Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1116
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1811 | Antic 1811 | Antic G.120
Title of volume Chronica dominorum Regum Aragonum ac Comitum Barcinona ( al f. 1 prel. a ploma, per una mà posterior)
libre jntitulat deles Croniques dels Reys darago e Comtes de barchinona ( al f. 1v prel.)
Copied 1401 - 1425 (Beltran)
1391 - 1400 (A. Soberanas)
1351 - 1400 (J. Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 75 (= 5 + i-lxii + 8)
ff.: 75 (= 1-75) (fol. posterior a la còpia)
Collation 15 214 3-512 614 76
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 3ra)
29 línies (f. ira)
Size pàgina 205 × 210 mm (f. 3)
caixa 202 × 153 mm
columna 202 × 67 mm (f. 3ra)
caixa 190 × 157 mm (f. i)
columna 190 × 71 mm (f. ira)
Hand semigòtica de factura molt librària i elaborada, del primer quart del s. XV (Beltran)
segons Riera el manuscrit seria de la segona meitat del s. XIV i segons Soberanes de la darrera dècada del s. XIV, però la lletra no sembla correspondre's a aquesta datació
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell i blau, la primera embotida, amb decoració afiligranada que s'extén pel marge
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons gairebé imperceptibles; els folis de la taula duen a més de les línies de justificació corrents, d'altres de suplementa ries a l'esquerra de la columna per encabir el calderó
Justificació: de la taula a tinta, del texta punta de plom, gairebé imperceptible en alguns folis
Pautat: tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: al marge exterior s'aprecia un règim complet de perforacions per guiar els renglons i als marges inferior i superior es veuen les quatre perforacions que assenyalen els límits de les columnes, fetes potser amb un instrument de punta obliqua
Reclams: reclams horitzontals al peu de la segona columna arrenglerats amb el marge interior, decorats amb un tret de tinta vermella; restes de signatures alfanumèriques que comencen amb “a 1” al f. 15 (tercer quadern); del primer quadern, que conté la taula, la relligadura no permet esbrinar l'estructura i semblantment succeeix amb els folis del quadern final, que originàriament eren en blanc
Condition el f. 74 està retallat; els folis 4-5 preliminars eren en blanc originàriament, el f. 4 acull la nota del Comte de Guimerà. A més dels folis assenyalats com a preliminars, el manuscrit duu dues guardes davant i una al final de paper de l'època de la relligadura
Binding pasta espanyola, del s. XIX
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu Corona d'Aragó 1553 després d'aquesta data
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1621 a quo - 1638 ad quem (la nota, el manuscrit pertanyia a l'arxiu dels Guimerà dipositat a Guimerà; no consta aquest manuscrit a l'estudi de De Andrés)
Associated persons Firma Antoni Viladamor, arxiver
Anotacions de Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), historiador
Other Associated Texts cnum 155 MS: Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo. Barcelona: Seminari, 74 (primera part), 1401 - 1500
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Reproducció del ms. 1811 de la BNM. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (Crònica de St. Joan de la Penya) (1990)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 193-4 , n. Ms. B
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:217-8
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 33-4
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat XLII
Note als ff. 68-70 i 74v-75 hi ha anotacions posteriors en llatí; al f. 6 es llegeix una nota signada pel Comte de Guimerà explicant la procedència del text: “Nos don Gaspar Galçeran de Castro y Pinos Conde de Guimera Vizconde (…) Haçemos Fe y Verdadera relaçion, que este libro manuscrito en Pergamino, intitulado Cronica delos R. de Aragon y Conde de Barçelona, le hallamos, entre las Escrituras que se guardauan en Guimera, el qual estaua como de presente esta, enquadernado con cubiertas de Becero, que por su antiguedad, no se conoçia, de que color fue, el qual porque sera Fuerça, por estar mui desligada, i desecha la enquadernacion, hauerlo de enquadernar, de nueuo, que sera imposible, que se conserue, en el, los signos, que en las espaldas de las tablas, del estan puestos, de Miguel Juan Carbonell cuias addiciones, de la margen deste libro, sond e su mano. Y el Signo tambien de Antonio Villa admor, el uno Archiuero del Archiuo, de Barcelona, i despues, Cronista, i el otro Notario, i tam bien Cronista. nos ha pareçido hacer, la presentae relaçion para que, teniendose dello Nitiçia, se le de, el Credito y estimonio [sic] que merece. Escritura tan antigua. Y autoriçada En Fe de lo qual la mande haçer de mano agena y Firmada de la mia en Frescano a catorçe dias del mes de Maio 1621. El Conde de Guimera”. Algunes de les anotacions marginals semblen d'una mà amb trets de bastarada de la primera meitat del s. XVI, d'altres són posteriors i empren una cal·ligrafia humanística
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012908&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 150
Location in volume ff. 1va-3ra prel. + i-lxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1va prel.] A2quest libre jntitulat deles Croniques dels Reys darago e comtes de barchinona ha stat de manament del Sor. Rey a perpetual memoria dins Lo Real Archiu situat en la Ciutat de Barcelona
tit.: [ 2ra prel.] R2ubriques del libre deles Croniques dels Reys darago e dels Comtes de barchinona
índex: Lo titol del present libre Don vengren los Gots … [ 3ra] … Lany del Comte dela Era. xxxviij
rubr.: [ ira] C2roniques de totes les nacions quis poblaren en Espanya. E apres de totes les altres nacions qui y vengren tro al Rey Rodrigo qui fon lo derrer Rey dela nacio dels gots en Espanya e en apres dels Reys darago e dels Comtes de barchinona
text: S5egons que hauem legit en molts libres lo primer hom quis pobla en espanya hauia nom Tubal … [ lxiivb] … E fon soterrat en lo monestir dels ffrares menors dela Ciutat de leyda
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 561 , n. Ms. B
Note Soberanas indica que aquest manuscrit, en general, abreuja el text, especialment als capítols dedicats a Sanç Ramírez, Pere I, Alfons I i Ramir II
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-11-28