Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10905
Titles Disposició legal en procés d'estudi
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 86
ID no. of Witness 1 cnum 11931
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, F-6/1 (BITECA manid 2875)
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
ID no. of Witness 2 cnum 10483
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 130v-132v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 130v] Priuilegi contra aquelles deles parroquias quis fan ciutadans
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilecto et ffidelibus vices gerenti Gubernatoris … Salute et dilectione
intr.: per parte fidelium nostrorum sindicorum et preborum … [ 131] … per suam letram tenorem qui sequitur continentes
salutatio: Lo portant veus de Gouernador en lo Regne de Mallorques Als amats vniuerses e sengles batles en les parroquias dela Jlla … Saluts e dileccio
dispositio: Com molts e diuerses habitadors deles vostres batlius en temps passat se sien fets ciutadans … [ 132v] … et Jubemus obsistentibus nullo modo
datatio: Datum valencie sub nostro sigillo secreto xx die ffebruarij anno anatiuitate domini Mo CCC lxxxo secundo deca vrg. [?]
Note segueix un document en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 10472
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 65-66v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] La sentencia den Bernat de tous
intr.: H2on nos en Bernat de tous Caualler Conseller del molt alt Senyor Rey darago … en la manera e forma seguent
dispositio: E primerament sobre la demanda per los dits Sindichs e prohomens defora feta quels dits honrats Jurats deguessen los dits prohomens defora apellar a consell … [ 66v] … axj que egualtat sia entre ells en los dits jnteressers
Note segueixen documents en llatí fins al f. 68v
ID no. of Witness 4 cnum 10475
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 92-93
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Priuilegi contra aquells quis fan ciutadans
intitulatio: [N2]os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Attendentes fuisse nobis humiliter supplicatum per nuncios ad nos … [ 92v] … per suam letram tenorem qui sequitur continentem
salutatio: lo portant veus de general Gouernador en lo Regne de Mallorques Als amats tots [tatxat] vniuerses e sengles batles en les parroquias dela Jlla de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dileccio
dispositio: Con molts e diuerses habitadors dels vostres batlius en temps passat se sien fets ciutadans … [ 93] … qui no sien ciutadans e asso en naguna manera no mudets
subscr.: Dat en Mallorques a xxviij de Juliol lany dela natiuitat de nostre senyor Mil ccc lxvj … Jnde fieri Jussimus nostro sigillo pendenti munitam
datatio: Datum Barchinone vicesima tercia die Nouembris anno a natiuitate domini Millesimo .CCCo lxo Septimo Regnique nostri Tricesimo secundo: visa R.
Note segueixen documents en llatí fins al f. 94v
ID no. of Witness 5 cnum 10482
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 127v-128v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 127v] Sentencia dada sobre la manera dela guardja dalguns lochs deffora
dispositio: On nos en Gilaber de sentelles lochtinent Reyal demunt dit vista la supplicacio per part dela vniuersitat del loch dela vila de Alcudia … [ 128v] … los habitadors del dit loch eren oppremuts sien quitis [?]
concl.: Pertant aquestas coses e altres atteses pronunciam e declaram los dits homens deffora no esser tenguts … segons que per lo Gouernador del dit Regne sera ordonat
subscr.: Donade e publicada fo la dita sentencia presents les parts so es asseber Nanthonj torres … dos dels sindichs
Note segueixen documents en llatí fins al f. 130v
ID no. of Witness 6 cnum 10473
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 68v-69
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 68v] Confirmacio dels capitols fets sobre lo afforament del forment ordi e oli deguts per lany lxxiiij. e lxxv.
salutatio: Nolfo de proxida caualler Conseller del senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: Segons que hauem vist contenir en vna carta per los discrets Sindichs dels prohomens de fora a nos mostrada … [ 69] … Segons tenor e forma dels dits capitols E asso no mudets
datatio: Datum Maiorice .xxiiij. die ffebroarij anno a natiuitate domini .Mo. CCCo. lxxo. quarto
Note segueixen documents en llatí fins al f. 77
ID no. of Witness 7 cnum 10481
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 126r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] Ordinacio Reyal sobre la creacio del offici dela vagueria de fora
dispositio: O2rdona lo senyor Rey que en la Jlla de Mallorques fora la Ciutat haia veguer e Jutie … [ 126v] … e en altres coses en que decret se deia posar e ques faça ab scriua del senyor Rey
Note segueixen documents en llatí fins al f. 127v
ID no. of Witness 8 cnum 10484
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 133v-134
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 133v] Sentencia que los homens deffora no sien forçats de portar blats
intr.: C2um ad jnstanciam venerabilium Juratorum Maiorice … tenoris sequentis
salutatio: En Berenguer de montagut donzell … Saluts e honor
dispositio: Con los honrats Jurats dela Ciutat per socorrer ala necessitat en la qual la dita Ciutat es al present de blats … [ 134] … e comanan a vosaltres planerament nostres veus
datatio: Dat en Mallorques a xxx dies de Abril del any M CCC lxxxx quatre vidit Jac.
Note segueixen documents en llatí fins al f. 136
ID no. of Witness 9 cnum 10476
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 94v-95
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 94v] Aquesta cride
intr.: A2questa cride fo publicade de manament del honorable senyor mossen ffrancesch ça garriga caualler … a xx de deembre en lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCC. lxx sinch
dispositio: A2ra hoiats que notiffica e fa assaber lo molt honrat mossen ffrancesch ça garriga caualler conseller del Regne de Mallorques a totes e sengles persones volent bestraure o prestar lauor asembrar … [ 95] … daqui sera la possessio sobre aytal splet [sic] confischat
Note segueixen documents en llatí fins al f. 97
ID no. of Witness 10 cnum 10485
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 136-138
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 136] Crida feta sobre la manera del delmar la ortolissa
intr.: A2re hoiats que notiffica atot hom generalment lo noble mossen huc danglesola conseller … [ 137] … sots les penes en les ordinacions deuall contengudes e declarades
dispositio: Primerament que tots los ortolans o altres qui fan ortalisses per vendre paguen e sien tenguts pagar per delma … [ 138] … axj com dret comu e prouisions Reyals fer nos pot
Note al final de la introducció s'ha afegit amb mà maldestra la datació. El f. 136v, en llatí, sembla que no pertanyi a aquesta disposició ja que no encaixa amb la resta del text
ID no. of Witness 11 cnum 10486
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 138-139
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 138] Letre general per los sementers guorets e rescobles que no romanguen sens sembrar e que los censalers nos puxen encarragar en la part de aquells que presten la lauor
salutatio: E2n Roger de muncada baro Conseller e Camerlench del Senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: Con nos agran Jnstancia e supplicacio del honrat en Matheu de loschos (…) volents dar loch que los gorets que lany present se son fets e conrats e daquiauant se feran … [ 139] … per tal que alcun no puxa ignorancia allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiij de Octubre lany dela nativitat de nostre senyor M CCCCo e quatre Gabriel car.
