jo transladar [f. 16r] aquest libre a honor de tota la cort | celestial e com hi puxa adobar noy | puxa res affollar amen
prol.: C4Om una noble dona e | poffembre fos assatgada | per moltes gents e segons que | moltes persones bones dehien | e viheren que aquella dona fos mal ma|nada e trabellada per grans e diuerses | angoxes / e per molts anuigs e fastigs | tremes ami pregant /e suplicant mi|sericordiosament que alguna bona obra […] a consolacio e a | confort del trebaayl / e dela compassio | della degues abreuiadamen scriure | dels vesors [sic] del saltier la qual cosa | hoyda ami molt gran compassio pres […] … [ 17] … E encara per aquells | qui no poden dir ne cantar | les horas canonicas he feta aquesta | obra abreuiada la diguen de cor e | de bocha al senyor deus nostro poderos | E deuen comensar per aquestes paraules
text: D3Eu para nostro tot poderos | tremetets nos la vostra ajude | al socors dela vostra miseri|cordia en tal maner que la mia bocha | puixa donar lahor a vos qui sots para e fill e sant spirit … [ 45v] … e guardats la mia | anjma de aquells qui la persegue|xen e la encalsen per jnfinita se|cula seculorum Amen
epíleg: En la comanda del meu creador | e saluador meu ihesu christ sia jo fet | amen e per tota via
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2321
Location in volume ff. 45v-54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2656
Desconegut. Vespres del sant diumenge
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45v] A3si comensen les vespres del sant dicmenge les quals | son tretes dela flor del sal-tiri [f. 46r] e digats al principi lo pater | noster &ct. vt supra
text: [ 46] U3os senyor sots sens comensa|ment e sots engendrat | ans de aquella stela que | es apellada luciffer vos sots res|plendor e claredat dels sants … [ 54v] … I3herusalem iherusalem senyor | vos loha / e Syon vos be|neheix / qui donats la ueu | axi com llana / e la neula stam|pats axi com al[.]ma / o apols / E | confortats les portes de iherusalem e | de syon E donats benedictio a tots aquells qui speran en la misericordia vostra
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2322
Location in volume ff. 54v-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2657
Desconegut. Laudes
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] A3questes laudes deius scrites | deu dir tot christia apres que | es lleuat ab gran deuocio [f. 55] E qui les dira ab gran deuocio | sia sert que aconsegueix fort | gran merit / E ha gran re|missio de peccats … [ 55] … ha gran remissio de peccats
text: L3os cels louen vos senyor | deus e Rey qui stats molt | alt vos senyor louen los | angels / e totes le virtuts dels | cels / e lo sol / e la luna e les | steles / e los Reys dela terra … [ 56] … A vos | senyor deu para sia gloria e | al fill / e al sant spirit qui sens | fi regnats / e viujts per tostemps in | secula seculorum. Amen. Bene|iscam nostro senyor A deus gracias. Amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1515
Location in volume ff. 56-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2173
Desconegut. Hores de la passió
Language llatí
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: A3si comensen les oras dela | sancta passio de nostro sen| yor deu ihesu christ / E digats | per primer tostemps lo | Pater noster e la Aue maria E | apres diras / Domine labia mia a|peries … E apres diras aso per les matines | E atotes les altres horas comen|sarets adir quant haurets dit lo | deus jn adiutorium la dita oracio com | si muda res sino la Capitola | e es aquesta aquella de matines
text: [ 56] P3areis sapiencia veritas | dijuna deus homo captus | est hora matutina … [ 71] … et adiutorium P3areis sapiencia veritas | dijuna deus homo captus | est hora matutina in presenti vita et in futuro iudicio AMEN
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 4
Note només la introducció és en català, les Hores són en llatí
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 559
Location in volume ff. 71v-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2659
Desconegut. Oració a la beata santa Caterina
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2894
Raimundus Capuanus. Vida de la seràphica santa Catherina de Sena
Language català
Date traduït 1511 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 71v] Madona santa | Caterina dona sen era | fina fila son del Rey de grecia … …]uet lapada
Condition fragment
Note Lletra molt poc acurada, text tallat pel relligador, folis finals gairebé inintel·ligibles
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18