Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1139
Authors Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort
Estatuts fets a Barcelona
Date / Place celebració Barcelona 1283-01-07
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/1:140-53
Note s'inclouran com a part de les Corts els processos de Cort, els privilegis i demés disposicions que hi foren emanades
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 194
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 46-55
Title(s) Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] Statuts fets En la Ciutat de Barchelona
intitulatio: E2n nom de deu Con nos En Pere per la gracia de deu Darago e de Sicilia … E comte de Barçelona
pream.: Segons los anamens dels predecessors nostres … [ 47v] … demostradors son da qui auant o encara donadors
tit.: Aci comecen los capitols
text: Per asso nos Rey damunt dit per nos eper tots los nostres restitujm atorgam e aprouam als prelats templers espitalers Esglees … [ 54v] … fetes foren aquestes cosses Abarchilona en la general cort damunt dita
datatio: [ 55] Septima kelndas januarij Annno dominj M.o CC.o octuagesimo tercio
conf.: Senyal den .P. … loc die e ayn damunt ditz
Subject ORDES MILITARS
ID no. of Witness 2 cnum 4048
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 34ra-46vb
Title(s) Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 34ra] Aquest es lo general atorgat per los senyor Rey als bisbes als prelats als relligioses als barons als cauallers als Ciutadans e als homens de les viles en general cort que tench en barchinona.
intitulatio: [ 34ra-rb] E3n nom de deu com nos en .P. per la graçia de deu Rey [f. 32rb] darago e de Çicilia
pream.: [ 34rb] siguent les vies dels nostres ançessors eentenen apau Eatranquillitat de nostres ancessors uolenterament ajam. Manam general cort en barchinona. … [ 36ra] … si daço Era duptat sia espeegat [sic] e exernit per sola recepcio de tesstimonjs sens libell e sens manament de plet
tit.: [ 36rb] De restitucio o quaix de mer emperi
text: Item restituym la possecio o quaix de mer emperi atots aquells demunt djts qui daquell antigament han vsat … [ 46va] … E a tots los officials nostres presents e esdeuenjdors que les demunt dites restitucions constitucions e establjments e declaracions obseruen e fassen nocorrompablament esser obseruats
tit.: Atorgament del jnffant namffos
conf.: Aquestes coses nos jnffant namffos fill primer de dit senyor Rey arrequesta de tots los demunt dits e de uolentat eassentimen del dit senyor Rey pare nostre loam atorgam e conformam totes les coses demunt dites … [ 46vb] … Enla general cort .vj. dies ala exjda de deembre Enlany de mil E .cc lxxxiij.
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 4049
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 59ra-60vb
Title(s) Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 59ra] La Carta de la conformacio feta per lo senyor Rey de la franquea atorgada per lo senyor Rey en jacme. de bona mamo-rja [f. 59rb] als promens de barchinona
salutatio: [ 59rb] E2n .P. per la graçia de deu darago e de Çicilia Rey als feels seus veguers batles e corts justiçies … çalut e graçia
pream.: Com nos ajam conformat de present als promens ea la hunjuerçitat de barchinona tots lurs priuilegis e franqueses … [ 59va] … la nostra conformacio es contengut. Dada fo en barchinona .ix. dies entrada de febrer En lany .M.cc lxxxiij. La forma empero del priujlegi atorgat per lo senyor Rey En jacme de bona mamorja pare nostre als ciutadans de barchinona sobre la franquea de les leudes es aquesta
tit.: Lo priuelegi quel senyor Rey En jacme de bona mamorja feu als promens de barchinona
intitulatio: E2n nom de nostre senyor ihesu christ sapien tots homens axi presents com esdeuenjdors que nos en jacme per la graçia … e senyor de montpesler
text: Concideran molts [f. 59vb] e loables serueys E agradables que uos amats e feels nostres ciutadans de barchinona … [ 60rb-va] … restituhit en doble sens tot remey sapia que En carrera. Dada ffo en barchinona .xij. dies entrant dabrjl En lany de mjl. cc lxxxiij. Çenyal den jacme per la graçia de [60vb] de Rey darago (…) e senyor de mont pesler. Testimonjs son daquesta cosa berenguer bjsbe de barchinona (…) et Rodrich gomissa
auten.: Çenyal den .G. escriua quj per manament del senyor Rey e per en .G. sa sala notarj seu esta carta escrich el dia … [ 60vb] … estan anan E tornan
Associated Texts sembla tractar-se de la confirmació de texid 2403 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de Barcelona, promulgat 1299-02-02
ID no. of Witness 4 cnum 4050
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 46vb-59ra
Title(s) Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 46vb] Aquest es lespeçial atorgat per lo senyor Rey ala ciutat e als promens de barchinona en cort general sobre la conformacio dels priujlegis e de les custumes e dels capitols dejus escrits. Conformacio dels prjlegis [sic]
pream.: E3n nom de jhesu christ sapien tots presents eesdeuenjdors que com nos en .P. per la gracia de deu darago e de Çicilia Rey fossem enla Cjutat de barchinona personalment establits per tenjr aquj general cort als catalans … [ 47rb] … axj com enaquells priuelegis [sic] atorgats e fets ala ciutat eala vnjuerçitat de barchinona de nos e de nostres ançessors axj com ennaquels priuelegis planerament es contengut
tit.: Conformacio de le custumes
text: Aytambe atorgam aprouam [f. 47va] e conformam a uos e als successors uostres per tots temps axi con uos aquelles nos auets donades en escrits la tenor de les quals ess aytal. Que tot hom puscha dar entre ujus ho lexar en testament ço que ha sens fferma de senyor. Regonegueren los promens de barchinona els ancians els saujs en dret que antiga custuma era que tot hom poria dar e lexar entestament … [ 58vb] … e fassen de tots fermament esser obseruat axj com demunt es contengut
tit.: Con fferma lenffant nanffos
conf.: Aquestes coses nos jnffant namffos … [ 59ra] … e per los nostres entegrament per tots temps obseruar. Dada en barchinona .x. dies djns janer alentrada. Enlany de mjl. cclxxxiij
Condition fragment
Associated Persons Persona: Alfons d' Aragó II el Franc, Rei de Catalunya-Aragó [1285 - 1291] ( (privilegis confirmats per))
Note privilegis atorgats a la Ciutat de Barcelona, confirmats per l'Infant
ID no. of Witness 5 cnum 4225
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. cxxj-cxxxviijv
Title(s) Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (tr. Desconegut), celebració 1283-01-07
Incipit & Explicits intr.: [ cxxj] En nom de jhesu christe dela gloriosa madona sancta maria … En la general cort que tench en Barsalona
text: E5n nom de deu con nos en pere … [ cxxxviijv] … Fet es aço en barsalona en la general cort a .vj. dies ala exida de desembre en lany de .m.cc.lxxxiij
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28