ID no. of Witness 12 cnum 10477
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 97r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 97] Sentencia sobre vna altercacio que los Jurats hauran o los sindichs per raho de Consellers
dispositio: C2on lo honorable mossen ffrancesch ça garriga Gouerna [f. 97v] dor del Regne de Mallorques a Jnstancia dels honrats Jurats de Mallorques ab letres suas hagues scrit als batles defora … sobre la forma de tenir lo consell sino axj com es acustumat
Note segueix un document en llatí
ID no. of Witness 13 cnum 10469
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 38v-39v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Capitols fets entre los Jurats de Mallorques e los Sindichs de fora sobre la obre del mur de vall de Alcudia
intr.: [N2]ouerint vniuersi Quod Cum jnter venerabiles Arnaldum de santa cilia militem … [ 39] … Tenor autem dictorum capitulorum talis est
acc.: Capitols tractats entre los Jurats dela Ciutat de vna part e los Sindichs dels prohomens de fora dela altre sobre la obre acabar dela vila de Alcudia
dispositio: Primerament que los Jurats de Mallorques per nom dela Ciutat hagen affer acabar la dita obre alurs propries messions … ales franqueses priuilegis e dret los quals haian la vna o laltre deles parts dessusdites
datatio: Acta fuerunt haec Jn Ciuitate Maiorice die et anno predictis et presentibus testibus subscriptis
certificació: [ 39v] Sig num mei Petri venrelli auctem Regia notari publici … Qui hoc scribi feci et clausi
Note segueixen documents en llatí fins al f.42v
ID no. of Witness 14 cnum 10470
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 42v-43v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 42v] Ordinacions e declaracions fetas per lo Gouernador sobre la Juridiccio quel vaguer de fora ha en les parroquias de fora en fets ciuils
datatio: vicesima nona die Julij anno a natiuitate domini Mo CCCo lo quinto
intr.: C2on fos contrast deuant lonrable senyor en Guillem de lagosta caualler … feu les seguents declaracions e ordinacions
dispositio: E primerament declara e ordona quel vaguer de fora pot totes vegades que request per alscuns [sic] sera manar per fer letres … [ 43v] … apparagues necligencia [sic] o deffalliment en los dits batles
subscr.: Transumptum precedentis scripture continentis duas cartas … die videlem xv. mensis Martij anno a natiuitate domini Mo CCCo \lxo/ nono et vt fides eidem transumpto adhibeat fuit hic sigillum Curie Gubernacionis Maioricarum positum et Jmpossum
Note segueixen documents en llatí fins al f.62v
ID no. of Witness 15 cnum 10487
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 139-141v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 139] Priuilegi del Rey en Johan contenent molts caps ço es del mesurar e porgar lo forment e de vendre los draps per lo canar etc
invoc.: E3n nom de deu sia e dela gloriosa verge Madona santa maria amen
intitulatio: Nos en Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
intr.: Entenents ab assidua cura al bon stament e regiment de nostres sotmeses aquellas prouisions lus atorgam liberalment … e ordonam sobre les coses deius scrites axj com se segueix
tit.: Capitol com los draps se deuen canar sobre tauler
dispositio: E2 primerament per foragitar fraus que en temps passat se son fets e encare se poden fer en la Ciutat e Regne de Mallorques en vendre e comprar los draps de lana … [ 141v] … pescar sens altre neuagador e pescador principal que no sia stat Catiu
Note conté vuit capítols. La resta de textos són en llatí
ID no. of Witness 16 cnum 10479
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 115-117v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 115] Allongament dels homens deffora
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: dilecto consiliario nostro ffrancisco ça garriga militi … jn capitulis continencie subsequentis
dispositio: Com per raho delas grans e pentilencials mortaldat e carestia que en lany prop pessat son stades en la Jlla de Mallorques … [ 117v] … Et vltra hoc puniremus vos de transgressione nostri huius mandati
datatio: Datmu Barchinone Tercia die Nouembris anno a natiuitate domini Mo CCCo lxxo quinto Rex Petrus
ID no. of Witness 17 cnum 10480
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 118r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 118r] Letre de feries deles parroquias de fora en temps de messes
salutatio: E3n ffrancesch sa garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela Jlla de Mallorques … Saluts e dileccio
dispositio: Com lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria de vagar … com les dites ferias en les dites coses no entre loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela nativitat de nostre senyor M. CCC lxx set vidit Jac.
Note segueixen documents en llatí fins al f. 126
ID no. of Witness 18 cnum 10471
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 63-65
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Letre deles carns de fora com en quin chas deuen entrar en Ciutat
salutatio: N2olffo de proxida caualler portant veus de Gouernador general en lo Regne de Mallorques Als amats vniuerses e sengles batles en la Jlla de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dileccio
intr.: Com lo honrat mossen Berenguer dolms caualler … la letre dela tenor seguent
salutatio: En Berenguer dolms caualler lochtinent del noble mossen Olffo de proxida portant veus de Gouernador general … Saluts e dileccio
dispositio: Con en la Ciutat de Mallorques haia en lo temps present gran mjnua e freture de carns e specialment de moltons … [ 65] … e contra aquell en alcuna manera no vingats
datatio: Datum Maiorice Tricesima mensis Augusti anno a natiuitate domini Mo. ccco. lxxo Secundo vidit Jac.
