Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10722
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Simplicio Faustino et Beatrice
La vida de sant Simplici i sant Faustí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:682
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12112
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiira] De sent duplici [sic] e de sent fausti
text: S2uplici eenfausti foren frares on con no uolguessen sacrificar ales ydoles esl soferren molts turments a Roma per en dioclecian … [ cxxviiirb] … cels qui ab el eren els se conuertiren ale fe de christ e recomptaren a tots la passio de sancta beatriu uerge ne con fo venyade per deu
ID no. of Witness 2 cnum 12038
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 178va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 178va] De sant Suplici
text: S2uplici en fausti foren frares E co no volguessen sacrifficar [f. 178vb] ales ydoles els sofferiren molts turments a Roma per en dioclesia … E recomtaren atots la passio de santa Biatriu verge nj co fo venyada per deu
ID no. of Witness 3 cnum 11165
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 149vb-150ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 149vb] De sent Suplici e de sent Fausti e de Senta Beatriu Verge Martirs
text: S4Uplici en Fausti foren frares no uolguessen sacrificar a les ydoles els sofriren mouts tormens a roma per en dioclecian … [ 150ra] … e recomtaren atots la passio de santa beatriu uerge ni co fo uenyada per deu
ID no. of Witness 4 cnum 11458
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxii] De les vides de Supplici e an Fausti
text: Supplici e an Fausti foren frares on con no volguessen sacrificar a les idoles ells sofferiren motls turments en Roma per an Dioclecia … e recomptaren a tots la passio de santa Beatriu verge ne com fo venjada per Deu
ID no. of Witness 5 cnum 10945
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxvrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvrb] De sent suplici e den fausti
text: S3uplici e en fausti foren frares on con els no uolgesen sacrificar ales idoles els sofariren molts turmens a roma per en diocleçia … [ clxvva] … recomtaren a tots la pacion de santa biatriu uerge ni con fo uenjada per deu
ID no. of Witness 6 cnum 10026
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxcvb-cxcira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simplici i sant Faustí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvb] La vida de sanct Simplici e sanct Fausti
text: S5Jmplici e en fausti foren germans: e com no volguessen sacrificar ales ydoles ells sofferiren molts turments en roma per en dioclecia … [ cxcira] … E recomptaren a tots la passio de sancta beatriu verge: ne com fonch veniada per Jesu christ
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14