Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10711
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Quirico et Iulita
La vida de sant Quiric
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:532-33
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11897
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xcixrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixrb] De sent quirich
text: Q2uirich fo fiyl dena julita qui fo molt noble fembre euolch fugir ale persecucio dels crestians … [ xcixva] … eforen atrobats los lurs corsos entemps den contasti lo gran e fos retuda la pau ala esgleya
Note omet l’explicació del nom. El text és el mateix en aquest manuscrit, en el de París i en l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12018
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 146vb-147ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 146vb] Del nom de sant qujrich prolech
text: Q3uirich vol aytant dir co querent arch … Julita vol aytant dir co ajudan vida per so car spiritualment visch on per ayso profita mots
rubr.: Del nom de sant Qujrich
text: Q3uirich fo fil dena Julita quj fo molt Nobla femna … [ 147ra] … E foren atrobats los lurs corses entemps de contesti gran con fos retuda la pau ala glesa
ID no. of Witness 3 cnum 11066
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 123va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 123ra] De sent Quirich e de senta Julita
text: Q4Virc uol aytant dir com querent arco … per so cor espiritualment uisc e per ayso profita amots
text: Q4Virc fo fil de na julita que fo molt nobla femna … [ 123vb] … E foren atrobats los lurs corses en temps de contasti lan con foc retuda la pau ales gleysa
ID no. of Witness 4 cnum 11437
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxcvi-cxcvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvi] La interpretacio del seu nom
text: Quirich vol aytant dir com quirent arch … Julita vol aytant dir com ajudant vida per ço car spiritualment visch per ço profita a molts
tit.: La vida de sent Quirich
text: Quirich fo fill de na Julita qui fo molt noble fembra e volch fugir a la persecucio … [ cxcvii] … mas per langel foren cullits e sabullits per chrstians e foren atrobats los lurs corssos en temps de Costanti lo gran cor fos retuda la pau a la Esgleya
ID no. of Witness 5 cnum 10924
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxviiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiiva] De sent quirc e de sant julita
text: Q3uiliz fo fil de na julita qui fo molt noble fembra … [ cxxxviiivb] … E foren trobatz los lurs corses en temps den contastin [sic] gran con fos retuda la pau ala ecclesia
ID no. of Witness 6 cnum 11201
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxxixrb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sant Quiric
text: [q]4Uric vol tant dir com querent … [ cxxixva] … Car aquesta gracia en ell fon supplida que la edat li nega. Julita aiudant vida:perço com spiritualment visque: E per aquesta rao aprofita a molts
tit.: La vida de sant Quiric
text: [q]4Uric fon fill de julita que fon molt noble dona. e volgue fugir ala persecucio … [ cxxixvb] … E foren plegats per langel e soterrats per chrestians. Apres foren trobats los lurs cossos en temps de constanti lo gran: com fon retuda pau enla sglesia
ID no. of Witness 7 cnum 10015
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. clxxviirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviirb] La interpretacio de sanct Quirich
text: [Q]5Uirich vol aytant dir com querent arch … perço com spiritualment visque. E per aquesta rao profita a molts
rubr.: La vida de sanct Quirich
text: [ clxxviiva] [Q]5Urich fonch fill de na iulita que fonch molt noble dona … Apres foren trobats los lurs cossos en temps den constanti lo gran: com fonch retuda pau ala sglesia
ID no. of Witness 8 cnum 10678
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxixrb-cxxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Quiric (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sanct Quirich
text: Q4Uirich vol tant dir com queret arch … [ cxxixva] … perço com spiritualment visque: E per aquesta raho profita a molts
rubr.: La vida de sanct Quirich
text: Q5Urich fon fill de Julita que fon molt noble dona … [ cxxixvb] … Apres foren trobats les lurs cossos en temps den constanti lo gran com fon retuda pau enla sglesia
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14