Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1147
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 202 | Antic Ayamans, 4113
Title of volume UNIS. | ORDINA | CIONS | DE | MALLOR | QUES ( al teixell)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 109 (= 2 + II + 1-103 + 2)
Page Layout 36 lÝnies (f. 3)
Size pÓgina 291 Î 205 mm (f. 3)
caixa 180 Î 120 mm
Hand humanÝstica cursiva
Pictorial elements Caplletres: en vermell
R˙briques en vermell
Altres: numeraciˇ marginal en vermell
Condition els folis de guardes anteriors i posteriors sˇn moderns; al primer dels dos folis preliminars, una anotaciˇ, la resta Ús en blanc. Segurament per error de c˛pia romangueren en blanc els ff. 43v-44r i segons les marques que ara s'aprecien, durant un cert temps estigueren enganxats. Foliaciˇ en xifres arÓbigues antiga, potser contemporÓnia de la c˛pia. L'angle inferior dels darrers folis estÓ trencat
Binding cartˇ, llom de pell amb daurats
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9Ŕ. Comte d'Aiamans
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm del ms. 202 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca (1990)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Olivar (1977), CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 51
Tractat a: Massˇ Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en catalÓ durant l'Ŕpoca nacional”, Revue Hispanique 329 , n. Ms. H
Note el llibre contÚ afegits de diverses mans, de l'Ŕpoca de la c˛pia i posteriors. Anotacions marginals, algunes contemporÓnies de la c˛pia i fins i tot del mateix copista (f. 5r), d'altres del s. XVI i alguna de posterior, en llatÝ i catalÓ

Internal Description
Number of texts in volume: 28
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 195
Location in volume ff. 1-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3985
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1413-12-20
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 1] A4Ra oiats que mana y notifica atot hom generalment dequalseuol ley conditio / o / stament sien lo molt honorable mossen Palay vuiz Caualler Regent la Gouernatio de Mallorques que com los honorables en Jaume Pontiro … [ 1v] … per šo que dela obseruansa de aquelles negun nos pusca scusar. Datum Maioricis vicesima mensis decembrjs Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo tertio decimo
dispositio: J4n nomjne domjni nostrj Jesucrjsti … [ 25v] … salarijs Jmputetur omnes dicte de libre vltra reatum perjurij
Note el text Ús en llatÝ; en catalÓ nomÚs trobem les r˙briques a cada capÝtol i la salutatio inicial
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3506
Location in volume ff. 26-33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26] Ordinations nouelles fetes per los honorables jurats dela ciutat y regne de Mallorques hon per la abreujacio de plets e questions atorgades loades e auctoritzades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela ciutat e Regne de Majorca en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxxviiij
procl.: I3Tem mana lo honorable mossen Bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques … [ 26v] … per šo que dela obseruansa de aquells negun nes pusca scusar. Dade en Mallorques a vuit vuyt [sic] de Satembre Any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil quatrecents Trenta nou
intitulatio: M3Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonso per la gratia de deu Rey de Arago … huns Capitols e ordjnations del tenor seguent
rubr.: Ordinations
dispositio: O4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreujatio dels plets equestions liurades als honorables en Barenguer vuiz … [ 33] … Es estat dat asso efet enlo nostro Ciutat de Gayeta aqujnsa dies de Juny enlany dela Natiujtat de nostra Senyor Mil Quatrecents trenta nou de aquest nostre Regne de Cicilio deša far any Mil edelsaltres nostres Regnes any xxiiijo. [S]Enyol
auten.: [ 33v] T3Estes sunt quj predictis … perme Georgium pastor Regia auctoritate notarium publicum Maiorca [?]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3485
Location in volume ff. 35-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Ordinations nouelles fetes per los honorables jurats dela ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiatio dels plets e questions atorgades loades eauctoritzades per lo molt alt senyor Rey als honorables ambaxadors dela ciutat e regne de Mallorques enlany dela natiuitat de nostre senyor M cccc xxxxviiij [sic]
intitulatio: P4Ateat vnjuersis etc. Nos Alfonsus dei gratia Rex aragonum … [ 35v] … tenor sequjtur Jn hunch modum
rubr.: Memorial fet per los honorables jurats dela ciutat e regne de Mallorques Als honorables en Barenguer vuiz donzell per lobras mjlitar Francesch axelo ciutada per lobras dels ciutadans e Anthonj oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: P3Rjmerament com lo honorable mossen pere callar surrepticiament la Reyal celcitud tostemps salua e contra forma … [ 44v] … Anno anatiuitate dominj Millesimo Quadrjngentesimo Tricesimo nono (…) aliorum Regnorum nostrorum Anno vjcesimo quarto
conf.: T3estes fuerunt ad predicta (…) Domjnus Rex mandaujt michi Georgio catala jn cujus posse firmauit atque juraujt
auten.: [ 45] Precedentes ordinationes aljbro ordinationum curje gubernationis Regni Maioricarum … fuerunt jn presentj libro continuate per me Georgium pastor Regia auctoritate notariorum publicum Maiorjca
Note tÚ afegits posteriors i inclou al f. 45 les correccions i addicions a aquestes ordinacions referents als anys 1398 i 1411-1418 (en llatÝ i catalÓ) transcrites per una mÓ mÚs tardana
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3529
Location in volume f. 45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3811
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtol de les Corts de Saragossa (cap. 23)
Language catalÓ
Date promulgat 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] In libro litterarum regnarum gubernationis maioricarum anno 1398 … se troben enel libre de constitucions de cors generals cartes c fins en 105 capitol 23