ID no. of Witness 19 cnum 9901
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 137v-138
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 137v] Jdem per Capitulum Curiarum ylerde
text: J4tem com per capitols del consolat deles sentencias dels consols sepusque hom appellar tensolament al jutge deles appellations sentencias del qual jutge deles \dites/ appellations dela dita cort se degen exequjr … [ 138] … quj per los alongaments de plets haujan aturar e star ab lurs robes e mercaderies arrischs e perills e perdua de temps e de lllurs viatges
datatio: Plau al Senyor Rey quela prouisio sobre aço feta Dat en Barcalona [sic] a xxj de febrer del any M cccLxxviiijo sia obseruada no contrestant qualseuol letra en contrari feta. Narcisus primo
ID no. of Witness 20 cnum 10728
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 73v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 73v] Lo jurament que deuen fer e prestar los honorables Jurats en lo introyi [?] de llur offici seguons es estat ordonat per lo magnifich mossen berenguer dolms Gouernador de Mallorques
text: Uosaltres honrats en tot e ent [?] Jurats nouament elegits dela vila de soller jurau per nostre senyor deu e per los seus sants quatre euangelis … e costums dela dita vila
ID no. of Witness 21 cnum 10717
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 67r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 67r] Juramentum Juratorum
text: Vosaltres honrats senyors de Jurats quj are nouament sou […] … registrats a libra de determjnancies [?] sots a xxij de Febre
ID no. of Witness 22 cnum 10725
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness ff. 71v-72
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 71v] Maria per la gracia de deu Regina darago de Sicilia … loctinent general del molt alt Senyor Rey marit e Senyor nostre molt car
salut.: als fels nostres tots e sengles patrons de naus … [ 72] … salut et gracia
dispositio: Jatsia la jus[?] deles vniuersitats de algunes ciutats … sots nostro sagell secret
datatio: a vint dies desembre any de nativitat de nostre Senyor Mil cccc xxij la Reyna
Note el f 72v conté diverses anotacions, algunes de les quals fan referència a la mort dels reis Alfons i Joan d'Aragó
ID no. of Witness 23 cnum 10726
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 73r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 73r] A xv de maig any M ccc lxxxx nou
text: Are hoiats que mane lo noble bono mossen Roger de moncada Caualer Consaller (…) axi als homens e dones dela part foranes com del terme dela ciutat a tot hom e tote done quis logera ab algun senyor … Original del dit capitol es stes e continuat en lo libre del […] dels bans ab molts daltres e sots le dite […]
ID no. of Witness 24 cnum 10718
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 67r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 67r] Juramentum conciliorum
text: V2osaltres honorables senyors de concellers quj are nouament sou exits … en lo loch dedicat per aconcelabrar consells
ID no. of Witness 25 cnum 10708
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 61
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] Die xxvij mensis octobris anno anatiuitate domini Mo cccco lo vo
salut.: E2n franci derill caualler conceller Capita e maiordom (…) Als amats tots e sengles Batles … saluts e dileccio
dispositio: denant nos es stat expossat per part dels discrets en Pere monpaller e Germa maycil sindichs e clauaris dela part forana dient que com molts habitadors de aquestas parroquias per vexar alguns lurs deutors … la dita pena desitgats squiuar
datatio: Dat en Maiorica a xxvij de octubre any M cccc lv ffranci derill
ID no. of Witness 26 cnum 10716
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 67r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 67r] Lo jurament que fa lo balle en ma del jurat de […] dela sglezia
text: Vos jurau per nostre senyor deus e per los seus sants quatre auangelis [sic] corporalment per vos toquants que per tot lo temps dela dite vostra ballia
ID no. of Witness 27 cnum 10719
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness ff. 67v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intr.: [ 67v] A xiij de octobre any M cccclxvo los honrats en barthomeu carbona (…) lany present dela villa de soller ab lo concell corcordo determenaren e amoderaren los salarjs … segons laforma e me[?] seguent
text: [ 67va] E primo han los saig[?] de anar per la vella … [ 67vb] … e dels altres sengles dublan diner e lo prohom per lo semblant
ID no. of Witness 28 cnum 10720
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 68r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 68r] De […] dos dies lo se[…]
intitulatio: E2n Ffranci derill capita e Maiordom Caualler … Al amat lo batle de Soller o asson loctinent saluts e dileccio
intr.: Com per ordinacio nostra sia feta la prouisio dela tenor saguent
text: Lo molt noble e magnifich loctinent general vaent per experiencia que en la parroquia de Soller ordinariament e quascun dia se tenen Juhis e corts … Manant als habitadors de aquella e auos sots le dita pena que aquella tinguats e serueu segons se serjcio tenor
datatio: Dat en Mallorques a xxvj de octobre any M cccc sinquanta set. franci deryll
Note segueix una disposició en llatí i una taula amb salaris al f. 69v
ID no. of Witness 29 cnum 10722
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 70r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 70r] Die xxiij Julij anno dominj Mo cccco lxo
text: Los die e any damuntdits a requesta dels discrets en Saluador … quj en lo dit corral entreria
ID no. of Witness 30 cnum 10713
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 62r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 62r] die Jouis xxiiij mensis nouembrjs anno anatiuitate dominj Millesimo cccc lxvij
text: Jtem com los portadors deletres perambicio de salarjs per altra qual seuoll causa fan mogubell de salaris … sia haut per perdut e no puxam de manar alguna cosa. Jo. dusay berardus
ID no. of Witness 31 cnum 10721
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 70r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 70r] Die mercurj xxiiij aprilis anno Anatiuitate dominj Mcccco xl viiijo
text: Jtem que alguna persone dequal seuol condicio o stament sie de quj auant no gos tenir algun Catiu moro … Aquells quj han dels dits catius moros en les dites marmes los ne fajen jr en çots le dite pene
nota: Precedens … dicte curie appossitum et jmpressum
ID no. of Witness 32 cnum 9902
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 60r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Die xi mensis marcij anno anatiuitate domini Mo cccco lxxxo
intr.: Die et anno predictis comperint jn presenti curia Regia ville Sulleris … sentenciam seu declaracionem flagitabilis locut [?] jnfrascriptam
pream.: Die jouis jntitulata viiij mensis mensis [sic] Marcij anno anatiuitate dominj Mo cccco lxxxo magnificus aluarus vniz … factam per honorabiles sindicos et clauarjos partis forana super salarijs litterarum etc
rubr.: Prouisio contra lo portedor
salut.: Naluaro vniz caualler loctinent del spectable magnifich mossen blanes de berenguer donzell conseller (…) als amats tots e sengles bailes … salut e dileccio
dispositio: com asuplicacio e requeste fetes anos perlos sindichs e cauarjs dela djta part forana sobre lo abus e execucio … […]
datatio: Dat […] a xj de marcis any M cccc xxx De verjno
ID no. of Witness 33 cnum 10715
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 67r
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 67r] lo jurament que fa lo batle al notari lo com ha aljurar enpoder del scriua als sagrament e homanatge
text: Perlo sagrament e homenatge que \vos hom bayle/ haueu prestat a deu … e dret dela dite vostra ballia
ID no. of Witness 34 cnum 12513
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4671A (BITECA manid 5120)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. 5rb
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits text: Con ad audiencia mja nouellament | sia peruengut que aytals coses et ct. son estades transportades a uos sens forma [?] | he consentiment del senyor rey seyer alodiari deles dites coses Em [?] per amor dayso yo volent empararar les dites coses per | auctoritat he vigor del vsage de bar|salona qui comensa / si quis suum feudum … que durant la dita empara dels ditz | bens nj dels fuytz daquels neus entra|metatz nj mj en aquels no torbetz. dat.
