Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1122
Authors Desconegut
Titles Destrucció de Jerusalem
Liber destructionis Ierusalem
La venjança que feu de la mort de Ihesu Xrist Vespesia e Titus son fill
Destrucció de Jerusalem (versió III) (Hook 2000)
Date / Place escrit 1390 [?] - 1440 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.49.3 versió 3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.49.3 versió 3
Tractat en: Hook (2000), The Destruction of Jerusalem. Catalan and Castilian Texts 38-43
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 244-7
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:9-32
Note sembla que es tracta d'una versió diferent de la que apareix a l'incunable i a la resta de Mss. (llevat de la còpia de BdC Ms. 325)
Subject Jerusalem
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1204
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-III-26 (BITECA manid 1791)
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca.
Johannes Rosenbach,
Location in witness ff. p iiii - t[vii] pp. 195-264
Title(s) Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?]
La destructio de hierusalem
Incipit & Explicits rubr.: [ p iiii] Comença la destructio de hierusalem. [c]4omença la destructio dela ciutat de hierusalem … e guari per la virtut de Deu e de la Veronica segons ques segueix
tit.: Com deu tramete a vespesia emperador vna malaltia appellada cranch
text: [a]4Pres .xl. anys que nostre senyor deu fonch leuat en creu en hierusalem … [ t [vii]] … E quant isqueren de aquesta vida anaren ab deu ala gloria celestial: a la qual deu per la sua pietat nos apport A M E N
References Armengol Valenzuela et al. (1905-08), Obras de san Pedro Pascual, mártir, obispo de Jaén y religioso de la Merced, en su lengua original, con la traducción latina y algunas anotaciones 1:163-212
Note Es tracta d'una versió diferent de la que és llegeix als manuscrits antics
ID no. of Witness 2 cnum 2713
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 25 (BITECA manid 1962)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18
Location in witness ff. 1-28v ff. f i-i[vi] ff. 41-67v
Title(s) Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?] ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comensa la destruccio de la ciutat de Hierusalem: com la prengueren Uespesia emperador de roma e son fill Titus. per ço que pilat li denegaua: que no la tenia per ell: ans era sua propria. Eaxi mateix per venjar la mort de Jesu christ. E aço feu per lo miracle que deu li feu que vespesia era lebros: e guari per la virtut de deu e dela veronica segons se segueix
tit.: Com deu tramete a vespesia emperador vna malaltia appellada cranch e lebrosia. E climent preycaua amagadament: e lo senescal del emperador hoial ab gran voluntat
text: A10Pres .xl. anys que nostre senyor deu fonch leuat en creu … [ 28v] … E quant isqueren de aquesta vida anaren ab deu ala gloria celestial ala qual deu per la sua pietat nos apport. Amen. Aci se fenesch la destruccio de Hierusalem. E lo miserable acabament de Pilat
ID no. of Witness 3 cnum 650
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 325 (BITECA manid 1966)
Copied 1601 - 1700
1701 ? - 1800 ? (Izquierdo)
Location in witness ff. 50-88v
Title(s) Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] Assi Comensa la Destrucció de la Ciutat de Jerusalem com la Prengueren Vespaciá Emperador de Roma e son fill Titus, perço que Pilat li Denegave que no la tenia per ell: ants era sua propria: … y^ axi mateix per venjar la mort de JesuChrist, y^ en aço feu per lo miragle que Deu feu que Vespeciá era lepros, y# guari per la virtut de Deu y^ dela Veronica segons lo que segueix. Capitol22.
rubr.: Com Deu tramate a Vespeciá Emperador una malaltia apellada Cranch y^ leprosia y^ Climent Predicave amagat, y^ lo Seneschal del Emperador ohial ab gran Voluntat
text: Apres de .40. any^s que Nostre Señor fonch Clavat en Creu en Jerusalem Vespessiá era Emperador, y^ fonch Fill de August Cesar Emperador de Roma y^ de Alamanya … [ 88v] … E feren destruhir totes les Idoles y^ los Bastiments de aquellas y^ visqueren molt justament en Deu y^ feren bon fi. E quant isqueren de aquesta vida anaren ab Deu ala Gloria Celestial ala qual Deu per la sua Pietat nos apport Amen
Condition fragment
Note la capitulació segueix de l'obra anterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-25