Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10743
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Saviniano et Savina
La vida de sant Savià i de santa Saviana
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:891-94
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12133
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clixra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clixra] De santa Sauiane
text: L2a jstoria dela sua germane dela qual fa hom la festa mayorment … [ clixva] … la crida per la ciutat que tots uenguessen sebolir la fembra pelagrina perque fo sebolida per tots honradament
Note aquesta vida i l’anterior, que en aquest manuscrit tenen inicials principals separades, són en la Legenda aurea una sola història
ID no. of Witness 2 cnum 12132
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clviiiva-clixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiiva] De sent Sauia
text: S2auia ena Saujna foren fiyls del noble baro en Seuin mas era paga … [ clixra] … fo tocat ab la sanch mantinent fo guorit. Sofferi passio sent Saujan en les .kalendes. de febrer
Note aquesta vida i la següent, que en aquest manuscrit tenen inicials principals separades, són en la Legenda aurea una sola història
ID no. of Witness 3 cnum 11589
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 189va-190va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 189va] De Sent Sauian e de senta saujna
text: S7Auian e Na sauina foren fils del noble baro en sauin mes era pagua … [ 190va] … per so que tots uenguessen sebelir la femna pelegrina per que tots la sebeliren honradament
ID no. of Witness 4 cnum 11482
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxcvii-ccxcix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxcvii] Les vides de sent Savia e de santa Saviana
text: Savia e Saviane foren del noble baro en Savia mas era paga qui engenra Savia de la primera muller … [ ccxcix] … per que el dit baro trames la crida per la sua ciutat per ço que tots venguessen sabullir la fembra palagrina per que tots la sabulliren honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10971
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cciiiirb-ccvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiiirb] De sent sauin e de santa sauina
text: S3Auin e sauina foren fils de molt noble baron en sauin mas era paga … [ ccvva] … per so que tots uinguesen sebulir la fembra peregrjna perque tots la seboliren honradament
ID no. of Witness 6 cnum 11233
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxviirb-clxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviirb] La vida de sant sauia e de santa sauiana
text: [s]5Auia e sauiana foren fills del noble baro sauin que era paga.e engenra Sauia de la primera muller. e dela segona engenra Sauiana e abdos apellas per son nom … [ clxxviiira] … En aquest dia se fa festa de santa sabina:muller de valenti noble caualler. e com no volgues sacrificar regnant adria emperador fon degollada
ID no. of Witness 7 cnum 10047
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxxiiiira-ccxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiiira] La vida de sanct sauia e de sancta sauiana
text: S5auia e na sauiana foren fils del noble baro en iauin qui era paga … [ ccxxxvra] … e com no volgues sacrificar regnant adria emperador fonch degollada
ID no. of Witness 8 cnum 10755
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxviirb-clxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Savià i de santa Saviana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviirb] La vida de sanct Sauia e de sancta Sauiana
text: S4Auia e Sauiana foren fills del noble baro sauin qui era paga … [ clxxviiira] … e com no volgues sacrificar regnant Adria emperador fon degollada
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14