Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10783
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Cecilia
La vida de santa Cecília
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:1180-87
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12175
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxva-ccxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxva] De sncta sicilia
text: C2etilia [sic] uerge fo de molt noble linatge de Roma efo nodride en sa jmfantea enla fe de christ … [ ccxiira] … En apres ela trames la sua anima adeu. On sant urba la seboli entrels bisbes e feu dele sue case esgleya
ID no. of Witness 2 cnum 11749
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 60vb-63rb ff. 140vb-143rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 60vb] De senta cecilia
text: C2ecilia uol aytant dir com liris del cel … [ 61ra] … e en les esteles per gran sauiea e per gran ueritat que auie
text: C2ecilia uerge de molt noble lynatge de roma … [ 63rb] … En apres ela trames la sua anima a deu. on sent urban la seboli entre los bisbes. e feu de la sua casa esglesia
Note al f. 63rb segueix un text llatí amb lletra una mica acurada i una prova de ploma “finjto ljbro sit laus et glorja christo. hamen”, amb lletra desacurada. Als ff. 63va (143va mod.) fragment d’una taula amb lletra gòtica cursiva amb trets de bastarda: “De sent siluestre en. | De sent paul primer ermite en […] De sent antoni en | De sent basili en”; f. 64r en blanc; al f. 64v, a dues columnes, un altre índex en lletra posterior, cursiva i maldestra: “.j. de sant siluestre | .vj. de sant pau primer ermjta [….] cxxxv de les .xj. mjlja uerges | cxxxvij de santa silja”
ID no. of Witness 3 cnum 12091
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 259vb-261ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 259vb] Del nom de santa Sicilia
text: S4icilia verge fo de molt Noble liyatge de Roma e fo noyrida en sa enfantesa en la fe de christ … [ 261ra] … E sent vrba la sebeli entrels bisbes E fe dela seua casa molt Noble casa
ID no. of Witness 4 cnum 11754
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness f. IIIva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ IIIva] C2[e]cilia uol aytant dir com li[ri] de cel … [ IIIvb] … […]
Condition incomplet
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona. No podem donar l’explicit de la segona columna pel mal estat que presenta el suport
ID no. of Witness 5 cnum 11520
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccclxxxv-ccclxxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccclxxxv] De la interpretacio del nom
text: Cicilia vol aytant dir com liris del çel e com via de çechs … per gran saviesa e per gran virtut que avia
tit.: De la vida de santa Cicilia
text: Cicilia verge fo de molt noble linatge de Roma e fo nodrida en sa infantesa a la fe de Christ … [ ccclxxxviii] … on sent Urba la sabulli entre los bisbes e feu de la susa casa esgleya
ID no. of Witness 6 cnum 11268
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxvvb-ccxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvvb] La interpretacio de santa Cecilia verge e martyr
text: [c]4Ecilia vol tant dir com liri … [ ccxvira] … çoes per gran sauiesa e per gran virtut que hauia
tit.: De santa Cecilia
text: [c]4Ecilia verge fon de noble linatge de roma: e fon nodrida en sa infantesa enla fe de jesu christ: … [ ccxviirb] … E feu dela sua casa vna sglesia:axi com lon hauia pregat
ID no. of Witness 7 cnum 10087
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxciiivb-ccxcvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxciiivb] La interpretacio de sancta Cecilia
text: [ ccxciiiira] [C]5Ecilia vol tant dir com liri de cel: o via de cechs … ço es per gran sauiesa e per gran virtut que hauia
rubr.: La vida de sancta Cecilia
text: C5Ecilia verge fonch de noble linatge de roma: e fonch nodrida en sa infantesa en la fe de iesu christ … [ ccxcvva] … e feu dela sua casa vna sglesia axicom lon hauia pregat
ID no. of Witness 8 cnum 10789
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxvvb-ccxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cecília (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvvb] La interpretacio de sancta Cecilia verge e martyr
text: C4Ecilia vol tant dir com liri de cel o via de cechs … [ ccxxvira] … ço es per gran sauiesa e pe gran virtut que hauia
rubr.: De sancta Cecilia
text: C4Ecilia verge fon de noble linatge de Roma:e fon nodrida en sa infantesa enla fe de jesuchrist … [ ccxxviirb] … E feu dela sua casa vna sglesia:axicom lon hauia pregat
Record Status Created 2008-03-14
Updated 2008-03-14