Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1090
Authors Consolat de Mar
Titles Consolat de Mar
Incipit & Explicits rubr.: Açi començen les bones costumes de la mar
text: Aquests son los bons stabliments e les bones costumes que son de fet de mar, … E per la raó damunt dita e declarada fo fet aquest capítol
Date / Place promulgat Barcelona 1248 - 1400
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Texts texid 1030 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica en favor dels canvis i actes mercantívols, promulgat 1424-10-02
texid 2931 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Privilegi, promulgat 1421-04-25
texid 2927 Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
texid 11269 Consolat de Mar, Ordinacions de l'armada, promulgat 1248 - 1400
texid 11268 Consolat de Mar, Ordinacions dels fets marítims i mercantívols, promulgat 1248 - 1400
texid 1073 Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450
texid 2932 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
texid 3773 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
texid 4777 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions del dret del pes, promulgat 1481 [?]
texid 2929 Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
texid 2925 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
texid 1826 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
References (most recent first) Reproducció: Udina i Martorell et al. (1978), Llibre del “Consolat de mar”. Facsímil de l’edició del l’any 1523
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 274-5
Tractat en: Peláez (1982), “Literatura jurídica catalana portuguesa y genovesa sobre seguros marítimos (siglos XV-XVIII)”, Revista Española de Seguros
Tractat en: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii-lxiv (bibliografia)
Reproducció: Libre del Consolat de Mar. Reproducción del manuscrito de Valencia [edició facsímil] (1956)
Reproducció: Bohigas (1953), Llibre del Consolat de Mar. Reproducción facsímil de la edición príncipe (Barcelona hacia 1484)
Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar
Editat a: Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona
Tractat en: Twiss (1874), “Monumenta Juridica. The black book of the admiralty, 3. Appendix”,
Tractat en: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 690-2 , n. 3642
Editat a: Pardessus (1831), Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, 2 49-368
Note segons J. Alminyana fou creat a València per Pere el Gran el 1283
Subject Barcelona
DRET
MAR
Number of Witnesses 20
ID no. of Witness 1 cnum 1850
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-80 (BITECA manid 2043)
Copied 1401 - 1410
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
ID no. of Witness 2 cnum 125
City, library, collection & call number Reus: Olim Vídua Font de Rubinat, (BITECA manid 1101)
Copied 1401 - 1500
1391 - 1400 (ed. Font Rius)
Location in witness ff. viiv-clviiiv
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits intr.: [ viiv] en semps fan lurs enantaments E donen sentencies en los affers (…) … [ viii] … per esportata et in alijs solos cc ij unces
rubr.: Assi començan les bones costumes ells bons vsatges de la mar
text: A3Quests son los bons stabliments eles bones costumes qui son de fet de mar … [ clviiiv] … E sils sembla duptosa fan ajustar prohomens de consell del quals hoyt ligit lo dit manament ela dita opposicio
References Facsímil a: Fotocòpia del Consolat de Mar de la Biblioteca Font Rubinat (1990)
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. b
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar , n. g
Tractat a: Brocà i de Montagut et al. (1916), “Un códice del Libro del consulado de mar, desconocido”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
ID no. of Witness 3 cnum 129
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2 (BITECA manid 1105)
Copied València: Jaume Gisbert para Jurats de la ciutat de València, 1409 ca.
Location in witness ff. 1-118ra
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits calendari: [ 1] Jlam prima dies mensis et septima siue timetur [ 6]
rubr.: [ 1ra] Aquestes son les rúbriques del present libre. Primerament de la eletio dels consols ques fa cascun any
índex: Com iuren los consols eletx en poder de iusticia ciuil a nadal .ij. … [ 14ra] … De la paga del scriua
pream.: [ 15ra] … [ 15v] … segons que per les dites letres e prouisions pot appater en lo present libre per treslats autentichs de aquelles
rubr.: [ 16ra] Dela electio dels consols ques fa cascun any en la uespra de Nadal
text: Cascun any la uespra de la festa de natiuitat de nostre senyor Jhesuchrist Los prohomens nauegants … [ 21ra] … Les quals costumes e capitols se seruen per tots los consolats del mon e los capitols dels quals per orde son los ques seguexen
rubr.: [ 22ra] Aci començen [sic] les bones costumes e dels bons usatges dela mar. Capitól/ primer.
