Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1076
City and Library Girona Arxiu Capitular
Collection: Call number Carbonell 69 | Antic Arm I-Est.III-22-69 | Antic 950
Title of volume Petri Michaelis Carbonelli Adversaria - 1492 ( al llom)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 282 (= I + i-cclxxxi)
Page Layout 3 columnes (ff. 200-202)
2 columnes
Size pàgina 290 × 210 mm
caixa 208 × 117 mm (f. clxxvii)
Watermark escut en forma de rombe amb dos pals, corona i creu (al cos del volum,) (semblant a Valls Wat. 113: s. XV (sense creu i amb la corona de dimensions una mica diferents), tipus Briquet tipus 2065, doc. 1470a Palermo i 1478 a Torino, però molt més petit, és molt semblant al que es troba a BNF esp. 229 f. 8 (BITECA manid 1318))
corona damunt les lletres “S B” (al cos del volum,) (semblant a Valls Wat. 142: 1477 (amb les lletres “S H”))
Pictorial elements Caplletres: sense caplletres
Rúbriques algunes rúbriques en vermell
Other features Justificació: plegat tabeliònic executat amb més o menys cura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita
Perforacions: aparentment sense senyals de perforacions
Condition un foli afegit entre els 78 i 79, sense numerar, manca el f. 244, probablement; són en blanc els ff. 86-87r, 155v, 162, 168v-169, 202v-205, 219-235, 257r, 258v, 262v-263r, 264r; s'observen errades a la foliació; el primer full és de pergamí
Binding en pergamí, antiga, en forma de sobre, amb una corretja i un fermall, típica d'arxiu
Associated persons Altres va fer una còpia parcial, avui a la Real Academia de la Historia, en Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated Texts Conté un poema al f. 199v, de mà posterior texid 2221 Desconegut, Puesto tengo el pensamiento castellà
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1318 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 229. 1444-02-22 a quo - 1500. Col·lectiu, Cançoner bilingüe català-castellà de París (Q), compilat 1401 - 1500.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. 69 de la Biblioteca Capitular de Girona. Cançoner de Pere Miquel Carbonell (2013)
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Tractat a: Badia i Margarit (1999), Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua 90-5 , n. inclou facsímil en color dels ff. 200-202
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:502-4
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Tractat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 139-43
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 36-7 , n. n2
Vist per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 12:111-5
Note amb anotacions posteriors. A finals de la dècada dels vuitanta fou restaurat al monestir de Solius (Baix Empordà) i el juliol de 2002 tornava a estar en restauració
Internet http://www.biteca.net/filigrana/105corones/001009.html filigrana corona
http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007002.html fiiligrana escut vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 756
Location in volume ff. 200-202
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1535
Bernat Fenollar, Prevere. Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Language català
Date escrit 1492
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200] Regles de esquiuar vocables o mots grossers o pagesiuols. Mots o vocables los quals deu esquiuar qui be vol parlar La lengua Catalana a juy del Reuerend preuere mossen Fenollar e \mossen hieronym pau/ altres homens diserts Catalans e Valentians e prestantissims trobadors
text: Es primerament euitar de metre … [ 202] … e jus son usitats e bon parlar
