Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1081
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number B102-V2-4 | Antic 70-IV-10 | Antic B102-V1-1 | Antic 102-V1-1 | Antic 102-I-1
Title of volume Capitols del Gremi | y Offici | de Forners | m. cccc. xv ( petita peça de pergamí subjectada amb claus, escrit a tinta negra)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 1-[58] + I
Collation 112 210 38 46 510 6-76
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 260 × 190 mm (f. 2)
caixa 186 × 125 mm
Hand gòtica (als ff. 1-15)
cursiva de mans diferents (a partir del f. 16)
Pictorial elements Caplletres: bipartides als ff. 1, 2v, 3; caplletres de tres unitats de pauta en vermell i blau amb decoració afiligranada en vermell i lila alternant; caplletra inicial (també de tres unitats de pauta) bipartida en vermell i blau amb afiligranat lila; en tots els casos l'afiligranat s'estén pel marge (als ff. 1-12)
Calderons calderó de la rúbrica en vermell
Altres: resta del volum sense cap tipus de decoració
Other features Justificació: a punta seca, tot i que no es respecta en alguns folis
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition signes d'ésser un exemplar molt emprat. Foli 19v en blanc. La foliació, en xifres aràbigues i tinta negra, arriba fins al f. 56. A l'inici hi ha un foli antic en blanc amb la portada
Binding enquadernat per Brugalla el 1964, en pell negra, amb decoració lleugera en ferro sec amb 5 bullons a cada coberta. Tanques de metall, 4 nervis i tall en vermell
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Note Manuscrit en curs d'estudi.

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 99
Location in volume ff. 2v-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1068
Desconegut. Capítols del gremi i ofici de forners
Language català
Date escrit 1415
Title(s) in witness Capitols del gremi y offici de forners
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] Tenores vo. dcor. capitulor. sunt vt jnferius sequntur
pream.: E4n nom de nostre senyor deu (…) Mossen sant Marçal. Los prohomens flaqueres e flaqueres e forners dela Ciutat de Mallorques offiren si matex … [ 3] … e en lo dit benauenturat mossen sant Marsal
text: P6Rimerament que tots aquells o aquelles qui volran esser en la dita almoyna o Confraria … [ 12] … denunciaran al Exequidor dela Casa dels bans los qui seran cabuts en les dites penes en que lo fisch participa
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10961
Location in volume f. 12r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10988
Gremi de fusters. Confirmació dels capítols de 1415
Language català
Date promulgat 1417-05-25
Incipits & explicits in MS text: [ 12] Dimarts a xxv del mes de Maig del any dela nativitat de nostre senyor .Mccccxvij. lo honorable mossen Palay vnjs Caualler lochtinent del noble mossen olfo de proxida Gouernador del Regne de Mallorques a Supplicacio dels dits flaquers … [ 12v] … e forners (…) presta son decret e auctoritat als capitols demunt scrits (…) lo qual es aytal
Note intervé el notari “Vitens abeyar”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11095
Location in volume ff. 12v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10989
Gremi de fusters. Capítols de 1419
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 12v] I2tem que si mester sera que los dits sobreposats se haien aplagar per raho del dit offici … [ 13] … segons es ordonat en los dits capitols detras scrits
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11096
Location in volume f. 13r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10990
Gremi de fusters. Confirmació dels capítols de 1419
Language català
Date promulgat 1419-09-01
Incipits & explicits in MS text: [ 13] Diuendres lo primer die de setembre del any […] de nostre senyor Mil.cccc denou lo noble mossen Olfo de proxida … [ 13v] … presta son decret e auctoritat als dos capitols pus prop desus jnscrits (…) pos açi mon acustumat de notaja Signe
Note confirma el notari Bernat de frexenet
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11097
Location in volume ff. 14-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10991
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Lluxent. Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1420
Language català
Date promulgat 1420
Incipits & explicits in MS acc.: [ 14] Los presents sis capitols dauayll jnsertats son fets e manats per lo noblle Gouernador a requesta e supplicaçio dels fornes e flaques … la dona matas
text: I2tem uol e mana lo noble Mossen Olfo de proxida (…) del Regne de Mallorques a raquesta e supplicacio dels forners dela Ciutat de Mallorques … [ 15] … que stiga e sie encorragut a merçe dela cort
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11098
Location in volume ff. 15r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10992
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Lluxent. Confirmació dels capítols de 1420
Language català
Date promulgat 1420-08-16
Incipits & explicits in MS text: [ 15] Diuendres a xvj dies del mes dagost del any dela natiuitat [….] M.cccc. vjnt lo dit noble mossen olfo de proxida … [ 15v] … presta son decret e auctoritat als sis Capitols pus prop dessus jnserts (…) signe lo qual es aytal
Note segueixen textos en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11099
Location in volume ff. 16v-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10993
Desconegut. Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1428
Language català
Date promulgat 1428 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 16v] Jtem que com la confraria del dit offici dels forners e flaquers e almoyna de aquella attes les poques gents e pobres qui son en aquella e les massions per supplir ala necessitat de alscuns dela dita confrari no abasten … [ 17] … la dita pena contenguda en lo capitol demunt dit conuertidora en la dita manera
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11100
Location in volume f. 17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10994
Desconegut. Confirmació dels capítols de 1428
Language català
Date promulgat 1428 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 17] Los die e any demunt predits … mon acustumat de notaria signe
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11101
Location in volume ff. 17v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10995
Bernat de Llupià. Capítols del gremi de forners de Mallorca
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 17v] I3tem que com en temps del noble mossen Olfo de proxida (…) de Malorques sia stat en hun capitol prouehit … per lo qual se vinguen scruyre dubs tres jorns
text: [ 18] Jtem vol e mana axi mateix lo dit honorable lochtinent … la meytat al fisch del senyor Rey e lalatra meytat ala caxa dela almonya
Note signatura autògrafa de Bernat de Llupià. Segueix la confirmació en llatí de 1437
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11102
Location in volume f. 19r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10996
Desconegut. Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1455
Language català
Date promulgat 1455-09-22
Incipits & explicits in MS datatio: [ 19] Nouerunt vniuersi. Quod Anno anativitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo quintio Die videlicet lune vicesima secunda mensis Septembris
intr.: Coram nobili et magnifico domino ffarncischo de erillo mjlite (…) regente. Comaruerunt. Anthonius canet … capitula tenoris sequeetum
salutatio: Molt noble e magnifich lochtinen general
pream.: Temps ha passat alguns no corcordants se delas obras de misericordia que cascun christia deu exercir … [ 19v] … sien decretats e auctoritzats. Etc
text: P2rimo que deci auant negun conffrare dela dita conffraria dels dits fforners per alguna causa ne raho nos puesque desepar ne exir dela dita conffraria … romanga en se força e virtut
Note segueix la confirmació en llatí. Mà cursiva humanística
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11103
Location in volume f. 20r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10997
Desconegut. Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1457
Language català
Date promulgat 1457-10-07
Incipits & explicits in MS datatio: [ 20] Die venerjs vij mensis Octobris anno anativitate dominj M.cccc L septimo
text: Los die e any demunt dits com denant lo nobla e magniffich loctinent general e lo honorable … [ 20v] … en los bens de tots e qualseuol altres contrafahents
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-07-12