Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1136
City and Library Catania Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria
Collection: Call number Biblioteca Ventimiliana: Vent. 6 | Antic Cod. Ventimiliano 1/94
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 217 (= I + 1-9 prel. + i-cxcix + 200-206 + I)
Collation 1t5/4tt 21-6/7,8-12 31-12,14 412 51-6/8-12 6-712 810 9-1812 194 202/t1
Page Layout 2 columnes (ff. 203v-206)
3 columnes (f. 203r)
4 columnes (ff. 200-202r)
34 línies (f. iii)
43 línies (f. 201ra)
34 línies (f. 203)
36 línies (f. 205)
Size pàgina 303 × 226 mm (f. iii)
caixa 219 × 157 mm
caixa 221 × 163 mm (f. 201)
columna 221 × 33/35 mm (f. 201)
caixa 221 × 175 mm (f. 203)
columna 221 × 52/60 mm (f. 203)
caixa 222 × 164 mm (f. 205)
columna 222 × 65 mm (f. 205rb)
Hand gòtica diverses mans, les del final molt cursives
Watermark altres paper sense filigranes (als folis afegits al final)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell, de tres unitats de pauta amb decoració afiligranada a ploma en el color de contrast; al f. i gran caplletra de catorze unitats de pauta en blau i vermell amb decoració a l'interior dels braços de la lletra i una preciosa filigrana executada a ploma que l'omple i s'extèn pels marges interior, superior i inferior del foli
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a mina de plom, molt tènue (al text de la crònica)
Pautat: sense pautat per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: sense perforacions visibles
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia és escrita o queda trepitjada per l'escriptura (a partir del f. 201)
Justificació: sense caixes marcades (f. 202v)
Pautat: l'amplada de la columna remet a la del vers (ff. 203 i 205)
Reclams: horitzontal, arrenglerat al marge exterior de la caixa (quaderns 2-16)
Reclams: horitzontal centrat (quaderns 17-18)
Condition manuscrit de pergamí amb uns folis afegits al final de paper; foliació antiga en xifres romanes més els ff. 200-206, numerats amb xifres aràbigues; és en blanc el revers del f. 206; com tots aquests folis, els preliminars també han estat numerats per una mà antiga
Binding mitja relligadura en pell gravada sobre fusta, amb tres nervis, antiga i restaurada a Roma el 1935; conserva dos tancadors de metall; la pell està decorada amb claus i sanefes, una de flors i l'altra formada per quadrats amb una flor al centre separats per festons a l'alçada dels nervis, hi ha també dos quadrats al centre i dos rectangles més petits als extrems
Previous owners (oldest first) Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10]
Associated persons Restaurador A. Starderini, restaurador (etiqueta al peu del foli modern de pergamí que protegeix l'interior de la coberta posterior)
Associated Texts Conté al f. 1v una mà ha escrit texid 5217 Joan de Castellví, No hay seso que baste, escrit 1450 [?] - 1500 castellà
Conté a continuació de l'anterior i per una mà diferent texid 5212 Lluís de Castellví, Cavaller, Por tal suerte e ventura, escrit 1450 - 1500 [?] castellà
Conté en tinta diferent texid 5210 Jaume II, Rei de Mallorca… Privilegi de la moneda, promulgat 1300-04-11 castellà
Conté als ff. 203va-205ra, sota una rúbrica en català que diu “Lo retraig que feu en rjenbau de uaqueras al marques de mon ferrat per quel uolja matar ço es per ques jahia ab madona betrju [sic] germana del djt marques e per aço dejus scrit scapa” texid 2212 Raimbaut de Vaqueiras, Epístola al marquès de Montferrat provençal
Conté al foli 1 prel. l'oració texid 11453 Desconegut, Oratio de mortalitate llatí
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. ms351
Tractat a: Muntaner et al. (2015), La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg - capítol 146) 270-1 , n. Ms. B
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 132
Facsímil: Reproducció fotogràfica del Cod. Ventimigliano 1/94 de la Biblioteca Universitaria de Catania (2004)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Gran Enciclopèdia catalana (1988) , n. s/v Castellvi