nota: Nota. que en scriure Lettre en vulgar es manester vsar de bona orthographia ço es yo amare aquell amare. jre. jra. yo camjne ab / a / yo ame aquell ama … E los masculins ab /a [ratllada i substituïda per “e”]/ com ara Pere [amb esmena] per pera / Masseta per Massete /et. sic de ceteris
References (most recent first) Badia i Margarit (1999), Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua
Badia i Margarit (1953), “Regles per esquivar vocables o mots grossers o pagessívols. Unas normas del siglo XV sobre pureza de la lengua catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Badia i Margarit (1951-52), “Regles per esquivar vocables o mots grossers o pagessívols. Unas normas del siglo XV sobre pureza de la lengua catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Badia i Margarit (1950-52), “Regles per esquivar vocables o mots grossers o pagessívols. Unas normas del siglo XV sobre pureza de la lengua catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Text a dues i tres columnes. La tercera columna acull una anotació que potser un complement o part de l’obra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 807
Location in volume ff. 206-210
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1573
Bernat de Granollachs. Llunari
Language català
Date escrit 1484 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] Sumari dels girants e plens de la luna e dels Eclipsis del Sol e dela Luna e deles festes mouibles e del temps deles nupties. e del Auent e dels quatre temps del any los quals cascun Christia que de edat sia es tengut de deiunar
intr.: Dela nobilissima art e scientia de Astrologia es stat tret lo present sumari per lo egregi e sapientissim Astrolech mestre Bernat de granolachs mestre en arts e en medecina dela jnclita Ciutat de Barcelona … e los plens dela luna sumat per cascun mes eparanyades del any present que comptam Mil cccc Lxxxiiij fins en lany Mil DL segon. Largament e manifesta e demonstrara en lo present libre. Aximate \i/x son en lo present libre tots los Eclipsis del sol e dela Luna que seran en lo dit temps [… f. 206v] Les quals festes seran notades en cascuna anyada al peu del compte de la Luna
rubr.: Nupties
text: Les primeres nupties entren tots anys lo Jorn de sant Jlari que es a .xiij. de Janer e duren fins a Septuagesima … [ 210] … Assensio a .xx. de Maig . Cincogesma a xxx. de Maig. corpus christi a x de juny
colofó: Leix men aci de continuar pus ho tinc continuat en altra libre en stampa
Note Existeix un incunable castellà de l'obra a la Biblioteca de Catalunya. A l’inici del volum hi ha un paràgraf amb la presentació de l’obra i l’autor, al qual segueixen cinc paràgrafs que en descriuen el contingut
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 562
Location in volume ff. 253-254v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1435
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Vós, En galant, vergonya teniu poca
Language català
Date escrit 1475 - 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253v] Cobles fetes per Pere Michael Carbonell archiver del Senyor Rey en lahor e defensio de vna dama qui [“era” ratllat] exia del Bany segons es pintada en vn drap de pinzell ab vn Galant qui la te abrassada e ab altre que sona Orguens e altres scolten acompanyats de vna altra Dama e ab vn Gat que sona vn lehut dauant la Taula ques dinauen E ara es retaula guarnit e comprat en lany Mil .D. e Quattre de la natiuitat de nostre Senyor E en loch de jugar Lo dit Carbonell a gloria de nostre Senyordeu e dela Sacratissima Verge Maria mare sua ses dispost compondre aquelles: Co es en les festes de Nadal del any dela nativitat de nostre Senyor Mil Cinccents e Cinch
rubr.: Parla la Dama
text: Vos en Galant Vergonya teniu poca … [ 254v] … Com vos siau de tots gran protectora
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4227
Location in volume ff. 259-260 ([?])
