Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1140
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 486 | Antic Acq. 870 (Libri); RC 8670(67)
Title of volume NUOVO TESTAMENTO | COLLA VITA DI | G. CRISTO ( al llom)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 317 (= I + 1 ant. + 2-312 + 1 ant. + III) (els ff. inicials i finals són guardes modernes)
Collation 13 224 310/9 49/8t 514 612 710 816 9-1414 1518 16-2014 2112 2210 232
Page Layout 2 columnes
25 línies (f. 8ra)
27 línies (f. 6ra mateixes mides que el f. 8)
34 línies (f. 307rb)
Size pàgina 297 × 220 mm (f. 8)
caixa 200 × 150 mm (f. 8)
columna 200 × 67 mm (f. 8)
caixa 206 × 150 mm (f. 307)
columna 206 × 68 mm (f. 307)
Hand gòtica gòtica al menys de dues mans diferents
Watermark gall (als foli de guarda inicials i finals) (pràcticament idèntic a Briquet 4469, Treviso: 1346, Montpeller: 1347;)
corn de caça (taula i cos del volum,) (idèntic a Briquet 7646, Aix-en-Provence: 1367, var. Pisa: 1379-81;)
muntanya de tres cims (epístola, del f. 307 fins al final,) (semblant, tot i que no idèntica a Briquet 11679, Palermo: 1331)
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell, la primera és embotida i de mides més grans que la resta, en blau i vermell amb decoració afiligranada als marges en vermell o violeta
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: aparentment a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Perforacions: vuit perforacions rodones visibles als angles de la caixa
Reclams: horitzontals centrats sense decoració (quaderns segon i tercer, del quart ignorem la condició car s'ha perdut el foli final)
Reclams: horitzontals centrats decorats amb un toc de vermell (la resta de quaderns, llevats d'aquells que tenen el verso del darrer foli en blanc, o bé s'acaben obres)
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques descendents en tinta vermella a l'angle inferior dret guillotinades: “v-t-s-q-p” (quaderns segon a setè)
Signatures: alfanumèriques verticals ascendents: “a-b” (quaderns vuitè al novè)
Signatures: alfanumèriques verticals descendents: “l-h-g-[.]-f-d” (quaderns desè al quinzè, no es veu al setze)
Signatures: en lletres hebrees, situades al primer foli de cada plec (quaderns 17è al 21è)
Condition manquen: un entre els 64 i 65 (final del quart quadern, en resta un taló), un altre els 204 i 205 i entre els 214-215 (es tractaria del cinquè bifoli del quadern quinzè, del que avui no roman cap resta); hi ha sis folis en blanc (2-4 i 310-312) i dues guardes de pergamí (ff. 1 i 313). Porta doble foliació: l'antiga, en xifres romanes, comença al foli 5 de la moderna amb el número i. Fons de reforç de quadern en pergamí
Binding mitja relligadura de fusta, llom cobert de pell; es conserven les guardes originals de pergamí que anaven enganxades a la relligadura original i mostren, per les senyals que hi van romandre, com aquesta duia cinc bollons a cada pla, quatre als angles i un al centre
History of volume Adquirit 1888
Previous owners (oldest first) François de Bonne, Duc de Lesdiguières 28 1626 ad quem (nota f. 309v)
Sainte Radegonde: Abadia Saint-Martin de Marmoutier 308 1716
Guglielmo Libri, matemàtic 110 1820 a quo (fals ex-libris seu al foli 313v: “Iste liber est conventus s. dominici de mantua”)
Bertram Ashburnham (Lord), 4t. Earl of Ashburnham 1847
Tours: Bibliothèque de
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 486 de la BNP. Bíblia N. T. Evangeli de Nicodem (2002)
Facsímil: Costa Català (2002), Nou Testament (Ms. Marmoutier, s. XIV)
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Soriano (1996), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 78-9
Descrit per: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 169 , n. 219
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 280 , n. 1
Tractat a: Rodríguez-Moñino (1956), “Los manuscritos españoles del bibliopirata Libri. Catálogo de los subastados en 1859 con algunas adiciones”, Boletín de la Real Academia de la Historia , n. 68
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 353 , n. 636
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 507-9 esp.
