Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1139
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 353
Title of volume Breviarium Amoris | Alberti Brixiensis ( foli A)
Copied 1376 - 1400 (J. Riera)
Girona (IRHT): 1371 [?] - 1400 [?] (Avril et alia)
1385 a quo (data tard. Breviari)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 245 (= A-F + i-ccxxxvij + II)
Collation 1-32 4-2110 226/5 23-2610 275/3; volum amb reclams horitzontals situats al peu de la segona columna, cap al marge exterior, llevat del quart quadern i del quadern vint-i-dos, on acaba una obra i comença una altra, de lletra diferent
Page Layout 2 columnes
37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 315 × 220 mm (f. 2)
caixa 195 × 137 mm (f. 2)
columna 195 × 62 mm (f. 2ra) (Avenoza)
Hand gòtica librària (ff. 1-192v)
gòtica més rodona (ff. 193-final) (Avenoza)
Pictorial elements il·lustracions, al f. 5v una a tota pàgina, representa l'arbre d'amor; calderons i rúbriques en vermell, la primera caplletra és bipartida en blau i vermell amb decoració caligràfica en tots dos colors, que s'extèn pels marges, la resta en blau o vermell amb decoració més senzilla en color de contrast, vermell o lila. El foli 153ra i gairebé tot 153rb en blanc, per
State a penes si es veuen les línies de la justificació; al f. 26v es veu la caixa a punta de carbó marronosa, amb els renglons marcats, primera línia en blanc i senyals de perforacions rodones milt menudes situades a prop del tall
Condition part del foli A, el f. B, els ff. 192rb-192v i els 2 folis finals són en blanc; en alguns passatges la tinta està mig esborrada
Binding del segle XVI en pell marró sobre taula, amb daurats
History of volume Adquirit 1876-12-11 Foli A: “Volume de 237 Feuillets plus les Feuillets A-F preliminaires 11 Décemb
Previous owners (oldest first) Pierre Séguier, Canceller de France 1672 ad quem
Henri-Charles du Cambout, Duc de Coislin (ex-libris imprès: “DU CAMBOUT, DUX DE COISLIN, par Franciae, Episcopus Metensis, etc. Monasterio S. Germani à Pratis legavit an. M.DCC. xxxii”)
Paris: Abbaye Saint-Germain-des-Prés franç 137 1732 (ex-libris f. C: “Ex Bibliotheca Mss. Coisliniana, olim Sequeriana, quam Illust. HENRICUS”)
References (most recent first) Microfilm del ms. esp. 353 de la BNP. Breviari d'Amors (2002)
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 146-47
Taylor (1997), “Un texto breve catalán sobre cortesía: texto y edición”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 101-2 , n. 114
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 29 , n. 79
Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur XV-XVI
Note al marge inferior del f. A “N. 208”. Als marges es veuen alguns passatges oblidats, afegits més tard pel copista. Als ff. 95r-96v hi ha notes marginals en hebreu; al f. 95, al marge del capítol “Nostra dona santa Maria fo promesa apres lo pecat de adam”, als ff. 95v-96 al marge d'un capítol sobre els jueus i la Verge i al peu del f. 96 una en llatí: “Judej ħent plus. quia dicit eorum litera occidetur christus et non ipse. q̃ dicat occidetur eius humanitatis non deitas quod est multum notabile” afegit al capítol “Prophecia morte Christi” [Daniel] f. 96rb; una altra en llatí al f. 112r. També hi ha, al marge en lletra molt menuda, indicacions per a les rúbriques, que estan retallades i doblegades perquè no es vegin p. e. f. 160. Al foli A notes de la biblioteca: “Acq. nouv. Espagn. no 353” “St .Germ. 137”. Segons Morel-Fatio els textos llatins que conté el volum són: ff. 231-232 diverses sentències bíbliques (al marge del f. 231 el copista va escriure “Quasi omnia hec sequita fuerunt MCCCXVLVIII”); ff. 232-233 Arnoul [monjo de Boheria], Speculum monachorum Migne, PL CLXXXIV col. 1175; ff. 233r-v Sentències de la Bíblia i dels Pares de l'Església; ff. 233v-236 sant Anselm de Canterbury, Meditationes I et II Migne, PL CLVIII cols. 722 i 725; f. 236 text adreçat a un frare cartoixà “Hec sonant inclusa cartusia…”; ff. 236-237v sentències extretes en part de la Bíblia (en llatí, només la primera és en català); tots aquests textos segons Riera (2003-2004: 147) són de “caire ascètic i monàstic, concretament cartoixà)

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 745
Location in volume ff. Cra-Fvb + ira-cxciira
ff. 1-192 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS tit.: [ Cra] En nom de nostre senyor jhesu christ e dela gloriosa vergen madona sancta .Maria. començen les Rubrjques del libre aquest quj es apelat breujarj damor
índex: Prjmerament lo maestre prega noste senyor … [ Fvb] … Sermon del auenjment del sant spirjt e per qual rahon fou trames en aytal gujsa en forma de lengues de foch. clxxxvii[…] [tallat]