dispositio: Item com nos hajam trobat esser fet gran abus sobre les jnterpositions de apellacions tambe dediffinitiuas sentencias … appellacio axicom si los dus appostols eran […]
Note lletra de mÓ posterior
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3530
Location in volume f. 45v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions, capÝtols i actes de cort (Barcelona) (caps. 28 i 62)
Language catalÓ
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45v] En lo libre senyat de .A. del any 1411 fins en 1418 en cartes clvij son unes ordinacions fetes per lo rey en pere en lo any 1380. entreles qualls son les seguents
dispositio: xxviij Item que placia avos senyor ordenar que negui [sic] avant los jutges els alvocats procuradors / e notaris / e scriuans dels plets no sien hoits … com ensimillants fets es prouehit per constitucions de catalunya. Marcitius protonotarius
dispositio: lxij Item que placio a vos senyor estatuir e ordenar que si moros cossaris per qualseuol cars … axi empero que ell nage lo delme narcisius protonotarius
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3507
Location in volume f. 46r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3969
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols sobre la tortura
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] Corrections dels capitols deles ordinations nouelles sonles quisleguexen
intitulatio: N3Os nalfonso per lagratia dedeu Rey de Arago de Sicilia deša e della … nos han presentats ha hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com \en/ lo present Regne sia stat abusar peralguns Gouernadors olochtinents deaquells quj turmenten … [ 46v] … manam esser fetes les presents sots nostre Sagell sacret Dats en Gayeta a xvij deJuny Any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecents Trenta nou Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3508
Location in volume f. 47r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3970
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols sobre els comissaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 47] N3Os Nalfonso perla Gratia dedeu Rey de Arago … nos han presentats ha hun capitul del tenor seguent
dispositio: Item per diuersos capitols decort e franqueses sia largament disposat e ordenat … [ 47v] … ensemps ab la pena demunt dita Dats en Gayeta a xvij deJuny en lany dela Natiuitat de nostra Senyor Mil cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3509
Location in volume ff. 47v-48
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3971
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordenacions sobre els salaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 47v] A3Alfonso [sic] perlagratia dedeu Rey de Arago de Sicilia deša e della … nos han presentat hun capitol dela tenor seguent
dispositio: Item per tant comla part forana es molt vexada dehun temps enša … [ 48] … de vos sera fet lo contrarj. Dat en Gayeta a xvij djes deJuny any dela Natijutat de nostre Senyor Mjl cccc Trenta Nou Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3510
Location in volume ff. 48-49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3972
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Confirmaciˇ de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qŘestions
Language catalÓ
Date confirmat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 48] A3Alfonso [sic] per lagratia de deu Rey de Arago … [ 48v] … nos han presentat ha dos capitols dela tenor seguent
dispositio: Item con per lo molt alt Senyor Rey enfauor dela marcaderja noha molt sia stat atorgat … [ 49] … Jurat ecomplit aquests nostres manaments Dats en Gayeta a xvij djes de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mjl cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3511
Location in volume ff. 49-50v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3973
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre els jutges de nou creats
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 49] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey dearago … [ 49v] … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com per molts jllustres reys … [ 50v] … amaior cautela defer locontrarj. Dats en Gayeta a xvij djes de Juny en lany dela Natiujtat de nostra senyor M cccc xxxviiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3512
Location in volume ff. 50v-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3974
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Confirmaciˇ de la franquesa atorgada en la cort del Consolat
Language catalÓ
Date confirmat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 50v] A3Alfonso [sic] per lagratia de deu Rey de Arago … hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Item que supplican al Senyor Rey que lj placia de nou confirmar e atorgar certa proujsio … [ 51] … amaior cautela tor poder defer locontrarj. Dats en Gayeta a xvij de Juny en lany M cccc xxx viiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3513
Location in volume f. 51r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3975
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinaciˇ per quŔ no es pugui treure cavalls del regne
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 51] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Item supplicaran los dits ambaxadors al dit … [ 51v] … amaior cautela esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil cccc xxx viiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3514
Location in volume ff. 51v-52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3976
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 51v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de Arago … [ 52] … hun capitol del tenor Seguent
dispositio: Item com lo present Regne de Mallorques sia apartat ehauent les franqueses specials … [ 52v] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3515
Location in volume ff. 52v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3977
