Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1093
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 508 | Antic R. C. 8495
Title of volume RECUEIL | DE | TRAITÉS | DE | MEDECINE ( al teixell)
Joan. e bensue [ed joan] de Par[ma] pract. m[ed…] ( al f. 1, de molt mal llegir)
Copied 1451 - 1500 (J. Riera)
Barcelona [?] (Cifuentes): 1441 [?] - 1460 [?] (Cifuentes)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67 (= III + 1-61 + III) (guardes del s. XIX, època relligadura)
Collation 16/7 2-512
Page Layout 2 columnes
52 línies (f. 2)
Size pàgina 285 × 205 mm (f. 2)
caixa 201 × 118 mm (f. 2)
columna 201 × 50 mm
Hand gòtico-humanística
Watermark sagetes creuades dins d'un cercle (al f. 7,) (del tipus Briquet 6303, Roma: 1462, 1471 i 1474, Udine: 1465)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc de 2 unitats de pauta per a les caplletres amb lletra de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color algunes lletres safranades
Altres: el reclam del f. 33v és en vermell, com la rúbrica que segueix al f. 34
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: deu perforacions rodones molt a prop del tall, amples marges exteriors per encabir anotacions
Reclams: horitzontals a la part dreta del marge inferior, manquen al darrer quadern
Condition la foliació és moderna; volum amb moltes taques d'humitat, brutícia i fongs
Binding mitja relligadura, llom de pell marró i coberta de pasta amb aigües, teixell de pellvermella i llom amb daurats, del s. XIX
History of volume Adquirit 1892
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 508 de la BNP. Tractat de medicina (2002)
Tractat a: Badia (1996-07-14), Una colección de valor inestimable para la filologia catalana: los códices “espagnols” de la Biblioteca Nacional de París [conferència pronunciada el 14 de juliol]
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2003), “Nota sobre la traducció catalana del De medicinis simplicibus d'Abu-l-Salt de Dènia”, Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica. Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Romànica
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 102-3
Note al f. 61rb mans posteriors van copiar algunes receptes; al f. 1 es llegeix mig esborrat el títol: “Joanit”; i una llista de persones al f. 61: “bernat furner quj sta altint petit lopis hostaler quj sta al lou bartomeu alarit quj hesta sobra lo molj de na roualla”. Al f. III de guardes preliminars nota de la biblioteca amb el títol del volum que després trobem al teixell i referència a l'inventari de 1892. Les anotacions marginals duen calderons vermells i algunes lletres estan safranades, són de la mateixa mà del text

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 524
Location in volume ff. 1ra-10ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2116
Johannitius. Introducció a l'art del tigni
Language català
Date traduït 1399 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aci comença lo libre de Johannissi de introductions del art de tegnj
prol.: [M]4EDECJNA se deujdex os deperteix en dues maneras ho en dues parts … per la qual raho o signjficacio se conex la malaltia
tit.: De coses naturals
text: [l]2Es coses naturals son .vij. ço es assaber … [ 10rb] … e coura ho en os axj com consoldar e junyir
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 622
Location in volume ff. 10rb-11ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1472
Galièn de Cremona. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10rb] Acabat es lo libre de Johan nissi Segex se la conaxensa deles vrines segons gallien
prol.: [C]2Onexença de les spesies se fa en .v. maneras … orda de bo e mal e discressio
tit.: De conexença deles vrines segons gallien
text: [a]3ssi comensa la conaxensa deles vrjnes Sapies ben sera ment que lo cors del hom ha quatre proprietats … [ 11ra] … Sapies per veritat que en la conexença deles vrines molt feu ypocras
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 116
Location in volume ff. 11rb-12ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1084
Desconegut. Coneixença dels polços
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11rb] Acabades son les conaxensas de les vrines e comensa la conaxensa dels polcos
text: [a]2DONCHs sapies que polc no es altra cosa sino moujment de coratge … [ 12ra] … lo cap del nas roig hi ha los vulls vermells. DEO GRACJAS
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 624
Location in volume ff. 12rb-48va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5278
Abu-l-Salt de Dènia. Tractat de medicines simples
Language català
Date escrit 1134 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12rb] Comensa lo libre de albumesar de simples madesines valents atotes les malalties de tot lo cors
intr.: [c]2Omensa de madesines simples carifficans e mondifficans o apagans la calor dequella
tit.: Capitol primer
índex: De simples madesines purgants fleumaen cartes Capitol primer … [ 12vb] … De medesines simples quj ualen als collos e ala verga e en aquest membre complire aquest libre e dire de cada capitol e comensare al primer capitol xx.
tit.: Capitol primer de medesines simples mundifficatives e clarifficans la sanch e reffrenants la calor sua
text: Juiube. [i]2uiube .i. gingols son temprats mas declinen hun poch … [ 48vb] … bledes carabases cogombres ciurons e mores
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 625
Location in volume ff. 48vb-56vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1474
Galièn de Cremona. Tractat de les viandes
Language català
Date traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48vb] Comensa lo tractat de les viandes de Galien
text: [f]3Orment es mjllor e pus temprat de tots los grans … [ 56vb] … laua lo ventrell o uentra deyu e denega tota potreffactio e es lexetiua. DEO GRACJAS
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1182
Location in volume ff. 57ra-61rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1798
Joan de Parma. Petita pràctica segons Johannis ben Mesue
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57ra] Comença la patita pratica proffitosa e bona segons diu johan eben sue e principalment abreugada per mestre iohan de parma
prol.: Per pregaries dels meus mjllors amjchs … E de totes aquestes coses com pus breument pore segons los actors dela madecina han posat comansare alesmedecines digestiues
tit.: Deles digestiues
text: Les medecines digestiues de colera simples son aquestes ço es asaber Viole / Rose … [ 61rb] … los ronyons e la vexiga. DEO GRACIAS. AMEN
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8024
Location in volume f. 61rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5229
Desconegut. Ungüent contra berbol
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61rb] vnguent contra pany de car[…] o berbul
text: Prjn sab[…] mo[rer] [?] ij. parts … e fesna enguent e untan la cara pero prjmerament fes freguar la cara fort ab un drap fort
Note transcrit per una mà maldestra del s. XV, sense respectar les caixes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04