acc.: [ ira] Lo maestre prega nostre senyor deus que li don gracia de ben adir e de la obra acomplir amen
prol.: P16Er ço cascun lo seny el enteniment … [ iira] … Doncs començem aquest tractat ennom dela beneyta e sancta trinitat
tit.: açi comença la materia del arbre damor en general
text: S2apien tots aquels qui son feels amadors … [ cxciirb] … E auras ab els ensems gloria e benuyrançasens fin ab aquel quj uju e regna sus al cel per jnfinita secula seculorum. Amen
colofó: Laus honor ujrtus gloria potestas et imperium atque graciarum actio deo patri et filio … et semper et jn secula seculorum amen
References (most recent first) Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9
Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson , n. Ms. E
Barnils et al. (1916), “De la traducció catalana del Breviari d'Amor”, Estudis Romànics
Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur 1:xv
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 549
Location in volume ff. cxciiira-ccxviiva (fol. ant.)
ff. 193-217 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1424
Albertanus Brixiensis. Llibre de consolació i de consell
Language català
Date traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiira] Açi comença lo libre de consolacion e de conseyl lo qual albert saui en dret ciutadan de Brixa compila el burch de sancta agata En layn de M.CC.xlvj en los meses dabril e de mag
text: C7ar molts homens son qui son destrez e turmentats … [ ccxviiva] … e profitar a tu matex e als altres. Aquesta es la semblança. U2n hom joue era qui auia nom Melibeus (…) e aixi se departiren la .j.a part delaltre ben pagats e alegres
References (most recent first) Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell , n. Ms. P (base de l'ed.)
Note duu moltes notes marginals en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 551
Location in volume ff. 217va-228ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1425
Albertanus Brixiensis. Llibre de l'amor i de la caritat
Language català
Date traduït 1250 [?] - 1350 [?]
Title(s) in witness Albert, 217va
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217va] Açi comença lo libre dela amor e dela caritat la qual hom deu auer enuers son proysme
prol.: E6N nom de nostre senyor deus sia lo començament del meu tractat del qual uenen tots bens … enuers tu la gran dileccion mia paternal. Albert Albert
text: D2Oncs yo albert desijant adoctrinar de bones costumes tu fiyl meu car vinçenç … [ 228ra] … per la cobea que ha en si pecca
Condition incomplet
References (most recent first) Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell 19
Note s'atura al capítol 5 del llibre segon. Amb anotacions marginals del copista que subsanen oblits
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1374
Location in volume ff. 228ra-231ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1771
Desconegut. Bíblia AT: Proverbis (1-6)
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228ra] Aço son paraules del Rey Salamon fiyl del Rey dauid les quals fou [sic] metre lo senyor Rey en .i. libre. E son paraules de gran vtilitat aaquels qui les seruen
text: P3araules de Salamon fiyl de dauid Rey de israel. Asaber saujesa e disciplina e a entendre paraules de sauiea ea apendre doctrina … [ 231ra] … per que negun puscha estorçre
Condition fragment
References (most recent first) Puig i Tàrrech (2004), Inspecció personal
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 157-68
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 184
Location in volume f. 231ra-rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1133
Desconegut. Ensenyaments d'un savi al seu deixeble
Language català
Date escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 231ra] Aquestz son los ensenyamens que dona .j. sauj a .j. seu dexeble qui estaua ab .i. Rey e castigal axi
text: C2Ouente la primera que sies ben entes … [ 231rb] … pot hom acabar ço ques uol e pujar a bon estament
Note segueix un text llatí també de tipus proverbial fins al f. 232ra, seguit per un altre tractat en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 375
Location in volume f. 236vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1299
Desconegut. Aytal conseyl te don - que a joch ne a de ueres
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 236vb] Aytal conseyl te don que a joch ne a deueres ab hom major que tu no uuyles partir peres car asaber te faç que si gayre madures … les uerts e les madures
Poetic Stanza 1 x 4
Note text molt breu en català al que segueix un altre de llatí que acaba al f. 237vb: “Qui diligit filium suum asiduat illj flagella (…) Pax et condordancjum jn bono mencjuum ordjnata tranquilljtas”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-23