Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10953
Authors Casa dels Jurats
Titles Consolat de mar (Mallorca)
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1375 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1849
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real, La Real Ms. Consolat (BITECA manid 2042)
Copied Ciutat de Mallorca: para Ciutat de Mallorca: Consulat (ed. Font Rius), 1375
1385 (inventari de Sala)
1395 (rúbrica, f. 11va)
Location in witness ff. 11va-204rb
Title(s) Casa dels Jurats, Consolat de mar (Mallorca), promulgat 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 11va] E5n nom de deu sia e dela uerge Maria amen. Lo present libre de capito[l]s del consolat de Mallorques fo [co]mensat en lany dela natiui[tat de] nostre senyor. M.ccc. […]anta sich estans con[sols] en lo dit ayn los honrats […]uillem rexach pato etc. […] pont dela lotge mer[…] et finat e acabat a .xx. […] mes de Mars de dit ayn […] gracias E en lo dit ayn […] utge de les appellations […]nrat en Robert mercader […] escriua lur en Guarau co[…]ma notari de Mallorques
índex: [ 12ra] D3e multiplicament de quintades en lo capitol primer … [ 18ra] … D3emariners quis sien acordats ab lo senior de la nau o leym con deuen seguir lo uiatge
índex: [ 18va] A5ci parle de les Naus armades e de les Galeas edeles sageties con deuen partir ne con deuen pagar a aquells qui ab ell hiran … [ 18vb] … Senescals
dispositio: [ 20ra] C5ascun ayn la uespre dela festa de nadal de nostre senyor los prohomens nauegants … [ 198ra] … haia la cort e iute on seran conuenguts les dues parts e aquell quil acusara la tersa part
colofó: E3 daquestes coses deien hauer menament tos offi [f. 198rb] cials del senyor Rey e consols de seruar e tanir aytant com al senyor Rey plaura
datatio: Q3uo circa uobis (…) ab omnibus in contusse. Dat. barchinone Decimo Kalendas Decembris .anno domini. Milleimo [sic] Trecentesimo. Quadragesimo
conf.: [ 198va] N6os petrus dei gratia Rex … [ 199rb] … magestatis sigillo appendicio
datatio: D3isapte a denou del mes de fabrer lany dela natiuitat de nostre senyor. 1 Mill. Tresents setanta tres Estants Consols los honrats En Simon deuilanoua … [ 200ra] … dels plets e questions ques menan esmenaran en la lur cort
conf.: N3os petrus dei gratia Rex … translati supplicatum
Note documents preliminars: al f. 1r-v, privilegi de molt mal llegir sobre la mercaderia del regne de Mallorca, en català de 1420; als ff. 2-5, sentència regia en llatí de 14?8; f. 5v en blanc; als ff. 6 i 7, textos en llatí al recto i verso en blanc; f. 8r-v text en llatí. A la primera taula, a la columna b, hi ha indicats els folis on es poden trobar les disposicions segons la foliació més antiga de les que sobreviuen, la de xifres romanes, amb una nota marginal sobre una disposició que en detalla les parts. A partir del f. 198 apareixen confirmacions i altres documents semblants en llatí. Documents posteriors: al f. 205ra-vb, text de confirmació del rei Joan que només té el paràgraf inicial en català: “Lo molt alt senyor en Johan per la gracia de deu Rey darago ara venturosament Regnant en lany m ccc lxxxx sinch (…) La tenor del qual priuilegi Reyal o translat daquell es aytal con se sagueix”, la resta en llatí. Folis 206-207v, altres documents en llatí
Record Status Created 2008-12-16