Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10691
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Nereo et Achilleo
La vida de sant Nereu i Aquileu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:510-12
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11887
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xcivva-xcvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcivva] Dela entrepretacio del nom de sent nereus e exileus
text: N2ereus es entrepretat cocell de luu … [ xcvra] … les passions delsquals escriuiren en victori een Micro qui foren serus de ihesu christ
tit.: Desent nereus e exileus
text: N2ereus eus foren homens casts naturalment … e lurs corsos mantinent sebole sen Sezari honradement
Note coincideix amb el ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 12009
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 141rb-142ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 141rb] Del nom de Sent Nero [sic] prolech
text: N3ereo es entrepretat consel de lum o nereus es dit de neret que vol dir lucerna … [ 141va] … les passions dels quals es scrit [sic] Eutites en victoria. En macro qui foren ser de christ
rubr.: Del nom de sant Nero
text: N4ereo. E exiles foren homes casts natalment E colgadors duna donzela neta de domjcia lemperador … [ 142ra] … els lurs corses sebeli mantenent sent Sesari honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11058
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 119ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 119ra] De sent Nero et Axileo
text: N3Ero es enterpretat consel de lud on erteus es dit de neret que uol dir lucerna … les dels quals escrist Euriees en uictorin En Macro quj foren sers e crist
text: N3Ereus eaxilleus foren homes casts naturalment e colgadors duna donzela neta den domecian lemperador … [ 119va] … els lurs corsés/ mantenent sebeli sent sesari onradament
ID no. of Witness 4 cnum 11429
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxc] La interpretacio dels lus noms
text: Nereus es interpretat conçell de luu e Nereus es dit de neret qui vol dir lucerna … les passions dels quals escriviren en Victori e en Macro qui foren servidors de Christ
tit.: De la vida de Nereus e Axileus
text: Nereus e Axileus foren homens casts naturalment e sacretaris duna donzella neta den Domicia lemperador … e lurs corses mantinent sebulli honradement Cezari
ID no. of Witness 5 cnum 10916
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxiiiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiirb] De sent nereo e de sent exileo
text: N3Ereo e exilleo foren homes casts natural[s -tatxat]ment golgados duna donçela neta den domicia emperador … [ cxxxiiiivb] … els lus corses sabulj sant çesari bisbe honradament
ID no. of Witness 6 cnum 9994
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxlviiivabis-clirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nereu i Aquileu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiiva bis] Dela enterpretacio de sanct Nereus e achileus
text: [N]4Ereus es interpretat consell de lum. O nereus es dit de nereth: qui vol dir lucerna … [ cxlviiivb bis] … Les passions dels quals scriuiren en victori e en maro: qui foren seruents de iesu christ
rubr.: La vida de sanct Nereus. e Achileus
text: N5Ereus e achileus foren casts naturalment: e secretaris de vna donzella neta den domicia emperador … [ clirb] … E lurs cossos foren soterrats per sanct cesari molt honradament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-04-08