Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1149
Authors Desconegut
Titles La filla de l'Emperador Constantí
Història de la filla de l'Emperador Constantí
Incipit & Explicits text: Ací comensa la història de la filla de l'emperador Contastí, qui fo lo primer emperador de Roma … per les grans aventures qui·ls eran avengudes, mas de tot allò ací no fa pus menció
colofó: Esplegada és la dita història, a Déus gràcias
Date / Place escrit 1440 - 1460 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 101-22
Editat a: Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 9-13 i 61-99 (ed.)
Editat a: Miquel i Planas (1910), La historia de Valter e Griselda arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rei d'Ungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives 1:23-50
Editat a: Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 4
Editat a: Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe 3-28
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
Subject NOVEL·LA
LITERATURA
DONES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 203
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 475 (BITECA manid 1153)
Copied 1476 - 1500 (Miquel i Planas, Morel-Fatio el donava com ms. del s. XV)
Location in witness ff. 22-35
Title(s) Desconegut, La filla de l'Emperador Constantí, escrit 1440 - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Aci comenssa la Jstorja dela filla del Emperador Contasti quj fo lo primer Emperador de Roma .la qual. lo pare per mala Jnjquitat con no li volch consentir que jagues ab ella la mana ociura ados scuders los quals no la volgueren ociure e materen la en vna nau e puys fou muller del Rey despanya
text: D3iu aquest compte que lo primer emperador que fou en Roma despuys dela natiuitat de nostro senyor deu jhesuchrist si fou lemperador Contasti quj comenssa a Regnar en lany dela dita natiuitat .cccxcvj. E aquest Emperador si hauia la pus bella dona de muller qui en aquell temps sa atrobas … [ 35] … E lo rey despanya ab la sua muller stigueren molt de temps e faheren molts de bens a honor de deu per les grans auentures qujls eran auengudes mas de tot allo aci no fa pus mencio
colofó: Espleguada es la dita istorja a deus gracias
References Fotocòpia de La filla de l'emperador Constantí, Ms. BNP, esp. 475 (1990)
Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa 4:5-38
Suchier (1901), “La fille sans mains. I. La istoria de la filla de l'Emperador Contasti”, Romania 520-37 , n. (ed. aquest Ms.)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28