Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 11159
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions i capítols de cort
Date / Place celebració València 1428
celebració Sagunt
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts Addició a confirma texid 2075 Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
Subject CORTS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11341
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. lxr-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
Incipit & Explicits intitulatio: Alfonsus dei gratia Rex aragonum etc
salutatio: dilectis et fidelibus Consiliarijs … salutem et dileccionem
intr.: Grauj querela per parue brachij … capitulum subjnsertum
dispositio: Jtem senyor sia merce vostra procehir sobre lo abus que algunes vegades per los officials seglars se fa … [ lxv] … datum jn villa Murjueteris secunda die decembrjs anno anatiuitate dominj Mo cccco xxviijo pelegrj
ID no. of Witness 2 cnum 11340
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lviiijv-lx
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: La prouisio del S. R. ab la qual mana seruar la concordia feta entre la Reyna dona Elionor e lo cardenal de comenge
intitulatio: Alfonsus dei gratia Rex aragonum … et Cerjtanie
salutatio: Dilectis et fideljbus Consiliarijs … Salutem et dileccionem
intr.: Cerimonjam [?] per brachjum … Capitulum subinsertum
acc.: Molt excellent princep e victorios senyor ala vostra Reyal maiestat … los capitols e supplicacions seguents
dispositio: Primo senyor com certa conuersico [?] e concordia fos stada feta per la senyora Reyna … [ lx] … vbi curia celebrat predicta xix. die nouembrijs Anno dominj Mo cccco xxviijo pelegrj
Associated Persons Persona: Pelegrí, secretari reial
Associated Texts confirma texid 2075 Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca.
ID no. of Witness 3 cnum 11342
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxv-lxi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ lxv] letra o prouisio del S. R. en fauor dels capellans
intitulatio: Alfonsus dey gratia Rex Aragonum etc
salutatio: Dilectis et fidelibus Consiliarijs … Salutem et dileccionem
intr.: Grauj querimonja per parte brachij … capitulum subinsertum
dispositio: Jtem senyor jatsia sobre lo jutjar que vostres officials dela Cjutat e Regne de valencia fahien e fan ales cases dels preueres … [ lxi] … datum jn villa Murjueterjs secunda die decembrjs Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxo octauo pelegrj
ID no. of Witness 4 cnum 11343
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxi-lxij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, celebració 1428
Incipit & Explicits rubr.: [ lxi] prouisio fahent per los ecclesiastichs per que los officials seclares fahien fer crides que nols donassen nj venessen pa als ecclesiastichs sots certes penes
intitulatio: Alfonsus dei gracia Rex aragonum etc
salutatio: dilectis et fidelibus Consiljarijs … [ lxiv] … Salutem et dilectionem
intr.: Grauj querela per parte brachij … capitulum subjnsertum
dispositio: Jtem senyor com algunes vegades vices officials pretenents esser contra aquells algu dells procehit nullament e jniusta per jutge ecclesiastich … [ lxij] … ac fierj volumus et jubemus. datum jn villa Muriueterjs secunda die decembrijs Anno anatiuitate dominj Millesimo cccco xxviijo Pelegrj
Note la següent provisió és tota en llatí, excepte la rúbrica: “dels famjliars del senyor Rey e altres prouisions Reyal [sic]”
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2010-12-27