Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10741
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Augustino
La vida de sant Agustí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:841-72
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12060
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 209va-213ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 209va] Del nom de sant Augusti prolech
text: A4ugusti ac aquest nom per excellencia de dignjtat o per feruor damor … [ 209vb] … la seua vida compila en possedj bisbe clamant se segons que diu casidorus en lo libret dels Nobles barons
rubr.: De sant Augusti
text: A4ugusti Noble doctor en la proujncia daffrica En la Ciotat daffrica el fo fil de Notables parens … [ 213rb] … nj daltres delits del cors nom demans tant solament vul daqueles causes quim son mester a vida e no sobres
Note inclou la rúbrica “Dela transffiguracio de sant Agosti”
ID no. of Witness 2 cnum 11586
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 181va-187rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 181va] De sent augusti
text: A7Vgusti hac aquest nom per excellencia de dignitat o per feruor damor … la sua uida compila en posidi bisbe de Calamensa. segons que diu Casidoro en lo libre dels barons nobles
text: A7Vgusti fo noble doctor en la prouincia dafrica e fo fil donests parens … [ 187rb] … ni dautres delits del cors nom demans. tan solament uul daqueles causes quem son mester aiuda e no sobres
ID no. of Witness 3 cnum 11479
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxxxiii-ccxciii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxiii] La interpretacio del nom
text: Agusti ach aquest nom per excelencia de dignitat e per fervor damor e per demostrament del nom … la sua vida compila Possedi bisbe de Calamensa segons que diu Casiodor en la vida dels barons nobles
tit.: [La vida de sant Agusti]
text: Agusti fo noble doctor en la provincia de Affrica e fo fill de honests parents … [ ccxciii] … de menjars ne de beura ne de banys ne daltres delits del cors nom demans ten solament vull deuqlles coses qui son mester a vida he no sobres
ID no. of Witness 4 cnum 10968
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxcvvb-ccirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvvb] De sent agustin
text: A3Gusti fo noble doctor enla prouincia dafrica e fo fil de nobles parents … [ ccirb] … ni daltres delits nom demans tan solement uul daqueles coses quim son mester aiuda e no sobres
ID no. of Witness 5 cnum 11231
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxxva-clxxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxva] La interpretacio de sant Augusti
text: [A]4Ugusti hague aquest nom per excellencia de dignitat: o per feruor de amor … La sua vida compila possidoni bisbe de calamensa.segons que diu cassiodorus enlo libre dels nobles barons
tit.: La vida de sant Augusti
text: [a]5Ugusti fon noble doctor enla prouincia de affrica:çoes enla ciutat de cartayna.e fon de nobles parents e honests … [ clxxvrb] … Ne de menjar:ne de beure:de banys: ne daltres delits del cors nom demanes: tan solament vull daquelles coses que son mester a vida
ID no. of Witness 6 cnum 10045
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxxvira-ccxxxivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvira] La interpretacio de sanct agusti
text: [A]4Gusti hague aquest nom per excellencia de dignitat: o per feruor de amor … [ ccxxvirb] … segons que diu cassiodorus en lo libre dels nobles barons
rubr.: La vida de sanct Agusti
text: A5Gusti fonch noble doctor en la prouincia daffrica: ço es en la ciutat de catayna … [ ccxxxivb] … ne daltres delits del cors nom demanes. tansolament vull daquelles coses que son mester a vida
ID no. of Witness 7 cnum 10753
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxxva-clxxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Agustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxva] La interpretacio de sanct. Augusti
text: A4Ugusti hague aquest nom per excellencia de dignitat:o per feruor de amor … segons que diu Cassiodorus enlo libre dels nobles barons
rubr.: La vida de sanct Augusti
text: A4Ugusti fon noble doctor enla prouincia de Affrica : çoes enla ciutat de cartayna … [ clxxvrb] … ne daltres delits del cors nom demanes:tansolament vull daquelles coses que son mester a vida
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14