Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1128
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 17 | Antic 21-3-2
Title of volume OPUSCULOS | EN | CATALAN || B. U. | Ms. 17 ( al teixell i llom modern)
Copied Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 143 (= II + A-B + i-cxvii + [118 s/n] + cxiii + cxviiii-cxxj + 123-136 + II) (foliació antiga en xifres romanes a ploma que arriba fins al f. cxxj i es continuada per una altra de moderna a llapis en aràbigues)
Collation [1]-[2]24 [3]12 [4]24 [5]12/10+2 [6]12/4+8 [6bis]6; reclams horitzontals al marge interior
Page Layout 22 línies (f. ij id. ff. i-xxxviiii)
30 línies (f. xli id. ff. xl-128)
32 línies (f. 130)
Size pàgina 211 × 146 mm (f. ij, present als ff. i-xxxviiii)
caixa 116 × 82 mm (id.)
caixa 135 × 79 mm (f. xli present als ff. xl-122)
caixa 154 × 90 mm (f. 124, present als ff. 123-128)
caixa 155 × 95 mm (f. 130, present als ff. 129-136)
Hand humanística 1450-1500
Watermark cap de bou (als dos primers quaderns;)
muntanya de tres cims amb mitja lluna (al cos principal del volum, excepte els dos primers quaderns i el plec afegit,) (semblant a Briquet 11733, catania: 1421 i Briquet 11735, Firenze: 1468-71;)
mà amb flor (al plec afegit amb la versió llatina de la història de G. de Corvo)
Pictorial elements Caplletra en vermell, groc i verd (ff. i-xxxviiii)
Calderons en vermell (ff. i-xxxviiii)
Tocs de color en vermell (ff. i-xxxviiii)
Rúbriques en vermell (ff. i-xxxviiii)
Rúbriques primera rúbrica en vermell molt esvaït (ff. xl-122)
Caplletra en vermell molt esvaït (ff. xl-122)
Calderons restes del que sembla verd (ff. xl-122)
Altres: algunes lletres safranades (ff. xl-122)
Rúbriques altres rúbriques en groc que potser algun dia fou vermell clar (ff. xl-122)
Altres: sense decoració (ff. 123-128)
Caplletres: més grans que el cos del text, però realitzades amb la mateixa tinta (ff. 129-136)
State hi ha quatre unitats codicològiques diferents: 1.- ff. i-xxxviiii amb justificació a punta seca, primera línia en blanc i de vegades una línia escrita per sota de la darrera de la justificació, són visibles perforacions als marges extrems de les justificacions horitzontals; 2.- ff. xl-122 aparentment seguim amb punta seca, primera línia escrita i perforacions rodones als quatre angles de la caixa; 3.- ff. 123-128, pauta tabeliònica, sense marcar el marge superior de l'escriptura; 4.- ff. 129-136 malgrat que el primer foli sembla estar marcat amb punta seca -al menys pel que fa a la justificació vertical interior-, hi ha restes de plegat tabeliònic; en cap full s'aprecien amb claretat línies de justificació, tot i ésser molt regular la impresió d'una caixa d'escriptura respectada i sembla endivinar-se la presència d'una punta seca gairebé imperceptible amb la primera línia de la justificació escrita
Condition els folis 39v, 100v, 104r-v, 128v i 136v són en blanc; els marges estan afectats per la humitat i alguns folis tenen forats fets pels corcs; el volum estava pensat com format per sis quaderns, els dos primers de dotze bifolis, un medial de sis bifolis i altres tres finals de dotze bifolis, ara bé hi ha diverses irregularitats: el dos darrers folis del quadern cinquè no li pertanyien inicialment, són de paper més prim i no són solidaris amb les seves parelles de la primera part del quadern, li foren incorporats abans de completar la còpia del text, que hi segueix bé; el quadern final, inicialment de dotze bifolis en té un altre d'intercal·lat, entre els folis quart i vuitè de la segona part -és a dir, entre els ff. 122 i 129-, aquest ternió afegit s'ha incorporat per situar la versió llatina de la història de Guido de Corvo seguint el text català corresponent
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç P-311 (el catàleg d'aquest convent (ms. 1361) el cita entre les seves obres al f. 119v)
Associated Texts Conté als folis 123-128 (al f. 122v hi ha una breu notícia anunciant l'obra) texid 1572 Joan Gobi, Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo (tr. Desconegut), traduït 1323-09-15 llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BUB 17 (2001)
Vist per: Soriano (2000), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Vist per: Soriano (1999), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 40
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:18-20
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España XVIII:241-3