text: AQuest\s/ son lós/ bons stabliments e les bones costumes qui son del fet de la mar … [ 94rb] … E perles rahons enlo dit capitol estengudes fon feyt lo dit capitol no contrastant algunes [f. 94va] rahons en alguns capitols contengudes
rubr.: [ 95ra] Costumes de mar de barchinona, Hoc est translatum sumptum fideliter … regali sigillata cuius tenor talis est. Ut sequitur
text: PEtrus dei gratia rex aragonum … [ 118ra] … Ço es de tots actes senars sia pagat .dos. sous. E de tots acte \s/ dobles sien pagats quatre sous
References Libre del Consolat de Mar. Reproducción del manuscrito de Valencia [edició facsímil] (1956)
ID no. of Witness 4 cnum 3760
City, library, collection & call number Barcelona: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, M-5 (BITECA manid 2500)
Copied Girona (nota f. 12): Nicolau Roca, 1451 - 1500
Location in witness ff. 2-12
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aquesta es la eleccio e stil de la loge dels honorables consols de la mar de barchinona
text: Cascun any en la festa de sant March … [ 12] … E aytal observancia es regla en ço que lo dit jugte [sic] de apellacions per apellacions per jmposicions o en altra manera proueeix e mana esser fet
auten.: Sig ✠ num Guillelmj de nadeu … clare memorie cum eius carta
conf.: Presens translatum fuit scriptum ab alio translato … jn publicis jnstrrumentis apposui sig ✠ num
ID no. of Witness 5 cnum 123
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 989 (BITECA manid 1100)
Copied 1452 - 1458 (ed. Colon et alii)
1451 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. 1ra-126ra
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] D2Els bons costums e usatges del amar c. 14 … [ 3va] … si lo patro fara vltra la empresa ab los mercaders 143
text: [ 5] Q3Uant demonde per scrit deuant ells proposade … [ 126ra] … E si ha menys deuallen leuan hom segons que seran
References Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
ID no. of Witness 6 cnum 4013
City, library, collection & call number Palermo: Società Siciliana di Storia Patria, Mss. I B 4 (BITECA manid 2531)
Copied 1479-01-10
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
ID no. of Witness 7 cnum 124
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 124 (BITECA manid 1040)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. iva-cxxxxviiiva
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ iva] Dels bons stabliments e costumes de La mar
pream.: A3quests son los bons stabliments e les bones costumes … [ ivb] … o a altra hom qui vaja enla nau
tit.: Que deu fer marjner a senyor de nau ne mercader ne palegrj atresssi
dispositio: E2ncare qualcosa deja fer marjner … [ cxxxxviiiva] … E per les raons desus ditas ffo feyt aquest capitol
colofó: ffinjt es lo libre e acabat gloria e laor sia dada a Jhesu christ amen
References Editat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. N
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. N
Editat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. e
Tractat a: Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. D o D
Tractat a: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Tractat a: Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona lxi i ss. (també publica un facsímil)
Facsímil a: Fotocòpia de BNP ESP. 124 (Consolat de mar) (Date?)
ID no. of Witness 8 cnum 127
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-20 (BITECA manid 1103)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, Pere Posa, 1482 - 1484 (Catàleg)
Barcelona: Nicholas Spindeler, 1483 ca. - 1484 (García Craviotto)
Barcelona [?] (Catalogue): Nicholas Spindeler [?], 1484-06-03 [?]
Tarragona [?] (Haebler): 1484-06-03 [?]