Catalogat a: Delisle (1888), Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois 122-3 , n. LXXVI
Catalogat a: Delisle (1884), “Notice sur les manuscrits disparus de la Bibliothèque de Tours pendant la première moitié du XIXe siècle”, Notices et Extraits des Manuscrits 174-75 i 352
Tractat a: Meyer (1883), “Les manuscrits du connétable de Lesdiguières”, Romania
Catalogat a: Roman (1877), “Inventaire des manuscrits du Connétable de Lesdiguières”, Le Cabinet Historique
Note el foli hi porta una nota a llapis “not provensal, but catalan”; al foli de guardes modern nota de la biblioteca: “Les feuillets 1 à 4 & 310 à 312 sont blancs. Les feuillets 1 & 313 sont en parchemin. 8 octobre 1888”. La presència de lletres hebrees en part de les signatures de quadern i l'ordre invers en el que es troben part de les que se serveixen de les lletres llatines fan pensar en un copista jueu o al menys en un relligador d'aquest origen

Internal Description
Number of texts in volume: 30
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 288
Location in volume ff. 1ra-218ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1049
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT i NT
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Assi comensa le prolech de sant matheu Primer
índex: R7ecomta la orde deyl .ij. generacjons dabraham entro a ihesu christ .ij … [ 7rb] … que tots temps seria ab els ajudan Lxxxviiij.
tit.: Assi comensa lo prolech de lauengeli de sant matheu
prol.: [ 7va] M5atheu cant hac predicat primerament lauengeli en judea … [ 7vb] … lo sagrament dela djuinitat
text: L4o libre dela genercio … [ 34vb] … eyo sere ab uos tots temps entro ala fin del segle
tit.: [ 34vb] Assi comensen los capitolls de sant march Prjmer
índex: [ 35ra] D4ela prophecia dysayes profeta sobre la predicacio de sent iohan Batista al desert segon … [ 35vb] … e ab plen poder de ujrtut del sant sperit xlvj
tit.: Del prolech de sent march
prol.: M5arch auengelista alet dedeu efiol de sent pere. per batisma edicipol en la paraula … [ 36rb] … deu es aquel qui dona crexjment
tit.: .i.
text: L4o comensament del auengeli de ihesu christ fiyl de deu … [ 80rb] … eastauen tota uagada al templa loant ebeneynt deu
tit.: [ 80va] Assi comensen los capitolls de sant Johan
índex: D3els mjnistres dels preueres e dels fariseus que fan questio a iohan primer … [ 80vb] … Dela passio de iesu christ e dela sapultura edela rasureccion xv
tit.: Assi comensa lo prolech dela auengeli de sant johan
prol.: [ 81ra] A5quest es iohan auengelista .i. dels dicipols de iesu christ lo qual deu alegi … [ 81rb] … de profit en lur trabayl ab la gracia e ab ladoctrinament de deu
tit.: .ij.
text: E3l comensament era deu e fill dedeu eera ab deu … [ 100ra] … no les poria ratenir en sa mamoria. Assi son asplagats tots los .iiij. auengelis
tit.: [ 101ra] Comenssa lo prolech o argument sobre la primera apistola que sant paul trames als Romans
prol.: L4os romans son en les partides de lombardia … qui era loch on eyt astaua Erramet la aeyls per Thimoteu
tit.: Comenssa la prjmera apistola de sant paul que es tramessa als Romans
text: P7aul seru de ihesu christ apalat apostol … [ 201vb] … Eensenyant les coses que son de nostro senyor ihesu crist ab tota fiansa sens uadament
tit.: [ 201ra] Esplagats son los ffets dells Apostolls Comensa lo prolech sobra les apistoles canonjcalls
prol.: L6a orde deles .vij. apistoles canonjcals no es axi entre los grecs … [ 202va] … nj io no nagare la uaritat dela santa scriptura a aquels qui la damanen
tit.: Esplagat es lo prolech Comensa lapistola de sant Jacme apostoll
text: I7acme seru de deu ede nostro senyor ihesu christ … [ 218ra] … qui es tot sol deu saluador nostro per ihesu crist nostro senyor Quj uju eregna perdurablement
References (most recent first) Bohigas (1961), “Dos fragments catalans dels Evangelis, restes de la traducció de la Biblia de Bonifaci Ferrer”, Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti 14 , n. M
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8895
Location in volume ff. 1ra-34vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5670
Mattheus. Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Mateu
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] Assi comensa lo prolech de sant matheu primer
índex: R5ecomta la orde deles .ij. generacions dabraham … [ 7rb] … que tots temps seria ab els ajudan
tit.: Assi comensa lo prolech de lauengeli de sant matheu
text: [ 7va] M5atheu cant hac predicat primerament lauengeli en judea … [ 34vb] … ab uos tots temps entro ala fin del segle