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3189
Pere Miquel Carbonell i de Soler. O Senyor just e Rey dels dominants
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259] ✠ Jesus ✠. Aquesta es la primera obra que yo Pere miquel carbonell notari publich de Barçelona he fet ans que fos notari ço es en lo quart Digmenga de Coresma que comptauem .xxx. de Març del any Mil .ccc. Liiij. per honor de vna joya de santa Maria magdalena que lo discret mossen Mon\t/serrat torres preuere posa dins la Esglesia de sant Just dela dita Ciutat. [segueix el text afegit en tinta marró] E jatxia aquesta obra no sia axi be composta e polia com yo volria ara que so en edat de lxxx anys: empero per esser la primera \Obra biocada/ e feta en la florida edat no la vull abilitar sino ques stiga vt jacet
text: O2 senyor iust e Rey dels dominants … [ 260] … Del saber guay e cert nom desplaura
Poetic Stanza 8 x 13, 2 x 7
Note segueixen unes línies més de la rúbrica en vermell, però el text fou ratllat i sobrescrit per evitar-ne la lectura, al temps que s’ha afegit altre text en la tinta del text, tot amb la mateixa lletra. Al marge s’afegí: “Obra \biocada/ dela gloriosa Magdalena: parlant de petigencia en honor dela qual fon posada la dita joya enla Esglesia de sanct Just de Bar. per mossen Montserrat Torres preuere e per mi en la trona de la dita Esglesia expandida”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4016
Location in volume f. 261va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3185
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Ave pia Magdalena
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 261v] [text ratllat] Aquesta es la segona obra que yo Pere miquel carbonell notari publich de Barcelona \he feta/ en lahor dela gloriosa Magdalena e per honor dela joya quis posa dins la Esglesia de sant Just dela dita Ciutat Digmenge que comptauem .xvij. de Juliol del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc Setanta quatre
rubr.: Diue Marie Magdalene orationem tum latino: tum vulgari sermone rythmisque [uallatam ratllat] confertam Petrus Michael Carbonellus Barcinonensis edidit canicula regnante Anno Christi M. CCCC.LXXIIIJ
text: [ 261va] A4ue pia magdalena … [ 261vb] … Adiens locum diuarum
Poetic Stanza 4 x 8
Note text en català i llatí. Segueixen altres textos en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12371
Location in volume f. 264va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4529
Montserrat Torres, Prevere. Plorant planyent passant pena
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 264v] Danca feta per lo discret mossen Montserrat torres preuere en laor e honor dela gloriosa sancta Maria magdalena
tit.: [ 264va] Refany [sic]
text: Plorant planyent passant pena … [ 264vb] … Dels sants haie portio
Poetic Form 1 x 4, 4 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 108
Location in volume f. 265ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1077
Desconegut. Al jorn incert quan Déu vendrà
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 265] Cobles del judici fetes per mestre Antoni Canals del orde de preicadors
text: [ 265ra] Al jorn incert quant Deu vendra | Conexerem | Los bens els mals que fets haurem … [ 265v] … Car aquest tot [“tots” esmenat en “tot”] jor nos confon | fort malament. Deo gracias
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Antoni Canals, OP
References (most recent first) Vist per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1406
Location in volume f. 266ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1952
Montserrat Torres, Prevere. Pus es guerra comoguda
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266r] Danca retronxada feta per lo dit mossen Montserrat Torres preuere en lahor e honor de nostra dona
text: [ 266ra] Pus es guerra comoguda | vers mj fort e treballosa … [ 266rb] … Haie de vos gloriosa | Consell fauor e aiuda
Poetic Form dansa retronxada
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2648
Location in volume f. 266ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2882
Montserrat Torres, Prevere. Vostre fill supplicau
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266] Altra dança semblant ala propdita per lo trobador mateix
text: [ 266ra] Vostre fill suplicau | Reyna de clemença … [ 266rb] … Quel enemich no vença | A mossen riambau
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Note sota el darrer vers de la composició s'ha copiat la rúbrica “Tornada”, que no es va arribar a incloure
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2649
Location in volume f. 266va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2883
Montserrat Torres, Prevere. Protho martyr glorios
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266v] Dança de Sant Steue feta per mossen Montserrat Torres preuere en fauor de Monges
text: [ 266va] Prothomartyr glorios | Steue quin los cels regnes … [ 266vb] … Don jamay nos desepae | e aci fina ton cors
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 6 x 8
Note les quatre darreres paraules de la rúbrica foren afegides posteriorment en tinta marró
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 92
Location in volume f. cclxviira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvii] Altres cobles del judici