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 , n. Ms. B
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 35-6 , n. Ms. k
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 227-28 , n. Ms. k
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. B
Tractat a: Savi Lopez (1905), “La lettera epica di Rambaut de Vaqueiras in un nuovo manoscritto”, Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe für Adolfo Mussafia zum 15. Februar 1905
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 20 , n. Catania RBV, 94
Note Lluís Nicolau d'Olwer indicava que el còdex podia provenir de València, “potser de la família Muntaner”. Al f. 1v hi ha dues anotacions de mà i tinta diferents. 1.- “no ay seso que baste / johanot D. casteluy”; 2.- “b / Por tal suerte he ventura / lvjs de castelluy”; aquests versos no consten com a íncipit en el Repertorio de Dutton, semblen sengles “motes”; els noms poden correspondre respectivament a Joan de Castellví i al comanador Lluís de Castellví, de qui s'inclou un Romance al Cancionero general 1511 (sobre la branca sarda dels Castellví, instal·lats a Càller a la segona meitat del s. XV, vegeu la GEC). La descripció publicada per Massó procedeix al seu torn de Savj-Lopez i dóna erròniament “92” com a signatura del volum, que reproduirà també Soldevila. Una nota al f. 1 prel. comença així: “Deus quj non vis mortem set penitenciam desideras peccatoris populum tuvm ate conuerte propicius ut dum tibi deuotus esciterit urancudie tue abeo fflagella amoue. | Domine Jhesu christe filli dey…”

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1158
Location in volume ff. 2ra prel.-8vb + i-cxcixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (1-279)
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS índex: [ 2ra prel.] L3o prolech daquest libre comença ab la gracia de deu en cartes .ia. Lo neximent del senyor Rey en Jacme darago … [ 8vb] … Con lo Noble en .G. deserueylo el Noble en Pons de Caramany Corregren la Ribera de Jenoua ab .xli.a Galea .ccxxxiiij.
prol.: [ i] E14n nom de nostre senyor ver deus ihesu christ e de la sua beneyta mare madona sancta maria e detots los seus beneyts sans e santes amen. Per ço cor deute es que cascun deja retre gracias adeu … [ ii] … E per ço comens al feyt del senyor Rey en Jacme con yol viu
text: S3enyaladament lo vju que yo era fadri el dit senyor Rey ala dita ujla de peralada honyo nasqui … [ cxcixv] … e cascun tornassen alegre e pagat en tre sos amjchs [reclam: “e no ana”]
Condition incomplet
Associated Persons Autor: Galceran Marquet, militar índex de la part perduda ( (afegeig capítols referents a fets dels anys 1329-1334))
References (most recent first) Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 69-70 , n. Ms. B
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. B
Note segons un índex on consta la llista dels capítols perduts de laCrònica, n'hi havia referents a fets de 1329-1334, deguts, probablement a Galceran Marquet. Nicolau d'Olwer suggereix que manquen sis senions on acabaria la Crònica i on començaria la còpia del document de 1307 que acaba al f. 200, escrit a ratlla tirada, per una altra mà més cursiva: “… haujets per […] la companya que nos tot hom hauem cobrat e reebut de uos e com nos ne la dita companya de totes les damunt dites coses (…) datne satisfet nos hajam en aquesta present letra de de [sic] conciencia nostra e de tota la companya atorgam con vos en som tenguts el nostre senyor emperador (…) deja proue hjr a vos lo dit en Ramon muntaner ço que nos no podem ne hauem pogut complir E entestimonj deles damun dites coses aquesta present carta manam fer e amajor seguretat (…) ab lo nostre sagell en fils de çeda blaua manam sagelar e posar Datj vltims [sic] agusti Anno jncarnationis dominj m.o ccco vijo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7469
Location in volume ff. cxc-cxciiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4511
Ramon Muntaner. Lo sermó
Language català [?]
