Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1097
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1871 | Antic 10-III-27
Title of volume Libre de la confraria dels porters e portadors de letres de Mallorques ( al llom, en tinta negra i vermella, lletra gòtica)
Copied Ciutat de Mallorca: 1440-01-14

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-18 + I
Collation 12 210 36
Page Layout 25 línies (f. 6)
Size pàgina 225 × 172 mm (f. 6)
caixa 147 × 97 mm
Hand gòtica de forma (2-12)
segon mà de mòdul més arrodonit (13-15)
Pictorial elements Caplletres: vermelles al principi de cada capítol, algunes ornamentades en blau i vermell
Other features Justificació: a tinta marró clara amb línies de guia per als renglons, tipus Dérolez 15
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: volum sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat. El primer quadern probablement està mal plegat, el f. 2 seria en realitat el primer del volum i tindria el recto en blanc per protegir-lo; el segon quadern és un quinió que probablement era un senió al qual cal incorporar com a bifoli exterior el bifoli inicial, l’ordre seria: 2-12, 13. Una foliació moderna a llapis folia tot el volum; una altra, també moderna i a llapis, marca independentment la secció de paper, sense errades en la numeració. Són en blanc els folis de guardes moderns, 1v-2r, 15v-18v
Binding moderna, en pergamí clar, sense més decoració que els detalls de color del llom (calderó i darrera paraula del títol). Guardes de pergamí
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Simó Goberna (1998), Inspecció personal
Note segons consta al f. 2v els capítols del gremi van començar a redactarse el 14-1-1440. Proves de ploma al foli final; hom anotà en aquest mateix foli: “Joan morera de campenit”
Subject Manuscrit datat
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Ms.+1871&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMs.+1833 catàleg vist 2017-05-30

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 120
Location in volume ff. 3-12v + 2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1087
Desconegut. Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca
Language català
Date escrit 1440
Incipits & explicits in MS prol.: [ 3] A6 Honor gloria e benediccio del tot poderos senyor nostre Jesu christ e dela sua gloriosa benuyrada uerge madona sancta maria mare sua e del benuyrat mossen sent Jacme apostol e delicencia [sic] e uoluntat e expres consentiment del molt honorable mossen Berenguer dolms caualler … E la qual uolem sia feta e perpetualment conseruada en la forma e manera en los capitols deuall ordonats contengude
text: P2Rimerament han alegit en aduocat lur intercessor e protector dela dita confraria lo benuyrat mossen sant Jacme apostol … [ 12v] … E lo qui elegit sera sia franch tota la sua anyada [signatura]
epíleg: [ 2v] F2o fet lo libre dela confreria deles portes e portados deletres del benuirat mosenyer sent iaume del Castel reyal dela siutat de malorques efonc sobre posats anthoni borassa porter erafel miro [?] uarguer dela gouernecio [sic] efo a .xiiij. de ianer any .Mccccxxxx
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11296
Location in volume ff. 12-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11004
Desconegut. Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca
Language català
Date escrit 1440 - 1451
Incipits & explicits in MS prol.: [ 12] A2justats […] a honor e gloria del benuyrat apostol mossenyer sent Jacme ordonaren de licencia uoluntat e consentiment del molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler Conseller … los Capitols saguents los quals sian seruats en la forma e manera desus continuada
text: I2tem ordonarem que neguna persona qui no sia dela confraria axi con son procurados o altres los quals sots color de donacio cessio o consignacio hauent de altres aportant letres … [ 14v] … ab la reseruacio en lo propdit capitol feta [signatura del Gouernador]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11297
Location in volume f. 15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11005
Desconegut. Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca
Language català
Date escrit 1472
Incipits & explicits in MS text: [ 15] C2Om en los anys passats molts confrares dela dita confraria en la part forana habitats nos sien curats pagar … que los tals qui de fora seran no fossen tant mjserables que alquna [sic] cosa hauer no se posques. Dat Maiorice xv. februarij en anno dominj Mcccclxx secundo.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-30