Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10967
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Regiment de sort i de sac d'Eïvissa
Regiment del sach atorgat a la Universitat de Eviça
Date / Place promulgat 1454 - 1456
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10709
City, library, collection & call number Eivissa: Arxiu Històric Municipal, (BITECA manid 2748)
Copied Eivissa (illa / illes): Joan Muntasola, 1456 a quo
Eivissa (illa / illes): 1696 ad quem
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Regiment de sort i de sac d'Eïvissa, promulgat 1454 - 1456
Incipit & Explicits rubr.: Regiment del sach atorgat a la Universitat de Eviça
intitulatio: Nos En Johan per la gracia de deu Rey de Navarra … Loctinent general del Serenissim senyor Rey frare nostre molt honrador
intr.: havem esposat a nos humilment vos pere guillem mercader missatger dels jurats … en via de supplicacio per vos exhibits la tenor quis segueix continents
pream.: Com per provehir extirpar e foragitar molta materia de dans e sinistres que als habitants de la ylla vila e castell de yviça … han fet concordats e ordonats los capitols de la tenor seguent
dispositio: Primo que los homens de cascuna Cinquantena de les Cinch Cinquantenas de la present ylla … acostumaven e acostumen fer sens entreveniment dels demunt dits officials ne algu de aquells
conf.: A en axi Nos vists e regoneguts los dits capitols e aquells ben mirats … La present havem manada fer. amb lo sagell Reyal comu en pendent guarnidas
datatio: Dades en barchelona a onze de Noembre any de la nativitat de nostre Senyor Mil CCCCL quatre … el Rey Juan
References Editat a: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456 7-14
ID no. of Witness 2 cnum 10710
City, library, collection & call number Eivissa: Arxiu Històric Municipal, (BITECA manid 2748)
Copied Eivissa (illa / illes): Joan Muntasola, 1456 a quo
Eivissa (illa / illes): 1696 ad quem
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Regiment de sort i de sac d'Eïvissa, promulgat 1454 - 1456
Incipit & Explicits rubr.: Addicio feta al dit regiment de sach amb cortes declaracions
intitulatio: Nos en Johan Rey de Navarra … frare nostre molt honrador
intr.: Per humil exposicio a la nostra honrada Magestat feta … presentats e exhibits de la tenor subseguent
pream.: Molt excellent e just loctinent … a la forma dessus dita e regiment segons se conthe en la scriptura del tenor seguent
dispositio: Primerament es estat ordenat e determenat per tot lo Consell special e general que si en lo dia de la eleccio … havem manada fer amb lo sagell Reyall en pendent guarnida
datatio: Dade en Barchalona a XXVIIII de maig any de la nativitat de nostre Senyor MCCCCLVI … e dels altres Regnes seus lany XXXXI
References Editat a: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456 17-18
Record Status Created 2009-02-27
Updated 2013-04-10