1484 [?] - 1485 [?] (ed. Font Rius)
Location in witness ff. 1ra-139vb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aci comença la taula del / libre del consolat
índex: Capitol primer. En qual mane/ra los consols son quascun any e/lets … [ 9vb] … Capitol .xxx. Que los vassalls de/ don Ferrando Rey de Napols si/en compresos e entesos enles presents/ ordinacions.en cartes .xxviiij./ Aci es acabada la taula del/ libre de consolat
rubr.: [ 12ra] En qual manera los Con/sols son cascun any Elets/ e lo Jutge deles appella/tions capitol i.
text: Q11Uascun/ any la /vespre dela fes/ta de na/dal … [ 139vb] … Rectenense empero los dits cons/sellers e prohomens poder de. Jn/terpretar corregir/. [sic]
epíleg: Fo feta la present crida pre [sic] en Ra/phel puiol corredor dela Ciutat/ de barchenona a .xiii. de Nohem/bre. Anno. domine. M.cccc. l.viii. ab/ dues trompes per los lochs acustu/mats e fore los lochs acustumats en lotge
colofó: Este libre ansi hordenado | De doctrina tant perfeta | Todo per su uia recta | Deu bendicto es acabado
References Cardoner i Planas (1935), “L'edició príncep del Consolat de Mar (Nota bibliográfica)”, Revista Jurídica de Catalunya
Sciolla (1934), “Dell'edizione principe del Consolato del mare”, Atti. Mostra bibliografica e convegno internazionale di Studi Storici del diritto marittimo medioevale
ID no. of Witness 9 cnum 1627
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 80 (BITECA manid 1951)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 1-7 + 8ra-169vb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits índex: [ 1] Aci comensen les Rubriques del ofici del consolat e del estil del dit ofici … [ 7] … Com sedeuezi leuar les qujntes c 61
rubr.: [ 8ra] En qual manera los consols son cascun any elets e lo jutge deles appellacions
text: [C]4ASCUN ANY LA UESPRE DE la festa de nadal … [ 169vb] … E si ha mes munten mes e si deualla amenys leuan hom segons que sera
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
ID no. of Witness 10 cnum 128
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. iiva prel.-viirb prel. + ira-lxxxviiiva
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
libre del consolat
Incipit & Explicits prol.: [ iiva prel.] A4 Gloria e laor de nostre senyor deu Jesuchrist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostra e dels gloriosos sants mossenyer sant Helm sant Nicolau sant Antoni e santa Clara patrons e aduocats dels nauegants e de tota la cort celestial Per quant en lo libre de consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia e molt descompost per remey de aço yo Francesch celelles per sola caritat iatsia ab molt treball hauent colloqui e consell de persones expertes e antigues … posant primer lo nombre de cartes e e [sic] derrer lo nombre del capitol. E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo present libre
índex: [ iivb prel.] Dela eleccio dels consols e del iutge de apellacions e de lur iurament. e com reben lescriua … [ viirb prel.] … Car. xcvi. De presentar letra de cambi
rubr.: [ ira] Segueix se lo libre de consolat nouament corregit e stampat … Et primo En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol primer
text: Q10Uascun any lo vespre dela festa de nadal … [ lxxxviiiva] … foren atorgats Consols ala ciutat de Ualencia per la manera: que damunt es dit. Deo gratias
colofó: Fon acabada de stampar la present obra a .xiiij. de Juliol del any .M.cccc.lxxxxiiij. en Barcelona per Pere posa preuere e stampador
References Perels (1925-26), “Quatre mots parlant d'en Francesc Celelles i de la seva edició del Consolat de Mar”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona
Twiss (1874), “Monumenta Juridica. The black book of the admiralty, 3. Appendix”, , n. (edita aquest text, prenent-lo de l'edició de Pardessus)
ID no. of Witness 11 cnum 1857
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. 1-6 prel. + ira-lxxxviiivb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Libre de consolat tractant dels fets maritims etc.
prol.: [ 1va prel.] A5 Gloria e laor de nostre senyor deu ieus crist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostre e dels gloriosos sancts mossenyer sanct Helm sant Nicolau (…) Per quant en lo libre de consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia e molt descompost per remey de aço yo Francesch celelles (…) me so esforçat corregir lo present libre … posant primer lo nombre de cartes e derrer lo nombre del capitol. e axi facilment se poran trobar los casos necessaris en lo present libre
índex: Dela eleccio dels consols e del iutge de appellacions: e de lur iurament. e com reben lescriua … [ 6rb prel.] … Car .xcvj. De presenatr letra de cambi
tit.: [ i] Segueix se lo libre de consolat nouament corregit e stampat. En lo qual son contengudes les leys e ordinacions dels actes maritims e mercantiuols
tit.: En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol .j.