Note rúbrica en llatí, text en català; el cas plantejat es resol a partir de l'aplicació de l'usatge “Si quis suum feudum”
ID no. of Witness 35 cnum 10724
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 71v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: Capitoll ordonat per lo senyor en Pere enles corts sobre los misages … sobra los salaris e scumans e precar
text: Jtem que placia a vos senyor ordonar que de quj auant los jutges e los aduocats procuradors notaris els scriuans dels plets no sien hoyts sis clamauen de lurs salaris … Plau al senyor Rey que sie feta tal provissio com en senblants fets es provahits per constitucio de Catalunya. Narcisius primo
ID no. of Witness 36 cnum 10723
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness ff. 70v-71
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intr.: [ 70v] disabte a x de desembre anny [sic] M cccc xliij los honrats en Jacme de canals (…) lany present dela vella de soller raqueriren que le consuetitut e praticha entique dels salarjs que han los misages … sien assi Registrats e reduhits los presents scuts
text: E primo ha e es acustumat de a ver lo misage o saig … [ 71] … sengles dos dines
ID no. of Witness 37 cnum 10714
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 62r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] die xij mensis januarij anno anatiuitate dominj Mo cccc L xj
intr.: Los die e any demunt dits conpereren enla present cort Reyal de soller nanthonj domenga epresents la comjsio seguent
salut.: Nos en vidal castelladoriz caualler etc als amats los batle e Jurats deles parroqujes de seller … saluts e djleccio
dispositio: Com lo molt alt Senyor Rey ab letra desa magestat emanada hage prouehit attesos los grans abusos los quals cotidianament son causats per los portadors … [ 62v] … acustumats seruar entotes les cosses La ordjnacio de micer rodrigo falco
datatio: Dat En mallorques a xxij de deembre any Mil cccc lx […] vidal castelladoriz
Note segueixen disposicions d'èpoques posteriors fins al f. 67
ID no. of Witness 38 cnum 10729
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 74r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Ordinacions fetes per lo Gouernador sobre lo [?] que ha lo vager de forre sobre los batles de forre
text: E3 primerament declare e hordene que vager de forre per totes vagades que request … [ 74v] … nechligencie o defaljment dels dits batles
ID no. of Witness 39 cnum 10730
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 75r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] die xxx primo mensis Julij anno anatiuitate dominj M cccc xxxo secundo
intr.: Die et anno predictis Existentibus honorabile Johanes de faro milite … ordinaciones tenoris sequentis
intr.: Los honorables jurats dela vniuersitat e Regne de Mallorques Als quals es proes per franqueses del dit Regne statuir e hordonar per vtilitat de aquell … segons ques sagexen [sic]
dispositio: Primo que com souen se sdeuenen per desidie de just[…] batles fore la ciutat … [ 75v] … […]
Note rúbrica tallada pel relligador
ID no. of Witness 40 cnum 10727
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 73v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 73v] A xxx de agost any M cccc lvj
text: Lo honorable en Pere bernat batle Reyall dela villa de soller (…) sobra lo castao [?] que hera entre en Pere trjes e en pere castayo han declarat que lo dit Pere castallo sia tingut de peguar … are esser cregut ab jurament segons lo capitoll
ID no. of Witness 41 cnum 10712
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 61v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 61v] Die xv mensis nouembris anno anatiuitate dominj Mo cccco lxo viiijo
intr.: L2o die e any demunt dit comperagueren en La present Cort Reyal de soller Los honorables Jurats dela dita vila e presentaren La letra del tenor saguent
salutatio: E2n Ffrancesch berenguer de blanes donzell (…) Al amat Lo Batle de soller axj Reyal com dequalseuol magnat … Saluts e dileccio
dispositio: Comparaguts son denant nos Los discrets sindichs e clauaris dela part forana mostrant nos vna Letra per lo spectable e magnifich preçessor nostre … per quant la dita pena desitgats squjuar
datatio: Dat en Mallorquas a xiiij de octubre any M cccc lxo lxo viiijo Jo dusay
ID no. of Witness 42 cnum 10329
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 147 (BITECA manid 2856)
Copied 1343 a quo (part catalana)
1701 - 1799 (part castellana)
Location in witness ff. 10-24v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits text: [ 10] cade any con requests ne [mot ratllat] seran anar acort uostre edels uostres en Catalunya si docs lauors quan neseran requests no eren los dits hereus esuccessors nostres al regne de Malorcha. Nos empero en ujda nostre no siam tenguts auos de fer homenatge ne de dar postat ne anar a cort uostra ne fermar dret … [ 24v] … La iiija. car nos […] es e reuerencia del sant para apostoli e del […]
Condition acèfal i incomplet
Note segons el catàleg, es tracta d'un fragment del procés contra Jaume III
ID no. of Witness 43 cnum 10838
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 84-85
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 84] [S]Apien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
dispositio: attenens e sabens quel senyor en Jacme de bona memoria noble Rey darago (…) quela yla de Mallorcha trach de mans de Sarrayns e ason senyoriu le torna ordona quells homens deles Ciutats ho daltres lochs e deles viles de Catalunya … [ 85] … aquesta present carta ab segell nostre pendent manam sagalar
datatio: Dade a Soler nones augost anno domini Mo ccco secundo
conf.: Senyal ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
testimonis: Testimonis son P. gauceran de pinos … del senyor Rey
certificació: Sen ✠ yal den P de caules qui per manament del dit senyor Rey de Mallorcha asso scriure feu … die e any demunt dits
Note rúbrica afegia amb posterioritat
ID no. of Witness 44 cnum 10840
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness f. 88r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits invoc.: [ 88] [E]n nom de nostre senyor amen
intitulatio: Sia atuyt manifest que enpresencia del molt noble senyor en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
pream.: constituits en berenguer (…) sindichs e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat … vna cedola de paper de protestacio continent aytal tenor
dispositio: [S]Apien tuyt que nos en berenguer (…) sindichs e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat e del Regne de Mallorches sobra sagrament i homanatge a ffer al Noble en Jacme Rey darago … [ 88v] … e aquesta protestacio demanam per notari publich en forma publica esser mesa
datatio: aquestes cozes son fetes en Gerona kalendas nouembre anno domini Mo ccco ijo
testimonis: presens testimonis lo noble baro en P de fonelet … P de caules
certificació: E yo Lorens plaensa scriua publich de perpinya qui ales dites coses fuy … hoc clos i subsignat
Note rúbrica afegida posteriorment
ID no. of Witness 45 cnum 10839
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 85-88
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits invoc.: [E]N nom de deu nostre senyor amen
dispositio: Sapien tuyt que com en lo trattament e en la refformacio dela pau fete entre nos en Jacme per la gracia [f. 85v] de deu Rey de Mallorches (…) dela vna part e ell [sic] noble senyor en Jacme per aquella metexa gracia Rey darago nabot nostre … [ 87v] … complir fara totes les coses e sengles demunt dites axi com demunt son contengudes
datatio: ffet es asso en Gerona tercio kalendas nouembre anno domini Mo ccco secundo
