Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1071
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Ordinacions d'abreviar plets i qüestions del regne de Mallorca (Montserrat Ms. 202)
Date / Place promulgat 1439-09-28
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Bernat de Llupià, cavaller
References (most recent first) Editat a: Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 10309
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 153-165
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 153] Les nouissimas ordinacions fetas o ordonades sobre los abreugaments dels plets
intitulatio: M4Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonço per la gracia de deu Rey darago … e de Sardanya
pream.: hauent a cor lo ben auenjr e pacifich stament dela cosa publica … presentats a nos per los amats e faels nostros mossen Berenguer vnjs en ffrancesch exalo e Nanthonj oliues ambaxadors anos tramesos per la Ciutat e Regne de Mallorca vns Capitols e ordinacions dela tenor saguent
intr.: O2rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreujacio de plets e questions liurades [f. 153v als honorables en berenguer vnjs … les quals ordinacions son les quis saguexen
tit.: Primo que tota questio no sobrepuyant cc. libres stant per contracte corredor o albara se ha adetermenar per vna sentencia mityensant altercacio verbal
dispositio: E2 Primerament es ordenat que totes aquellas questions delas quals sta lur fet en contracta o en ffe de corrador … [ 164v] … e lauors per ara ab tenor dela present reuocam cancellam e aboljm e declaram no hauer alguna força ne valor
datatio: Es stat aço e fet ala [f. 165] nostra Ciutat de Gayeta a xv dies de Juny en lany dela Nativitat de nostro senyor M cccc xxx Nou de aquest nostro Regne de Sicilia dessa far any sinch e dels altres nostros Regnes any vjnt e quatre
auten.: Senyal de nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … lo nostro sagell pendent hauem manat esser aposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis … Consiliarij dominj Regis predicti
ID no. of Witness 2 cnum 3212
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 197 (BITECA manid 2864)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499
Location in witness ff. 30-35v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] Les ordinacions reyals sobre lo abreujament deles corts [sic]
intr.: Manifesta cosa sia atots que Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago (…) e de Cerdanya. Hauents a cor lo benauenjr e pascifich stament dela cosa publica … vns Capitols e ordinacions dela tenor seguent
pream.: Ordinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreuiacio de plets … les quals ordinacions son les ques seguexen
dispositio: E primerament es ordenat que totes aquelles questions deles quals sta lur fet en contracte o en fe de corredor … [ 35] … e declaram no hauer alguna força nj valor
datatio: Es stat dat aço e fet en la Ciutat de Gayeta a xv. dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor M.cccc Trenta Nou de aquest nostre Regne … any xxiiij
auten.: Senyal ✠ de Nos Nalfonso … hauem manat esser posat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Quj predictis … [ 35v] … Consiliarij dominj Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei Georgij cathala … et vltima natiuitat
Note lletra amb influència de la bastarda
ID no. of Witness 3 cnum 10246
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 161 (BITECA manid 2858)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (Avenoza)
1201 - 1499 (catàleg)
Location in witness ff. 39-48v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 39] Secunda subuenit Nona fahent lo notari expressa mencio del cas xvijo demanant xviiij los honoraris per jnaduertencia vltima Natiuitat
intr.: Dominus Rex mandauit michi Georgio catala jn cuius posse … jn consilio
pream.: Ordinations nouelles fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets e questions atorgades loades e autorizades per lo molt alt senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e Regne de Mallorca en lany dela natiuitat de nostre senyor M.cccc Trenta Nou
intitulatio: Pateat vniuersis quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Cupientes conseruationj et augmento rei publice … [ 39v] … tenor sequitor jn hunc modum
rubr.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques als honorables en berenguer vniç donzell per lo braç militar e ffrancesch axelo Ciutada per lo braç dels Ciutadans Anthoni oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: Primerament Com lo honorable mossen Pere callar surrepticient la Reyal celsitut tostemps salua e contraforma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa franquesa … [ 48v] … E declaram no hauer alguna forsa ni valor
datatio: Es stad dat aco e fet enla nostra Ciutat de Gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc Trenta nou de aquest nostre Regne de Sicilia de cafar any Sinch E dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Sig ✠ num de nos Nalfonso … lo nostre segell pendent hauem manat esser apposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis jnterfuerunt … Consiliarij domini Regis predicti
certificació: Sig ✠ mei Georgij catala dicti Serenissimi domini Regis Secretarij atque per totam terram et dicionem suam … corrigitur autem julmeis [?]