text: Q5Uascun any lo vespre dela festa de nadal de nostre senyor … [ lxxxviiivb] … E per lo dit senyor foren atorgats Consols ala ciutat de Ualencia perla manera que damunt es dit. Deo gracias
colofó: Fon acabada de stampar la present obra a xiiij de Setembre del any .M.d.e.ii. en barcelona per Johan luschner Alamany stampador
ID no. of Witness 12 cnum 3147
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. 1 prel.- o iiij
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ i prel.] Libre appel=|lat Consolat de mar. Noua=|ment estampat e corregit. Affegits los capitols e | ordinacions dels drets del General. E del | dret del pes del senyor Rey. Ab altres | coses necessaries: les quals fins | al present no eren estades im|primides.
dedic.: [ ii prel.] A11 Gloria e lahor de nostre senyor deu Je|suchrist :e dela gloriosa verge mare sua aduocada no=|stra : e dels gloriosos sants … E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo | present libre.
tit.: Dela declaracio dels consols e | del jutge de apellacions e delur jurament. e com reben lescriua.
índex: [ iira prel.] En qual manera son elets los consols | e lo jutge deles appellacions quascun | any. Folio. primo. Capi. primo. … [ vijvb prel.] … Que los deputats e oydors de com=|ptes sien interpretadors corregidors etcaetera | dels duptes dels presents capitols. | Folio. ciiij. Capitol. lvi. | Fi dela Taula.
tit.: [ i] Segueixse lo libre de consolat no|uament corregit y estampat. Enlo qual son contengudes les leys | e ordinacions dels acts [sic] maritims e mercantiuols. Et primo.
rubr.: [ ira] En qual manera son elets | los consols e lo iutge deles appella=|cions quascun any. Capitol primer.
text: Q9Uascun | any lo vespre | dela festa de | nadal de no|stre Senyor | los promens | nauegants | patrons ma=|riners o par|tida daquells apleguen consell enla esgle|sia de sancta Tecla dela ciutat de Uale=|ncia … [ lxxxvra] … Jtem se leuan axi le quintes | que si monta en suma de.x. milia sous : | leuen hom per les quintes .iiij. milia. | e si mes monta:mes:e si valla a menys: | leuen hom:segons que sera.
colofó: Aci acaba lo libre vulgar | ment apellat de consolat. En=|lo qual: son los capitols e | leys e bones o per los fets maritims | e ordinacions: que los an|tichs ordenaren per llos fets maritims | e mercantiuols: e encara en fets de cors | ho armada. Los quals capitols e or=|dinacions foren loades fermades e pro|mulgades per les senyories dauall scri=|tes.
nota: E4Nlany de nostre Seuyor [sic] deu | Jesuchrist.M.lxxv. enles | kalendes de mars foren fer=|mats per los romans en ro=|ma enlo monestir de sant Johan de le|tra per esser tengut tostemps … [ lxxxvva] … E per lo dit se=|yor foren atorgats Consols ala ciu=|tat de Ualencia: perla manera: que da|munt es dit. | Deo gracias.
ID no. of Witness 13 cnum 9595
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. lxxxvvb-lxxxixva
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvvb] Capitols del Rey en pere
intitulatio: N9Os en Pere per | la gracia de deu | Rey de Arago | etcaetera
salutatio: Als nobles | e amats lo pro|curador nostre | general e al por|tantveus de go|uernador … e subdits nostres | presents e qui per auant seran: salut e di=|leccio
datatio: La discrecio humana per conjectu|res deles coses passades … los capitols del te|nor seguent manam esser ordenats.
dispositio: P5Rimerament que tot mariner | o ballester ho seruicial … [ lxxxixva] … com al sen|yor Rey plaura.
nota: Quo circa vobis et vnicuique … Datis Barchinone .x. kalendas decembris. Anno domini M.ccc.xl.
