Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11167
Authors Jurats
Titles Establiments
Date / Place promulgat València 1446-12-24
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11352
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxxviij-lxxviiij
Title(s) Jurats, Establiments, promulgat 1446-12-24
Incipit & Explicits intr.: [ lxxviij] Anno anatiuitate dominj Mo. CCCCo. xxxxvjo die videlicet Joujs jntus xxij decembris fon celebrat consell general en la Sala dela Ciutat de valencia en lo qual fon fet lo stabliment jnfraseguent
dispositio: Jtem fon proposat al present consell que los justicies crjminal e lochtinents e altres officials sots color de cerquar homens banderats ab scales … haien aprocehir per causa ans dela festa de Nadal en totes maneres
rubr.: Que los justicies e lochtinents no puixen de njt ne de dia entrar en casa de dona solta o marjdada
datatio: Die Sabbati .xxiiij. mensis decembris anno predicto
intr.: los honorables mossen ffrancesch viues Caualler … [ lxxviijv] … Attenents que per les entrades de njt e de dia per les cases deles dones per los officials se segujexen [sic] en la present Ciutat molts jnconuenjents e diffamacions les quals volents cujtar
dispositio: prouehexen e ordenen que algun Justicia o lochtinent regent ne capdeguaytes o saigs de njt ne de dia no puixa cuitar ne toquar a portes de alguna dona … [ lxxviiij] … E aço sien tenguts jurar los dits justicies e lochtinents cascun any lo dia de nadal aiustant ho al jurament que acostumen fer
Note segueixen dos documents en llatí amb la rúbrica en català: “Poder de fer remissions atorgat al Noble don Johan roiz de corella Gouernador del Regne de Valencia” i “Prouisio ab la qual la Maiestat del senyor Rey vol que si homey sera fet e de aquell sera feta remissio per sa Maiestat graciosa o per alguna quantitat o per altre official que les aueries sien pagades deles Mil solidos per fur statuits e no dela composicio poqua per per [sic] la qual tal homey sera composat”
Record Status Created 2010-12-22