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8896
Location in volume ff. 34vb-51vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5671
Marcus. Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Marc
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34vb] Assi comensen los capitolls de sant march Primer
índex: [ 35ra] D4ela prophecia dysayes … [ 35vb] … e ab plen poder de ujrtut del sant sperit xlvj
tit.: Del prolech de sent march
prol.: M6arch auengelista alet dedeu … [ 36rb] … mas deu es aquel qui dona creximent
text: L4o comensament del auengelj … [ 51vb] … ab la ajuda dedeu bones paraules ab mjracles
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8897
Location in volume ff. 52ra-80rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3081
Lucas. Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Lluc
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52ra] Assi comensen los capitols de sant Luch
índex: S4ent luch ordona enla sua perfeccio … [ 53vb] … emenya ab els sa part de hun peix rostit ab bresques de mel lxxxxv
tit.: Assi comensa lo prolech del auengeli de sant Luch primer
prol.: L5uchas fo metga dicipol dels apostol … [ 54rb] … equel auja acomplit so quels altres aujen comensat
text: A3l tems de herodes Rey de judea … [ 80rb] … al templa loant ebeneynt deu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8898
Location in volume ff. 80va-100ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2143
Johannes. Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Joan
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80va] Assi comensen los capitolls de sant Johan … [ 100ra] … no les poria ratenir en sa mamoria
índex: D3els mjnistres dels preueres e dels fariseus … [ 81vb] … dela sapultura edela rasurreccion xv
tit.: Assi comensa lo prolech dela auengeli de sant johan
prol.: [ 82ra] A6quest es iohan auengelista … [ 82rb] … ab la gracia eab la doctrinament de deu
text: E4L comensament era deu … [ 100ra] … no les poria ratenir en sa mamoria
colofó: Assi son asplagats tots los .jjjj. auengelis
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8899
Location in volume ff. 101ra-113va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5677
Paulus. Epistola ad Romanos
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101ra] Comenssa lo prolech o argument sobre la primera Apistola que sant paul trames als Romans
prol.: L4os romans son en les partides de lombardia … E tramet la aeyls per thimoteu
tit.: Comensa la prjmera apistola de sant paul que es tramessa als Romans
text: P7aul seru de ihesu christ apalat apostol … [ 113va] … quj uju eregna perdurablement amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8900
Location in volume ff. 113va-126ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5678
Paulus. Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113va] Esplegade es la apistola que font tramessa alls romans. Comensa largument en la primera apistola la qual sant paul trames als corjntjns
prol.: L5os corjntins son grecs … [ 113vb] … per thimoteu son dexebla
tit.: Espllagar es largument comensa la primera apistola als corjntis
text: P11ail apelat apostol deihesu crist per lauoluntat dedeu que es enchorjnt … [ 125vb] … sia ab uos la mia caritat sia en tots uos en ihesu crist
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8901
Location in volume ff. 126ra-134ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5679
Paulus. Epistola ad Corinthios II
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126ra] Esplagat es la primera apistola ab corjntis. Comenssa largument sobra la sagona apistola que sant paul trames als corjntjns
prol.: C5om els agreren feta panitencia … [ 126rb] … mas que son asmenats
tit.: [ 126rb] Espalgat es largument sobre la sagona apistola alls corjnis. Comensa la segona apistola alls corjnis
text: P7aul apostol de ihesu crist per lauoluntat de deu … [ 134va] … sia tots tems ab uosaltres amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8902
Location in volume ff. 134ra-138va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5680
Paulus. Epistola ad Galatas
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134ra] Esplagada es la sagona epistoa que fou tramessa als corints. Comensa largument sobra lapistola que fou tramessa alls galatas
prol.: L6os galarbes son grecs aquests raberen primerament del apostol
tit.: Esplagar es largument. Comensa la apistola la qual sant paul trames als galacas
text: P8aul apostol no dels omens ni per home … [ 138va] … en mon cors frares la gran de mon senyor ihesu crist sia ab ustro sprit amen