ID no. of Witness 14 cnum 3094
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. i prel.-cvrb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ i prel.] Libre appellat Consolat de mar. Nouament estampat e corregit … les quals fins al present no eren estades estampades
dedic.: [ iv prel.] A8 Gloria e lahor de nostre senyor deu Jesuchrist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostra … E axi facilment se poran trobar los cassos necessaris enlo present libre
tit.: [ ii prel.] Taula del present libre. Declaracio dels consols del iutge de apellacions e de lur iurament: e com reben lescriua
índex: En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. fo. i. ca. primo … [ viii prel.] … Que los deputats e oydors de comptes sien interpretadors corregidors etcaetera dels duptes dels presents capitols. fo. cxxviii. ca. lvii. Fi de la Taula
tit.: [ i] Segueixse lo libre de Consolat nouament corregit y stampat. En lo qual son contengudes les leys e ordinacions dels actes maritims e mercantiuols. Et primo.
rubr.: [ ira] En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol primer.
text: [ ira] Q6Uascun any lo vespre dela festa de nadal de nostre Senyor los promens nauegants patrons mariners … [ ciiiivb] … e si deualla a menys leuen hom: segons que sera. Açi acaba lo libre vulgarment appellat: de Consolat. Enlo qual: son los capitols e leys e bones ordinacions: que los antics ordenaren (…) Los quals capitols e ordinacions foren loades e promulgades per les senyories dauall scrites
epíleg: E7N lany de nostre senyor Deu Jesuchrist .M.lxxv. … [ cvrb] … E perlo dit senyor foren atorgats consols a la ciutat de valencia: per la manera que damunt es dit. Deo gracias
ID no. of Witness 15 cnum 1854
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. 1-8vb prel. + i-cvrb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] L3Ibre appellat Consolat de mar. Nouament estampat e corregit. Affegits los capitols e ordinacions dels dret del general. E del dret del pes del seyor [sic]Rey ab altres coses necessaries: les quals fins al present no eren estades estampades
intr.: [ 1v prel] A6Gloria e lahor de nostre senyor deu Jesu christ: e dela gloriosa verge maria sua [sic] aduocada nostra: e dels gloriosos sants Mossenyer san Telm. sant Nycolau: sant Anthoni: e santa Clara: e santa Madrona: Patrons e aduocats eno [sic] libre de consolat se brobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia … posant primer lo nombre de cartes e derrer lo nombre del capitol. E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo present libre
tit.: [ 2 prel.] Taula del present libre. Declaracio dels consols del iutge de apellacions e de lur iurament e com reben lescriua.
índex: [ 2ra prel.] En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun an … [ 8vb prel.] … Que los deputats e oydors de comptes sien interpretadors corregidors. etcaetera. dels duptes dels presents capitols. Folio .cxxviii. Fi dela Taula
tit.: [ i] Segueixe lo Libre de Consolat nouament corregit: y stampat. Enlo qual son tengudes les leys: e ordinacions dels actes maritims: e Mercantiuols. Et primo.