ID no. of Witness 4 cnum 2872
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 30-39
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] O5rdinationes Noue facte per honorabiles Juratos Ciuitatis et regnj Maioricarum supra abreuiatione littium et questionum concesse laudate et autorizate per Serenissimum dominum nostrum Regem honorabilibus Ambaciatoribus dicti regni Anno anatiuitate domjnj Millessimo CCCCo Tricesimo Nono
intr.: [A]5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de lopia Caualler … [ 30v] … que dela obseruança de aquellas algu nos pusca excusar. Dat. en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostre senyor. M.cccc.xxxxviiijo
intitulatio: [M]5Anifesta cosa sia que nos Nalfonso … e de Sardayna
pream.: hauent a cor lo benauenjr e pacifich stament … [ 31] … huns capitols e ordinations del tenor seguent
text: [O]4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets … Les quals ordinacions son les quis seguexen
rubr.: Deles questions no sobrepuiants valua de CC. lliures. les quals stan llur fet de contracte o de fe de Corredor
dispositio: [P]3Rimerament es ordenat que tots [f. 31v] aquelles questions deles qualls sta llur fet en contracte o en fe de corredor en albara … [ 38] … declaram no hauer alguna forsa nj valor
datatio: Es stat aço he fet [sic] en la nostre Ciutat de Gayeta a quinze dies de Juny en lany dela Natiuitat [f. 38v] de nostre senyor. M.cccc. trenta nou de Aquest nostre Regne de Siçilia deça far any Sinch he dels altres nostres regnes anyvintiquatre
auten.: Senyal ✠ de nos Nalfonso … hauem manat esser apposat. Rex alfonsus
testimonis: Testes qui qui predictis … Conciliarij domjnj Regis predicti
certificació: Signum mei Georgij Catala dicti Serenjssimj domjni Regis secretarij … [ 39] … per jn aduertencia vltima Natiuitat
certificació: Domjnus rex mandauit mihi Georgio Catala Jn cuius posse firmauit atque Jurauit et fuit prouisa Jn consilio
Note als ff. 1-28v hi ha unes ordinacions de 1413 que només tenen en català el preàmbul
ID no. of Witness 5 cnum 102
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 207 (BITECA manid 1083)
Copied Ciutat de Mallorca (Riera): 1451 - 1500 (Riera)
Location in witness ff. 1-19v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits intr.: [ 1] Ara hoiats que mana lo honorable Mossen bernat de lupia Caualler Conceller del molt alt Senyor Rey loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler Conceller e Camarlench del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sien … perço que dela obseruança de aquelles negu nos puga scusar. Dades en Mallorques a xxiiij de Setembre any Mill CCCC xxx viiij. Ffon publicada la present crida per en verdum corredor delas corts a xxviiij de setembre any M CCCC xxxviiijo dia e any desus dit
rubr.: Aquestes son les ordinacions ab ques regexen les corts en los plets quis menen fetes e fermades per lo molt alt Senyor Rey Nalfonso Rey de Arago E son aquestes quis saguexen Jmpetrades per los honorables Mossen berenguer Vniç francesch axelo e Anthonj oliunes [sic] Missatgers
pream.: N4Os Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago … e Nanthonj oliues Ambaxadors anos tramessos per la Ciutat e Regne de Mallorques huns capitols e ordinacions dela tenor seguent
text: E3 primerament es ordenat que totes aquelles questions delas quals sta en llur fet en contracte / o en fe de corredor … [ 19v] … ecom la dita pena sera comesa teruost sia feta axecucio de aquella E sia pagada ala part aduersa ressant tota appellacio
ID no. of Witness 6 cnum 10815
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness pp. 22v-29v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 22v] Ordjnacions nouelles ffetes per los honorables Juratats [sic] dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la Abreuiacio de plets e questions Atorgades lohades e Auctorjzades per lo molt Alt senyor Rey Als honorables Ambaxadors dela Ciutat e Regne de Mallorques En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mill Quatrecents trenta Nou.