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8903
Location in volume ff. 138va-142rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5681
Paulus. Epistola ad Ephesios
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138va] Esplagada es la apistola que fou tramessa als galacas. Comensa largument sobra la apistola que fou tramessa als efficiencs
prol.: L6os efesiencs son de asia aquests estigeren e romangeren en la fe
tit.: Esplagat es largument. Comenssa la apistola que sant paul trames trames [sic] alls epheciencs
text: P8aul apostol de ihesu crist per la uoluntat de deu atots los sants quj son en ephesi … [ 142rb] … ab fe de due nostro para ede nostro senyor ihesu crist. Gracia sia atots aquels quj amen nostro senyor ihesu crist sens corupcio amen
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8904
Location in volume ff. 142rb-145rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5682
Paulus. Epistola ad Philippenses
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142rb] Esplagada es la apistola que sant paul trames alls efecjens. Comensa largument que sant paul trames alls philipensses
prol.: L6os philipenses son de macedonia aquests raeberen la paraula de uaritat
tit.: [ 142vb] Esplagat es largument. Comensa la apistola que sant paul trames alls philipenses
text: P9aul e thimoteu serus de ihesu crist atots los sants en ihesu crist quj foren philipenses ab los Bisbes e ab los diaques gracia sia auos … [ 145rb] … los frares quj son ab mi saluden uos tots los sants saluden maprments [sic] aquels quj son dela casa de cessar la gran de nostro esperrit amen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8905
Location in volume ff. 145rb-147vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5684
Paulus. Epistola ad Thessalonicenses I
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145rb] esplegada es la apistola que sant paul trames alls philipenses. Comensa largument sobra la apistola la qual sant paul trames alls thesalonjencs
prol.: L6os thesalonjsens son de macedonia … loa aquests E ascriu aeyls de thenes per ticit eper onesiu
tit.: Esplagat es largument Comensa la apistola que sant paul trames alls thesalonisencs
text: [ 145va] P7aul esilua e thimoteu alesgleya dels tesolonients … [ 147vb] … sia ab tots uosaltres amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8906
Location in volume ff. 147vb-149rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5685
Paulus. Epistola ad Thessalonicenses II
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147vb] Esplagaga es la apistola que sant paul trames als thesaloniencs. Comensa largument sobra la sagona epistola que sant paul trames als thesalonisencs
prol.: [ 148ra] L5apostol sent paul. ascriu la sagona epistola als tesalonisens … per cicit diaqua eper onesi acolit
tit.: Esplagat es largument. Comensa la apistola que sant paul trames alls thesaloniencs
text: P7aul esilua ethimoteu alesgleya dels tesalonisens en deu gracia e pau sia ab uos … [ 149rb] … en tota apistola que io ascrjujs auos axi la gracia de nostro senyor ihesu crist sia ab tots uos amen
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8907
Location in volume ff. 149rb-152ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5683
Paulus. Epistola ad Colossenses
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149rb] Esplagada es la sagona apistola que sant paul trames als thesalonjsens Comensa largument sobra la epistola que fon tramesa als colosens
prol.: L7os colocens son dasia axi com los laodicencs … [ 149va] … Doncs lapostol ia ligat escrit aels de ephes per ticit diaque eper onesij acoljt
tit.: Esplagat es largument Comensa la epistola dells colosens
text: P8aul apostol de ihesu crist la uolentat de deu … [ 152ra] … siats ramenbrans dels meus ligams la gracia de nostro senyor ihesu crist sia ab uosaltres amen
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8908
Location in volume ff. 152ra-155rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5686
Paulus. Epistola ad Timotheum I
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152ra] Esplagade la apistola que trames sant paul als colosens. Comensa largument sobra la prjmera apistola que sant paul trames athimoteu
prol.: [ 152rb] S6ent paul estroex e ensenya timoteu … eascriu ael laodicia
tit.: Espalagat es largument sobra la prjmera apistola de thimoteu Comensa la prjmera apistola de thimoteu
text: P7aul apostol de ihesu crsit segons lo manament … [ 155rb] … eson cauts dela fe la gracia de deu sia ab tu amen
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8909
