Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11160
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sobre revocació de guiatges
Date / Place promulgat Barcelona 1429
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11344
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxiij-lxiiij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre revocació de guiatges, promulgat 1429
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiij] De reuocacio de guiatges
intr.: Ara hoiats queus fa asabee per manament del molt alt senyor Rey lo batle general de Regne de valencia Com lo dit senyor Rey per tolre alguns abusos quj son stats segujts per los guiatges atorgats per lo dit senyor … ha ordenada e manada publicar la prouisio del tenor seguent
intitulatio: Nos alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de cerdanya
dispositio: per ço com speriencia manifesta demostra per causa dels gujatges per nos atorgats en fauor de nostra armada la adminjstracio dela justicia es empatxada en gran dan e preiuhj de nostres vassalls … [ lxiiij] … manam esser feta la present sagellada ab nostre segell secret
datatio: dat en barchinona a xiiij dies de abrjl En lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxviiijo Rey alfonsus
certificació: pertal lo dit batle general ab la present publica crida de manament e ordjnacio del dit senyor Rey notiffica … per ço que algu no puixa allegar ignorancia de aquella ne daltres coses en aquella contengudes
conf.: Postmodum vero die sabbati jntus xxiij die aprilis anno anatiuitate dominj Mo cccco nono En lorenç artus crida e trompeta … e lochs acostumats de aquella fealment ab sos companyons
auten.: Lo sobre dit translat es stat tret e transladat per mj saluador piger [?] … e scriua deles dites armades
Record Status Created 2010-12-22