Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1131
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number M.II.3
Title of volume Vidas de santos ( f. IIv, de mà moderna)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 141 (= II + ii-cxxxviii + II)
Collation 1-214 310 4-514 610 7-818 912 1014 (el tipus de la relligadura i l'absència de reclams fa que no es pugui assegurar amb plena certesa la col·lació establida)
Page Layout 27 línies (f. iiii)
línies
Size pàgina 294 × 215 mm (f. iiii)
caixa 187 × 140 mm
Hand bastarda erecta, una sola mà
Watermark basilisc o mig grifó (als ff. 2-48,) (emparentant amb Briquet 7443, Benevento: 1345, Genova: 1346, Bourges: 1346, Châtelet: 1346, Gueldre: 1346, Montpeller: 1346, Dijon: 1346-47, Treviso: 1346-48, Grenoble: 1347-50, Pistoia: 1348, Bologna: 1351, València: 1367 i Briquet 7451, Luentz: 1472, var. Venezia: 1477;)
estel estel (als ff. 53-138,) (Briquet 6024, Ausburg: 1423)
Pictorial elements Caplletres: caplletres sense executar, marcades al marge amb minúscules, llevat del f. lxxxiiv on es va realitzar amb la mateixa tinta que l'escriptura, possiblement per mà del mateix copista
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: sembla feta a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: no en té
Condition guardes anteriors i posteriors modernes; en excel·lent estat de conservació, llevat dels cinc primers folis que estan una mica malmesos; foliació antiga en xifres romanes; els ff. cxxx-cxxxvi són en blanc
Binding en pell marró clara, sobre fusta, amb la graella de sant Llorenç, del s. XVIII (relligadura del Monestir)
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 21-11 1645 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Compari's amb manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406. Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
References (most recent first) Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios 57
Facsímil: Reproducció parcial del ms. M.II.3. de la BIblioteca del Monestir de l'Escorial. Vides de sants (2002)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 231-7 , n. Ms. Es 1
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 50-3 , n. 95-107
Note el paper dels ff. 2-48 és el mateix del f. 259 del Ms. Esc. m.I.3. No té anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 245
Location in volume ff. 3-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1181
Desconegut. Llaors de Santa Maria
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Aquestes son les laors de madona sancta Maria
text: [P]6arlem alguna cosa de les laors dela molt sagrada verga madona sancta Maria Car si ab las lengues dels angells e dels homens parlauen ho si tots los menbres nostres eren lengues no bastariem a comptar les laors dela beneuyrada verge … [ 6] … en la gloria dela sua diujnjtat lo qual ab lo pare e ab lespirit sant uju e regna deus per tots los segles dels segles sens ffi amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 70
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 172
Location in volume ff. 6-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1121
Desconegut. Del menyspreu del món
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] De menys preu del mon
text: [ 6v] [O]5 Hom quj es danjma rahonable e de carn humanal de mesqujna condicio complit de moltes mesquinees … [ 12] … e perdurablement e mes auant. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1330
Location in volume ff. 12-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1899
Hugh de Saltrey. Viatge al Purgatori de Sant Patrici
Language català
Date traduït 1320-01-01
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 12] [A]3 La molt noble e molt honrada madona ne beatriu muller del noble en Guillem danglola senyor de bel puyg En Ramon ros lo menor dels saujs en dret de tarrega … [ 12v] … en tarraga kalendas. de gener en lan de nostre senyor .M. CCC. e xx.
