Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10713
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Maria Magdalena
La vida de santa Maria Magdalena
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:628-42
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11910
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxirb-cxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxirb] Dela entrepretacio del nom de sancta. Maria magda[lena]
text: M2aria uol dir deles mars ho illumjnade per aquestes … [ cxiva] … car la hon abundauen los defaliments sobre habundancia de gracia
tit.: De sancta .Maria. magdale[na]
text: M2aria magdalene es axi apelade per lo castel de magdalo efo fiyla de nobles parents ço es de linatge reyal … [ cxiiivb] … costa lo seu lit ab molts algels [sic] estant ala sua anima qui sen puia con acoloma alcel
ID no. of Witness 2 cnum 11735
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 39va-40vb i 45ra-48ra ff. 119va-120vb i 125ra-128ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 39va] De sancta maria magdalena
text: M2aria uol dir deles mars mar o enlumenadriu o en lumenada … [ 40ra] … car la ona bundaue los falimentz sobre agunda gracia
tit.: Dalo eleix
text: Maria magdalena es axi apellada per lo castel magdalon … [ 40vb] … ela ana en ues els. e ab ses
text: [ 45ra] beles paraules els als fahie partir de les errors … [ 48ra] … costa lo seu lit ab moltz clergues estant. E la sua anima que sen puya com a coloma en lo cel
Note el text s'interromp en el f. 40vb i es reprèn en el f. 45ra
ID no. of Witness 3 cnum 12030
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness 165vb-169rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 165vb] Del nom de santa Maria Magdalena prolech
text: M4Aria vol dir deles mars mar o enlumjnadrju o en lumjnadora … [ 166ra] … car la on abundauan los faliments habunda gracia
rubr.: De santa Maria magdalena
text: M4aria magdalena es axi apelada per lo Castel Magdalo E fo fila de Nobles parens … [ 169rb] … la sua anima que sen puya al cel coma coloma
ID no. of Witness 4 cnum 11157
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 138ra-141ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 138ra] De senta Maria magdalena
text: M4Aria uol dir de les mars mar o en luminadriu o en luminada … [ 138rb] … car la on hundauen falimens sobre habunda gracia
text: M4Aria magdalena es ayxi apelada per lo castel magdaleno e fo fila de nobles parens … [ 141ra] … ela sua anima que sen puya ayxi con acoloma
ID no. of Witness 5 cnum 11450
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxvi-ccxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvi] La interpretacio de santa Maria Magdalena
text: Maria vol dir de les mars mar o illuminadriu ho illuminade … car la hon abundaven los deffalliments sobraabundave gracia
tit.: De la vida de santa Maria Magdalena
text: Maria Mgdalena es axi apellade per lo castell de Magdalo e fo filla de nobles pares ço es de linatge real lo seu pare avia nom Ciri e la sua mare Eucaria era apellade … [ ccxx] … en la sua mort fo vista santa Magdalena costa lo seu lit ab molts angels estant e la sua anima qui sen puga com a coloma al çel
ID no. of Witness 6 cnum 10937
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cliiivb-[?]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiivb] De santa maria magdelena
text: M3Aria magdelena es axi apellada perlo castel magdalo e fo fila de nobles parens … […]
Note manca el f. 156
ID no. of Witness 7 cnum 11203
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxvb-cxxxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvb] La interpretacio de santa Maria magdalena
text: [a]4Aria [sic] vol dir amargosa mar: o illuminadora: o iluminada … Car alla n [a]bundauen los defalliments:sobreabunda gracia
tit.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [ cxxxira] [m]4Aria magdalena es appellada per lo castell de magdalo: e fon filla de nobles parents: çoes de linatge real. lo seu pare hauia nom siri:e la sua mare hauia nom eucaria … [ cxxxiivb] … Enla sua mort fon vista sancta maria magdalena prop lo seu lit ab molts angels:e la sua anima qui sen puia com a coloma al cel
ID no. of Witness 8 cnum 10017
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxviiivb-clxxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiivb] La interpretacio de sancta Maria magdalena
text: M5aria vol dir amargosa mar o illuminadora: o illuminada … [ clxxixra] … car alla on abundauen los defalliments: sobreabunda gracia
rubr.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [M]5Aria magdalena es appellada per lo castell magdalo e fonch filla de nobles parents … [ clxxxirb] … e la sua anima qui sen puia com acoloma al cel
ID no. of Witness 9 cnum 10680
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxvb-cxxxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria Magdalena (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvb] La interpretacio de sancta Maria magdalena
text: M5Aria vol dir amargosa mar: o illuminadora: o illuminada … car alla hon abondauen los defalliments: sobrea bunda gracia
rubr.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [ cxxxira] M4Aria Magdalena es appellada perlo castell de magdalo: e fon filla de nobles parents … [ cxxxiivb] … e la sua anima qui sen puja com coloma al cel
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14