Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11327
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre les armades navals
Date / Place promulgat 1361 - 1393
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12491
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 78-81v
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre les armades navals, promulgat 1361 - 1393 ordinacions de 1380
Incipit & Explicits intitulatio: [ 78] E2n Johan per gracia de deu Rey darago de valencia… e de Cerdanya. [f. 78v salutatio] al fael nostre en Guilem guardiola algutzir deles nostres armades stant açi en barchinona … Salut e gracia
text: Per ço car de nostra altesa e excellenia se pertany proseguir los actes virtuosos fets per nostres predecessors Reys darago souen armar galeas e altres fustes axi contra infaels e altres enamichs nostres com per altres diuerses rahons concernents exaltacio de nostracorona e per espatxaments de aquelles sie expedient e encara necessari que vos les coses deual cotengudes fer e exequir puguats per expres atorgament nostre segons que vostres predecesors en lo dit offici per vos antichs haueu mils acostumat del qual vos nos per informacio daquen raebuda per menament nostre son plenament certificts volem [f. 79] e de çerta sçiencia ab les presents ordonacions que vos dit algutzir aytantes vagades com per expedicio de nostres armades o del general de Cathalunya o dalqueres qui de nos agen poder darmar açi en Barchinona seran necessaris maestres daxa calafats fusters … [ 81v] … fauor e aiuda tota veguada e aytantes com per vos ne seran raquests
datatio: Dada en Barchinona a .iij. dies del mes de Satembre del any dela natiuitat de nostre senyor M. ccc.lxxxxº Petrus ça calm
ID no. of Witness 2 cnum 12493
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 82v-83
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre les armades navals, promulgat 1361 - 1393 ordinacions de 1382
Incipit & Explicits text: [ 82v] En lany de M. ccc lxxxxºij foren dats clams als Consellers e vager de barchinona contre en macia torrela quia hauia armat vn leny e deyes que robaua algunes persones axj daltres regnes com de aquest … [ 83] … la qual maulenta fon feta dimarts a xxiiij. de daembre [sic] del dit any e al peu dela dita maulenta appar la dite cancellacio
ID no. of Witness 3 cnum 12492
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 81v-82v
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre les armades navals, promulgat 1361 - 1393 ordinacions de 1391
Incipit & Explicits datatio: [ 81v] Diuendres a .vj. del mes dabril del any M. ccclxxxxj
pream.: En lalberch del discret en berenger. descortey en presencia dels honrats Narnau fox… e molts altres presents fon declarat per los honrats e discrets Micer bnt dez pont concelles dela Seyora Reyna … en berenger dez cortey
text: [ 82] que nagun capita ne capitans patrons ne armadors qui del Senyor Rey o de son primogenit gouernador general hagen licencia de armar ab tota jurisdiccio ciuil e criminal qui no ha ne pot hauer jurisdiccio ciuil ne criminal sino durant larmada … [ 82v] … e lo visalmirayl que no e per ço questio no fes fou declarat axj com demunt es contengut
Record Status Created 2014-12-30
Updated 2014-12-30