Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1131
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Francisco
La vida de sant Francesc
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1016-32
Tractat en: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12154
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxxivvb-clxxxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxivvb] De sent francesch
text: F2rancesch fo seruent eamijch del altisme enasch enla ciutat desis efo mercader … [ clxxxviivb] … mas tota hora li romas lo senyal del fust sobrel loch on lo mal auja. eab aytal senyal solia sent francesc segelar ses letres
ID no. of Witness 2 cnum 12079
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 238va-242va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 238va] Del nom de sant ffrançes
text: F4rances hac nom Johan primerament mes apres se fe appalar [sic] ffrances … [ 238vb] … el per si e per sos fils fases franchs los serujdors del diable mal dit
rubr.: De sant ffrançes
text: F4rances seruent E amjch del altisme E nasch en la Ciotat de Cis … [ 242va] … E ab tal senyal solia sant ffrançes senyor lea sues letres
Note en la interpretació del nom, falten les darreres línies
ID no. of Witness 3 cnum 11609
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 214va-218rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 214va] De sent Francesc
text: F4Rancesc ac nom Johan primerament. mes apres se feu apelar Francesc … [ 215ra] … e portals hom a roma dauant los Consols per teror he per honor
rubr.: Miracle
text: F6Rancesc fo seruent e amic del altisme. e nasc en la Ciutat de Cis he fo mercader … [ 218va] … e ab aytal senyal solia sent frances senyar les sues letres
ID no. of Witness 4 cnum 11502
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxli-cccxlvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxli] La interpretacio del nom
text: Francesch ach nom Johan primerament … e portals hom en Roma denant los consols per terror e honor
tit.: De la vida de sent Francesch
text: Ffrancesch fo servent e amich del Altisme e nash en la ciutat de Cis e fo mercader … [ cccxlvii] … e ab aytal senyal solia senyalar sent Francesch les sues letres
ID no. of Witness 5 cnum 182
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 122-129
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 122] En representacio de sent francest
text: [f]rance \s/ ch ach nom primerament Johan mas apres se feu appellar francesch lo qual mudament se feu per diuerses rahons … [ 129] … e ab aytal senyal solia segelar sent francesch ses letres
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo amen. Jste liber scribsit Jacobus de prato prebiter ville santi petrj de auro nunch comemorans jn ujlla Cardone cuj deus det bonam ujtam Amen Jo prech deus e los sants e santes demunt dits que preguen deu per mi mjyançant la senyora comtesa aquj deus do bona ujda que jo aya bon benjfici e la sua gracia Amen
ID no. of Witness 6 cnum 11252
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccivb-cciiiv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccivb] La interpretacio de sant Francesc
text: [f]2Rancesc hague nom iohan primerament … e porte los a roma dauant los consols per terror e per honor
tit.: De sant Francesc [ cciiiv]
text: [ cciirb] [f]4Rancesc fonc seruent e amic del altisme. Ell nasque enla ciutat de assis e fon mercader
ID no. of Witness 7 cnum 10070
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cclxvva-cclxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxvva] La interpretacio de sanct francesch
text: [F]3Rancesch hague nom iohan primerament: mas apres se feu nomenar Francesch … [ cclxvvb] … e porten los aroma dauant los consols per terror e per honor
rubr.: La vida de sanct Francesch
text: F5Rancesch fonch seruent e amich del altisme. Ell nasque en la ciutat de assis e fonch mercader … [ cclxviiivb] … e el ab aytal senyal solia senyalar sanct francesch les sues letres
ID no. of Witness 8 cnum 10774
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccivb-ccivvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Francesc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccivb] La interpretacio de sant Francesch
text: [F]2Rancesch hague nom Joan primerament.mas apres se feu no [f. cciira] menar Francesch … e portenlos a Roma dauant los consols per terror e per honor
rubr.: De sanct Francesch
text: F5Rancesch fon seruent e amich del altissime. Ell nasque enla ciutat de assis e fon mercader … [ ccivvb] … E ab semblant senyal solia lo benauenturat sanct Francesch senyalar les sues letres
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02