intitulatio: [P]3ateat vnjuersis quod nos Alfonsus dei gracia Rex aragonum … et Cerjtanje
intr.: cupientes conseruacionj et augmento rey publice Ciujtatis … Anthonj oliues per las parts foranas Ambaxadors de Mallorques
dispositio: [ 23] P3rimerament com lo honorable mossen pera callar surrepticiament la reyal celcitut tostemps salua e contra fforma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa ffranquesa comansant … moltas vagadas no han aquella resistencia que si mateix
dispositio: [ 28] placet domjno Regi et quonjam parum esset Rem publicam … [ 29] … jn ffuturim Recipientes et legittime stipulantes
datatio: Datum et hactum est hoc jn nostris ffelicibus castris apud turrjm de Carbonayre die decimo nono mensis maij secunde Jndicto Anno Anatiuitate domjnj Mo cccco trjcesimo nono … vero Regnorum nostrorum Anno vicesimo quarto
auten.: Sig num Alffonsi dei gracia Regis Aragonum … jussimus jnpendenti Rex alfonsus
testimonis: Testes ffuerunt Ad predicta presentes Johannes de viginti mjlis … consiliarij domjnj Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei Johannjs sallent illustrjssimj domjnj Regis scriptorjs … [ 29v] … georgio catala Jn cuius posse ffirmaujt atque juraujt
ID no. of Witness 7 cnum 8870
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. xxv-xxxii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] sequitur ordinationes vulgo dicte. Capítols de mossen beranguer Uris
rubr.: Ordinationes nove facte … honorabilis ambasciatoribus Dicti Regni anno anatiuitate domini M.cccc.xxxviiij.
intr.: Ara hoiat queus mane lo honorable mossen bernat de lopia … deaquellas algu nos pusque excusar
datatio: Dat en Dias [f. xxxvv] xxviij de setembre any dela Nativitat deu nostre Senyor M.cccc.xxxviiijo
intitulatio: Manifesta cosa sie que Nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Sardayna [sic]
pream.: havents a cor lo ben avenir … del tenor seguent
rubr.: Ordinacions fetas per los honorables Jurats … son las quis seguexen
tit.: [ xxvi] delas questions no sobrepuiant valua des de las quals lur fet sta en contracte o en fet de Corredor
text: Primerament es ordenat que totas aquellas questions deles quals sta lur fet en contracte … [ xxxiv] … qui las demunt dites coses firmam loham e Juram [f. xxxii] E aquest jnstrumen lo nostrosegell havem manat esser posat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt … domini Regis predicti
certificació: Signum mei Georgi Catala (…) ultima nativitat … Dominus Rex (…) jn consilio
ID no. of Witness 8 cnum 2347
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 17-22
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Ordinacions nouelles ffetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la Abreuiacio de plets e questions Atorgades loades e Auctorizades per lo molt Alt Senyor Rey Als honorables Ambaxadors dela Ciutat e Regne de Malorques En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mill cccc tranta [sic] Nou
intr.: [A]3ra hoiats queus mana lo honorable Mossen Bernat de luppia Caualler … [ 17v] … per ço que dela obseruança de aquellas negu nos puscha scusar
datatio: Data en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostro senyor M cccc xxx viiij
intitulatio: Maniffesta cosa sia a tots que Nos nalffonso perla gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
pream.: hauents lo cor a beneuenjr e pasciffichar stament dela cosa publica de nostres Regnes lo gouern e regiment dels quals nos es comanat … capitols e ordinacions del tenor saguent
acc.: Ordinacions ffetas per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobra abreujacio de plets e questions … [ 18] … Les quals ordinacions son las qujs sagueixen
dispositio: E3 primerament es ordonat que totas aquellas questions delas quals sta llur ffet en contracte o en ffe de corredor en albara o en testimonis … [ 21v] … ab tenor dela present reuocam cancellam e abolim e declaram no hauer alguna fforça nj valor
datatio: es stat dat aço e [f. 22] ffet enla nostra Ciutat de gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc trenta Nou … dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Senyal ✠ de nos alfonso perla gracia de deu Rey darago … lo nostre segell pendent hauem Manat esser apposat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt quj predictis jnterffuerunt nobiles virj Johannes dixar luppus … consiliarij domjnj regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei georgij catalla dicti Serenissimj domjnj Regis secretarij publici … et fuit promissa in consilio
ID no. of Witness 9 cnum 295
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. lxxxiii-lxxxxii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Ordinations de abreuiar plets y questions del present regne de Mallorca
Incipit & Explicits pream.: [ lxxxiii] A5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt Senyor Rey Loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler conseller Camarlench del dit molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sia … [ lxxxiiiv] … E prendre de aquelles trellat: per ço que dela obseruança de aquelles negu nos puga escusar: Datum en mallorqua a xxviij de Setembre any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo
exordi: M3Anifesta cosa sia atots que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago de Sicilia de ça e della (…) hauents acor lo ben auenjr e paciffich estament dela cosa publica de nostres Regnes … vns Capitols e ordinacions del tenor seguent
text: [ lxxxiiii] O4Rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreuiacio de plets e questions liurades als honorables en berenguer vniç per lo braç dels Cauallers … [ lxxxxii] … faent lo notari expressa mencio del cas xvij. demanant xviiij los lxiij pere jnaduertencia / vltima Natiujtat
conf.: Domjnus mandauit mihi Georgio Catala jn cuius posse firmauit et fuit prouisa jn Consilio
ID no. of Witness 10 cnum 9801
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 38v-48
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Ordinations nouelles fetes per los honorables Jurats per la Ciutat e regne de mallorques sobre la abreuiatio de temps [ratllat] plets e questions atorgades loades e auctorizades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e regne de Mallorques en lany dela Natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC. trenta Nou.
