Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10814
Authors Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua
Titles Capítols de la confraria
Date / Place promulgat Mallorca (illa / illes) 1496-05-25
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10241
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 78 (BITECA manid 2854)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (catàleg)
Location in witness ff. 1-9v
Title(s) Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25
Incipit & Explicits intr.: [ 1] Nouerunt vniuersi quod anno anatiuitate dominj M cccc lxxxxvj die autem mercurij xxv. Mensis maij Coram spectabilj … [ 1v] … tenore
rubr.: Capitols fets e ordonats per los sobrepossats e promens ensemps ab alguns confrares dela confraria del glorios mossen sant anthonj de padua
dispositio: E primerament a honor e gloria de nostro Sor deu Jesucrist e dela sua beneyta mara e del glorios mossenyer sant anthonj de padua han ordonat los sobrepossats promens confrares dela dita confraria que per tant com entemps passat segons clarament semostra e es manifest los traginers appellats vullgarment de garrot comensaren … [ 9v] … enla antrada de dit offici
dispositio: Jtem mes han ordonat que per las robas y mercaderias … en aquella roba qui rebra dan
ID no. of Witness 2 cnum 10242
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 78 (BITECA manid 2854)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (catàleg)
Location in witness ff. 10-16v
Title(s) Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25
Incipit & Explicits intr.: [ 10] Nouerint vniuersi quod anno anatiuitate domini M cccc lxxxxvj die autem mercurij xxv. mensis Maij Coram spectabilj … nagnifico Pontio dornos (…) et sunt suius tenoris
rubr.: Capitols fets e ordenats per los sobre posats e promens ensemps abalguns Confrares dela confraria del glorios mossenyer sant Antoni de padua
dispositio: E primerament a honor e gloria de nostre [f. 10v] Senor Jesu christ e dela sua benjta Mara e del glorios mossenyer Sanct Anthoni de padua han ordenat los dits sobreposats promes confrares dela dita Confraria que per tant com en temps pessat segons clarement se mostre é es manifest los traginers apellats vulgarment de garrot … [ 16] … gitat dela dita Confraria
certificació: Et quibus quidem Capitulis presentatis lectis … [ 16v] … subssignata est. Dornos Regens
nota: Copia huius modi in his septem papiri foliis minoris (…) per me Gasparem Mulet … vt infra
Note còpia del s. XVI dels capítols de 1496. El f. 18 té una disposició de 155?
ID no. of Witness 3 cnum 10243
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 78 (BITECA manid 2854)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (catàleg)
Location in witness f. 19
Title(s) Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25
Incipit & Explicits dispositio: [ 19] Jtem […] sobrepossats y promens del dit [collegi] de traginers de garrot que dequi auant qualseuol confrara que pendra vna feyna puga cridar … dela dita Confraria
Note mà del s. XV. Al verso una anotació sobre la confraria de mà del XVI o XVII
Record Status Created 2008-05-20