Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1079
Authors Johannes Cassianus
Titles Collationes patrum
Col·lacions dels Sants Pares
Vitae Patrum
Date / Place traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 7, 10-12 i 26-7 , n. 4, 11 i 59
Note hi havia tres exemplars d'aquesta obra a la biblioteca de la Reina Maria. El primer, anomenat Suma de collacions e dits dels sants pares, que començava: “Comença lo prolech dela seguent obreta sobre les collacions”, el text inc. “Verament en que dubta” i acabava al f. lxvj “o pecador hages pietat de tu mateix”. El segon amb la rúbrica “Comencen les rubriques de aquest libre appellat Vitis patrum”, després “Comencen les collacions dels sants pares” i el text inc. “No es negun dubte en lo mon esser sostengut per neguns merjts” i acabava “la qual cosa es sobre tots los altres bens. Deo gracias”. El tercer titulat Les collacions de Jhoan Caçia, començava amb la rúbrica “Aci comencen les xxiiij collacions” i el text “Al molt alt e molt excellen princep e senyor” i acabava “per totes les gents del mon amen tots temps”
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 110
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10265 (BITECA manid 1090)
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. i-ii prel. + 1ra-77ra
Title(s) Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?] pròleg
Pelagius I, Papa… Verba seniorum, traduït 1458 ad quem
Collacions dels sants pares
Incipit & Explicits rubr.: [ ira prel.] Començen les Rubriques appellat collacions dels sants Pares ço es a saber los Consells de sancta vida que fahien los sants Pares Monges e hermjtes E los bons eximplis e la bona doctrina que donauen als altres
índex: P3rimerament del prolech del present libre en la prima carta … [ iira prel.] … Los Monges nouicis en lo temps dels sants pares lxxv
rubr.: [ 1ra] Començen les Collacions dels Sants Pares les quals foren escrites per alguns dexebles lurs a perdurabla memoria dels esdeuenidors
text: N7o es negun dupte lo mon esser sostengut per merjt dels Sants Pares Dels quals en aquest libre lurs doctrines son scrites … [ 77ra] … de cor nex posseyment dela perfeccio dela caritat apostolical Ço es amor de deu la qual cosa es sobre tots los altres bens. Deo gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Benedictum sit nomine domini nostri jhesuchristi et gloriose virginis Marie Matris eius et omnjum sanctorum suorum in eternum et vltra Amen
References Editat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-59
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28