conf.: Senyal ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … loam e fermam
conf.: Sig ✠ num del Noble en P de fonoler … aquestes coses loam
testimonis: Testimonis dequesta cosa son berenguer de calders … i en P de caules
certificació: Jo lorens plaensa scriua publich de perpinya ales dites totes coses finy … [ 88] … en aquesta publica forma mis i cloy i tots signi ab meu acustumat e publich
Note rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 46 cnum 10837
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 83v-84
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 83v] [S]Apien tuyt Que nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … de montpeler
dispositio: atorgam a uos en P. sa verderea [?] caualer (…) jurats dela Ciutat de Mallorches per nom e per loch de tota la vnjuersitat dela Ciutat e del Regne de Mallorches que damanament e de torgament nostre auets comprats .iiij. lochs … [ 84] … aquesta present carta ab segell nostre pendent manam sagallar
datatio: Dada en Mallorches .ij, mensis julij anno domini Mo ccco secundo
conf.: Signum ✠ de Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorcha … de montpeler
testimonis: Testimonis son lo Noble en P. gauceran de pinos … Rey de Mallorches
certificació: Sig ✠ num den P de caules qui per manament del dit senyor Rey asso scriure feu … en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 47 cnum 10841
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 88v-90v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ 88v] [S]Apien tuyt que nos en berenguer ar dila en Gerau (…) [f. 89] sindichs actors e procuradors constituits dela vnjuersitat dela Ciutat de Mallorches a prometre e ajurar e obligar e homanatge a ffer a aquestes coses que deual se contenen … [ 90] … que per los dits hereus e successors nostries [sic] sien complides e obseruades
datatio: ffet es asso enla Ciutat de Gerona iijo mensis nouembris anno domini Mo ccco secundo
conf.: S ✠ num den berenguer A dila … e ab nostre propri sagrament e homanatge firmam
conf.: Signum ✠ den Jacme per la gracia de deu Rey de Mallorches … ab nostre segell pendent fem sagalar
testimonis: Testimonis son lo senyor jnfant don fferrando … [ 90v] … E molts daltres
certificació: Sig ✠ num den P merci [?] scriua del senyor Rey darago … en lo die e en lany demunt dits
Note rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 48 cnum 10842
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 90v-93
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ 90v] [S]Apien tuyt que com plet fos entre nos en P per la gracia de deu Rey darago e en Jacme per aquella metexe gracia Rey de Mallorcha (…) les quals totes coses Nos dit Rey Darago deyen a nos pertenyer … [ 93] … e fem entre nos homanatge de boca e de mans la .i. alaltre
datatio: en present ffetes son totes aquestes deual scrites enla Claustre dela Case dels ffrares preycadors de perpenya xij dies alaxida de janer en lany M.cc.lxx.viij
testimonis: en presencia dels consols e dela maior part dela vnjuersitat de perpenya e dels testimonis daual scrits soes assaber Roger … denglasola
Note segueix en llatí fins al final
ID no. of Witness 49 cnum 10836
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 B (BITECA manid 2389)
Copied 1391 - 1450 ca.
Location in witness ff. 82v-83
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 82v] [S]Apien tuyt que nos jnfant en Sanxo fiyl primer engenrat del noble senyor en Jacme … de Montpeler
text: attenent vos faells jurats Cauallers e Ciutadans e vnjuersitat dela Ciutat dela ylla de Mallorca de manament spacials del dit senyor Rey … [ 83] … aquesta present carta ab sagell nostre pendent manam sagallar
datatio: Actum est hoc vio kalendas anno domini Mo ccco ijo
conf.: Signum ✠ del jnfant en Sanxo fiyl … loam e ffermam
testimonis: Testimonis dequesta cosa sonlo Noble jnfant don fferrando … de vila longa
certificació: Sig ✠ num den Michel rotlan notari publich de Mallorcha qui asso feu scriure e clohi
Note rúbrica afegida amb posterioritat: “Com en Sanxo fiyl del rey en Jacme essent jurat loa e conferma totes costumes e ffranqueses per lo dit pare seu donades”
ID no. of Witness 50 cnum 10846
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 35r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Aquesta es la forma que es seruada en la ciuat de valencia en la eleccio dels consols dela mar e del Jutge daquells
text: Cascun ayn en la vespra dela festa de Nadal de nostre senyor los promens nauegans patrons amarjners o partida daquells aplegen conseyl en la esgleya de santa Tecla … [ 35v] … e asso matex pot fer lo jutge
ID no. of Witness 51 cnum 9862
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 258-261
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 258] Quod non exiant aliqui per aliquibus causis ab jnsula Maioricarum
intitulatio: [P]2etrus dei gracia Rex Aragonum Valencie Maioricarum … [ 258v] … et Ceritanje
salutatio: Nobili et dilecto Consiliario nostro Olfo de proxida … Salutem et dileccionem
intr.: pridem prouisiones subscriptas fecisse recolimus cum licerjs nostris huiusmodj … prouisionem subscriptam fecimus cum licencia huiusmodi seriey
intitulatio: En p. per la gracia de deu Rey darago etc
salut.: al noble e amat Consaller nostre Mossen Olfo de proxida … Salut e dileccio
dispositio: vistes hauem vostres letres E axi matex dels Jurats de Mallorques perles quals vos e ells nos hauets fet assaber con a jnstancia den P. des brugues habitador del dit Regne son stades jmpetrades e exides dela nostra cort algunes prouisions per les quals hauem manat (…) comparaguessen deuant nos per star adret e hoir sentencia … [ 259v] … e axi matex sis declaraua que nos ho podem endeuem fer tenj per tals ells que dequj auant no posaran clams
datatio: Dat enlo Monastir de poblet sots nostre sagell secret a xxij dies de Juny en lany deuall scrit decanus vrgellj. Rex P.
nota: Nunc autem quja redimus et sumus jn dicta Ciuitate Barchinone volentes sicuti tenemur et vrgemur exdebito justicie contenta in literis … [ 261] … penitus hereantur
datatio: Datum Barchinone Tercia die octobris Anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Quarto decanus vrgellis Rex P.
ID no. of Witness 52 cnum 10847
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 35v-37
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Los consols vsen en lur ofici aquesta manera
text: Com demanda per scrit denant ells posada de algun fet la conexensa e determenacio dela qual se pertangue al Consolat segons les custumes dela mar … [ 37] … per demanar lur consell ales parts comten dauant aquells lurs rahons per los consols no era
Note al marge inferior del f. 37, a llapis, "Incomplet"
ID no. of Witness 53 cnum 10843
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 26r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ 26] ha ordonat lo senyor Rey que si loctinent en lo Regne de Mallorques ne lo batle dela Ciutat ne son jutge ne altre oficial … [ 26v] … sjno tro adinar vij diner
Note segueix en llatí fins al f. 28v
ID no. of Witness 54 cnum 10844
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 28v-31v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] Aquestes son les ffranqueses les quals lo molt noble senyor Namfos per la gratia de deu Rey darago … ha donades confermades als prohomens e atota la vniuersitat dela Ciutat e dela terra de Mallorques
intitulatio: [S]2apien tots homens que Nos Namfos per la gracia de deu Rey darago … comte de barcelona
dispositio: atenens que raho degualtat manifesta e piadosa e simpla de humanitat … [ 31v] … les damunt dites coses e sengles ayen obseruat axi con es dit
datatio: so fo fet a Mallorques nones de gener En layn [sic] de M.cc.lxxxv.