Location in volume ff. 155va-157vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5687
Paulus. Epistola ad Timotheum II
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 155va] Esplagade es la prjmera apistola que sant paul trames athimoteu. Comensa la segona epistola de thimoteu
prol.: E5 encara sant paul ascriu athimoteu … dela sua passio
tit.: Esplagat largument Comensa la sagona epistola
text: P7aul apostol de deu ihesu crist per la uolentat de deu … [ 157vb] … sia ab lo teu sperit la gracia dedeu sia ab uos amen
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8910
Location in volume ff. 157vb-159rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5688
Paulus. Epistola ad Titum
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157vb] Esplade [sic] es la sagona apistola que sant paul trames athimoteu Comensa largument sobra la apistola de thitum
prol.: S6ent paul amonesta thicun [sic] … eascriu ael de nichopol
tit.: Esplagat es largument sobra lapistola de thitum Comensa la apistola de thitum
text: P8aul seru de deu e apostol … [ 159rb] … en tu tu [sic] salude aquels quj amen nos en fe la gracia de deu sia ab tots uosaltres amen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8911
Location in volume ff. 159rb-160ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5689
Paulus. Epistola ad Philemonem
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159rb] Esplagada es la apistola que sant paul trames a thimoteu [sic] Comensa largument sobra la epistola de philomenes
prol.: S8ant paul tramet aphilomenes letres priuades per onefij [sic] son seru … per lo demunt dit en esij [sic]
tit.: Comensa ara la apistola dells philomenes
text: P8aul ligar dela a ior [sic] … [ 160ra] … la gracia dedeu nostre senyor ihesu crist sia ab lo uostre es || perit amen
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8912
Location in volume ff. 160ra-169rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5690
Paulus. Epistola ad Hebraeos
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160ra] Esplagada es la apistola que sant paul trames alls philomenes Comensa largumen sobra la apistola dels hebreus
índex: P6rimerament deuem sabe per que lapostol sent paul no a seruad a la sua manera … [ 160vb] … apres la mort desent paul apostol esspos aquela en || grech
tit.: Esplagat es largument Comensa la apistola dells hebreus
text: D6eus parlasa [sic] enrera anostros pares per los profetes … [ 169rb] … los sants los frares de italia saluden uos Gracia sia ab tots uosaltres amen
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8913
Location in volume ff. 169rb-201vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5675
Desconegut. Fets dels apòstols
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169rb] Esplegada es la apistola que sant paul trames als ebreus. Comensa lo prolech sobra lo fer dells apostolls
text: S6ent luch fo nadiu dentiocxia e fo siricur per nacio … [ 201vb] … E ensenyant les coses que son de nostro senyor ihesu crist ab tora fiansa sens uadament
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8914
Location in volume ff. 202ra-206rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5691
Iacobus. Epistola Iacobi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202ra] Esplegats son los ffets dels Apostols Comensa lo prolech sobra les apistoles canonjcalls
prol.: L6a orde deles .vij. apistoles canonjcals no es axi entre los grecs … [ 202va] … no nagare la uaritat dela santa escriptura a aquels qui la demanen
tit.: Esplagat es lo prolech Comensa lapistola de sant Jacme apostoll
text: I5acme seru de deu ede nostro senyor ihesu christ als .xij. … [ 206rb] … E cobrara l multitut de sos pacats
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8915
Location in volume ff. 206rb-210rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5692
Petrus. Epistola Petri I
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206rb] Esplada es la apistola de sant jacme Comensa la primera apistola de sant pera
text: [ 206va] P8ere apostol de ihesu crist als alets estranys del estampament … [ 210rb] … sant Basar Gracia sia a tots uosaltres quj sots en ihesu crist
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8916
Location in volume ff. 210rb-212vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5693
Petrus. Epistola Petri II
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 210rb] Esplagada es la primera epistola de sant pere Comensa la sagona
text: S7imon pere seru e apostol de ihesu crist a aquel … [ 212vb] … perdurablement ara e tots tems amen
