Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1109
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 65 | Antic 21-2-20
Title of volume Libre appellat consueta ( f. i antic)
Copied Barcelona [?]: 1391 - 1441 ad quem (darrera disposició afegida)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 104 (fol. moderna)
ff.: I + i-lx (per 59) + 60-104 (fol. original)
Collation 11 2-316 47/6 512 66 79/1t6t 81t3/5 96
Page Layout 26 línies (f. 3)
Size pàgina 290 × 215 mm (f. 3)
caixa 200 × 148 mm (f. 3)
caixa 250 × 190 mm (f. xxxvi)
Hand gòtica lletra clara del s. XIV (ff. 1-24) (F. Valls)
diverses mans s. XV (ff. 25-95)
Watermark peix (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en blau i vermell alternant, amb dibuixos en vermell i violeta fent filigrana, la primera caplletra és més gran i té disposició bipartida (fins al f. 24)
Rúbriques sense rúbriques
Altres: sense decoració (resta del volum)
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions visibles als angles de la caixa
Justificació: els marges no sempre es respecten i alguns dels folis finals, ocupats per mans més modernes que les del text principal, tenen un plegat tabeliònic (a alguns dels folis finals, ocupats per mans més modernes que les del text principal)
Reclams: sense reclams
Condition restaurat, volum en bon estat; es conserva una foliació antiga en xifres romanes i les seves errades (generalment es tracta de folis perduts) estan assenyalades a llapis per la mateixa mà moderna que ha continuat en xifres aràbigues la foliació fins al final. Són en blanc els ff. I prel. (guarda); xxvi-xxxiv, xxxviiv-xxxixv, xliii-xlviii (= 42-47 mod.), liiiiv-lxv (= 53-59 mod.), 60-74 (la foliació salta el 75), 76-80r, 81v-94v, 86v-88v, 90r-v, 94-95v, 96v i 99v-103r
Binding en pell sobre taula, del segle XVI de tipus renaixentista amb quatre nervis al llom i dues rodes concèntriques als plans amb medallons que alternen flors i caps d'home; florons senzills als angles i en combinació formant una figura al centre , en mal estat
Previous owners (oldest first) Barcelona: Casa de la Ciutat [?] (catàleg de la biblioteca)
Barcelona: Convent de santa Caterina [?] 1835 (F. Valls)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. BUB 65 (2002)
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 101
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:67-8
Tractat a: Duran i Sanpere (1927), “Notes al marge de Libre apellat consueta”, Revista Jurídica de Catalunya
Tractat a: Valls i Taberner (1926), “La consueta municipal de Barcelona de 1389”, Revista Jurídica de Catalunya
Catalogat a: Valls i Taberner (1908-09), “Manuscritos jurídicos medioevales de la Biblioteca Universitaria de Barcelona”, Anuario de la Universidad de Barcelona 555-9
Note al f. 103v hi ha anotacions referents als anys 1431-1466. Pel que fa a l'estructura dels quaderns, al quart manca el bifoli central i el foli final (tots de pergamí i que eren en blanc); al quadern cinquè manquen els bifolis interior i exterior del plec (en pergamí, també en blanc); els quaderns sisè i setè han perdut el bifoli exterior de pergamí, però conserven l'interior i els dos quaderns finals són íntegrament formats per folis de pergamí

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 135
Location in volume ff. i-xxiiiiv (fol. ant.)
ff. 1-24v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1096
Consell de Cent. Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona
Language català
Date promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Libre appellat consueta
pream.: M4Anifesta cosa es que tots anys en la festa del benauuyrat [sic] apostol sent Andreu se elegen Consellers dela Ciutat de barchinona per priuilegi dela dita Ciutat e la manera quis te enla eleccio dels dits Consellers es aquesta
text: S2o es [els dos mots ratllats] Es saber quen lo dia dela festa de sent Andreu ajustat lo Consell de Cent Jurats dela dita Ciutat enla casa comuna … [ xxiiiiv] … E en lentrament del dit offici deu jurar de hauer se ben e leyalment en aquell
Note hi ha alguns textos afegits aprofitant els marges i els espais en blanc, amb lletra menys acurada, però que fan referència al mateix tema que l'obra principal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2444
Location in volume f. xxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4458
Consell de Cent. Ofici del procurador
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] loffici del procurador general en los lochs dela Ciutat
text: Lo procurador general se deu elegir per Consellers ab consell de xxx … [ xxvv] … per tal regoneximent nohagues a parar de sa casa o de son loch
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5165
Location in volume ff. xxxii-xxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1368
Consell de Cent. Capitols i ordinacions de la taula de canvi
Language català
Date promulgat 1401
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxii] Per la taula de cambi dela Ciutat
acc.: En nom de deu sia e dela verge nostra dona sancta Maria Amen
tit.: Capitols fets e ordonats per los honorables en Ramon ça ball en fferrer de marjmon Nanthonj buçot en Miquel roure e en luys de gualbes Consellers lany present ques compta .Mccccj. dela Ciutat de barchinona … acorda e delibera per la dita Ciutat deure esser tenguda e regida
text: Primerament que la dita taula sia per la dita Ciutat o per tres sindichs daquella hauents … [ xxxiiiv] … totes les altres coses en lo dit prop precedent capitol contengudes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04