Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10935
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols concordats entre els jurats del regne de Mallorca
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1413-08-29
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10408
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 77-82v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols concordats entre els jurats del regne de Mallorca, promulgat 1413-08-29
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] Die martis xxviijj Augusti anno anatiuitate dominj M.CCCC terciodecimo
intr.: N2ouerint vniuersi Quod nos Jacobus pontiro domicellus … sed concordata capitula et ordinationes continentie subsequentis
pream.: E3n lo nom de Jesu christ Com experientia clara hage demonstrat que en lany dela natiuitat de nostre Senyor M.cccc.v. Alguns singulats déla/ Ciutat e Jlla de Mallorques prenents grossos censals morts … [ 78] … segons en aquells specifficadament se conte
rubr.: C2apitols concordats entre los Jurats del Regne de Mallorques hauents poder de aquestes coses del general consel [sic] del dit Regne … e altres deutes e carrechs dela dita vniuersitat necessaris et molt vrgents
dispositio: P2rimerament que de present Los dits honrats Jurats axi en nom lur [f. 78v] propi com a Sindichs constituhits aaquest acte perlo dit general consel … [ 82] … com sien fetes en profit conseruatio de tot lo be publich dela vniuersitat del dit regne de Mallorcas
concl.: Pro tanto nos partes predicte Laudantes … [ 82v] … Laudarunt et firmarunt vicesima tercia mensis octobris predicti annj
testimonis: sunt testes Julianus figuera et Antonius font Ciues Maiorice
Record Status Created 2008-11-11