Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1101
Authors Desconegut
Titles Costums de Tortosa
Date / Place promulgat Tortosa 1272 - 1292
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
References (most recent first) Tractat en: Duarte i Montserrat (1987), “Notes sobre trets dialectals en el Llibre de les costums de Tortosa”, Caplletra
Tractat en: Molas (1961-64), Literatura Catalana Antiga 128-9
Tractat en: Massip i Fonollosa (1959), “El manuscrito de las Costums de Tortosa”, La Zuda. Revista de Letras y Artes del Círculo Artístico
Editat a: Foguet (1878), Libre de les costums escrites de la ciutat de Tortosa. Texto catalán, auténtico, enriquecido con las variantes de códices anteriores al siglo XV. Traducido, anotado y concordado por R. F.
Tractat en: Oliver y Esteller (1876-81), Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa
Subject Tortosa
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 141
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Consuetuts, núm. 12 (BITECA manid 1112)
Copied Tortosa: 1272-11-28 a quo - 1275 ad quem (Massip)
Location in witness ff. 1ra-299
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
Incipit & Explicits acc.: [ 1ra] Jn nomine deum nostri ihesu christi amen. haec | sunt consuetudines dertuse ciuitatis | compilate. Per Petrum de tamarito et Petrum | Egidij notarios eiusdem ciuitatis videlicet | iiij kalendas decembris. Anno dominice in incartationis
text: P4resa fo la ci|utat de torto|sa de mans de | sarrayns per | lo molt alt et noble | et honrrat en Ramon be|renguer comte de bar|celona. çoes assaber. iijº 1| kalendas de gener. anno do|mini. M. c. xl.viijº.| et fo per el tornada a | mans de christians e ala fe | catolica … [ 299] … Veten sens pau e james no ajes be mas tots temps ajes mal e la ira de deu. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 140
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Núm. 358. Caixa 11.030 (BITECA manid 1111)
Copied Tortosa [?]: 1279 a quo - 1300 (els ff. 3-4 s'han afegit al centre del primer quadern, mutilat, per afegir un costum aprovat el 9 de les kalendes de juny de 1279)
Location in witness ff. 1-197
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
Incipit & Explicits text: [ 1] aquels Ciutadans deyen que deujen … [ f. 197v] … ¶ Comprador sino denuncia al venedor o ha son hereu (…) [f. 197v] la paga pus la
Condition acèfal i incomplet
Note donem com a expl. l'inici del darrer paràgraf
ID no. of Witness 3 cnum 12590
City, library, collection & call number Tortosa: Olim. Biblioteca de José Roch, (BITECA manid 5140)
Copied Tortosa ?: 1294 d. (Oliver)
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
ID no. of Witness 4 cnum 12587
City, library, collection & call number Tortosa: Olim. Biblioteca de José Roch, (BITECA manid 5137)
Copied Tortosa ?: 1350 ? - 1400 ?
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
Incipit & Explicits acc.: E7N nom de deu. amen |
text: Com en la ciutat | de Tortosa. fossen | moltes costumes | meses en escrit
ID no. of Witness 5 cnum 12586
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, B96-V2-1 (BITECA manid 5136)
Copied Tortosa: 1370 a quo (Massip 1996: xxxi)
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
ID no. of Witness 6 cnum 12588
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, (BITECA manid 5138)
Copied 1380 - 1420
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
ID no. of Witness 7 cnum 12589
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, a 001 (BITECA manid 5139)
Copied 1380 - 1420 (Massip)
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292 paràgrafs 6.9.14-7.1.3 de l’edició de Massip
Incipit & Explicits text: [ f. 1r] e liure al leg[atari] la lexa [o a]l fidei[co]missai lo fideicomis. ¶ e si per auentura la fermança donar no uolra … [ f. 1v] … que la tornara en poder del ueger quen pusca fer execuçio pero lo ueger e els p[…] quela cosa
Condition fragment
Note Fragment que correspon als paràgrafs 6.9.14-7.1.3 de l’edició de Massip.
