Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10703
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne baptista
La vida de sant Joan baptista
De la nativitat de sant Joan baptista
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:540-51
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11900
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cva-ciira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cva] Dela entrepretacio del nom de sent iohan batista
text: I2ohan babtista es nomenat en moltes maneres es apelat propheta … E enlo nom deuant corredor es demostrade la gracia del seu apareylament
tit.: Dela natiuitat de sent iohan babtista
text: L2a natijutat de sent johan babtista [f. cvb] fo denunciade per sent Gabriel en aquesta manera … [ ciira] … Sent johan hac testimoni deles celestials coses so es dels angels segons ques lig per sent luch enloprimer capitol enloqual loch lo loa langel en moltes maneres dient dequanta dignitat e quant adeu quant diu sera verament eenquant assi matex een quant diu que ho boura viu ne seruea esser plen despirit sant
Note aquesta versió només recull la primera meitat de la vida que relaten les altres
ID no. of Witness 2 cnum 12021
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 148rb-152ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 148rb] De sant Johan babtista prolech
text: I3ohan babtista es nomenat en moltes maneres. Car el es appellat profeta … [ 148va] … E per lo nom dauant corredor es demostrada la gracia del seu aparalament
rubr.: Dela natiujtat de sant Johan babtista
text: L4a natiujtat de sent johan babtiste fo denunciada per langel Gabriel En aquesta manera … [ 152ra] … axi co si .i. hom fort lalj estrenges per que soptament casia en rera
ID no. of Witness 3 cnum 11069
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 125ra-127vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 125ra] De la natiuitat de sent Joan babtista
text: I3Oan babtista es nomenat en moltes maneres … es demostrada la gracia del seu aparelament
rubr.: Miracla
text: L4A natiuitat de sent Joan babtista fo denuncia per sen Gabriel arcangel en aquesta manera … [ 127vb] … ayxi con si un hom fort la li estenges per que sobtament casia aenrere
ID no. of Witness 4 cnum 11695
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1152 (IV) (BITECA manid 1898)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. 1ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1ra] ] seu faliment e quan fo ue[…]ida al […] | […] uerge ela fo garida al qual uas ue[…] | […] esifan mo[.] mjracles. mori enlo.XIIIJ.[…] | […] de juliol
Condition fragment
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
ID no. of Witness 5 cnum 11440
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxcviii-cci
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcviii] La interpretacio del nom
text: Johan babtiste es nomenat en moltes maneres … e en lo con denant corredor es demostrade la gracia del seu aparellament
tit.: De la nativitat de sent Johan
text: La nativitat de sent Johan babtiste fo demostrade per sent Guabriel en aquesta manera … [ cci] … e an quant a çi mateix e an quant diu que no beura vi ne serveça e sera plen desperit sant
Note en relació amb el text llatí i amb la resta de manuscrits catalans, aquesta vida està incompleta
ID no. of Witness 6 cnum 10927
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxlra-cxliiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlra] Dela natiuitat de sant jouan babtista
text: I3Ouan babtista es nomenat en moltes maneres es apellat propheta amic del espos e lucerna … El nom deuant coredor es demostrada la gracia del seu apareylament
rubr.: la uida
text: L4A natiuitat de sant jouan babtista fo denunciada per sant gabriel arcangel en aquesta manera … [ cxliiirb] … per que sobtosament cayia a en rera
ID no. of Witness 7 cnum 11192
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxviivb-cxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviivb] La interpretacio de sanct Johan baptista
text: [i]4Ohan baptista se nomenat en moltes maneres: … En lo nom de corredor dauant lo rey: es demostrada la gracia del seu apparellament.
tit.: La vida de sant Johan baptista.
text: [l]4A natiuitat de sanct Johan baptista fon denunciada per langel gabriel en aquesta manera. … [ cxxva] … E com ell volia entrar enla sglesia: la gola li strenyia axi com si vn home fort la strengues:perque soptosament cahia:e tornaua en arrera: que noy podia entrar.
ID no. of Witness 8 cnum 10006
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxiiiira-clxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiiira] La interpretacio de sanct Johan baptista
text: I5Ohan baptista es nomenat en moltes maneres … [ clxiiiirb] … es demostrada la gracia del seu apparellament
rubr.: La vida de sanct iohan baptista
text: [L]5A natiuitat de sanct Johan baptista fonch denunciada per langel gabriel en aquesta manera … [ clxviira] … perque soptosament cahia: e tornaua en arrera: que noy podia entrar
ID no. of Witness 9 cnum 10669
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxviivb-cxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviivb] La interpretacio de sanct Joan baptista
text: I4Oan baptista es nomenat en moltes maneres … [ cxviiira] … es demostrada la gracia del seu apparellament
rubr.: La vida de sanct Johan baptista
text: L4A natiuitat de sanct Joan baptista fon denunciada per langel Gabriel en aquesta manera … [ cxxva] … perque soptosament cahia: e tornaua en arrera: que noy podia entrar
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2010-02-02