rubr.: Lo porgatori de sent patrjci
prol.: [A]3l molt desigyat pare en jhesu christ Ricart abat del monestir de sartis frare vgo molt menor de tots los monges del monestir de saltrecia
text: [ 14] [S]3Ent patrici no esters lo primer patrici com per hibernja la peraula de deu prehicas … [ 28] … e nos dela sua bocha oydes hauem scrites emes enaquest tractat acabat es gracies adeu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 231
Location in volume ff. 28-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1168
Desconegut. Història de Teòfil
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28r] Lestorie de teoffill
text: [f]o vn hom en vna ciutat dels cicilians en la segona regio en als quel destrohiment fos feyt en la cosa publicha de Roma per la maluada gent dels presers lo qual hom auja nom Teofil … [ 37v] … en lo derrer dia vinent nostre senyor jhesu christ jutgar vius e els morts al qual ab lo pare eab lespirit sant sien are e per tots temps gloria per los segles dels segles sens fi amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 230
Location in volume ff. 37v-46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1167
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Història de santa Eufrasina
Language català
Date traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37v] La ystorie de santa Euffrasina
text: [ 38] [f]4o vn hom en alexandria qui auja nom pafunç lo qual ere honrat a tujt e seruaue entotes coses los manaments … [ 46v] … es celebrada la memoria daquels especialment lo primer dia de janer regnant nostre senyor jhesu christ per tots los segles dels segles amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 171
Location in volume ff. 46v-49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de santa Marina
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46v] De sancta Marina
text: [E]3re vn hom en vna Ciutat loqual auja vna filla pocha … [ 49] … al dia de huy per les oracions dela sancta verge moltes meraueylles fa aquel es honor gloria en los segles dels segles
References (most recent first) Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 438
Location in volume ff. 49-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1349
Beda. Visió de Trictelm
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] Ço que recompta lo hom que torna de mort a vida
text: [E]3N los entichs temps vn mjracle digne de memorja semblant dels antichs e en bratanya fo feyt … [ 53v] … lo soterraren hordonadament a honor e agloria del pare e del fill e del sant sperit
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1469
Location in volume ff. 53v-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1989
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de Santa Maria Egipciaca
Language català
Date traduït 1350 ? - 1400 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53v] les obres que zozimas escrisch de santa marja egipciacha
text: [ 54] [A]4xi com lo secret del Rey celar es bona cosa tot axi les obres e los mjracles de deu manjfestar e reuellar es bona cosa … [ 69] … e ab lo ujujficador sperit sant vju e senyorege are e per tots temps en los segles dels segles Amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1107
Location in volume ff. 69v-89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1736
Fr. March. Visio Tundali
Language català
Date traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69v] La visio del monestir de clares valls
text: [E]n lan de nostre senyor .M.C.xl.ix lo qual fo lo segon an que coltat Rey de Roma passa, en jherusalem, e fo lo quart an que Eugenj fo papa … [ 89v] … e saujea honor virtut e fortalea emperj poder e senyoria per tots los segles dels segles. Amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 97
Note Segons G. Brunel aquest text s'acosta a la versió francesa de BNP fr. 763, f. 196
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1280
Location in volume ff. 90-113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1864
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de santa Paula
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Comensa la vida de madona santa paula segons que la recompte sent jeronjm
text: [S]5J tots los membres del meu cors eren tornats en lengues e tot podien parlar paraules domens entre totes no porien dignament manjfesstar … [ 113v] … Jo se que tu pots tot quant te uulles emperar ara com est present ab ton car espos jhesu christ Amen
Note a l'interior del text hi ha dues rúbriques: “Dela hordonacio del monestir de santa paula” (f. cvii) i “Dela bela fin que feu a sa mort santa paulà(f. cxiv)
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 429
Location in volume ff. 114-119
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1340
Desconegut. Vida del confessor sant Lluis
Language català
Date compilat 1317 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Aci començe la vida del glorios confessor monsenyor sent Luys
text: [L]4O glorios bisbe e confessor monsenyor sent Luys fou de molt noble e excellent linatge car fou fill de carles Rey de Sicilia e dela dona na maria muller sua filla del Rey de vngria … [ 119] … quens recapta gracia enaquesta present vida e com de aquesta exirem la eternal Gloria. AmeN
Note s'inclouen tretze miracles més dos paràgrafs (ff. cxvii-cxviiij), encapçalats amb la rúbrica “Aço son los mjracles qujs seguexen del beneu \i/ rat sent Luys confessor de jhesu Crist” (f. cxvij)
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 417
Location in volume ff. 119v-121
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Cristòfol
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119v] Aci comença la vida de sent christofoll
text: [C]4Ristofol fo de linatge de chananeus e fo molt alt e gran depersona e auja molt terrible cara e auja .xij. colzades de longuea … [ 121] … e feu manament que si negu deya mal de deu ne de sent christofol que mantinent morjs aglay .I.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 182
Location in volume ff. 122-129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122] En representacio de sent francest
text: [f]rance \s/ ch ach nom primerament Johan mas apres se feu appellar francesch lo qual mudament se feu per diuerses rahons … [ 129] … e ab aytal senyal solia segelar sent francesch ses letres
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo amen. Jste liber scribsit Jacobus de prato prebiter ville santi petrj de auro nunch comemorans jn ujlla Cardone cuj deus det bonam ujtam Amen Jo prech deus e los sants e santes demunt dits que preguen deu per mi mjyançant la senyora comtesa aquj deus do bona ujda que jo aya bon benjfici e la sua gracia Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-03-12