Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1099
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (València) (Part)
Date / Place celebració Sant Mateu 1373 - 1374
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject València (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 138
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness f. 127ra-va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1373 - 1374
Incipit & Explicits rubr.: [ 127ra] Pracmatica prouisio et preconizacio quod nullus cum clerico uel coronam portante prisuant uti arte mercature nec alterius artis mechanice … occasio delinquendj
intr.: [E]2n Pere perla gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Als amats e feels los Gouernadors veguers … qui ara son e per temps seran Salut e dileccio
text: Sapiats que lo molt Jllustre lo senyor en Jacme Rey darago aui nostre … [ 127va] … per ço que no sia feta jn vtill e que \la/ fi per que es feta vinga a acabament
datatio: Data a Barchinona a vj. dies de Març del any Mil ccc lxxiiij. visa Ro.
ID no. of Witness 2 cnum 11329
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. xxxxvjv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1373 - 1374
Incipit & Explicits rubr.: Capitol prouehit per lo Senyor duch en Corts generals celebrades e licenciades en lany dela natiuitat de nostre senyor M .ccc. Setanta quatre
dispositio: Jtem com segons fur de Monço tots los plets equestions tro en suma de Treents solidos e dalli a Jnjus E aien esser tractades diffinides e determenades de una paraula sens scrits breument … sien hoydes e determenades per sola una paraula e sens scrits alguns
ID no. of Witness 3 cnum 9616
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxliiivb-clva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1373 - 1374
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiivb] Fori conditi in modum capitulorum et responsionum eorundem oblatorum domino Johanni serenissimi domini regis primogenito et gerunde duci in curia celebrata per ipsum facti regnicolis regni valentie anno a natiuitate domini .M.ccc.lxxiiii.
intr.: [I]7N cristi nomine amen. Pateat vniuersis quod cum in curijs generalibus quas inclitus et magnificus dominus jnfans Johannes … factarum sunt vt inferius denotantur .B. cancelarius
prol.: [A]4 La gran senyoria e magnificencia de vos molt alt senyor jnfant en johan primogenit del molt alt senyor rey darago … [ cxliiiira] … e aquells per sa merce proueir segons sa continencia: e son aquests. B. cancelarius
tit.: Quels allongaments e sobreseiments contra furs e priuilegis fets e faedors sien reuocats imposant certa pena als impetrants .I.
dispositio: [I]3Assia per molts e diuerses furs e priuilegis axi del senyor rey com de sos predecessors … [ clva] … Plau al senyor duch que lo dit fur sie obseruat .B. cancelarius
nota: [Q]3Ue siquidem capitula cum dictis responsionibus et prouisionibus suis ego brunus deschaues secretarius … mandato suum sigillum fuit hic appositum in pendenti
datatio: Et hec quidem acta fuerunt in dicta ciuitate valencie die et anno prefixis
testimonis: presentibus ad hec testibus luppo de gorrea milite camarlengo … et pluribus alijs in multitudine affluenti .B. cancelarius
auten.: Sig / [..] num mei bruni deschaues dicti [..] incliti et magnifi [sic] domini du [..] cis et primogeniti secretarij … eaque in sex folijs presentis quaterni pergamenei etcaetera clausi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-12-22