Note Riquer apunta que el copista podia pertànyer al domini oriental del català, i que podria haver sigut barcelonès. Els quatre folis de pergamí que servien com a guardes contenen diverses antífones amb notació musical amb neumes i text en religiós en llatí; al foli B de guardes es copia un índex del contingut del manuscrit que no reflexa totes les obres que ara llegim i que correspon al projecte inicial del volum. Al foli A de guardes es veuen proves de ploma en llatí i català: “amor pot be fer lo que vol ho tort ho dret ho mal o be que…” i receptes en llatí, algunes copiades repetides. Al f. 136v proves de ploma, una repetint un text que es llegeix al f. A de guardes preliminars. Al f. 137 (o el primer de les guardes posteriors), en un fragment que era en blanc, una mà un xic posterior va copiar un text sobre la bonesa i honestetat de la dona. Finalment, al verso del f. 100, en blanc, s'ha esborrat una anotació a llapis -ara només s'intueix la seva presència- que sembla referir-se al text que comença al foli següent i tal vegada reproduïa l'anotació que llegim a la p. 18 del catàleg sobre l'edició Aguiló (altra nota semblant, també esborrada, era al f. B de guardes preliminars)

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1246
Location in volume ff. B + j-xxxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1838
Antoni Canals. Scipió i Anibal
Language català
Date traduït 1399 a quo ?
Incipits & explicits in MS índex: [ B prel.] Del tractat fet sobra lo rahonament fet entre Scipio affrica e Anjbal en cartes .j. … Del retornament dela anjma o spirit de Gujdo de Coruo quj era mort en la Ciutat de bolunya e delas demandes que li fore[n] fetas en cartes .cv.
rubr.: [ j] Tractat dirigit al molt alt senyor lo senyor don Alfonso Duch de Gandja reduhjt de Lati en vulgar sobra lo rahonament fet entre Scipio Affrica e Anjbal e la batalla entre ells segujda en lo principi del qual es mostrade la jnstabilitat e pocha permanencia de fortune e altres cosas seguents
dedic.: A5L MOLT alt senyor lo Senyor don Alfonso Duch de Gandia. Ffrare Anthonj [c]a[n]als del orde dels frares prehicadors en la sancta Theologia … [ viiijv] … Caualler pot esser instruhit en quina forma es perillosa cosa voler massa affectadement star viure e perseuerar en diuisions bregas guerras e batalles
índex: [ viiij] P2rimer capitol es com Anjbal trames spias per mjrar la host dels Romans dela qual era Capita Scipio Affrica en cartes … [ viiijv] … Onzen Capitol com la batalle se dona la qual Scipio Affrica fou vençedor
rubr.: Capitol primer quj mostra com Anjbal trames spias per mjrar la host dels Romans
text: C3OM Anjbal veu lo gran poder de Scipio quj li era molt soberch en gent darmes pensant lo perill en que era posat trames spias que veessen la host de Scipio … [ xxxviiij] … E com aquells quj eren venguts per pendrel ab temor si acostassen trobaren lo que ya hac liurada la anjma aquj mjllor dret hj hauja ffou soterrat en vna Ciutat dita Libissa E sobre lo sepulcre seu es scrit Assi Jau Anjbal lo gran guerrer
References (most recent first) Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. U
Note Al primer full trobem un asterisc al costat del mot "canals" mig menjat pels corcs, que remet a una nota al peu que informa sobre la paraula
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1141
Location in volume ff. xl-c
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1764
Bernat Metge. Lo somni
Language català
Date escrit 1399-03-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xl] \Histor./ Del sompnj den bernat metge. \Libre primer/
text: P7OCH temps ha passat que estant en la preso no per merits que mos perseguidors e enueyosos sabessen contra mj segons que despuys clarament a lur vergonya se es demostrat … [ 100] … membres Axi com si lo meu spirit los hagues desemparats
colofó: Del sompnj den bernat metge fenex lo quart e derrer libra. Deo gracias
References (most recent first) Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 201-2 (Ms. base de l'edició) , n. Ms. U
Metge et al. (1946), Lo somni
Metge et al. (1925), Lo Somni. Text, notes i glossari de Josep Ma de Casacuberta
Note el primer mot i els darrers de la rúbrica són afegits posteriors, els finals probablement substitueixen a alguna paraula que no es llegia bé
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 164
Location in volume ff. ci-ciiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1115
Desconegut. De l'ànima