tit.: [ ira] En qual manera son elets los consols e lo jutge de les appellacions quascun Any. Capitol primer
text: Q4Uascun any lo vespre dela festa de Nadal … [ civvb] … a menys leuen hom: segons que sera
colofó: Asi acaba lo Libre vulgarment appellat de Consolat. Enlo qual: son los capitols e leys e bones ordinacions: que los antichs ordenaren … Los quals capitols e ordinacions foren loades fermades e promulgades per les senyories dauall scrites
conf.: E4N lany de nostre senyor Deu Jesuchrist. M.lxxv.enles Kalendes de mars foren fermats per los romans en Roma: enlo monestir de sant Joan de Letra per esser tengut tostemps … [ cvrb] … E per lo dit senyor foren atorgats consols ala ciutat de Ualencia: per la manera que damunt es dit. Deo gracias
References Facsímil a: Udina i Martorell et al. (1978), Llibre del “Consolat de mar”. Facsímil de l’edició del l’any 1523
ID no. of Witness 16 cnum 1853
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-47 (BITECA manid 2048)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30
Location in witness ff. 1-8 prel. + ira-cxxixvb
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Libre apellat Consolat de mar: ara nouament estampat y corregit. Affegits los capitols y ordinacions dels drets del general. E del dret del pes del senyor Rey. Ab altres coses necessaries: les quals fins al present no eren estades estampades. Ayn. M.D.x
prol.: [ 1v prel.] A5 Gloria y lahor de nostre senyor deu Jesu christ: … Y axi facilment se podran trobar los casos necessaris enlo present libre. | Valete in domino
tit.: [ 2 prel.] Taula del Consolat. Aci comença la taula del present libre … D2Eclaracio dels Consols: y del Jutge de apellacions: y de lur jurament: y com reben lo escriua per son orde
índex: En qual manera son elets los consols: y lo jutge deles appellacions cascun ayn … [ 8vb prel.] … dels deputats dels presents capitols fo cxviij capitol. lvj. Fi de la taula
tit.: [ I] Segueix se lo libre de Consolat: nouament corregit y estampat. Enlo qual son tengudes les leys y ordinacions dels actes Maritims y Mercantiuols. Et primo
tit.: [ Ira] En qual manera son elets los consols e lo jutge deles appellacions cascun any. Capitol primer
text: C5Ascun any lo vespre dela festa de Nadal de nostre senyor los promens nauegants patrons … [ CXXIXva] … de Menorcha / y de Saragoça: y de Hosca: y de Alcanyiç dela frontera: y del Espital de Leyda: y tambe alguns altres qui han franquesa en aço
auten.: Les ordinacions damunt escrites son estades trasladades: y tretes de vn registre: ho libre qui es enlo offici dela Batlia general de Cathalunya: a hon les dites ordinacions son molt largament escrites: y ab lo dit libre de mot a mot: be y faelment comprouades per mi Johan Castell: per auctoritat Real notari publich per tota la terra y Senyoria del Rey nostre senyor … [ CXXIXvb] … Y perque enla escriptura deles damunt dites ordinacions sia donada plena fe: axi com enlo mateix original de aquells: lo mateix dit Johan Castell, fas la present escriptura de ma mateixa y propria ma: e hi pos lo meu acostumat signe. Finis
registre: Registre dela present obra. A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q. Y tots aquestos son quoers complits / si no lo quoern dela .Q. que es quintern
colofó: [ CXXXr] A lahor y gloria de nostre senyor deu: y dela gloriosa y humil verge Maria mare sua senyora nostra. Fonch estampada y acabada la present obra: intitulada Consolat de mar: … enla molt insigne ciutat de Barcelona: per mestre Carles Amoros Prouensal. Layn mil sinch cents y quaranta. Al darrer dia del mes de Setembre: dins lo dit present ayn
Note al títol, el mot “estampades” duu sobre la darrera “e” una titlleta d'abreviació ociosa que no hem transcrit
ID no. of Witness 17 cnum 1852
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Universitària: Facultat de Dret, CM/4 (BITECA manid 2049)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592 (Text)
Barcelona: Antoni Tomàs, 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)
Location in witness ff. 1-8 prel. + 1-141v
