Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1102
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/6660 | Antic 6660 | Antic S.199
Title of volume Consulado del Mar en .Catalan. M.S. ( al llom, a ploma)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 29 (= I + 1-27 + I)
Collation 13/5 212 més set folis enganxats, sense traces de la seva relació original
Page Layout 24 línies (f. 2)
Size relligadura 225 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 220 × 147 mm (f. 2)
caixa 149 × 90 mm
Hand semigòtica de la segona meitat del s. XV
Watermark escut de Barcelona amb corona (als ff. 5, 6, 13, 18, 20, etc.,) (semblant al que Valls Wat. doc. entre 1413 i 1490, però que són molt més freqüents a partir de la dècada dels 50)
Pictorial elements Caplletres: de 2 UP, en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes majúscules en vermell
Rúbriques espai en blanc
Altres: sense cap mena de decoració (ff. 25v-26v)
Other features Justificació: a punta de plom, molt poc visible, les línies de guia arriben fins als límits del foli, segons l'esquema 13 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: amb sis perforacions rodones visibles als extrems de les línies de guia, al marge inferior, assenyalant les línies fonamentals, molt a prop del tall, i en alguns folis també es veuen les que corresponen a les dimensions horitzontals; semblen fetes amb un punxó
Reclams: volum sense reclams
Condition fulls trencats pels cantons, bruts i tacats d'humitat, sobretot els primers, alguns despresos, tot i que el volum fou restaurat, potser ja fa molt temps; el text, però és llegeix bé. Alguns folis deixen veure l'antiga numeració a ploma en xifres romanes (ff. xj-xxxvj), que ens informa com al començament del volum hi manquen deu folis. Disposa d’una foliació moderna a llapis blau, que numera en guarismes tots els folis conservats. L'estat del volum fa dificil establir la col·lació
Binding en pergamí flexible sobre cartó, amb restes de tires de pergamí per lligar-lo, s'han perdut les dues inferiors
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil Barcelona 1536-06 (price: 4 diners) (al f. 27v es llegeix: “Este libro ansi enquadernado costo 4 dineros en Barcelona por junio de 1534 y el ducado vale 288 dineros”, no l’hem pogut identificar amb cap dels ítems dels inventaris de Colón)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Compari's amb manid 1801 MS: London: British Library, Add. 11568. 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
Compari's amb manid 1800 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Q.III.22. 1385 a quo - 1450 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. 6660 de la BNM. Consolat de Mar (2000)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:234
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 61
Descrit per: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 173
Note Al capdemunt del primer foli, a ploma, en lletra que podria ser del s. XVI “.9900.” sota d’una ratlla. al f. 27, en blanc, hi ha un personatge dibuixat. Aquest manuscrit no l'esmenta J. Alminyana i Massó no l’arribà a veure (l’esmenta per la signatura antiga). Domínguez Bordona proposava el còdex com realitzat a finals del s. XV i al catàleg se'l data al s. XV, però raons paleogràfiques ens inclinen a suggerir la segona meitat del XV com a datació més probable per a la seva realització.

A la coberta anterior, a ploma, hom anotà “154” ratllat; també a ploma, a sota, però s’una altra mà més antiga “S--- 199”.

El contingut d’aquest manuscrit és molt proper al de London British Add. 11568 (MANID 1801) i Escorial Q-III-22 (MANID 1800).
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000128364&page=1 vist 2014-06-24

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 126
Location in volume ff. 1-25 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] que sia sospitos E si ho fa aconpayenlo tals quel tinguen ben aprop e enquesta [sic] e altres maneres faca [sic] per que tingua la gent guardada … [ 25] … Item an Remers Simples de quatre messes cascu viij libres --- viij libres
colofó: Ffinito llibro Sit llaus gloria christo amen
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Tractat a: Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar
Tractat a: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12470
Location in volume ff. 1-8v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (ordinacions de 1354 ?])