intitulatio: P3Ateat vniuersis Quod Nos alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Cupientes conseruationi et augmento republice Ciuitatis … [ 39] … Antoni oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: P3Rimerament com lo honorable mossen Pere Callar surrepticiament la reyal celcitud tostemps salua e contra forma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa franquesa comensant … [ 46v] … moltes vegades no han aquella resistencia que si marex
dispositio: Placet domino regi Et quomodo parum esset rem publicam … [ 47v] … E altris apud turrim de Carbonayre
datatio: die decimo Nono mensis Maij sedem Jndictam Anno anatiuitate domini millesimo Quadringentesimo Tricesimo non\o/ … Regnorum nostrorum Anno vicesimo quarto
auten.: S5ig ✠ num Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … [ 48] … Jussimus Jmpendentis. Rex Alfonsus
testimonis: T3estes fuerunt ad predicta presentes Joannes de uiginti milijs … Consiliarij domini regis predicti
certificació: S5ig ✠ num mei Joannis sallent dicti Jllustrissimi dominu regis scriptoris … Georgio Catala Jn cuius posse firmauit atque Jurauit .P.
Note f. 48v en blanc
ID no. of Witness 11 cnum 9800
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 29v-37v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] Ordinations Nouelles fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiato de plets e questions atorgades loades e auctorizades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e Regne de Malorques en lany dela Natiuitat de nostre Senyor .M.cccc Trenta nou
intr.: A3Ra hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de luppia … [ 30] … perço que dela obseruança de aquelles negu nos pusca scusar
datatio: Dat en Mallorques A xxviij de Setembre any dela Natiuitat de nostre Senyor M. cccc.xxx Nou
intitulatio: M4Anifesta cosa sia atots que nos Nalfonso per la gratia de deu Rey darago … e de Sardayna
pream.: hauents a cor lo benauenir e pacifich stament dela cosa publica de nostres Regnes Lo gouern e regiment del qual nos es comenat … [ 30v] … huns Capitols e ordinations dela tenor seguent
tit.: Ordinations
acc.: O3Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre abreuiacio de temps [tatxat] plets e questions … Les quals ordinations son les quis seguexen
rubr.: Deles questions no sobre puiants valua de .CC. libres Les quals stan llur fet en contracte o en fe de Corredor
dispositio: [ 31] E3 Primerament es ordonat que totes aquelles questions deles quals sta llur fet en contracte o en fe de corredor en albara o en testimonis … [ 37] … e declaram no hauer alguna forsa nj valor
datatio: Es stat dat aço e fet en la nostra Ciutat de gayeta a quinze dies de Juny en lany dela Natiuitat de nostre senyor .Mil CCCC. trenta Nou … e dels altres nostres regnes any vint e quatre
auten.: [ 37v] S6enyal ✠ de Nos Nalfonso per la gratia de deu Rey darago … lo nostre sagell pendent hauem manat esser apposat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis Jnterfuerunt Nobiles viri Joannes dixar … Consiliarij domjni Regis predicti
certificació: S2ig ✠ num mei Georgij Catala dicti Serenissimij dominum regis Secretarij … atque jurat et fuit promissa in consilio
Note el primer text, ff. 1-29, està tot en llatí excepte les rúbriques: “Ordinations nouelles fetes e ordonades en la Ciutat de Mallorques per los magnifichs Jurats dela dita Ciutat. En lany dela natiuitat de nostre senyor M.ccc.xiij.”. F. 38 en blanc
ID no. of Witness 12 cnum 3485
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 35-45
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Ordinations nouelles fetes per los honorables jurats dela ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiatio dels plets e questions atorgades loades eauctoritzades per lo molt alt senyor Rey als honorables ambaxadors dela ciutat e regne de Mallorques enlany dela natiuitat de nostre senyor M cccc xxxxviiij [sic]
