Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1104
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Stamp. Barb.: AAA.I.12
Title of volume CONSOLAT | DEL MAR || BARCELONA | 1494 ( en lletres daurades, gravat al teixell que és de pell vermella)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 110 (= I + ii-vii + j-lxxxviij + 8 + 5 + 1 + I)
Collation 16 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. xxxiirb)
Size pàgina 297 × 205 mm (f. viij)
caixa 214 × 150 mm
columna 214 × 70 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (al cos del volum)
cap
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades
Condition en molt bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; errades a la colació: hii (per gii, esmenat), tot el quadern va mal signat
Binding pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Francesco Barberini, Cardenal [?] (ex-libris en vermell al f. ii: “BIBLIOT. BARBARINA [1]837”, al centre una abella)
Associated persons Altres edició ordenada i corregida per Francesc Celelles, jurista
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Sheehan (1992), BAVI = Biblioteca e Arquivo Vaticano. Incunabula. Spanish Imprints , n. 19
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 3630
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 56-7 , n. 33
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 2
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 94
Catalogat a: Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 3179
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:20
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1325
Catalogat a: Reichling (1905-14), Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum, 2. Emendationes. Supplementum. Index generalis , n. 5646
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 164
Note les edicions del s. XVI reprodueixen aquesta; el colofó, amb la data d'impressió, va al final del Consolat, però després segueixen altres disposicions similars que podreien tenir la mateixa data d'impressió. Al f. xlviii hi ha una anotació a ploma tatxada: “[…] men[…] ph[…]t dame Cont[s]y[…]” de molt mal llegir

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 128
Location in volume ff. iiva prel.-viirb prel. + ira-lxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Title(s) in witness libre del consolat
Incipits & explicits in MS prol.: [ iiva prel.] A4 Gloria e laor de nostre senyor deu Jesuchrist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostra e dels gloriosos sants mossenyer sant Helm sant Nicolau sant Antoni e santa Clara patrons e aduocats dels nauegants e de tota la cort celestial Per quant en lo libre de consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia e molt descompost per remey de aço yo Francesch celelles per sola caritat iatsia ab molt treball hauent colloqui e consell de persones expertes e antigues … posant primer lo nombre de cartes e e [sic] derrer lo nombre del capitol. E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo present libre
índex: [ iivb prel.] Dela eleccio dels consols e del iutge de apellacions e de lur iurament. e com reben lescriua … [ viirb prel.] … Car. xcvi. De presentar letra de cambi
rubr.: [ ira] Segueix se lo libre de consolat nouament corregit e stampat … Et primo En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol primer
text: Q10Uascun any lo vespre dela festa de nadal … [ lxxxviiiva] … foren atorgats Consols ala ciutat de Ualencia per la manera: que damunt es dit. Deo gratias
colofó: Fon acabada de stampar la present obra a .xiiij. de Juliol del any .M.cccc.lxxxxiiij. en Barcelona per Pere posa preuere e stampador
References (most recent first) Perels (1925-26), “Quatre mots parlant d'en Francesc Celelles i de la seva edició del Consolat de Mar”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona
Twiss (1874), “Monumenta Juridica. The black book of the admiralty, 3. Appendix”, , n. (edita aquest text, prenent-lo de l'edició de Pardessus)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2700
Location in volume ff. m ira-m iiiiva
ff. 89ra-92va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89ra] Capitols del Rey en pere
pream.: N4Oos [sic] en Pere per la gracia de deu Rey de Arago etc. Als nobles e amats lo procurador nostre general … e proueir ala seguretat dels nauegants: los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P2Rimerament que tot mariner o ballester o seruicial e tot altre qui sia acordat de nau o galera o de leny … [ 92va] … E daquestes coses deguen hauer manament tots officials del senyor rey e consols de seruar etenir aytant: com al senyor rey plaura
conf.: Quocirca vobis … et seruari faciatis ab omnibus inconcusse. Datis Barchinone .x. kalendas decembris / anno domini .M.ccc.xxxx.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2701
Location in volume ff. m iiiivb-m vva
ff. 92vb-93va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Title(s) in witness Ordinacions de consellers de Barchinona per lo consolat de Sicilia, 92vb
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92vb] Ordinacions de Consellers de Barchinona perlo consolat de Sicilia
text: P2Rimerament ordenaren los consellers els promens dela ciutat de Barchinona per tots los mercaders e patrons de naus e de tots altres vexells … [ 93va] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels vexells: qui en aquell loch sien
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2702
Location in volume ff. m vva-m viirb
ff. 93va-95rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93va] Ordinacions de consellers de Barchinona sobre fets ma-ritims [f. 93vb] Les quals foren publicades a .xxi. de Noembre del any .M.ccccxxxv.
