Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1150
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call number Santes Creus 49 | Antic 23
Title of volume DIALOGOS | DE SAN GREG | PAPA ( al llom, sobre el rètol de pell roja, en daurat)
Tomo 23 Diagos de S. Gregori [sic] Papa ( al f. 1 de guardes verso, sense numerar)
Copied 1391 - 1410 (Soberanas)
1401 [?] - 1450 [?] (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 145 (= 2 + i-cxli + 2)
Collation 12-10 2-410 58 611 7-1410 153
Page Layout 2 columnes (text)
1 columnes (taula)
27 línies (f. ii (taula))
29 línies (f. 29 (text))
30 línies (f. cxxxixv)
Size pàgina 206 × 139 mm (ff. i-iiii)
caixa 153 × 98 mm (f. ii)
caixa 165 × 95 mm (f. cxxxix)
Hand semigòtica potser de la segona meitat del s. XV (al cos del volum)
semigòtica més tardana (ff. cxxxix-cxliv)
Watermark corn de caça penjat d'un cordill (al cos del volum,) (cap d'idèntica a Piccard, les que més s'hi acosten són VII VI, 129 València: 1395 i 146-47, Brugges, Barcelona i Palma de Mallorca: 1400-01)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: foliació en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc
Perforacions: restes de vuit perforacions als angles externs de la caixa i de cada columna
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition foliació antiga, en tinta vermella; taques de brutícia, menjat d'insectes a la banda del llom, presenta alguns fulls mig tallats pel llom, però tot això no afecta al text ni a la integritat del manuscrit
Binding pergamí sobre cartró, ss. XVII-XVIII, amb el peu del llom trencat, les cobertes estan menjades pels insectes i no són gaire sòlides; les guardes anteriors i posteriors corresponen a la relligadura
Previous owners (oldest first) Biblioteca del Monestir de Santes Creus 23
Associated persons El va veure a inicis del segle XIX al monestir Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Tractat a: Martínez Romero (2022), Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia: traduccions antigues d'obres de Sant Jeroni sobre comportament femení 29-31
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Tractat a: Ysern Lagarda (1999), “Estudi i edició dels exempla esparsos del ms. Santes Creus 49 (olim 23) pertanyent a la Biblioteca Pública de Tarragona”, Zeitschrift für Katalanistik
Tractat a: Puig i Ferreté et al. (1998), Índex codicològic del “Viage literario” de Jaume Villanueva 99 , n. 499
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Domínguez Bordona (1954), Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona 10
Tractat a: Domínguez Bordona (1952), El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus. Noticia para su estudio y catálogo de los manuscritos que de dicha procedencia se conservan 54 , n. 49
Tractat a: Gregori II et al. (1931-68), Diàlegs 16 , n. Ms. B
Tractat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa 9:iii , n. (pròleg signat per Jaume Bofarull)
Vist per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 8:53-4

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1388
Location in volume ff. i-iv (taula) i 1-124v (Bofarull)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1941
Gregorius I, Papa. Diàlegs
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Title(s) in witness Dialogorum del benahuyrat Sent Gregori Papa
Incipits & explicits in MS tit.: [ i] En nom de nostre senyor ieshucrhist aci comencen les rubriques del prier libre del dialogorum del benahuyrat sent Gregori papa
índex: Cartes v Del prolech … [ iiiiv] … Cor deuen perdonar als altres los mals quens han fets. per tal quels nostres nos sien perdonats
rubr.: [ vra] Comença lo primer libre del dialogorum Gregorj
text: U5n dia yo fort lassat per brugit dalguns setglars als quals son souen forçat de satisfer en lurs negocis … [ cxxiiijrb] … E si o fem feelment te dich que apres la fin no aurem fretura de sacrifici si ans de la mort nos som uerdaders sacrificis amen Esplegat es lo quart libre del dialogorum
Language of witness català
References (most recent first) Ed. parcial a: Gregori II et al. (1910), Eximplis e miracles d[e] Sent Benet reco[m]ptats per Sent Gregori Papa en lo seu llibre dels Diàlechs d'vn Codex catalá del quinzen segle
Ed. parcial a: Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster
Note Text en catalàa central
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1390
Location in volume ff. cxxvvb-cxxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1943
Hieronymus. Epístola de sant Jeroni a santa Eustoxi
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness lapistola que sent Geronim trames a sancta Eustoxi filla de sancta Paula
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvvb] Aço es la pistola que sent Jeronjm trames a santa Eustoxi filla de sancta paula
text: [ cxxvra] O6ges filla e ueges e enclina a mj la tua orella et oblida la la [sic] casa de ton pare … [ cxxxvrb] … sos fills e ses filles qui dormen ab ell en lo lit de pura castedat e virginjtat. Tu autem domine myserere nostri Deo gratias
References (most recent first) Editat a: Martínez Romero (2022), Paula, Eustòquia i la duquessa de Gandia: traduccions antigues d'obres de Sant Jeroni sobre comportament femení 113-132
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa iv-xvi (ff.) , n. (ed. de J. Bofarull)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 198
Location in volume ff. cxxxvva-cxxxvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2687
Pelagi. Apoftegmes (VP, V, 19, cols. 984-985 [?])
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvva] C3omptaua sent basili e deya fo vn monesstir de dones en lo qual estauen cccc dones … [ cxxxvijra] … Mas en qual loch sen ana ne en qual loch se mes ne ab qual si morj no ho pogueren saber
Note segons suggereix la nota de Mn. Batlle, aquest text i el següent serien obres diferents
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5095
Location in volume cxxxviira-cxxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1143
Desconegut. Vitae Patrum (VP, VI, cols. 995-998, cap. 15)
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxviira] Una santa uerge era en .i. monestir e fehia tant alta ujda e tant gran penjtencia … [ cxxxixrb] … aço es la cosa per que yo afagesch mon cors a fer gran penjtencia
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1362
Location in volume ff. cxxxixrb-cxliv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1920
Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona. Sentenciari
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxixrb] Primerament per jnduyrlo ha esser en orde de religio e en la companyia dels ffrares … [ cxliv] … et fets pus sauis et pus certs cuyllen fruyts et comunjque de lur sauiesa. Sant Jeronjm
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-12-11