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ ci] Lo primer hom fou format en la regio de Orient car es pus temprade que naguna delas altres e fou aqui format del lim dela terra e fou spirat aquj de spirit de vida … [ ciiiv] … Et si la anjma seguex son ordonament de natura ço es que vulla ressemblar al seu creador pujara en aquella gloria celestial que es de tots be complida ala qual nos perduchat etc
References (most recent first) Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster 344-51
Note Entre els paràgrafs d'aquest tractat hi ha indicacions de rúbriques que no foren executades, fetes amb lletra molt menuda per guiar el rubricador
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 806
Location in volume ff. cv-cxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1572
Joan Gobi. Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo
Language català
Date traduït 1323-09-15
Title(s) in witness la apparicio de la arma den Guillem dez Corp o de Corvo la qual fou tramesa al bisbe de Mallorque
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Tractat de vna disputa e demandes fetas per vn Prior dels frares dela orde dels prehicadors del couent de bolunya ab la anima ho spirit de Gujdo de coruo Ciutada de bolunya a xvj de Setembra del any .M.CCCC.XXX.IIIJ
text: O3 frares meus molt amats quant som obligats a loar lo glorios deu creador nostre quj en tantas maneras e ab tantas demostranses e mjraclas confirma nostra fe … [ cxxi] … Empero era oppinjo que lo restant dela penjtencia complis en lo Purgatorj comu E per ço preguem deu que ell e tots los altres se reposan en pau. Amen
colofó: Acabade es la disputa entre lo spirit de Gujdo de Coruo Ciutada de bolunya e lo prior del Couent dels ffrares prehicadors de aquella matexa Ciutat. Deo gracias
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 58
Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 177-207
Note al f. ciiiiv hi ha una anotació sobre el profit per a l'ànima de llegir els tractats que segueixen. A la rúbrica del f. cv s'havia escrit “cccc” i la darrera “c” fou esborrada, no la darrera “x”, com es diu al catàleg, que si no es llegeix bé es per causa probablement d'un deteriorament natural del suport; aquesta errada de la data es corregeix també al text, quan torna a repetir-se al mateix foli. Al f. cxxiiv una anotació informa sobre el text llatí que segueix als ff. 123-128 (i que està copiat en un ternió intercalat en la segona part d'aquest quadern): “La seguent letra es […]ora la apparicio dela anjma del Guillem den corp o de coruo La qual fon tramesa al bisba de mallorque e es conforma en moltas cosas ab lo que demunt es ya tochat dela dita apparicio”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1249
Location in volume ff. 129-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1839
Francesco Petrarca. Valter i Griselda
Language català
Date escrit 1374 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Historia de las bellas virtuts per Francesco Petrarca
dedic.: A3la molt honorab[le] senyora madona ysabel de gujmera. bernat me[tg]e salut e reuerencia … e pus pascient ment puxats aquellas soffarir delas quals deu vos vulla preseruar per çe [sic] merçe
text: E2n ytalia es vna prouincia ornade de molts notablas Castells e vilas apellada lo Merchasat de Saluça dela qual era Marques vn fort nobla … [ 136] … e vos quen sabets tan virtuosament vsar que nom pens que denant ell poguessets trobar repulsa de res que li demanassets
colofó: Ffinito libro sit laus et glorja christo. AMEN
References (most recent first) Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer (Ms. base de l'edició) , n. U
Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda , n. A
Metge et al. (1925), Lo Somni. Text, notes i glossari de Josep Ma de Casacuberta
Note la rúbrica que encapçala el text va ser afegida per una mà posterior
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1987
Location in volume f. 137
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4873
Desconegut. Capítol sobre bonesa i honestetat de la dona
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 137] Molt menys ha mester a bonesa de fembra que a bonesa d ehom asso apar que tant car segons cors comu del mon basta a bonesa de fembra que ella sia casta e am e honre a son marit … Car axi ho ensenya sanct Pera enla sua epistola queu deuen fer aquells quj bons son e per tot asso apar que molt mes val vn hom que vna bona dona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-04-18