text: [ 93vb] A2Ra hoiats per manament dels honorables mossen Guillem de sant climent caualler Ueguer de Barchinona e del honorable en Mateu deçvalls batle [sic] dela dita ciutat (…) Ordenaren los consellers e promens (…) per fauorir e endreçar los nauilis e altres fustes e la mercaderia … [ 95rb] … que ells o los successors lurs ho pugan esmenar e declarar e interpretar aytantes vegades: com se vullen a lur coneguda
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2703
Location in volume f. m viirb
f. 95rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95rb] Seguexen se algunes leys e ordinacions tretes de Recognouerunt proceres. e daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In Recognouerunt procer .a. xxiij. cap. i
text: Item que los mercaders o mariners qui han promes anar per mar … o les mercadories comprades de aquella pecunia
Note Recull referències als caps. xxiii i lxviiii dels Recognoverunt proceres
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2704
Location in volume f. m viirb-va
f. 95rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2929
Jaume I, Comte de Barcelona. Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols
Language català
Date promulgat 1271-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95rb] Altra del Rey en Jachme de allometeix
salutatio: Nos en Jaume perla gracia de deu &c. Als fels e amats nostres lo Ueguer e Batle de Barchinona &c
text: Entes hauem que alguns mercaders fan viatges en algunes parts prenent comandes … [ 95va] … E aço en alguna manera no muden. Dada en Caranyena a .ij. idus de Agost. M.cclxxi
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2705
Location in volume f. m viiva
f. 95va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2930
Consell de Cent. Ordinació per fet de canvis
Language català
Date promulgat 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95va] Ordinacio de consellers de barchinona per fet de cambis
text: A2Ra hoiats per manament del veguer. Ordenaren los consellers e promens dela ciutat de barchinona per esquiuar grans fraus e diuersos damnatges que souint en complir los cambis deius contenguts se seguien … a fer bon compliment dins lo temps: enla dita letra del dit cambi contengut
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2706
Location in volume f. m viivb
f. 95vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2931
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1421-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95vb] Priuilegi del Rey alfonso donat en Barchinona a .xxv. de Maig del any .M.cccc.xxxij.
text: Item atorgam capitol: que qualseuulla tenint offici o ministeri qui comprara alguna mercaderia … e pres sia detengut iuxta la constitucio
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2707
Location in volume ff. m viivb-m viiira
ff. 95vb-96ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2932
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95vb] Capitol de Cort en barchinona a .viij. de octubre .Mcccclxxxi. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubil o a viuda o a miserable
text: Item com per traure algunes causes dependents de fets e actes mercantiuols … [ 96ra] … E açometeix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut enlo dit capitol
Note manca probablement un foli després de l'actual f. 95
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2709
Location in volume f. m viiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Title(s) in witness Guiatge a aquells qui volran anar vltramar o de alla venir
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96ra] Guiatge a aquells qui volran anar vltramar o de alla venir
text: Item lo senyor Rey per si e per tots hereus e successors seus per tenor del present capitol e en sa bona fe real guia e assegura tots e sengles mercaders de qualque senyoria … [ 96vb] … ab robes mercaderies e bens lurs licitament e sens pena fer complir lur viatge
Note Darrer text important del volum, probablement es troba en un dels folis de la segona part del quadern n; manca a l'exemplar BdC Bon 7-IV-9
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2710
Location in volume f. m viiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2934
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítol de cort sobre els alcaldes de la ceca
Language català
Date promulgat 1483 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 96vb] Lo serenissimo Rey don Ferrando en la segona cort celebrada en Barchinona en lany. Mcccclxxxxiij. enlo capitol .xx. atorga: quels alcaldes dela seca sien tenguts de fer prestar seguretat de iuy als litigants en lur cort per actes mercantiuols com ne disposa aquella constitucio dela Reyna Maria
Note transcrivim completa aquesat disposició, que manca a l'exemplar BdC Bon 7-IV-9
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2708
Location in volume ff. n ira-n vvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ n ira] Ordinacions de consellers de Barcelona derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
pream.: A2Ra oiats tot hom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de rocacrespa caualler regent de la vegueria / e de mossen Guillem ponçgen batle dela present ciutat de Barchinona. ço es de quascun dells tant com ha esguart a sa iuridiccio
text: Ordenaren los consellers e promens dela dita ciutat: que com en temps passat sien stades fetes diuerses ordinacions sobre les seguretats maritimes … [ n vva] … Retenen se empero los dits consellers e promens poder de interpretar corregir e esmenar tot ço que en les dites coses los parra escur o dubtos tota vegada: que ben vist los sera a lur bona coneguda
colofó: [ n vvb] Fonch feta la present crida per Anthoni strada corredor dela dita ciutat a tres de Juny Any Milcccc. vuytanta quatre. Aci acaben les ordinacions dererament fetas sobre les seguretats maritimes
Note oferim l'expl. a partir de l'exemplar de la Vaticana
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1290
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-25
Title(s) in copy Llibre del Consolat de Mar. Barcelona 1494 ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-lxxxviii + 8 s/n + III
Collation 13-6 a-f8 g7 l-m8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 288 × 208 mm (f. xxxii)
Font gòtica
Pictorial elements sense decoració. En el foli i (ra), caplletra de deu UP embotida i amb motius vegetals, en el foli i (vb) igual, però de cinc UP, i al m i de quatre UP; la resta de caplletres, senzilles de dues UP. Rúbriques i títols de mida més gran.