conf.: Senyal de Namfos per la gracia de deu Rey darago … manam per los nobles dauayl escrits
conf.: S ✠ num p. demoncada etc
testimonis: Testimonis son en P. ayuar etc
certificació: Senyal den Marches notarj del damunt dit senyor Rey que per manament seu aquestes casos feu escriura e clos ab letres etc
Note inclou diverses clàusules senyalades per les rúbriques corresponents
ID no. of Witness 55 cnum 10845
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 90 A (BITECA manid 2390)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 34v-35
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] Aquestes son les conexenses pertanyens al senyor Gouernador e de son ofici e los drets daquelles
dispositio: Primerament les causes deles apellacions de Menorcha e de euissa … [ 35] … Jtem totes primeres apellacions fetes en scrit deu Relegar lo senyor Gouernador
ID no. of Witness 56 cnum 10822
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. 46v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ 46v] S [espai en blanc] tots que com questions e contrasts ffossen e sperassen esser entre los sindichs dela vnjuersitat dela Ciutat de Mallorques dela vna part demanans e exceptans prjmerament sobre las despesas ffetas per raho delas mjssatgerjes … en pere de sant menat gujllem e en Jaume desportel sindichs
Note segueixen documents en llatí fins al f. 52v
ID no. of Witness 57 cnum 9819
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. cxxxij-cxxxiijv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxij] Sobre la Jurisdictio dels Consols dela mar
dispositio: Com enla transportacio feta enlos consols dela mar dela Jurisdicio dels fets mercantiuols sien fets … [ cxxxiijv] … deconsolat ahunt fossen mesos los diners procehints delas scripturas dela cort dels consols
ID no. of Witness 58 cnum 9820
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. cxxxv-cxxxxviiijv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits tit.: [ cxxxv] Regiment de sot y de sach
rubr.: Corrections e additions etas per lo prior de Cartotxa e mossen Gaspar de ferreres preuere del regiment de sort y de sach e ordinations per aquells nouament fetas
dedic.: En nom de nostre Señor deu Jesuchirs e dela sua sanctissima mare
intr.: Com clara experientia del vs e abus del vniuersal regiment de sort y de sach … [ cxxxvij] … pugue constar dela veritat
rubr.: Delas duas Caixes el Regiment e qui te la claus de aquellas
text: En apres com fins açi per alguns pensaments e cogitacions humanes se posas en dupte … [ cxxxxviiij] … per hauer deaquellas eterna memoria
Note en llatí fins al f. clviiijv
ID no. of Witness 59 cnum 9821
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. clviiijv-clxxiijv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiijv] Capitols e supplicacions delas quals enpere Granyana Ambaixador dels caps dels officis de manestrals dela Ciutat de Mallorca en nom e per part de aquells deu suplicar lo molt alt Señor Rey de Arago
pream.: Com als menestrals e artesans e atots los officis dela Ciutat … [ clx] … vulle atorgar los Capitols seguents
dispositio: Primerament los dits menestrals o cap de officis declaram e denuntiam al dit Señor Rey com enlo any M.cccc.v fos fet cert contracte entre los Crehadores dela vniuersitat … [ clxxiijv] … que nosien obligats a gentils homens ni a Ciutadans
Note segueix en llatí fins al f. clxxvjv
ID no. of Witness 60 cnum 9907
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. ciiij-cxvjv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiij] De Jurisdicionem Gubernatoris Regni maioricarum
pream.: Memoria feta al molt honorable Señor mossen Rogier de moncada … dela Ciutat e de fora
dispositio: Primerament lo dit Gouernador coneix de tots aquells qui cometan crim de lesa Maiestat … [ cxvjv] … al procurador reyal
Note en blanc els ff. cvij, cviiijv, cxiiijv, cxvjv. Donem l'explicit final de totes les disposicions
ID no. of Witness 61 cnum 9908
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. cxvijr-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvij] De officio et ad quid teneantur scribe curiarum … in Criminalibus
dispositio: Los scriuans delas corts son tenguts a registrar tots fets Ciuils … [ cxvijv] … ja per ordinatio se deu fer
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiv
ID no. of Witness 62 cnum 9905
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lxxxxviijv-lxxxxviiij
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviijv] Supra abreuiandis litibus
pream.: Aço es translat faelment pres de vn capitol Reyal … lo qual capitol es del tenor seguent
dispositio: Item com molts plets de vn temps en sa se menen en la dita ciutat e Regne maliciosament … fins are se sie preatichat
ID no. of Witness 63 cnum 10824
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 53-60v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits pream.: [ 53] M3emorja sia al molt noble senyor mossen roger de moncade … scrjuans delas ditas corts e de mostesafs dela Ciutat e defora
dispositio: P3rjmerament lo dit gouernador coneix de tots aquels quj cometran crjm de leza magestat … [ 60v] … los dits exactors la dita moneda deuen dar al procurador Reyal
ID no. of Witness 64 cnum 10825
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 60v-61
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ 60v] Los scrjuans delas corts son tinguts de registrar e ffer Ragistrar tots ffets Ciujls … [ 61] … com ja per ordinacio se deu ffer
Note segueix un document de 1367 en llatí, amb la rúbrica en català
ID no. of Witness 65 cnum 9822
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. clxxvii-clxxviijv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ clxxvii] Negu de adulteri no sie punit en bans ni en persona si donchs la famella o lo marit no proposan e clam dela força a ell o aella feta … [ clxxviijv] … al Jutge comunal segons que en vostres franqueses es Contengut
Note segueix en llatí fins al f. clxxviiijv
ID no. of Witness 66 cnum 9824
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. clxxxvij-clxxxviijv
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits pream.: [ clxxxvij] En las corts generals o libra appellat Constitutions [f. clxxxvijv] de Catalunya en capitol x ales xxx v çe dispon dels temps dins lo qual los notaris poden demanar los salaris … las peraules y tenor seguients
dispositio: Desitjans subleuar nostres uassalls de questions e plets … [ clxxviijv] … de tals deutes no deuien carta o albara
Note segueix en llatí fins al f. final clxxxxij. A partir del verso d'aquest foli són en blanc llevat dels ff. [195-197] posteriorment omplerts amb una taula del volum
ID no. of Witness 67 cnum 9904
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lxxxxi-lxxxxii
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: [ lxxxxi] […] … [ lxxxxii] … no obstant. Jacobus pauli
Note hi ha folis en blanc però no els detallem pel mal estat. Segueix en llatí
ID no. of Witness 68 cnum 9903
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lxxv-
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits datatio: [ lxxv] Die Jouis xxiiij. mensis Nouembris Anno anatiuitate domini M. ccc. lxviiijo
intr.: Los die y any […] … [ lxxxvj] … […] Berenguer de blanes Johan dusay
pream.: Que […]
dispositio: Item […] … e no puguen emanar alguna cosa. Joan dusay. Berardus
Note segueix en llatí i en nal estat, restaurat perquè no es desfaci