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LLIBRE DE CONSOLAT DELS FETS MARITIMS ARA NOVAMENT CORREGIT Y EMENDAT ab algunes declaracions de paraules als margens y de nou afegits al fi alguns Capitols, y crides, y vn priuilegi, &c. Essent Consols dela Lotja dela mar los magnifichs misser Francesch C,aragossa [sic] Doctor en drets ciutada de Barcelona y mosen Pere Benet Metali mercader, y deffenedors mosen Balthasar masdeu, y mosen Bernat Camp Llonch mercaders ciutadans de Barcelona
colofó: Estampat en Barcelona Any. M. D. Lxxxxvij
aprov.: [ 1v prel.] Y4O Pere Gil Sacerdot y Religios dela Compañia de IESVS. per comissio del molt Illustre y Reuerendissim senyor don Ioan Dymas Loris Bisbe de Barcelona y del consell de Sa Magestat … en lo Collegi de Bethleem dela mateixa Companya, dela ciutat de Barcelona vuy a 21. delmes de Agost, any 1592. Pere Gil dela Companya de IESVS
aprov.: N4Os Ioannes Dymas Loris Dei et Sanctae Sedis Apostolicae grcia [sic] Episcopus Barcinonae … concedimus licentiam imprimendi et diuulgandi eum in nostra diocesi. Datum Barcinonae in nostro palatio Episcopali die xxv. mensis Augusti 1592. Ioannes Episcopus Barcinone
pream.: [ 2 prel.] A7 GLORIA e lahor de nostre Senyor Deu Iesu Christ, e dela gloriosa Verge Mare sua aduocada nostra (…) e de tota la cort celestial. Per quant enlo libre de Consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia, e molt descompost per remey de aço yo Francesch Celelles per sola caritat, iatsia ab molt traball [sic] … E axi facilment se poran trobar los cassos necessaris enlo present libre
tit.: [ 2v prel.] Taula del present libre. DECLARACIO DELS CONSOLS E DEL IVTGE de apellacions e de lur iurament, e com reben lescriua
índex: [ 2va prel.] E3N qual manera son elets los consols … [ 8vb prel.] … Priuilegi del Rey en Marti ampliant y confirmant la iurisdictio dels Consols y Iutge de appells. fo. cxxix. [f. 8v prel.] FI DELA TAVLA
rubr.: [ 1] SEGVEIXSE LO LIBRE DE CONSOLAT NOVAMENT corregit y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è ordinacions dells actes maritims è mercantiuols
tit.: En qual manera son elets los Consols e lo jutge deles appellacions quascun any. Capitol, 1.
text: [ 1ra] Q5VASCVN any lo vespre dela festa de Nadal de nostre Senyor los promens nauegants patrons e mariners … [ 126vb] … e del Espital de Leyda, e alfuns altres que han franquea
conf.: [ 127] LES ORDINACIONS DAMVNT EScrites, son estades transladades e tretes de vn registre … io dit Ioan Castell fas la present escriptura de ma propia e hi pos lo meu acostumat signe
tit.: Registre dela present obra
registre: a.b.c. … E tots aquest son quoerns complits sino lo quoern de la p.q. y r. que son terns y son los darrers
tit.: [ 127v] CRIDA QVE QVALSEVOL PERSONA ESTRANGERA QVE carregara robes o mercaderies en Barcelona … de pagar lo dret als consols
text: A5Ra oyats tot hom generalment … [ 128v] … que pagaran lo dret als Consols vlta [sic] marins les quals hagen de prestar conforme foren prestades pera Palerm y Messina
auten.: De primissis fidem facit Hieronimus Antichus Canyellis Notarius publicus Barcinone Scribaque mayor honor Consilij
conf.: [ 129] I8N dei nomine. Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … [ 130v] … Hec mea manu scripsi in testimonium primissorum [sic] et meum hic assuetum apposui Signum
colofó: Estampat en la molt insigne y leal ciutat de Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas al Call Any. 1592.
tit.: [ 131 (sense foliar)] REPERTORI ALPHABETICH DE TOT LO CONTENGUT, Y DISPOSAT EN LO PRESENT VOLUM del Consolat de Mar, ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE MAR Los Magnifichs Ioan Argila Doctor en Medicina, y Hieronym Serra Mercader, y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor Mercaders, Ciutadans de Barcelona
índex: [ 131ra] A /. A2Batut qui se pot dir .fol. iii. col.I … [ 142vb] … Vi per Barcelona com se assegura, fol. 116, col.3
colofó: [ 142v] Ab llicencia del Ordinari, Estampat en Barcelona, en casa de Antoni Thomas, deuant lo Fossar del Pi.Any M.DC.XXVII.