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8917
Location in volume ff. 212vb-216ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5694
Johannes. Epistola Iohannis I
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212vb] Esplagada es la sagona apistola de sant pere Comensa la primera epistola de sant johan apostol
text: N6os anunciam auos e tastimoniegam so que fo en lo comensament … [ 216ra] … e uida perdurable Mos fiyls gardats uos deles falses ymages
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 8918
Location in volume ff. 216ra-217ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5695
Johannes. Epistola Iohannis II
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 216ra] Esplagada es la primera apistola de sant johan Comensa la sagona
text: I6o uaylart ala aleta dona e a sos fils los quals io amen uaritat e no yo tot sol … [ 216va] … saluden tu Gracia sia ab tu aman
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 8919
Location in volume ff. 216va-217ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5696
Johannes. Epistola Iohannis III
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 216va] Esplegade es la sagona apistola de sant Johan. Comensa la terssa
text: I5o uaylart agaymon car amich … [ 217ra] … saluden tu tu saluda nostros amics cascu per son nom
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8920
Location in volume ff. 217ra-218ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5697
Judas. Epistola Iudae
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217ra] Esplegada es la tersa apistola de sant johan Comensa la apistola de judas frara [sic] de sant Jacme
text: I5udas seru de ihesu crist efrare de iaco … [ 218ra] … ihesu crist nostro senyor Quj uiu eregna perdurablement
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 1638
Location in volume ff. 219ra-290ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2140
Desconegut. De les edats del món i de la vida de Jesús
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 219ra] I. Dela primera adat .j. … [ 220ra] … Com nostro senyor mostra que el rasucita uarament equantes uegades aparech lxj
rubr.: [ 220va] Assi parla deles adats entro ala ganaracio de jhesu christ e dalguns mjracles que ffeu en sa jnfantesa E del acordament dells auengaljstes sobra la sua pacio. Capitol Prjmer
text: S7agons que racomta moisen profeta enlo genesi esant luch auengelista en los seus auengelis … [ 290ra] … Ecascun sa pot pensar que ans aparech aela que anagu altra
Note evangeli apòcrif en 61 capítols
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 1841
Location in volume ff. 291ra-306ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2334
Johannes. Bíblia del s. XIV NT: Apocalipsi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 291ra] Assi comensa lo prolech sobra lo libra de sant Johan lo qual libra es apalat Apocalipcj
prol.: A7xi com diu lapostol tots aquels quj ujuen piadosament en crist soferen persacussio sagons so que es dit … [ 292rb] … aquesta es la ujsio de ysayes eles de salamo
tit.: Esplagat es lo prolech Comensa lo prjmer capitol del Apochalipcj. Capitol Primer
text: A7questa es la rauelacio de ihesu christ la qual deu dona ael … [ 306ra] … la gracia de nostro senyor ihesu crist sia ab tots nosaltres amen Amen
colofó: Laus tibj sit christe Quonjam liber Expljcjt jste
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 185
Location in volume ff. 307ra-309va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2733
Desconegut. Epístola caiguda del cel (prosa)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 307ra] In nomine domini nostri jhesu christi
rubr.: A4questa es la epistola que nostro senyor deu ihesu crist trames sobre lautar [sic] de sant Pere en la cjutat de iherusalem ascrita en huna taula de pedra marbre … E tot lo poble com lo ujren per tamor e per aspauentament caygeren en terra cridant: Xryeleyson
text: [ 307ra] Ela pistola de nostro Senyor deya en axi O fils de deu uist auets eoit lo manament que deu uos feu … [ 309vb] … E ab tots lo sants de deu en paradis abjtara ab deu lo pare eab deu lo fil e ab deu lo sant sperit Quj uju eregna ab deu lo para per tots tems perdurablement sens fin per omnia secula seculorum. amen. Amen. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 49
Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. Pb
Aramon i Serra (1929), “Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel”, Estudis Universitaris Catalans 279-86
Note text en prosa amb alguns fragments que semblen versificats
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-23