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre la llibertat dels esclaus
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 52v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … [ 53] … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com en lo present Regne se faša grans abusions deles questions de libertats com molts sclaus per fadigar llurs senyors … [ 54] … o algun de vos en contrarj. Dade en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natijutat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3516
Location in volume ff. 54-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3978
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre l'elecciˇ dels oficis
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-27
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 54] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com moltes veguades lo molt alt Senyor Rey per jmportunjtat e no jnformat deles conditions deles persones … [ 55] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dats en Gayeta a xvij deJuny enlany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3517
Location in volume ff. 55v-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3979
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre fer actes
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-27
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 55v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com moltes vegades sesdeue que los jurats e alguns particulars … [ 56] … sia jntegrament obseruat En la ciutat de Gayeta a xvij deJuny en lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil Quatrecentes Trenta nou Rex alfonsus
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3518
Location in volume f. 56r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3980
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre salaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 56] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item que placia als honorables ambaxadors Jmpetrar vna proujsio del molt alt Senyor Rey … [ 56v] … /o / algun de vos encontrarj dade en Gayeta a xvij de Juny any dela Natijutat de nostre Senyor Mil quatrecents Trenta nou Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3519
Location in volume ff. 56v-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3981
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre salaris de delegats
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 56v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … [ 57] … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com per ordinacio del present Regne los jutges delegats enles causes … [ 57v] … eficacia e valor loque per vosaltres oquascun de vos sera fet lo contrarj. Dade en Gayeta a xvij [f. 57v] de Juny en lany Mil cccc xxxviiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3520
Location in volume ff. 57v-58
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3982
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre distribuciˇ de cort
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 57v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item comles peccunjes quj venen addjudicatio … [ 58] … fet en contrarj. Dats en Gayeta a xvij deJuny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
epÝleg: Precedentes proujsiones alibro ordinationum curjeGubernatjonis Regnj … Jn presentj libro contjnuate fuere
Note la resta del foli i part del verso foren omplertes amb d'altres ordinacions en llatÝ i catalÓ, per una mÓ posterior
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3521
Location in volume f. 58r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinaciˇ relativa al temps de la sega
Language catalÓ
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 58] Enfrancesch šagarriga Caualler conseller del Senyor Rey / e gouernador [f. 58v] general del Regne de Maiorca Als amats tots / e sengles. balles dela illa de majorca fora la Ciutat (…) … salut j dileccio
dispositio: [ 58v] Com lo temps de messes sia prop /e e per vtilitat dela cosa publica sia cosas necessarja de vagar los homens … en les dites coses no entenen loch aver. Dats enla Ciutat de majorca a v dies del mes de maig del any dela natiuitat de nostre Senyor M ccc Lxx vij. vich. Jacobus
Note transcrit per una altra mÓ
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3522
Location in volume ff. 59-66
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3986
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Revisiˇ dels capÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1440-04-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinacions Segons deuall seconte. La crjda
intr.: A3Re hoiats que notjfica lo molt magnjfich mossen Barenguer dolms … la correctio del tenor feta
intitulatio: Nos Nalfonso per la gratia dedeu Rey de arago … [ 60] … que algu de aquelles no puga ignorantia allegar
tit.: Sobre lo primer capitol
dispositio: P3Rimerament Com lo primer capitol deles dites ordinations segons experjentia ha demonstrat sia vist jmpraticable e quasi jmpossible seruar … [ 66] … algu nos pugascusar. Dats en Mallorques dilluns a xv del mes de octubre any M cccc xxxxj. Fonch feta la present crida dijous a xviiijo de octubre per Narnau vardun corredor deles Corts any M cccc xxxxj
epÝleg: Precedents ordinationes alibro … Jn presentj [?] libro registrate
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3523
Location in volume f. 66r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3988
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Provisiˇ sobre la venda de mercaderies
Language catalÓ
Date promulgat 1460-09-22
Incipits & explicits in MS invoc.: [ 66] Lo nom de nostre senyor deu jesucrist humilment jnuocat
intitulatio: Lo molt magnific mossen vidal castella doris / o blanes caualler conseller cambrer del molt alt / e molt excellent seyor rey (…) sobre los contractes de exaniments / e vendas atemps ab sobre mesa de for laqual prouisio es estada en la vida de fragua a xx de satembre any 1460 … e sobre les dites coses de vall scrites ple / e digest consel etc.
