Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1096
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 480
Title of volume Diuersi trac | tatus diuerso | autorum circa | diuers\as/ moralit | ates et materi | as | m.s. | 103 ( al teixell)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 231 (= I + 1 + 1-227 + 1 + I)
Size pàgina 198 × 140 mm (f. 8)
caixa 165 × 100 mm
Hand gòtica rodona de diverses mans
Watermark balança (al cos del volum;)
flor (semblant a Briquet 6648, Pisa: 1466-67;)
flor flor (diferent de l'anterior)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en tinta negra i vermella, aquestes últimes amb filigrana en lila
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: a punta seca en general (obres escrites en llatí)
Justificació: plegat tabeliònic (resta de obres)
Condition els quatre primers folis són en pergamí, però el volum és de paper. S'aprecien les restes d'una antiga foliació feta a ploma en xifres aràbigues; la foliació moderna s'ha fet a llapis
Binding antiga, en pergamí
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 103 1718 data de mort
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 76-107 , n. 10
Tractat a: Stegmüller (1950-80), Repertorium Biblicum Medii Aevi VI:76 , n. 8585
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. 480 de la Biblioteca de Catalunya (2004)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:487
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:59
Tractat a: Sansone (1963), Studi di filologia catalana 26-46
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 70 i 131
Note miscel·lània extreta dels Sants Pares i d'altres escriptors. S'acompanya, al començament, d'un breu i incomplet índex temàtic, el qual remet a la foliació original en xifres aràbigues a ploma de la qual només en queden restes. Aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 803
Location in volume f. 7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1569
Pseudo-Johannes Gerson. Les tres veritats
Language català
Date traduït 1401 - 1410
Title(s) in witness Tres veritats les quals son sant consell a tot bon cristia que vol anar a paradis
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Lo molt reuerent mestre Johan iarson Canceller del studi de Paris molt excellent contemplatiu e deuot mestre en theologia en vn tractat seu … ha scrites les deius tres veritas les quals son sant consell a tot bon christia qui uol anar a paradis. Prima veritat
text: Senyor yo he peccat contra la vostra bondat pinet men [sic] em desplau Car vos sou digne de esser amat e honrat e per ço com me manas lo contrari que no peccas … Si segons aquest bon consell vna vegada o de nit o de mati o als meys als dies deles festes la persona torna en si matexa e si auisa si ella pot dir les dessus dites tres veritats pora esser en stament de gracia e e fora les mans del enemjch
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 82-3 , n. XXI
Editat a: Colón (1960), Llibre d'hores 187-9
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2298
Location in volume ff. 8-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2641
Pseudo-Severus. Art de merèixer
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Art de merexer la qual compos Severius en los seguents punts
text: Lo primer si es quelo cor del hom sia ple de gran temor de deu. E apres quel hom se ençena aytant com pora en la sua amor. E per aquella … [ 11] … presumcione desesperacione
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 83 , n. XXII
Editat a: Sansone (1963), Studi di filologia catalana 40-6
Editat a: Sansone (1956), “Art de merèxer inedita del XV secolo”, Filologia Romanza 211-5
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 313
Location in volume ff. 19v-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4851
Desconegut. Versos sobre la Passió
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 19v] Sagrat coltell qui tallist | la sancta carn de Jhesuchrist | talla los nostros noruments | e leuans los mals pensaments … [ 21] … Preguem ab gram alegria | lo fill de deu omnipotent | que per sa gran excellencia | nos do paradis excellent. amen
Poetic Stanza 44 x 4
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 85 , n. XXX
Editat a: Sansone (2000), “Sagrat coltell qui tallist [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Sansone (1963), Studi di filologia catalana 30-5
Editat a: Sansone (1956), “Quartine catalane sulla Passione”, Filologia Romanza 317-21
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4103
Location in volume ff. 20vb-21rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4858
Desconegut. Versos catalans sobre la Passió
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 20vb] N2os qui les dites armes de Jesucrist | ab les quals de iou molt trist … [ 21rb] … tantost haura desliurament | per virtut de deu onipotent. | Finis
Poetic Stanza 14 x 2, 1 x 3, 4 x 2, 1 x 3
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 85 , n. XXX
Editat a: Sansone (1999), “Nos qui les dites armes de Jesucrist [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Sansone (1963), Studi di filologia catalana 35-6
Editat a: Sansone (1956), “Quartine catalane sulla Passione”, Filologia Romanza 321
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1477
Location in volume f. 76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1214
Desconegut. Forma de orar
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76] forma de orar
text: Tu quant oraras elegiras primerament loch secret si hauer lo pots … per altra raho o familiaritat. E apres en general per tots
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 96 , n. LXXIII
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1475
Location in volume f. 104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1512
Francesc Eiximenis. Segon del Crestià
Language català
Date escrit 1381 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104v] Del Segon libre del christia. De Temptacio
text: Cao .xxo. Deus saber quelo proces dela temptacio es aquest. Primerament lo enemich mou lom. el hom aximateix mogut lunyas de deu per consentiment … e ben curar los fahent ne exir molts bens que no que ningun mal no hagues lexar fer
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 100 , n. XC
Note “De temptació”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 119
Location in volume ff. 105-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1086
Desconegut. Confessions del savi pecador
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Confessions e Justificacions molt sertes e segures del sauj peccador quj ab temps se apparella a ben vjure e morir. Pater nostre. Aue maria … Laus tibi domine Rex eterne glorie. Que enten a fer
text: Io Senyor meu deuant la vostra sagrada maiestat e deuant tota la vostra Cort de Angels e Sants gloriosos. Jatsia fins aci sia stat gran e abhomjnable peccador … [ 107v] … e plaer vostre e a singular gloria e consolacio vostre yo despengue tota la mja vida amen. Laus tibi domine rex eterne glorie [Al que valen]
colofó: Deo gratias et Beatissime Virgini, amen
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 101 , n. XCI
Editat a: Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 98-104
Note censura als folis 107v-108r: el capitol titulat “Del despullar e vestir” està tot tatxat.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1474
Location in volume ff. 195v-200v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2148
Desconegut. De les edats del món i de la genealogia de Jesús ([?])
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195v] Incipit Genealogia Jhesu christ
text: A3Questa es la generacio de Adam fins a Jhesu christ com ve del pare al fill. Adam hac dos fills ço es Caym e Abel. E apres hac Adam altre fill. quj hac nom Seth. Visque Adam d cccc xxx. anys … [ 200v] … e redemptor nostre e Messies promes en la ley dels Juheus
colofó: E açi es terminada la quinta edat la qual dura d.lxxxv. anys E comença la sisena edat. finis
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 102 , n. XCV
Note el text és diferent de la Genealogia que obre el text de Paris: BNF, Espagnol 487 ff. 219-290.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04