ID no. of Witness 69 cnum 10828
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 63v-65
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intr.: J3tem ad refformandum jn clerjcis honestatem … Jn consilio prouinciali terraconem viij. kalendas Marcij Annj domjnj Millesimj xvij
dispositio: C2om segons disposicio de dret axi de dret diujnal com canonjch lo priujlegi dega esser obseruat als clergues portans vestidures e tonsure … per tant que de Aquella no puxa jgnorancia allegar
datatio: [ 65] Dat en Mallorques a xxv del mes de maig any dela Natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta sinch
Note segueix en llatí fins al f. 66
ID no. of Witness 70 cnum 9823
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. clxxviiijv-clxxxj
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiijv] Confirmatio dela charta delas franquesas las quals en Jacme Rey dearago dona als prohomens de mallorque
dispositio: Sapien tuyts que Nos en Jaume … [ clxxxv] … tansolament retenguts anos
conf.: Namfos per la gratia de deu Rey darago … [ clxxxj] … demunt es contengut
datatio: Dat oxca [?] iiij. Jorns ala exida de octubre en lany M cc lxxx vij
Note una anotació moderna diu “Incompleta”. Segueix la confirmació i altres disposicions de Martí en llatí fins al f. clxxxvij
ID no. of Witness 71 cnum 12300
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 30-34v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] Quod monetarij et operarij sunt qujnquaginta
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in pergameno scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie Citra et ultra farum Valentie … Comes Rossilionis et Ceritanie
prol.: presentato maiestati nostre pro parte dilectorum nostrorum consiliariorum Ciuitatis Barcinone per dilectos nostros franciscum de plano et guillermum de torrente Ciues ac nuncioset Ambaxiatores Ciuitatis eiusdem ad nos destinatos rescripto reginali tenoris sequentis
intitulatio: Nos Maria dei gratia regina Aragonum Sicilie Citra et vltra farum valentie etc locumtenens generalis jllustrissimi domini Regis viri et domini nostri charissimi
intr.: presentata nobis reuerenter pro parte dilectorum consiliariorum Ciuitatis barcinone per fideles nostros Bernardii furellerij Raymundum grau legum doctorem … [ 30v] … per loca solita ipsius Ciuitatis seriei sequentis
pream.: Ara hoiats tothom generalment quens fan a saber los honorables mossen Bernat plugeres [?] Caualler regent la vegueria de barcelona de Agualada e de valles de Moya e de Moyanes … consellers dela present Ciutat de Barcelona en scrits sots la serie seguent
dispositio: Los consellers dela present Ciutat de barcelona attenent que ells son be certs e jnformats que per los honorables veguers e balles de barcelona en temps passat de consell dels honorables lauors consellers dela dita Ciutat per obseruatio de vna constitutio qui comença Molts inexperts en art de monedaria etc. … [ 33] … ne entenen a prejudicar als priuilegis e libertats atorgats e atorgades als dits capitol monaders e obrers dela dita secca E aço notifiquen a tothom generalment pertal que algu ignorantia no pusque allegar
concl.: fuit nobis humiliter pro parte eorumdem consiliariorum per dictos nuncios supplicatum … [ 34v] … jn cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo impendenti munitam
datatio: Datum jn castro nouo Neapolis die sexto decimo junij anno a natiuitate Domini Millesimo CCCCo quadragesimo quarto regnique huius Sicilie Citra farum decimo aliorum vero regnorum nostrorum vicesimo nono Rex Alfonsus
Note segueixen documents en llatí
ID no. of Witness 72 cnum 12303
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 60-62
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Quod in vno officio [non eligantur duo] aut plures nisi tantum vnus y del antallador
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio prouilegio in papiracea carta scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos don ferrando per la gratia de deu Rey de Arago delos dos Sicilias de hierusalem … Marques de Orsitany e de gociano
dispositio: volent redressar e adegat orde posar lo collegi dela secca dela moneda quis bat enla nostra Ciutat de barcelona hauem vist que ab sinistres informations nos han fet prouehir de vn mateix offici dela dita secca a tres e a quatre persones … [ 62] … En testimoni deles quals coses hauem manades fer les presents ab nostre segell en lo dors segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Seuilla a xviij dias del mes de juny any dela natiuitat de nostre señor Mil Cinccents e onze
auten.: yo el Rey vt de gualbis R. vt Alfonsus san[?] locumtinenti thesaurum generalis … conseruatorem generalem
Note rúbrica completada a partir de Perarnau. El f. 62v és en blanc
ID no. of Witness 73 cnum 12302
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 55-59v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 55] Quod milites possunt esse de collegio et quod exhaminentur et quod jn casu absentie et longe infirmitatis ponatur locumtenens et quod sint quatuor assessores
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio prouilegio in papyro scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum Sicilie Citra et vltra farum … Marchio oristanni et Gociani
salut.: spectabili nobili magnifico consiliario dilectis et fidelibus nostris Jacobo de luna locumtenenti generali nostro … et Alcaldis Ciccle dicte nostre Ciuitatis Barcinone salutem et dilectionem
intr.: His annis proxime decursis fuit per nos facta pragmatica seriei huiusmodi
intitulatio: Nos don ferrando per la gratia de deu Rey de Castella de Arago de leon etc
dispositio: Jatsia perla constitutio dela serenissima Reyna dona Maria de gloriosa Recordatio nostra tia Comensant Molts jnesperts per nos confirmada e manada esser jnuiolablament [f. 55v] obseruada en la segona cort de barcelona sia stat prouehit statuit eordenat per leuar los abusos de alguns qui indegudament se fahien del for dels Alcaldes dela secca per fugir ala jurisditio e correctio dels officials … [ 58] … los quals sien elegits dels qui vuy son per lo dit collegi e los altres qui seran vltra dits tres nos puguen alegrar de dits priuilegis
datatio: Dat en la nostra Ciutat de Seuilla a xxv de janer en lany dela natiuitat de nostre señor Mil e Sinc cents Jo el Rey
certificació: vt generalis thesaurarius vt Sanct Angelus conseruator generalis […] xxiijo Que quidem pragmatica fuit per loca solita dicte Ciuitatis barcinone publicata … non incurrere contrarium faciendi aut aliter attentandi tollentes vobis [f. 59v] omnimodam p[…]tam cum millitatis decreto
datatio: Datum in Ciuitate hispalis die xviij mensis Junij anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo vndecimo
auten.: Jo el Rey vt de guelbis R. vt generalis thesaurarius vt conservator … thesaurariam et conseruationem generalem
ID no. of Witness 74 cnum 12304
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness f. 63r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Questio del offici de jutge de reclams aduocat fiscal dela seca et quod jurisdictio eorum pertinet ad alcaidos cum consilio assessorum
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quibusdam regijs litteris in papiracea carta scriptis more Curie regie expeditis et sigillo regio sigillatis … quarum tenor talis est