dispositio: Primo que degui avant alguna persona no pusca vendre atemps algunas mercaderies draps lanes blats olis species … [ 66v] … /o algu dells fossen clergues / o ecclesiastichs / o religiossos. M. caburgada
Note text afegit per una mÓ posterior; segueix un capÝtol en llatÝ copiat per la mateixa mÓ. Als ff. 67-71 es transcriu la versiˇ llatina dels costums de Mallorca
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 1837
Location in volume ff. 71v-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1140
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipits & explicits in MS pream.: [ 71v] C3Om per Jnformatio daquen solempnement rebuda per nom e per part del honorable lochtinent e gouernador del Regne de Mallorques apparegua clarament esser stat de hun temps enša … [ 72] … vt de jure fuerjt puniatur [?]
auten.: Prededents capitulum fuit fideliter … [ 72v] … libro registratum
dispositio: M4Emoria sia almolt noble Senyor … [ 83] … axj com ja per ordinatio se deu fer
auten.: Precedentes ordinationes … ljbro ordinatjonum registrate
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3524
Location in volume ff. 83v-89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
LloctinŔncia i governaciˇ. Ordinacions de misser Falcˇ
Language catalÓ
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83v] Les ordinacions dels portadors de misser falco
dispositio: M3Anjfesta cosa sia a tots que diuenres a dotza de desembra any Mil cccc xxxx viiijo … [ 89v] … no sia necessarj venjr hi per requerjr los dits liuraments. Falco lochtinent
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3525
Location in volume ff. 89v-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3989
Francesc Berenguer i de Blanes, Barˇ de Canet. Ordenaciˇ sobre censals
Language catalÓ
Date promulgat 1468-11-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] Enquant temps los portadors (…) paguen de bens proprjs
rubr.: Dje Joujs xxiiij mensis Nouembrjs Anno anatiuitate domini M cccc lx viij
dispositio: L3Os die eany demunt dits coment alguns crehedas rebent censals enla part forana … [ 90v] … que dites ordinations disponen. Francesc berenguer de blanes. Johan dusay
Note al f. 91 una mÓ posterior transcriu una disposiciˇ en llatÝ i als ff. 92-97 es copien d'altres ordinacions en llatÝ
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3526
Location in volume f. 97r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinaciˇ relativa al temps de la sega
Language catalÓ
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 97] A3N francesch šagarriga caualler conseller del Senyor Rey e Gouernador general del Regne (…)
dispositio: Com lo temps deles messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria vagar los homens per cullir … [ 97v] … com les dites ferjes en les dites coses no entenem hauer loch. Dats en la ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de [f. 97v] maig lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil Trescents Saxanta set. Vidit Jacobus
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3527
Location in volume ff. 97v-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3043
Joan I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Confirmaciˇ de les franqueses de Mallorca
Language catalÓ
Date confirmat 1389 [?] - 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 97v] A3N johan per la gratia dedeu Rey dearago de Valentia etc. Al noble e amat conseller nostre Nalfonso de proxida Caualler portantveus de gouernador general en lo Regne de Mallorques o / ason loctinent salut y dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e promens del dit Regne es anos exposat que alguns dies ensa son exides de nostra cort … [ 98] … com anos aquells sots qualseuol expressio deparaules que sien ab la present reuocam. Dats en Barchinona a x dies de abrjl lany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil tresents y nou [sic]. Rex Petrus [sic]
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3528
Location in volume ff. 98-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3990
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Privilegis i franqueses de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1404-02-16
Incipits & explicits in MS pream.: [ 98] M3Artinus dei gratia Rex aragonum … [ 98v] … Datum valentie xvj. die febroarij anno anatiuitate dominj Millesimo Quatringentesimo quarto dol [sic] macius vidit
intr.: N3Ouerunt vnjuersi … [ 99] … jnuiolabiliter obseruarj
intitulatio: [P]Ateat Vnjuersis etc. Nos martinus dei gratia Rex Aragonum etc. (…)
dispositio: Que njngu de adulterj sia punjt en coses ne en persona si donchs la fembra ol marjt no proposan aclam dela forša … [ 100] … haia lo senyor son luysme acustumat
auten.: Precedentes nouem franquesie fuerunt fideliter … jn presentj libro registrate fuere
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ i, al f. 101, una nota sobre les “Dilations vltramarines” on figura el temps de navegaciˇ entre diversos punts: “Manorcha - Yuiša” xxx djes; Barcelona - Valentia dos mesos; Portugal - Granada e qualsevol Regne de Castella… quatre mesos; Rodes sis mesos; Castell sant Pere, Xipre (…) Englaterre e qualseuol altre lochs vuyt mesos”. Als folis 101v i 102r es transcriuen disposicions en llatÝ de mÓ posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28