Condition volum restaurat però mutilat (incomplet i amb llacunes interiors: manquen els folis xvii, xxiv, xxxiii i xl; salta del foli lv al lxxxi. Errades en signatures de quadern g iiii en blanc (mancava un tros trencat que s'ha restaurat)
Binding pergamí, relligadura moderna (a l'interior es conserva un bocí amb escritura maldestra del s. XV procedent de l'antiga relligadura)
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial del Consolat de Mar (1494), exemplar de la BdC 10-VI-25 (2007)
Avenoza (1997), Inspecció personal
Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Note acèfal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/48593 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1653718~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1239
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon 7-IV-9
Title(s) in copy G. 5 | CON- | SVLA | DO || 28 ( al teixell, a ploma, el núm. del peu del llom ha estat esmenat sembla que en un “22”)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 3-7 prel. + i-lxxxviii + 7 + 3 + III
Collation 13-7 a-l8 m7 n3
Size pàgina 281 × 191 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark sol amb una corona que duu al damunt una petita creu, a dreta i esquerra del motiu les lletres “S” i “R” (a les guardes)
Pictorial elements sense decoració. Alguna caplletra de cinc UP amb fons vegetal, però la majoria senzilles, de dues UP. En el foli 1, caplletra de 10 UP, embotida i amb motius vegetals. Rúbriques de mida més gran.
Condition exemplar amb taques d'humitat; manquen folis al final, els dos darrers conservats estan trencats i del darrer a penes si se'n conserva un bocí. A la secció final (quaderns “m” i “n”) trobem una foliació antiga feta a ploma en xifres romanes que continua la impresa, tallada al marge superior; els folis de guarda anteriors i posteriors són moderns. Errades a les signatures de quadern g ii per h ii, g iii per h iii, giiii per h iiii (esmenades a ploma), i iiii per i vi. Manca el foli g vii, tallat. Sense errades en la foliació.
Binding moderna en pergamí amb tancadors i presilles de cordó, talls jaspiats en blau
Previous owners (oldest first) Gabriellis Osomar [?] (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (ex-libris al f. iii a ploma: “Est Gabriellis Osomar” [?] no es veu clarament el cognom)
Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil Arm. 10. Est. 4o 1922 ad quem
Associated persons al marge del f. IIII prel. una anotació a ploma, de mal llegir i tallada, que sembla feta per Gaspar Pinós, altre Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà (“Jo debart [?] fermat Gaspar Pinos fas testimoni com […]an Aguilo atingut de […] an Aguilo […] Gelebet”)
References (most recent first) Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal
Note anotacions de lectors. Incomplet

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1409
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number Inc. 84 | Antic 892
Title(s) in copy LEYS | DELS | ACTES | MARITI ( al teixell gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis VI + 1-88 + 8 + 5
Collation 18 a-m8 n5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 200 mm (f. 32)
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 1 prel.-73)
mà (f. 5 prel.)
àncora (f. 3 prel.)
Pictorial elements caplletres gravades
Condition en molt bon estat; manca el darrer foli, en blanc. Errades a les signatures gij-giij (per h2-h4). al f. 76 hi ha un i iiij fora de lloc. Només duu foliació fins al f. LXXXVIII i després segueixen 13 folis en blanc; els folis de rúbriques tampoc van numerats
Binding semblant a la dels altres volums de la biblioteca
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) 1615 (al verso del f. 1: “Ex libris Monserrati Rossellò”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Cossu Pinna et al. (1997), “Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari [Nota codicologica a cura di P.C.]”, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)
Note al f. 1: “Liber consulatis Maris cathalano sermone” per una mà del s. XVI. El colofó va al final del Consolat, però en segueixen altres disposicions similars que podrien tenir la mateix data d'impressió, com els Capítols del rei Pere que comencen al f. 95 i al 103 les Ordinacions dels consellers de Barcelona; al final una mà del s. XVI ha escrit “finjto libro”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3170
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 35 | Antic *E. 28512; F. 1731.+A
Title(s) in copy LIBRE | DE | CONSOLAT | DE MAR | BARCELON | 1494 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VII + 6 + 1-88 + 8 + 5 + VI
Collation 16 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 200 mm (f. 32)
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 1 prel.-73;)
mà (f. 5 prel.;)
àncora (f. 3 prel.)
Pictorial elements caplletres gravades
Condition en molt bon estat de conservació; el f. 1 prel. recto i el verso del f. 6 prel. són en blanc. Atenció, a l'exemplar del Vaticà al f. 89ra llegim “N4NOs” [sic] i a BdC Bon 7-VI-9 “N4Oos” [sic], no hem pogut revisar la lectura de l'exemplar de París
Binding moderna, en pell amb ferros en sec i tall daurats; cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Juan Nicoti (nota en el primer foli preliminar: “De los libros de n Juan Nicoti | [text en grec] | Ne senza sfinge ne senza Edipo”)
Catedral de Girona (ex-libris)
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 164:67
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France 3:29-30 , n. 3946
Note a la setena guarda, en un foli numerat 216, s'han copiat dues octaves medievals en francès. Actualment (juliol de 2006) la biblioteca només autoritza la consulta de l'exemplar a través de microlim

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28