ID no. of Witness 18 cnum 3092
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 8 + 1-130 + 12
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel. (part en cursiva)] LLIBRE | DE CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS. ARA NOVAMENT CORREGIT | Y EMENDAT AB ALGVNES DECLARACIONS | DE PARAVLES ALS MARGENS. | ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE | la Mar los Magnifichs March Antoni Roig Doctor en Medicina , y | Miquel Planas Mercader. y Defenedors Sebastia de Cormellas, | y Lluys Claresualls Mercaders, Ciutadans | de Barcelona. | EN BARCELONA, | En la Estampa administrada per Sebastia de Cormellas Mercader, | Any de M.DC.XXXXV.
aprov.: [ 2 prel.] Y9O Pere Gil Sacerdot y Religios de la Com-|panyia de IESVS, … en lo Collegi de Bethleem de la mateixa Companyia de la | Ciutat de Barcelona vuy a 21.del mes de Agost, any 1592. | Pere Gil de la Companyia de IESVS. | N3OS Ioannes Dymas Loris Dei & Sanctae sedis Apostolicae gratia Episco-|pus Barcin. de Consilio suae Maiestatis (…) in nostro Palatio Episcopali die 25. mensis Augusti 1592. | I. Episcop. Barcinon.
prol.: [ 2v prel.] A11 GLORIA e lahor de nostre Senyor | Deu Iesu Chist , e de la gloriosa Verge | Mare sua aduocada nostra … E axi facilment se poran trobar los casos necessaris | en lo present Llibre.
tit.: [ 3 prel. (part en cursiva)] TAVLA | DEL PRESENT LLIBRE. | DECLARACIO DELS CONSOLS E DEL | Iutge de apellacions e de lur jurament, e com reben lescriua
índex: [ 3 prel.] E9N qual manera son | elets los consols | e lo jutge de les | apellacions quas-cun any, folio i. | capitol primo. … [ 8vb prel.] … Priuilegi del Rey en Marti , ampliant y | confirmant la jurisdiccio dels Consols | y Jutge de apells, fol. 129. | Fi de la Taula.
tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes [expl.] les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia. … [ 130v] … Hac mea manu scripsi in testimonium praemis-|sorum, & meum hic assuetum apposui Signum.
rubr.: [ 131 (part en cursiva)] REPORTORI ALPHA-|BETICH DE TOT LO CON-|TENGUT, Y DISPOSAT EN LO PRESENT | volum del Consolat de Mar. | ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE MAR | los Magnifichs Ioan Argila Doctor en Medicina , y Hieronym Serra Mer-|cader. Y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor | Mercaders,Ciutadans de Barcelona.
índex: A2Batut qui se pot dir, fol. iii.col.i. … [ 142v] … Vi per Barcelona com se assegura,fol.116 |col. 3.
colofó: [ (en cursiva)] Estampat en Barcelona,en la Estampa administrada per Sebastia de Cormellas | Mercader. Any M. DC. XXXXV.
ID no. of Witness 19 cnum 12355
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 1-102v
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia … [ 102vb] … E per lo dit senyor fo-|ren atorgats Consols a la ciutat de | Valencia, per la manera, que da-|munt es dit.
colofó: [ 102v] Deo gracias.
Note El llibre del Consolat acaba al f. 102 i inclou les Ordinacions de actes maritims mercantívols ff. 1ra-93rb i les Ordinacions de l’armada ff. 93v-102v, que presentem també en dos CNUM independents
ID no. of Witness 20 cnum 1858
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1592-4o (1) Segona part (BITECA manid 1200)
Copied Barcelona: Francesc Degès, 1711 (colofó)
Location in witness ff. 131-145rb ff. 1-15
Title(s) Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ 131] REPORTORI ALPHABETICH DE TOT LO CONTENGUT … y Magi Vilamajor Mercaders, Ciutadans de Barcelona
text: [ 131ra] A. A2Batut qui se pot dir … [ 145rb] … Vi per Barcelona com se assegura, fol. 119. col. 3 FINIS
colofó: Barcinone ex calamo Francisci Degès. 1711
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-07-13