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] que sia sospitos E si ho fa aconpayenlo tals quel tinguen ben aprop e enquesta [sic] e altres maneres faca [sic] per que tingua la gent guardada … [ 8v] … I2Tem quels patrons e comits deles dites galeres e altres vexells haien hauer e pendre trasllat dels capitols dauant dits […] per tal que ignorancia no puxen altlegar [sic] deles cosses pertayens aells vissa. ppo.
Condition acèfal
Note sembla el mateix contingut que el CNUM 1235
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12471
Location in volume ff. 8v-10 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Missions de les taules d'acordar)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] A2questes son les missions deles taules da-cordar [f. 9r] los quals los Dits scriuans degen fer e pagar […] Empero que Reheben apoques de co [sic] que pagaran de vint sous en ssus vissa ppo.
text: P2rimerament los dits scriuans Dela moneda dela taula deuen fer endrecar e adobar e en Joncar la taula dacordar vissa. ppo. I2Tem deu fer comprar vn tapit nou ab senyals Reals. Item vna caxa per a tenir la taula e los llibres e comtes de la taula
: … [ 10] … [f. 9v] Item que de totes les ordinacions damunt dites sien fetes traslats e tranisses [sic] closes e sagellats a barcelona a valencia e mallorques [expl. f. 10] e cerdenya e acoplliure per tal que ignorancia no pusquen atlegar sobre les dites coses vissa pro.
Note coincideix amb el contingut del CNUM 10850
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12472
Location in volume ff. 10-20 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (Què ha de dur una galera)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Galera grossa
text: P2Rimerament lo buch dela galera enbancat e ab sos per escudables … [ 13v] … Item tenda aobs del almirall o capita .ja.
rubr.: Galera bastarda
text: Item primerament lo buch enbancat e entaulat ab sos pescudals [sic] … [ 17] … Item tenda a obs del almjrall o capita vna
rubr.: Galera sotil
text: Primerament lo buch enbanchat e entaulat ab sos perescudals .j. … [ 20] … Primerament lo buch enbanchat e entaulat ab sos perescudals .j… [expl. f. 20] Item tenda aobs del almirall o capita .j.a
Note coincideix amb el contingut del CNUM 10851
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12473
Location in volume ff. 20-21 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1359-1371 sobre els homes d'armes que ha de dur cada galera i els seus sous)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] Ordinacio quel scriua dela taula dela armada haia de dur la galera grossa quatre ballsters [sic] e de sotil tres e lo sou de aquells haia adonar segons quel almirall capita o vissalmjrall volran e manaran als altres ballesters
text: [ 20v] E2N pere per la gracia de deu Rey adaraguo [sic] e de valencia de mallorques de cerdenya e de corcega comte de barcelona de Rossello al feel nostre en Ramon de palou scriua dela taula de acordar deles nostres armades qujs fan en valencia saluts e gracia. Jat sia nos com com [sic] sesdeue fer armades en Regne de valencia dels djners dela nostra cort siats tengut pagar quaranta ballesters per cascuna galera grossa e per cascuna sotil xxx segons ordjnacio per nos feta sobre les dites armades. Empero nos per tal que ales dites galeres siam prouehits de mjllors homens volem e per tenor dela present hordenam que daci auant si los almjrall o capita general deles dites armades o vissalmjrall de Regne de valencia de duhir e lleuar del dit nombre es asaber de galera grossa quatre ballesters … [ 21r] … que no haia lloch en alguna manera no contrastant dada en valencia a xiiij dies de agost en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil ccc setanta hu. Gujllem de palou
Note contingut proper al del CNUM 10853.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12474
Location in volume ff. 21--22 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1371, sobre els sous dels ballesters i els seus pagaments)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Ordinacio quel scriua dela taula dela armada de acascun ballester vltra lo sou acostumat e la penatiga cascun dia per llur prouessio a cascun .ij. djners
