Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1082
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number d.II.15 | Antic vij.H.4
Title of volume [D]E ARAGON ( a la tira de pergamí daurat que serveix de protecció al tall)
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)
1462 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 379 (= III + 1-373 + III)
Collation 111 216 38 410 518 616 7-814 99 1016 1114 1216 1314 1416 156 1616 1714 18-1916 20-212 22-2512 2614 27-2912; volum format per quaderns de mides diverses, dominen els de set i vuit bifolis, alguns tenen restes de bifolis tallats i d'altres de fulls encartats
Page Layout 30 línies (f. 10)
42 línies (f. 13)
38 línies (f. 28)
Size pàgina 300 × 215 mm
caixa 195 × 155 mm (ff. 10-11 caixes molt irregulars, mesurades al primer foli de la disposició)
caixa 195 × 110 mm (ff. 12-26 mesurat al f. 13)
caixa 194 × 112 mm (ff. 27-31)
Hand cortesana (ff. 10-11v)
notarial (ff. 12-26)
mà del s. XV (ff. 27-31v)
gòtica altres mans gòtiques amb diversos graus de cursivitat (resta del volum)
Watermark ulleres amb creu (al cos del volum,) (Briquet 10626, Lucca: 1467, Perpinyà: 1476;)
tisores (al text llatí) (Briquet 3685, Firenze: 1459-1460, Lucca: 1465;)
campana (al quart quadern;)
unicorn (al f. 8;)
muntanya de tres cims (al f. 274;)
carro (al f. 119;)
raïm (al f. 272;)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 274;)
carro diferent de l'altre del volum (al f. 343)
Pictorial elements Caplletres: la primera obra catalana està decorada amb caplletres de cos superior (10-29mm) i ombrejades en vermell; calderons (algun amb una petita filigrana) i títols, en vermell. La segona i la tercera obra catalanes tenen una senzilla decoració amb caplletres de cos superior (15-50mm), fetes sempre en l'estil de notaria, amb ombrejats en vermell a les caplletres i a les majúscules de text de cos lleugerament superior; calderons en vermell. Totes les caplletres de cos superior inclouen una decoració molt efusiva i rica, amb llargues cues i curves, a més de dobles i triples línies de decoració
Caplletres: de cos superior (10-29 mm) i ombrejades en vermell (primera obra)
Calderons en vermell (algun amb una petita filigrana) (primera obra)
TÍtols en vermell (primera obra)
Caplletres: amb senzilla decoració amb caplletres de cos superior (15-50 mm), fetes sempre en l'estil de notaria, amb sombrejats en vermell a les caplletres i a les majúscules de text de cos lleugerament superior. Totes les caplletres de cos superior inclouen una decoració molt efusiva i rica, amb llargues cues i curves, a més de dobles i triples línies de decoració (segona i la tercera obra catalanes)
Calderons en vermell (segona i la tercera obra catalanes)
Other features Justificació: el primer text no té cap mena de justificació; el segon té la caixa traçada a punta de plom, amb línies de guia per als renglons tirades a tinta marró molt clara i la primera línia escrita; aquest tipus de justificació arriba fins al f. 27 -primer de la tercera obra- la resta dels folis d'aquesta peça no duen línies de guia per als renglons i la pauta està ocupada de manera més irregular; a partir del f. 275 trobem pautat tabeliònic
Perforacions: perforacions rodones als extrems de les línies fonamentals de justificació, molt a prop dels talls
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: alguns quaderns no en tenen i a partir del cinquè (f. 63), coincidint amb un canvi de mà trobem reclam vertical ajustat a la línia de la caixa, més endavant torna a aparèixer un reclam horitzontal, al quadern dotzè (f. 155), ara decorat amb un traç vermell; reclam centrat horitzontal al segon quadern
Signatures: numèriques al primer foli del quadern (p. e., f. 133 = 8a) o alfanumèriques (f. 244 = b ij)
Condition paper amb barbes, folis sense tallar per igualar-los; exemplar força ben conservat, té taques de brutícia i d'humitat i els marges dels fulls són una mica desgastats; no conserva cap foliació antiga unitària; entre els ff. 20 i 46 hi ha alguns folis numerats a ploma al centre del marge superior, a partir del f. 46 hi ha una foliació alfabètica A-V amb quatre folis marcats amb cadascuna de les lletres (tot i semblar una numeració de quaderns, la col·lació no es correspon amb aquesta numeració); a partir d'aquest punt torna a aparèixer la numeració a ploma en alguns folis i d'altres vegades la trobem al centre del marge inferior; una mà moderna ha foliat a llapis tot el volum permetent fer referències unitàries. Són en blanc els ff. 6-8v, 26v, 32-35v, 40v-45v, 118-119r, 207v, 272-274v, 343r-v, 364v, 369v-372v i 373v
Binding del monestir, del segle XVI, una tira de pergamí daurat flexible protegeix el tall i duu el títol
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] 1586 ad quem (Antolín, p. 439)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. d.II.15 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 24-5 , n. 31-3
Tractat a: Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 8 , n. 13
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:443-45
Note Volum factici format per varies unitats que tenen en comú el tipus de textos, però amb característiques codicològiques diferents.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12582
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11375
Domingo Bonfill. Consilia de emphiteusi ad Mercurianum Amalrici
Language llatí
Date escrit 1401 - 1420 ?
