Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1073
Authors Consolat de Mar
Titles Reglament del Consolat de València
Ordenances de l'antiga forma judiciària del Consulat del Mar (Capmany)
Capítols sobre el procés dels cònsols de València
Incipit & Explicits prol.: Aquests són los bons stabliments e les bones costumes … qui deja donar nòlit de la sua persona sens sa mercaderia
text: Com patro vol començar nau, què deu declarar als personers … E per les rahons desusdites fon fet aquest capítol
Date / Place promulgat València 1401 - 1450
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de el reglament judicial d'aquesta obra fou adoptat per texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
References (most recent first) Editat a: Capmany de Monpalau i Surís (1791), Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado 317-68 (ed.)
Subject València
DRET
MAR
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1848
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. xxxvvb-lxvijvb ff. 40vb-72vb
Title(s) Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 40vb] Assi comensen los capitols del consolat de la mar e primerament de la eleccio dels consols e del iutge capitol primer
text: C6Ascun any la uespra de la festa de nadal de nostre senyor los promes nauegants patrons e marjners ho partida daquels appleguen conseyl en la esgleya de sancta thecla de la dita ciutat … [ 72vb] … E per les rahons desus dies fon feyt aquest capitol
Note segons la numeració marginal que pot ser de finals del s. XV o del XVI té ccliij capítols. El manuscrit s'obre amb la còpia de les franqueses en llatí, tot i que els enunciats (una mena d'índex) al davant de cadascuna estan en català, mentre que les rúbriques i el text van en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 104
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 124 (BITECA manid 1040)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. 17-24 prel.
Title(s) Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450
Incipit & Explicits text: [ 17 prel.] C5ascun any la vespra de Nadal de nostre senyor … [ 24 prel.] … sobra la qual empare fermansa alguna noy es Rebula
Note els ff. 17-24 prel. són 4 diplomes col·locats entre la taula i el text del manuscrit original, escrits per la mateixa mà, a la primera meitat del segle XV
ID no. of Witness 3 cnum 1659
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 56 (BITECA manid 1960)
Copied 1491 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. 1ra prel.-18rb prel. + i-clviiiva
Title(s) Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450
Incipit & Explicits índex: [ 1ra prel.] F3Orma de alegir los consols e lo jutge deles apellacions dela cort del consolat dela mar en cartes .j. … [ 18va prel.] … Declaracio dels bans .clxxxvij. | Contencio
rubr.: [ jra] Norma de alegir los consols e lo jutge de apellacions dela cort dell consolat dela mar dela Ciutat de Valencia
text: Q8ascun any en lo vespre dela festa de nadall de nostro senyor los promens nauegants e patrons e marjners dela ciutat de valencia ho partida de aquells aplegan consell en la sglesia de sancta tecla dela dita Ciutat e aquj per eleccio … [ clviijvb] … e si a mes munta mes e si deualla ameny leuan hom segons que sera
Condition incomplet
Note manquen alguns folis al final. Una marca al final del text del Consolat remet a una nota afegida al marge inferior: “Hic in editione Barchinonensi interferunts, aprobationes legum maritimum suprascriptarum”; sembla ésser la mateixa mà que afegi al final del volum una nota en francès
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-26