dispositio: Lo Rey. Amats y faels nostres vostra letra de consulta de xij de setembre tres prop passat hauem rebut ensemps ab lo proces fet sobre la questio e plet ques porta en aquexa cort entre micer Marti Joan terre e micer Ramon Çarrouira doctors en leys per raho del offici de aduocal fiscal e jutge de reclams de aqueix collegi … [ 63v] … E per res no fesseu lo contrari en alguna manera que axi proceheix de nostra voluntat per la bona administratio dela iustitia tota altra consulta cessant
datatio: Dat en Medina del camp a viiij dies del mes de març Any Mil sinc cents tretze
auten.: Jo el Rey. vt de gualbes R. Calcena secretarius … A los amados nuestros lo Alcaldes dela secca dela Ciutad de Barcelona
Note segueixen documents en llatí i català, d'època posterior
ID no. of Witness 75 cnum 10223
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 148-149
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Capitols reals derrerament obtenguts per en Matheu de Closcos olim Procurador Real de Mallorques Die venerij 2. chalendas anno anatiuitate dominj 1439. Eonor [?] Joan de Caponj legum doctor vicarius Ciuitatis Maioricarum
intitulatio: Nos en Marti
intr.: Primerament
dispositio: Jtem per toldre la opinio de alguns qui entenen erroneament que pus vna vegada an venuts alguns sitis que possejexes sots alous de feu del dit Senyor Rey a nou anys … [ 149] … que lo gouernador ho fassa obseruar
Note segueixen documents en llatí i castellà, ff. 150-176v
ID no. of Witness 76 cnum 10229
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 269r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 269] De com confirma la Alteza esser guardadas les jmmunitats e libertats deles jsglesias monastirs e cases de orde o, religio
text: Jtem supplica humilment lobras ecclesiastich vostra excellencia que com lo Rey don Alonso segon elles corts de monço … [ 269v] … y no darli pena alguna de cors aflictiva
Note anotació al marge “Constitucions Cathalunya vol 2 lib 1 tit 1 part 3”
ID no. of Witness 77 cnum 10232
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 270v-271
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 270v] Dellibertat de poder traure los prelats e personas ecclesiasticas (…) o fer traure
text: Jtem mes supplica lobras ecclesiastich … [ 271] … wn aquests capitols disp[…]
Note al marge “const cat vol. 2 lib. 1 tit 2 p. 5 n. 7”. Parts de mal llegir. Segueix en llatí fins al f. 271v
ID no. of Witness 78 cnum 10213
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 84v-87
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 84v] De vita et honestate clericorum
intr.: Jtem ad reformandum clericis … [ 85] … Jn concilio prouinciali Theraconen Viij. kalendas Maij anno domini M[…]xvij
dispositio: Com segons disposicio axi de dret diuinal com Canonich lo priuilegi dega esser obseruat als clergues portants vestiduras e thonsuras … [ 87] … jgnorantia allegar
datatio: Dat en Mallorca a xx. de maig any de nostre senyor deu hiesuchrist M CCCC xxx [?]
Note segueix en llatí fins al f. 89
ID no. of Witness 79 cnum 10231
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 270r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 270] Restitucio dels […]
text: Jtem senyor sia de v.m. ordenar que tota hora e quant sera alguna persona ecclesiastica … [ 270v] … Play al dit Senyor Rey
Note al marge “const. Cat vol. 2 lib 1 tit 4 p. 7”. Rúbrica il·legible
ID no. of Witness 80 cnum 10221
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 129v-130v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intr.: [ 129v] […] o libre appellat constitutions de catalunya en cap. xx [?] als xxxv […] poden demanar los salaris … [ 130] … ques traguesen [con]forma
rubr.: Sobre lo salari de calculations o relacions enlo mateix capitol xvj alj. [?] 2
dispositio: Per quant se abusa de pendra sabans excessius decalculations entant que moltas vegadas se sdeue que los calcularos han mes salari … si donchs de tals deutes no tenen carta o albara
Note segueix en llatí fins al f. 133, 133v-134 en castellà , ff. 135-136v en llatí amb la rúbrica en català
ID no. of Witness 81 cnum 10214
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 89-90v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Sobre la jurisdictio dels consols de la mar
dispositio: Com per la transportatio feta enlos consols dela mar dela jurisdictio dels fets mercantiuols sien fets al Senyor Rey é á sos drets grans preiudicis en diuersas maneras. primerament que los emoluments de quints … [ 90v] … procehints delas scripturas dela cort dels consols
Note segueix en llatí fins al f. 92 (rúbrica del capítol en català)
ID no. of Witness 82 cnum 10225
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 186r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 186] Nos Joannes dei gratiam Rex aragonum … et ceritanie
intr.: Ammaduertetes (…) et comformationem dicti Regi tendere visa sunt etc.
dispositio: Jtem senyor molt excellent com en lo dit Regne de Mallorques se fasse alguns matrimonis clandestins e amagast sens voluntat de los pares mares … [ 186v] … tratadors, o, testimonis de tals sposalles, o, matrimonis sien punits pecuniariament a arbitre del president del dit Regne placet Regie maiestati
ID no. of Witness 83 cnum 10226
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 187r-v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 187] Nos Joannes dei gratia rex aragonum … et ceritani
intr.: Ammaduertente (…) dicti regni tendere visa sunt etc.
dispositio: Jtem senyor molt excellent com en lo dit regne de Mallorques se fassen alguns matrimonis clandestins … sien punits pecuniariament a arbitre del president del dit regne placet Regie maiestatis ad dignitatis regie beneplacitum
datatio: Dat jn villa fraga die vicesima septembris a natiuitate domini Millesimo quadringentessimo sexagesimo … anno tertio
Note segueix en llatí fins al f. 194v
ID no. of Witness 84 cnum 10227
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 196-197v
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits dispositio: D[…] Bernad per la gracia de Deu Abbat del Monestir Darles Commissari demunt dit vista ab diligensa e examinacio la supplicacio donada al señor Rey per en Guillem Robert … [ 197] … e los demunt dits Ciutadans quant aquelles coses sentencialment absoluem
conf.: Donada e publicada fo aquesta sentencia presents … [ 197v] … no fos per alguna delas parts appellada passa en cosa judicada
Note segueix en llatí als ff. 198-246v
ID no. of Witness 85 cnum 10220
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 124v-125
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 124v] Nanfos Per la gracia de deu Rey de Arago … de barcelona
salutatio: al amat e als faels procurador real … [ 125] … saluts e gratia
pream.: […]pitat nos hauer (…) com demunt es contengut. Dat Ayça iiij jorns ala entrada de octubre lany M.cc lxxx vij
Note segueix un document del rei Martí i d'altres en llatí fins al f. 129v
ID no. of Witness 86 cnum 10218
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 123v-124
Title(s) Disposició legal en procés d'estudi, promulgat
Incipit & Explicits intitulatio: [ 123v] Pateat vniuersis quod nos Petrus dei gratia Rex Aragonum … comesque barchinone
dispositio: attendentes quod subditorum nostrorum Comanda sit … [ 124] … appendentium jussimus apponendum. Dat maioricis pridie chalendas Junij anno domini MCCC xxxxiij vic.
testimonis: Testes sunt Jnfans Petrus … Raymundus de Anglaria
Record Status Created 2008-11-05
Updated 2008-11-06