Incipits & explicits in MS text I: [ 1] Super questione … in modum seuentem
text II: En total aquesta vagueria se vsa empara … E yo rescriujli segons deuall apar
Note Es copien les dues epístoles en llatí, que arriben fins al f. 2v, precedides d’una explicació en català
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1449
Location in volume ff. 10-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1981
Miquel Vin. Requesta
es. Requesta
Language català
Date escrit 1464-07-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Requeste feta per lo venerable en mjquell viñes com adefenedor delles generalitats dell principat de cathalunya
text: P2er en Guillem dela bruna mercader dela ciutat debarchinona esobre cullidor dels drets del general e Generalitats del principat de Cathalunya lo qual fonch trames enla present ciutat de vich per los magnifichs deputats de cathalunya en lo mes de mag proppessat foren fetes les requestes … [ 11v] … dela present esser feta carta publica vna e moltes […]
colofó: fujt tradita presens copia die sabbati inter nonam et decimam computata .vij. julij annj [MCCCC] lxiiij
Note l'anotació del transcriptor ens informa sobre la velocitat de la còpia: una hora ha costat reproduir tres pàgines i unes vuit línies en una escriptura molt aèria i ràpida
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 314
Location in volume ff. 12-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1246
Diputació del general. Petició a la reina d'Aragó (Joana) i resposta
Language català
Date promulgat 1461-06-21
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 12] Senyor molt alt e molt excellent
pream.: J6nextimable es lo be procehint del compost orde erepos dela cosa publica … [ 12v] … Sera de merce de vos Senyor consentir e Atorgar
text: P4rimerament Senyor Suplique lo dit Principat elos deputats e consell aquell representantz en virtut dela comissio dela cort de leyda feta a sinch de dehembre An. M.cccc.lx. Sie de merce vostra alta senyora declarar a maior cautela … [ 26] … o perjudici engendrar ala fforma desus dita en alguna manera. Petrus dolier prothonotarius
conf.: D4ate acte firmate et jurate fuerunt supra dicte responciones decretaciones et concessiones … domjne Regjne La Reyna. Jn Curie reginalj
Note al marge del f. 26 el mateix copista va afegir un text oblidat: “Comjte oliue Johanne ferrandis deredie maiore”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 100
Location in volume ff. 27-31v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1069
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols entre senyors i pagesos de remensa
Language català
Date promulgat 1462-05-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] C2apitols e apuntaments della aujnença concordada entre los homens o pagesos uulgarment appellats de remença de vna part. E los senyors dells dits homens della part altre … E subseguexen les respostes concordades e fetes per los dits senyors per la forma seguent
intr.: E2 primerament per confessar bona fe ales coses que paren als dits pagesos … e daqui auant no esser molestats
rubr.: Responen los dits senyors segons ja es respost al precedent capitol Delles jntestia. Cugutia. Exorquia. Arcia. Ferma despoli. e Remença
text: P3rimerament suppliquen e demanen los dits pagesos que totalment sens alguna retencio o memoria de esser jmposat algun dret sien lauats Ramença de homens e de fembres … [ 31v] … e Consells lurs ne sian determenadors
auten.: P3ost hec vero die xxviiij.o mensis madij Annj natiujtati dominj Millesimj Quadringentesimj sexagesimj secundj Gabriel arrencada (…) presentis ciujtatis vicensis retulit et fidem fecit se predicta capitulationem (…) et prout moris est
References (most recent first) Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas 6-15 (ed. text)
Note anotacions marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-06