ID no. of Witness 8 cnum 2671
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, (BITECA manid 2340)
Imprint Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01
Location in witness ff. ai-aiiii + i-cxx
Title(s) Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
Incipit & Explicits rubr.: [ ai] Libre deles costums generals scrites dela insigne Ciutat de Tortosa: ab alguns priuilegis: confirmacions e sentencies fahents pera la administracio de Justicia. Nouament imprimides be he feelment: ab sos originals archiuats conprouades. M.D.XXXIX.
tit.: [ aii] Prefatio. Ad Senatum: populumque Dertosanum Joannis Amyci Pontificij Cesareique. Juris Doctoris. In nouam Consuetudinum Dertose Impressionem. Prefatio
prol.: [ aiir] H8Umanum genus / Proceres ac Ciues prudentissimi / duobus regitur … [ aiiv] … vestre reipublice quam optime consultum esse nemo ambiget. Valete. etc.
tit.: [ aiiir] Repertori o taula deles Rubriques e altres coses en lo present libre contengudes
índex: [ aiiira] Rubriques del libre primer. DEl ordenament dela Ciutat de Tortosa folio .j. … [ aiiiivb] … Consell de mestre R. de besuldo fo. cxvij.
tit.: [ aiiiiv] Memoria antigua trobada en lo principi dels originals Costums
intr.: P4Resa fo la ciutat de Tortosa de mans de sarrayns: per lo molt alt e noble e honrat en Ramon berenguer … Les quals costumes e franqueses los dits Ciutadans e habitadors dela dita presa ença franchament lliura han tengudes e en pau posseydes. Laus Deo
rubr.: [ ira] Costums de Tortosa. Libre primer. Açi comensen les costums generals dela ciutat de Tortosa: nouament imprimides feelment ab son original comprouades
pream.: E8N nom de Jhesuchrist amen. Com enla Ciutat de Tortosa fossen moltes costumes meses en escrit … [ irb] … e en defalliment de tot aço per dret comu
rubr.: Rubrica del ordenament dela Ciutat de Tortosa
text: L4Os murs / les torres / los valls / las barbacanes dela ciutat son a defeniment dela senyoria e dels ciutadans … [ cixv] … Ue ten sens pau. e james no ajes be / mas tots temps ajes mal / e la yra de deu AMEN. Finis. Açi feneyxen les Costums de Tortosa
tit.: [ cxr] Extrauagants del regiment dela ciuttat de Tortosa. Confirmacions del Papa e Reys dels dits Costums dela ciutat de Tortosa. y sentencies e composicions: e altres coses faents per a la administracio de Justicia de dita Ciutat
text: [ cxra] Bulla Pape Honorij: confirmationis libertatum et immunitatum Ciuitatis Dertuse. H8onorius episcopus … [ cxxrb] … interpretatione. et extra de consuetudine .c. cum dilectus. Finis
tit.: [ cxxr] Annotacions de algunes errors o faltes principals: fetes enla present Impressio
nota: P2Rimerament en lo fol. viij. en la .ij. col. en la penultima linea … [ cxxv] … alli hon diu .actum. direu .atamen. Finis
? NOTA: A.B.C. … Q. qui est quinternus
colofó: A llahor de nostre senyor deu Jesucrist / es estat acabat lo present Libre dels Costums dela insigne Ciutat de Tortosa. Estampat en la mateyxa Ciutat / per Maestre Arnaud Guillem de mont pesat. Essent procuradors los magnifichs. Mossen .P. Johan sebil. Mossen Pau Cerda. E mossen Benet Granell. Ab recognicio e correctio del Maganifich miçer Johan Amich. doctor en quiscun dret Ciutada de dita Ciutat. Lo primer dia de Febrer. Del any dela natiuitat de nostre Senyor .M.D.xxxix.
References Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica xxv-xxxiii
Note al final del text. (f. cxxr-v) duu una fe d'errades i una taula de les signatures dels quaderns amb alguns reclams al f. cxxv. Doble foliació, per quaderns i per folis. Al final duu tres fulls solts, encartats, amb un “Repertorium rubricarum consuetudines Dertuse per ordinem alphabeti” de lletra del s. XVIII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02