Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1105
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Códices. Libros varios Códice 2
Title of volume Tocant als consuls de la mar ( al f. I de guardes de pergamí, escrit a ploma al marge superior)
Copied València: Jaume Gisbert para València: Jurats, 1409 ca.

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 122 (Almiñana Vallés)
ff.: I + II + 1-119 + I + I
Collation 12 26 316 4-910 108 11-1310 146 152
Page Layout 44 línies (f. 17)
Size pàgina 409 × 290 mm (f. 17)
caixa 265 × 182 mm
columna 265 × 82 mm
Hand gòtica librària
semigòtica amb astes de la bastarda (ff. 118v-119v)
Pictorial elements Miniatures: miniatures, orles i caplletres miniades. Calendari escrit a dues tintes
Miniatures: rica miniatura al f. 15 (meitat superior) que representa el rei en Pere assegut al tron i rodejat per cònsols, amb fons escacat. Els marges miniats amb motius vegetals i personatges; al marge dret un vaixell amb un home a dins i un guaita al pal major. Rics colors i pa d'or. Al f. 16 marges miniats amb motius florals i animals exòtics. Al marge inferior tres homes, el del centre amb una corda al voltant del coll agafada pels extrems pels altres, un a cada costat. Rics colors i pa d'or
Miniatures: al f. 22 marges decorats amb motius vegetals i animals (simi al marge inferior, aus exòtiques al marge dret, i caps d'home als marges superior i inferior; extremitats com ara mans també miniades). F. 95 miniat, com els anteriors, amb decoració vegetal i formes humanes. F. 100 miniat amb motius vegetals, amb rics colors i pa d'or
Caplletres: alternant en vermell i blau, i amb decoració filigranada en blau i vermell que s'estén pel marge interior. Al f. 15 caplletra d'onze unitats de pauta, miniada amb pa d'or amb dos personatges, un dels quals sembla que entrega un document a l'altre. Al f. 16, caplletra miniada de quinze unitats de pauta que representa els cònsols asseguts al voltant d'una taula durant l'elecció. Al f. 22 una altra caplletra de tretze unitats de pauta representa un vaixell al mar. Al f. 95 caplletra miniada de deu unitats de pauta, representant el rei en Pere assegut al tron i rodejat pels cònsols, en rics colors i pa d'or
Caplletres: al f. 100 caplletra de vuit unitats de pauta, que torna a representar el rei Pere rodejat pels cònsols, aquest cop dempeus. Algunes de les caplletres dels ff. 100-118 miniades amb pa d'or i pintades amb colors
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a punta seca, duu línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones als marges, molt prop del tall
Reclams: en posició vertical al marge interior escrits a ploma (el del quadern 13, a tinta vermella)
Condition foliació moderna a llapis al marge superior extern, que folia des del primer foli de l'obra, és a dir, la taula; una segona foliació moderna també a llapis, centrada al marge inferior, numera des dels folis de guardes; foliació antiga en romans a ploma, trasllat del privilegi del rei en Pere (foli 100 modern). Són en blanc els ff. 14v i 21v
Binding antiga, en vellut groc (del qual en queda ben poc) sobre fusta, amb quatre bollons per coberta. Al centre de les cobertes anterior i posterior escut en pell molt desgastat. Cantoneres en forma de fulla clavades. Restes de tanques. Quatre nervis en pell
Associated persons Il·luminador còdex il·luminat per Domingo Crespi, il·luminador
Altres probablement va fornir els pergamins per a aquest còdex Joan Scot, pellisser
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:341 (repr. una miniatura)
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. V
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. V
Tractat a: Carulla i Canals (1972), Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprès en català 1474-1974. L'aventura editorial a Catalunya 18
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. d
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. B
Tractat a: Fernández Duro (1893), “Antigüedad del Libro del Consulado de mar, deducida del códice del Ayuntamiento de Valencia”, El Archivo. Revista de Ciencias Históricas
Note sense títol a l'enquadernació. Segons la documentació municipal, se li entreguen 95 lliures a Domènec Crespi per “illuminar e istoriar dos volums o libres grans de pergamins e de bella forma, la un dels furs nous e velle e laltre de les costums de mar…” (vid. Almiñana Vallés, p. 274)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 129
Location in volume ff. 1-118ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS calendari: [ 1] Jlam prima dies mensis et septima siue timetur [ 6]
rubr.: [ 1ra] Aquestes son les rúbriques del present libre. Primerament de la eletio dels consols ques fa cascun any
índex: Com iuren los consols eletx en poder de iusticia ciuil a nadal .ij. … [ 14ra] … De la paga del scriua
pream.: [ 15ra] … [ 15v] … segons que per les dites letres e prouisions pot appater en lo present libre per treslats autentichs de aquelles
rubr.: [ 16ra] Dela electio dels consols ques fa cascun any en la uespra de Nadal
text: Cascun any la uespra de la festa de natiuitat de nostre senyor Jhesuchrist Los prohomens nauegants … [ 21ra] … Les quals costumes e capitols se seruen per tots los consolats del mon e los capitols dels quals per orde son los ques seguexen
rubr.: [ 22ra] Aci començen [sic] les bones costumes e dels bons usatges dela mar. Capitól/ primer.
text: AQuest\s/ son lós/ bons stabliments e les bones costumes qui son del fet de la mar … [ 94rb] … E perles rahons enlo dit capitol estengudes fon feyt lo dit capitol no contrastant algunes [f. 94va] rahons en alguns capitols contengudes
rubr.: [ 95ra] Costumes de mar de barchinona, Hoc est translatum sumptum fideliter … regali sigillata cuius tenor talis est. Ut sequitur
text: PEtrus dei gratia rex aragonum … [ 118ra] … Ço es de tots actes senars sia pagat .dos. sous. E de tots acte \s/ dobles sien pagats quatre sous
References (most recent first) Libre del Consolat de Mar. Reproducción del manuscrito de Valencia [edició facsímil] (1956)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-11-09