text: [ cclxviira] Lo jorn del judici | Parra qui haura fet seruici | Vn rey vendra perpetual … [ cclxviirb] … Deuotament a deu pregau | De cor ab gran deuocio | Quens aport a saluacio
Condition incomplet
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 2, 13 x 4
Note els vv. 3-10, 19-22, 15-18, 31-34, 39-42, 47-50 de la versió C de Baucells i Reig es corresponen a les quartetes 1-3, 8-10 i 13 d'aquest testimoni. Transcrivim a continuació les quartetes 4-7 i 11-12: “[4] Les steles salteraran | E del cel caure monstraran | la luna no dara claror | Ans monstrara molt gran negror | [5] Los arbres suaran de sanch | Vn semblant cas no fonch vist hanch | Tot lo mon sera en tristor | Noy haura negu qui no plor | [6] La mar molt alt sen puiara | E prestament se baxara | Los peys sentran forment cridar | E los homens molt entristar | [7] Los homens qui prop mar seran | A les muntanyes fugiran | Hiran cridant molt congoxats | Semblaran folls e / desolats | [11] Vna gran trompa sonara | Quels morts / e vius despartara | E manara generalment | A tots ques leuen prestament | [12] Lo fill de deu a qui sera | A tots les plagues mostrara | Als bons dara vidaternal | Als mals infern perpetual”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2652
Location in volume f. 268ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2886
Montserrat Torres, Prevere. Sant Esteve glorios
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 268r] Altra dança de Sanct Esteve. Dança feta per mossen Montserrat Torres preuere a lahor de Sant Steue e en fauor de Monies
text: [ 268ra] Sant esteue glorios | Siau remembrant de nos … [ 268rb] … Dels martyrs e la darrera | Hora senten ton socors
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2653
Location in volume f. 268rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2887
Montserrat Torres, Prevere. Disposamnos a fer be
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 268rb] Dança dela coresma
text: Disponam nos a fer be | Pusque la coresma ve … Trebayllem guardar perdons | No qual demanar per que
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 4
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2651
Location in volume f. 268va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2885
Montserrat Torres, Prevere. De Sant Joan la festa
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 268v] Dança feta per mossen Montserrat torres prueuere a laor de sanct Joan
text: [ 268va] De sant Joan la festa | Veniu a celebrar … [ 268vb] … Del sathan sils enfesta | Ell los sabra guardar
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Note les cinc darreres paraules de la rúbrica foren afegides posteriorment en tinta marró
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 2654
Location in volume f. 269ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2888
Montserrat Torres, Prevere. Lo beneit infantó
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269r] Dança feta per mossen Montserrat Torres preuere a laor del infant jesus e dela sua natiuitat
text: [ 269ra] Lo beneyt infanto | Jesus adorem lo … [ 269rb] … A nosaltres pynons | A mi hun gros capo
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note la part final de la rúbrica “a laor…” fou afegida posteriorment, en tinta marró
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2650
Location in volume f. 269va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2884
Montserrat Torres, Prevere. Vuy en aquest dia
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269v] Altre dança feta per Mossen Montserrat Torres preuere a lahor de la Nativitat de Jesucrist
text: [ 269va] Vuy en aquest dia | Tots mogam alegria … [ 269vb] … E ab nouells sons | Balem tot lo dia
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 4
Note la part final de la rúbrica “a laor…” fou afegida posteriorment, en tinta marró
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2655
Location in volume ff. 270ra-271ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2889
Francesc Segarra. Christians a supplicar
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 270ra] Altra dança feta per vn trobador del orde de sant francesc de observança appellat frare Francesc Segarra. Dança en honor lahor e gloria e reuerentia dela coronatio e conceptio dela intemerada sacratissima e totstemps verge Madona Santa Maria aduocada dels peccadors
text: Christians a supplicar | vos coue a mi placada … [ 271ra] … Dareus lo quem demanau | E gloria infinida
Poetic Form dansa
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8, 3 x 4, 1 x 8, 1 x 4
Note text amb nombroses correccions
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2656
Location in volume f. 271rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2890
Pere Miquel Carbonell i de Soler. O vosaltres Cristians
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 271rb] Lo coble seguent yo pere Miquel Carbonell he ordenat. Parla la sacratissima verge Maria mostrant esser indignada contra los christians
text: O vosaltres christians | Per questau tant obstinats … Si axi voleu estar | Nom digau pus aduocada
Poetic Form cobla
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-20