text: E2N Pere per la gracia de deu Rey daraguo de valencia de mallorques de cerdeya [sic] e de corcega e comte de barcelona de Rossello e de cerdanja [sic] als feels nostres los scriuans deles taules de acordar deles cjutats viles e llochs de Regne de valencia o aqualseuol altres destribuhidors dela moneda conuertidora [f. 21v] en los acordaments… o alurs loctinents salut e gracia comentre les altres ordjnacions e prouissions per Nos fetes en la taula de acordar dela ciutat de barcelona haiam ordenat e prouehit x anys ha passats que cascun ballester qujs acort en la dita taula per anar en les nostres armades … [ 22] … que apparran vos altres auer pagades e destribuhides per la dita Raho vos Rehebre en lo dit vostre comte. E en aco [sic] dupte o dificultat alguna no faceu dada en valencia a xvj de setenbre en lany dela nativitat de nostre senyor ccclxxj gujllem de palou
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12475
Location in volume f. 22r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1359, estant assetjada Barcelona pel rei de Castella el rei dóna seguretats als acordats)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] A2questa ordjnacio fou feta per lo senyor Rey stant personalment djns la taula dacordar de barcellona… M.ccc.L.nou… [expl.] E lo senyor Rey feu armada dela qual foren capitals lo comte de [espai en blanc] e lo bizcomte de cardona
text: U2ol e ordena lo senyor Rey per spatxament dela benauenturada armada que fa de present los jures [?] propossats del Rey de castella enemjch seu que tot bandeiat o altre qual seuol crjmjnos o per deuts absent [f. 22v] qujs vendra acordar en la dita armada pusca star per dos dies en Ciutats viles … [ 22v] … que aquells damunt dits qujs vendran acordar per la dita Raho se deien presentar ala taula dacordar o en aquella ferse scriure per tal quels hoficials Reals sien certs
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12476
Location in volume ff. 22v-23v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1359 [?] jurisdicció sobre els acordats)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS text: [ 22v] E2N cara vol lo Senyor Rey per dar fauor ala dita armada que ab aquells qui seran acordats en la dita armada per qual se uol raho los hoficials Reals en alcuna cossa [sic] no haien que conexer sobre aquells saluant que sils dits acordats seran atrobats en alcuna cossa [sic] dessordenada que aquells sien pressos per los oficials Reals … [ 23v] … Empero si la questio sera de bens sehens que daco aien aconexer los oficials dels llochs e no los capitans
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12477
Location in volume ff. 23v-25 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (1377, capítols sobre salaris a les armades reials)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS intr.: [ 23v] E2N pere per la gracia de deu Reydarago… e de cerdanja als nobles e amats e feels nostres almjrall e capitans generals … o a llurs lochstjnents saluts e dileccio. Sapiats que nos per profit deles nostres armades hauem fets e ordenats los capitols seguents
text: P2Rimerament volem e ordenam que com e ordenam que com [sic] la paga deles nostres armades sien grans o poques sera cridada que primera ment sien pagats comjts … [ 24v] … ne puxen fugir apres la pagua Rehebuda
epíleg: [ 24v-25] P2er co us dehim eus manam que los dits capitols e cascuns dells obseruets e obseruar facats [sic] en la forma damunt contenguda e contra aquells no vjngats o Facats [sic] en algunna manera manants auos altres dits scriuans deles taules Reals que los dits capitols Registres [sic] en lo llibre dela ordjnacio [f. 25r] deles taules Reals e daquells certifiquets tots los dits oficials per tal quels dits capitols sien obseruats dada en barcelona a viij dies de nohembre del any M ccc lxxvij vissa Ro
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12478
Location in volume f. 25 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1829
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de les armades navals (sous a les armades reials)
Language català
Date promulgat 1354 d. - 1359-05-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Lo ssou deius scrit ha ordenat lo ssenyor Rey nouellament que sia donat en les sues armades e altres de sa senyoria segons certificacio Den berenguer simo scriua dela taula Real de barcellona
text: Primerament ha comit de quatre mesos… xxxx libres … Item an Remers Simples de quatre messes cascu viij libres --- viij libres
colofó: Ffinito llibro Sit llaus gloria christo amen
Note Als ff. 25v-26v segueix un text sobre “La jurisdicció dels acordats” del rei Alfons de 1429 en llatí.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-05-05