Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1140
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Date / Place promulgat 1430 - 1439 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10419
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 20r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] prouisio sobre lo ffet deles averjes
intitulatio: N2alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al amat Conseller nostre e Gouernador del Regne de Mallorques … Saluts e gracia
dispositio: Jnfformats som stats certament que vos nj altres … [ 20v] … ab tenor dela present manam que axi se ffaça
datatio: Dat en valencie sots nostre segell secret a xviij dies de Abril del any M CCCC Trenta Rex Alffonsus
ID no. of Witness 2 cnum 10244
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 161 (BITECA manid 2858)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (Avenoza)
1201 - 1499 (catàleg)
Location in witness ff. 1-5v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ 1] A12RA hoiats que mana e notifia A tothom generalment de qualseuol ley, conditio, o, stament sien, Lo molt honorable mossen Pelay vniç caualler regent la gouernatio de Mallorque Que com los honorables en Jaume Potiro … hont poran aquelles llegir e veure e pendre de aquelles transllat per ço que de la obseruança de aquelles negu nos puscha excusar
datatio: Dat. Maioricis Vicesima mensis decembris Anno a natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Tertio Decimo
pream.: [J]N nomine domini nostri Jesuchristi … [ 1v] … vt nullus per ignorantiam se valeat ab ipsarum obseruationem excusare
rubr.: Que algun clam supplicatio o demanda no sia admesa axi del actor com del reu fins que lo procurador de aquells aia feta de la sua procuratio fe
dispositio: P4rimo que nulla querimonia nullaque supplicatio … [ 5v] … pot auer lo iutge deuant dignes
Note només són en català la introducció i les rúbriques
ID no. of Witness 3 cnum 1837
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 71v-83
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ 71v] C3Om per Jnformatio daquen solempnement rebuda per nom e per part del honorable lochtinent e gouernador del Regne de Mallorques apparegua clarament esser stat de hun temps ença … [ 72] … vt de jure fuerjt puniatur [?]
auten.: Prededents capitulum fuit fideliter … [ 72v] … libro registratum
dispositio: M4Emoria sia almolt noble Senyor … [ 83] … axj com ja per ordinatio se deu fer
auten.: Precedentes ordinationes … ljbro ordinatjonum registrate
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16