intitulatio: P4Ateat vnjuersis etc. Nos Alfonsus dei gratia Rex aragonum … [ 35v] … tenor sequjtur Jn hunch modum
rubr.: Memorial fet per los honorables jurats dela ciutat e regne de Mallorques Als honorables en Barenguer vuiz donzell per lobras mjlitar Francesch axelo ciutada per lobras dels ciutadans e Anthonj oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: P3Rjmerament com lo honorable mossen pere callar surrepticiament la Reyal celcitud tostemps salua e contra forma … [ 44v] … Anno anatiuitate dominj Millesimo Quadrjngentesimo Tricesimo nono (…) aliorum Regnorum nostrorum Anno vjcesimo quarto
conf.: T3estes fuerunt ad predicta (…) Domjnus Rex mandaujt michi Georgio catala jn cujus posse firmauit atque juraujt
auten.: [ 45] Precedentes ordinationes aljbro ordinationum curje gubernationis Regni Maioricarum … fuerunt jn presentj libro continuate per me Georgium pastor Regia auctoritate notariorum publicum Maiorjca
Note té afegits posteriors i inclou al f. 45 les correccions i addicions a aquestes ordinacions referents als anys 1398 i 1411-1418 (en llatí i català) transcrites per una mà més tardana
ID no. of Witness 13 cnum 3506
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 26-33v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 26] Ordinations nouelles fetes per los honorables jurats dela ciutat y regne de Mallorques hon per la abreujacio de plets e questions atorgades loades e auctoritzades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela ciutat e Regne de Majorca en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxxviiij
procl.: I3Tem mana lo honorable mossen Bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques … [ 26v] … per ço que dela obseruansa de aquells negun nes pusca scusar. Dade en Mallorques a vuit vuyt [sic] de Satembre Any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil quatrecents Trenta nou
intitulatio: M3Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonso per la gratia de deu Rey de Arago … huns Capitols e ordjnations del tenor seguent
rubr.: Ordinations
dispositio: O4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreujatio dels plets equestions liurades als honorables en Barenguer vuiz … [ 33] … Es estat dat asso efet enlo nostro Ciutat de Gayeta aqujnsa dies de Juny enlany dela Natiujtat de nostra Senyor Mil Quatrecents trenta nou de aquest nostre Regne de Cicilio deça far any Mil edelsaltres nostres Regnes any xxiiijo. [S]Enyol
auten.: [ 33v] T3Estes sunt quj predictis … perme Georgium pastor Regia auctoritate notarium publicum Maiorca [?]
ID no. of Witness 14 cnum 10209
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 31-64
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] (…) renguer Vriz
rubr.: Ordinationes noue facte per honorabiles Juratos Ciuitatis et Reni maioricarum … millessimo CCCC trigessimo nono
acc.: Ara hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de lupia Caualler … [ 31v] … excuar Datum en Mallorca (…) Mil quatrecents [xxxv]iiij
intitulatio: Manifesta cosa sia que nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdenya
intr.: Sauents acord lo benauenir e pacifich estament dela cosa publica … vns capitols e, ordinations del tenor seguent
pream.: Ordinations fetas por los honorables Jurats de la Ciutat y Regne de mallorca sobre la abreuiacio dels plets … [ 32] … son les quis [seguexen]
rubr.: De las questions no sobrepuyants valua de cc [..] Las quals lur fet esta en contracte o, en fet de corredor
dispositio: Primerament es ordonat que totes aquelles questions delas quals sta llur fet en contracte … [ 64] … e de niguna efficacia ço que per vosaltres esta fet encontrari
datatio: Dat en Gayeta a xvij de Juny M.CCCC xxxviiij. Rex Alfonsus
Note incipit de la rúbrica il·legible
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02