Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1090
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10265 | Antic 10265 | Antic Ii-109 | Antic Plut. II Lit. N núm. 12 | Antic 4-4-16
Title of volume COLLATIONS | DELS SANTS | PARES | EN LEMOSIN ( al teixell)
Colaciones de los santos padres en catala ( al verso segona guarda)
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 112 (= II + i-ii prel. + i-lxxviii + 79-107 + I)
Collation a-f16 g8/5
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 2ra)
33 línies (f. 81ra)
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 2)
caixa 195 × 148 mm
columna 195 × 67 mm
Hand semigòtica de mitjan s. XV, amb astes descendents amb influència de la bastarda, molt formada i regular, obra d'un copista professional, de fet, la lletra bastardeja irregularment (Beltran)
Watermark altres arbre amb tres branques (als ff. 9, 3-13, 80-101,) (semblant a Piccard 127270, València: 1402)
muntanya de tres cims i creu (al f. 17,) (molt propera a Piccard 150485, Barcelona: 1393 i gairebé idèntica a Piccard 150473, Firenze: 1406)
muntanya sobrepujada de creu (als ff. 17-77) (semblant a Briquet 11719, Siena: 1401-1419)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: caplletres senzilles en vermell i blau; caplletra inicial de la segona obra embotida, feta amb molt poca traça
Calderons en vermell i blau
Tocs de color majúscules amb tocs de vermell
Other features Justificació: a mina de plom, tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles deu perforacions fetes amb un punxó unes i d'altres amb un instrument que deixa una menuda marca vertical, totes elles situades a frec dels talls
Reclams: horitzontals sota la segona columna, amb decoració
Signatures: llevat dels quaderns “e” i “g”; signatures de quadern alfanumèriques en tinta marró
Condition des del foli 1 fins al 77 conserva la foliació antiga en xifres romanes feta a ploma; a partir del 79 comença una moderna a llapis i xifres aràbigues. Alguns folis despresos; els ff. 77v-78v són en blanc. Manquen els tres darrers folis del quadern final, arrencats probablement per estar en blanc
Binding moderna, en tafilet marró amb ferros daurats, filets als plans i als entrenervis. Guardes del davant en pergamí
History of volume Adquirit 1886
Previous owners (oldest first) Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana XXXVI 1458 ad quem
Madrid: Biblioteca Osuna e Infantado Rocamora, 58, Plut. II, N., 12
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1005-9 , n. 193
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 10265 de la BNM. Col·lacions de Joan Cassià (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Facsímil: Reproducció del manuscrit 10265 de la BNM (2008)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:539
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa”, Miscel·lània Sanchis Guarner
Tractat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-59
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n i 313
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 78-9 , n. 10265
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 613-4
Descrit per: Schiff (1905), La Bibliothèque du marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de don Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. Humaniste et auteur espagnol célèbre, précédée d'une introduction biographique, avec des notes, appendices contenant des documents et une table alphabétique 160 , n. XXVI
Catalogat a: Rocamora (1882), Catálogo abreviado de los manuscritos de la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna e Infantado, hecho por el conservador de ella 17-8 , n. 58
Note segons Mn. Batlle “El text de la primera part del n. 11 [de l'inventari de la Reina Dona Maria de 1458] sembla, de fet, exactament el mateix que el dels 77 primers folis del ms. de Madrid” (p. 313)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042626&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 110
Location in volume ff. i-ii prel. + 1ra-77ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1079
Johannes Cassianus. Col·lacions dels Sants Pares (pròleg)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11002
Pelagius I, Papa. Verba seniorum
Johannes. Verba seniorum
Rufinus Aquileia. Verba seniorum
Language català
Date traduït 1458 ad quem
Title(s) in witness Collacions dels sants pares
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira prel.] Començen les Rubriques appellat collacions dels sants Pares ço es a saber los Consells de sancta vida que fahien los sants Pares Monges e hermjtes E los bons eximplis e la bona doctrina que donauen als altres
índex: P3rimerament del prolech del present libre en la prima carta … [ iira prel.] … Los Monges nouicis en lo temps dels sants pares lxxv
rubr.: [ 1ra] Començen les Collacions dels Sants Pares les quals foren escrites per alguns dexebles lurs a perdurabla memoria dels esdeuenidors
text: N7o es negun dupte lo mon esser sostengut per merjt dels Sants Pares Dels quals en aquest libre lurs doctrines son scrites … [ 77ra] … de cor nex posseyment dela perfeccio dela caritat apostolical Ço es amor de deu la qual cosa es sobre tots los altres bens. Deo gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Benedictum sit nomine domini nostri jhesuchristi et gloriose virginis Marie Matris eius et omnjum sanctorum suorum in eternum et vltra Amen
References (most recent first) Editat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-59
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 660
Location in volume ff. 79ra-107vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Title(s) in witness Abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79ra] Açi comença la abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
acc.: E5N nom de nostre senyor deu e dela uerge nostra dona sancta Maria Mare sua e de tots los sants e santes de paradis. Lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreuiada doctrina a cascun de vjure justament e de regir qualseuol offici publich lealment e diligent. La qual doctrina es ordenada per .j. frare Religios a laor e a gloria de deu … totes lurs Rubriques ensemps e departidament son posades dessus per mjls e pus prestament trobar ço que hom veure o regonexer hi uolrra [sic] Seguexse la primera partida
rubr.: La doctrina jndueix cascun a esser bo per auctoritat e per eximplis
text: L3o Religios aquest estant en collacio ab alcuns Cjutadans qui en lo Regiment e en los officis de lur Cjutat cabien … [ 107vb] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qujn haja bon guardo de nostre senyor deu. Amen
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 72-73 , n. E
Eiximenis et al. (1931), Tractats menors de Eximeniç , n. (Ms. ed.)
Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15-6 , n. Ms. H
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27-8 , n. 41 (Ms. E)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12250
Location in volume ff. 3v-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1934
Pere Damià. Llaor de la vida solitària
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06