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS text: [ cxc] E3n nom dayseyl ver deus qui fe elj cel eltro | El son de ginatuyl faray .i. beyl sermo … [ cxciiij] … bastir nj ordonar e sent Jordi alats | del alt senyor Jnfant lj sia a Companyats. | amen
Poetic Stanza 240 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12678
Location in volume f. 200
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11454
Companyia Catalana d'Orient. Lletra a Ramon Muntaner
Language català
Date escrit 1307-08-31
Incipits & explicits in MS text: … haujets per […] la companya que nos tot hom hauem cobrat e reebut de uos e com nos ne la dita companya de totes les damunt dites coses … ab lo nostre sagell en fils de çeda blaua manam sagelar e posar
datatio: Datj vltims [sic] agusti Anno jncarnationis dominj m.o ccco vijo
Condition incomplet
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1423
Location in volume ff. 200ra-202vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1963
Anselm Turmeda. Les prometences
Language català
Date escrit 1407-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200r] Açi comença lo dictat de ffrare ancelm turmeda en altra manera appellat ab dalla lo qual feu en tunjç en lo temps de març .m.cccc.vij segons dit de alguns proffetes e estrolechs / de algunes cosses les quals se deuen esdeuenjr del fet dela esgleya e regidos de aquella e de alguns prjnceps e senyors e lurs terres e proujnçjes e ylles e de aço ques ha es deuenjr en aquelles
text: [ 200ra] Les prometences | E greu sentences … [ 202va] … per ço represes | Son auegades
Condition incomplet
Poetic Stanza 753 vv.
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 38 , n. 24
Note manquen els vv. 22, 50, 222, 264, 282 i 658 editats per Raimondi, i s'interpolen els versos “Lalta corona”, “Per la maleyta” (ratllat) i “auant anades” respectivament entre les línies corresponents als vv. 316-317, 452-453 i 680-681 de l'edició esmentada. El f. 200 comença amb un fragment en prosa. A la meitat d'aquesta plana comença la profecia, amb una rúbrica a tota la pàgina. Després segueix el text a dues columnes, als ff. 200-202v
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 178
Location in volume ff. 202va-203vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1127
Desconegut. Dispensaçió de la senyora de Moxén
Language català
Date escrit 1371 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202va] Dispensacio Dela senyora de moxen
text: [ 202vb] Reuerent payre sant | homjlment soplicant … [ 203va] … Treents setanta hu | Segons compte comu
Poetic Stanza 146 vv.
Note segueix, als ff. 203va-205ra l'epístola al Marquès de Monferrat, de Raimbaut de Vaqueiras
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1111
Location in volume ff. 205ra-206rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1740
Jaume March. Debat entre Honor e Delit (1-215)
Language català
Date escrit 1365-07 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 205ra] Deljt e honor que a ffet mossen jacme march estant enlo setge de moruedre
text: Ço ffo al meig de Julioll | Al punt quera jntrat lo sol … [ 206rb] … Ens uolch sos dexebles jaquir | Quj per ell uolgren soffrjr | Greus tur mens emal es affan
Condition incomplet
Poetic Stanza 209 vv.
References (most recent first) So et al. (1945), La “Vesio” de Bernat de So et le “Debat entre Honor e Delit” de Jacme March. Poèmes provenço-catalans du XIVe siècle suivis du “sirventés” de Joan de Castelnou 95
Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 69-70
Raimondi (1914), “Relazioni fra Sicilia e Catalogna. Un'antologia di rime catalane in un ms. ventimigliano (Le Profecies di Turmeda; la Dispensaçio e il Debat di J. March)”, Archivio Storico per la Sicilia Orientale
Note manquen els vv. 48-53 i 216-350 de l'edició de Pujol
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-25